П Р И С Ъ Д А

2

 

21.01.2016 г., гр.Варна

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, на двадесет и първи януари две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

        ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

        РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

секретар С.Д.

прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

като разгледа докладваното от Председателя 

ВНОХД № 231 по описа за 2015 г. 

 

На основание чл.336, ал.1, т.2 и чл. 338 от НПК, ОТМЕНЯ присъда № 114/ 22.11.2013  г., по НОХД № 365 по описа за 2013 година по описа на Окръжен съд гр. Варна и

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА Д.А.К., ЕГН  **********, за ВИНОВНА в това, че  на 02.05.2012 г. в гр. Варна, в качеството й на длъжностно лице – директор на Детска ясла № 11 „Иглика“ – гр. Варна,  е поискала от Е.П. в. дар – парична сума в размер на 700 лева, която не й се следва, за да извърши действия по служба – приемане на детето Б.Б.Х. в ръководената от нея детска ясла, съгласно чл.8, ал.1 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г.,  поради което и на основание чл.301, ал.1, пр.1 от НК вр. чл. 54 от НК и налага следните наказания - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила, ГЛОБА в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лв. и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема длъжността Директор на детска ясла за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

ОСЪЖДА подс. Д.А.К. да заплати направените по делото разноски в размер на 207.62 лв. в полза на Държавата, както и общо сумата от 1 380.25 в полза на ВСС, по сметки на съответните съдилища.

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата и част.

 

 

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка в 15-дневен срок от днес пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                               2.

 

 


М О Т И В И към Присъда № 2 от 21.01.2016 година по ВНДОХ № 231/2015 година по описа на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД

 

С Присъда № 114 от 22.11.2013 година по НДОХ № 365/2013 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимата Д.А.К., ЕГН ********** ***  е било призната ЗА НЕВИНОВНА В ТОВА: На 02.05.2012 година в град Варна,в качеството й на длъжностно лице-директор на Детска ясла № 11 "Иглика".град Варна да е поискала от Е.П. в. дар-парична сума в размер на 700,00 лева, която не й се следва,за да извърши действия по служба:приемане на детето Б.Б.Х. в ръководената от нея детска ясла,съгласно член 8 алинея 1 от Наредба № 26 от 18.11.2008 година за устройство дейността на детската ясла и

детските кухни и здравните изисквания към тях,и за да не извърши действия по служба:изпълнение на процедура по постъпване на деца в общинските детски ясли,целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на град Варна,съгласно Заповед на Кмета на Община Варна № 0055/10.01.2012 година и на основание член 304 от НПК е била ОПРАВДАНА по възведеното й обвинение по член 301 алинея 1 предложения първо и второ от НК.

По подаден протест от прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,с Присъда № 10 от 08.12.2014 година по ВНДОХ № 385/2013 година на основание член 336 алинея 1 точка 2 от НПК и член 338 от НПК е била ОТМЕНЕНА Присъда № 114/ 22.11.2013 г., по НОХД № 365/2013 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и подсъдимата Д.А.К., ЕГН  ********** е била призната за ВИНОВНА в това,че: На 02.05.201година в град Варна, в качеството й на длъжностно лице-директор на Детска ясла № 11"Иглика“-град Варна, е поискала от Е.П. в. дар-парична сума в размер на 700,00 лева, която не й се следва,за да извърши действия по служба:приемане на детето Б.Б.Х. в ръководената от нея детска ясла,съгласно член 8 алинея 1 от Наредба № 26 от 18.11.2008 година и на основание член 301 алинея 1 предложение първо от НК във връзка с член 54 от НК са й били наложени наказания както следва: "Лишаване от свобода" за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от  ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила,"Глоба"в размер на 1 500,00 лева и "Лишаване от право" да заема длъжността Директор на детска ясла за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, както и подсъдимата Д.А.К. да заплати направените по делото разноски в размер на 207,62 лева в полза на Държавата, както и 1 080,25 лева в полза на ВСС на РБ по сметки на съответните съдилища и ПОТВЪРДЕНА Присъдата в останалата й част.

По касационна жалба от адвокат П.Н.,***,като защитник на подсъдимата Д.А.К., с Решение № 183 от 13.07.2015 година по наказателно дело №384/2015 година ВКС на РБ - трето наказателно отделение на основание член 354 алинея 3 точка 2 от НПК е ОТМЕНИЛ въззивна Присъда № 10 ОТ 08.12.2014 година по ВНДОХ № 385/2013 година по описа на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на въззивната инстанция от стадия на съдебното заседание.

В публично съдебно заседание на 21.01.2016 година по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища:

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение, че поддържа подадения протест от прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА, тъй като от събраните в хода на досъдебното производство, така и на съдебното производство е било установено, че подсъдимата К. е извършила престъплението, в което е била обвинена, като излага подробни съображения в тази насока. Предлага се  подсъдимата К. да бъде призната за виновна по възведеното й обвинение по член 301 алинея 1 предложения първо и второ от НК, да й бъде наложено наказание "Лишаване от свобода" в размера, предложен при първоинстанционното разглеждане на делото, с приложението на член 66 алинея 1 от НК с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, както и кумулативно предвиденото наказание"Глоба"в размер на 2 000,00 лева.

Защитата на подсъдимата Д.А.К. - адвокат П.Н.,*** и адвокат В.С., от САК поддържат всички съображения и доводи срещу протеста и излагат подробна мотивировка в тази насока. В заключение се моли да бъде оставен без уважение протеста и да бъде потвърдена първоинстанционната Присъда.

В последната си дума подсъдимата К. моли  да бъде потвърдена Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, както и че поддържа всичко казано от адвокатите й.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, след преценка на всички събрани по делото доказателства;след преценка доводите на страните по делото и след преценка на казаното от подсъдимата К. в последната й дума,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Подсъдимата Д.А.К. била назначена  на длъжността Директор на Детска ясла №11”Иглика”-град Варна с трудов договор № 00170/28.09.2007 година,сключен между  нея и Община Варна,представлявана от Б.К.-временно ИД кмет на Община Варна,като работодател,считано от 01.10.2007 година.

От приложената към Договора-длъжностна характеристика-точка 5,се установява,че пряко задължение на подсъдимата К. е било приемането и изписването на деца в детска ясла,спазвайки нормативните документи.

В началото на месец август 2011 година свидетелите: Е.П. в. и Б.С.Х., с когото живеела на съпружески начала, решили да подадат документи за записване на детето им Б.Б.Х. в детска ясла №11 ”Иглика” в град Варна.

Свидетелката в. посетила детската ясла и се срещнала с директорката подсъдимата К., като тази първа среща се състояла в кабинета на последната. Свидетелката в. се поинтересувала какви документи трябва да подаде, какъв е срока за кандидатстване и за евентуално приемане на детето в детската ясла. Подсъдимата К. й отговорила,че периодът е дълъг и може да мине година и половина преди детето да бъде прието. Учудена от това, свидетелката казала, че ако е знаела за този дълъг срок е щяла да кандидатства много по-рано. Подсъдимата К. й обяснила, че има и друг начин за кандидатстване,а именно:чрез”спонсорство”, ако иска детето да влезе по-рано. Свидетелката в. отвърнала, че трябва да обсъди тази възможност със свидетеля Х.. Тъй като свидетелката в момента била в отпуск по майчинство, не знаела дали ще имат финансова възможност да станат спонсори и след приключване на разговора си тръгнала.

Няколко дни по-късно свидетелката в. занесла в кабинета на подсъдимата К. Заявление за прием в детска ясла, което било заведено с вх.№ 4496/20.04.2011 година, ведно с придружаващи го документи-копие от удостоверение за раждане на Б.Б.Х., копие от лична карта на свидетелката Е.П. в., удостоверение за наличие или липса на задължения и удостоверение за месторабота на свидетелите Е.П. в. и Б.С.Х..

След преглед на документите,подсъдимата К. казала, че трябва да представи и копие от лична карта на бащата на детето-свидетеля Б.С.Х..

Свидетелката в. й отговорила, че Х. отсъства от страната и не може да донесе копие от лична карта.Тогава подсъдимата К. й казала, че не е толкова спешно и че могат да се видят пак в края на месец Септември или началото на месец Октомври, за да й предаде копие от този документ и че детето може да бъде записано в повереното й детско заведение още около Нова година, ако са съгласни със спонсорство.

Междувременно свидетелите в. и Х. решили да не дават пари за спонсорство, а да изчакат реда си.

През месец Ноември 2011 година свидетелката Е. в. посетила детската ясла и оставила копие от личната карта Б. Х. на една от служителките, защото подсъдимата К. отсъствала.

През месец Април 2012 година свидетелите Е. в. и Б. Х. решили да проверят в тази детска ясла как върви класирането на деца за прием. Двамата заедно със сина си  посетили кабинета на подсъдимата К.,във връзка с класирането на детето. Подсъдимата К. им отговорила, че тази година може да не стане до месец Септември, като извадила папката с документи на детето им. Двамата свидетели видели, че върху тяхното заявление има поставена червена лепенка. Подсъдимата К. ги попитала да кажат какво са си говорили предния път. Свидетелката в. обяснила, че при предишния им разговор директорката е казала, че може да кандидатстват чрез спонсорство,но семейството им решило да пробват по стандартния начин и за това  не са я търсили. Подсъдимата К. им отговорила, че ако искат, през 2012 година има възможност детето им да бъде прието в яслата през месец Август. За целта трябвало да се задействат връзки, но по-добре било да се видят допълнително. Като основание за допълнителна среща подсъдимата посочила необходимостта от представяне на ново удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и удостоверения за трудови отношения на родителите, защото такива се изисквали за всяка година,а техните били вече изтекли.подсъдимата К. им казала, че ще ги чака на 04.05.2012 година в 08,30 часа.

Няколко дни по-късно се обадила на свидетелката в. и й предложила да се видят по-рано: на 02.05.2012 година в 08,30 часа. Свидетелката в. й казала, че понеже са почивни дни, не е готова с документите. Тогава подсъдимата й отговорила, че може да ги занесе й по-късно, а сега само да се видят. Свидетелката в. отишла в кабинета на подсъдимата на 02.05.2012 година в 08,30 часа. Там била и десетгодишната дъщеря на подсъдимата К..Когато свидетелката в. влязла в кабинета, подсъдимата взела папката с документи на детето и започнала да й обяснява какви документи трябва да се предадат, като отново повторила възможността за прием чрез спонсорство. Подсъдимата  К. обърнала документите на последният лист и на гърба на удостоверението за наличие или липса  на задължения с изх. № УД 14034/05.07.2011 година,издадена на името на свидетелката в. започнала да пише с молив. Насочила вниманието на в. към написаното с жестове.Последната видяла,че била написана написана цифрата 700, след което този надпис бил ограден в каре от К. и изтрит в последствие нея. Свидетелката в. го възприела като сума,която  трябва да се даде  на подсъдимата за да се приеме детето им в детската ясла.

Тъй като документите не били готови,свидетелката в. казала, че може да ги занесе в два часа следобед, на което подсъдимата отговорила, че тогава ще се видят.

Свидетелката в. излязла от кабинета и веднага се обадила  на Б. Х. и му разказала какво се е случило. Двамата решили да уведомят полицията, като още същия ден свидетелката в. подала сигнал.Свидетелят Х. изтеглил от ДСК сумата от 700,00 лева. Банкнотите предали с протокол за доброволно предаване на полицейски служител, който ги описал по серия и номер и съответно били обработени с флуоресциращо вещество и върнати на свидетелката в..

В това време подсъдимата К. се обадила на свидетелката в. за да й каже, че може да мине  около 14,00 часа. Последната й съобщила, че е сама с детето си и не може сега да отиде, но че ще се обади на мъжа, с който живее на съпружески начала и ако той има възможност, ще мине през детската ясла и да й остави документите. След разговора и предварителната уговорка със служителите на полицията, срещата била отложена от свидетелката в. за следващия ден: 03.05.2012 година в 08,30 часа.

Около 12,00 часа на 03.05.2012 година свидетелката в. отишла в кабинета на подсъдимата К., като носела със себе си изисканите допълнителни документи, а между тях в прегънат лист формат А4, закрепен с кламер, били поставени 14 броя банкноти с номинал 50 лева,или общо 700,00 лева, обработени по реда на НПК. Свидетелката в. й подала документите,които носела. Подсъдимата К. ги взела и ги сложила  в папката при останалите документи на детето. Подсъдимата обяснила,че вероятно детето няма да бъде прието с номера, с който е входирано заявлението, а с друг номер,но в момента не може да й го каже.

След като свидетелката в. излязла от кабинета на подсъдимата К., в помещението влезли служители на полицията. Последните описали намерените банкноти-под класьор  на бюрото на подсъдимата  К..

Гореописаната фактическа обстановка ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД приема за установена по безсъмнен и категоричен начин от:

-Показанията на свидетелите Е.П. в. и Б.С.Х.. В показанията си,депозирани както в рамките на досъдебното производство, така и във фазата на съдебното следствие пред първоинстанционния съд свидетелката Е.П. последователно и подробно депозира показания относно повода за срещите си с подсъдимата К.; относно уговорките за представяне на документи за приемане на детето Б. в детското заведение. Тази свидетелка е категорична и последователна в показанията си, че подсъдимата К. първоначално е поставила въпроса за своеобразно спонсорство на детското заведение за приемането на детето в него, а впоследствие и че е поискала парична сума за да бъде прието детето в поверената й детска ясла №11 "Иглика" в град Варна; както и относно обстоятелството, че собственоръчно е написала сумата 700,00 лева гърба на удостоверение с изх. № УД 14034/05.07.2011 година с молив, а след това е изтрила написаното. Показанията на свидетеля Б. Х. са в пълен синхрон с показанията на жената, с която живеел на съпружески начала-свидетелката Е. в..От показанията на този свидетел се установява, че не е присъствал на срещата на в. с подсъдимата К. и че в негово присъствие не са били искани пари. От показанията му се установява, че една сутрин подсъдимата К. позвънила на свидетелката в. и й казала да отиде в яслата в нейния кабинет. Свидетелката в. отишла и тогава й била поискана сумата от 700 лева за да бъде прието детето в яслата. Тогава двамата със свидетелката се ядосали и подали сигнал в Икономическа полиция; като свидетелят Х. изтеглил пари от негова сметка от банката, а в. отишла в парите в полицията.,

-Показанията на посочените по-горе свидетели в. и Х. се потвърждават по един безсъмнен и категоричен начин от заключението на назначената от настоящия състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД нова тройна графологична експертиза. Вещите лица:Б.Й.Б.,М.Ж.В. и А.Н.А. са изготвили в писмена форма заключението по назначената експертизи; представили са го по делото с преписи за страните на 16.12.2015 година и преписите от която експертиза са били изпратени своевременно на страните. От това заключение е видно, че: 1.Целият текст в листче с квадратна форма и поставена цифра с молив”7”в кръгче в горния десен край е написан от Д.А.К..,2.Числото”700”на гърба на удостоверение за наличие или липса на задължение с изх.№ УД014034/05.07.2011 година също е било написано от Д.А.К.;Както и че констатациите от протокола от тази експертиза напълно съвпадат с констатациите от протокол за експертиза № 453/17.10.2014 година.Това заключение е защитено изцяло от трите вещи лица в публично с.з.на 21.01.2016 година;прието е и е приобщено от съда към материалите по делото.Това заключение не е и оспорено от страните по делото.

-Събраните по делото както във фазата на досъдебното следствие,така и във фазата на съдебното следствие писмени доказателства.

А от посочените по-горе доказателства съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че по делото по безсъмнен и категоричен начин е установено,че подсъдимата Д.А.К. е поискала от свидетелката Е.П. в. сумата от 700 лева и собственоръчно е написала сумата от 700 лева с молив.

По делото са били събрани и други гласни доказателства: показанията на свидетелите: И.Л., К.Ж., Ц.С., М.К., Н.И., А.Г.. Общото в показанията на група свидетели  е че те не са очевидци на факти и обстоятелства, пряко или косвено свързани в повдигнатото срещу подсъдимата К. обвинение,а с предходни други действия на подсъдимата. Свидетелката  И.Л. депозира показания, че и двете й деца били приети в детското заведение, на което директор е била подсъдимата К. и че са направили дарение на един климатик. Свидетелката К.Ж. депозира показания, че работила като касиер-домакин в детска ясла ”Иглика”; че не била чувала от колеги или родители подсъдимата да е искала пари за прием на деца. Свидетелката Ц.С. депозира показания, че работела като медицинска сестра в детска ясла ”Иглика” ОТ 2004 година; че имало подписка в защита на директорката, но тя не я е подписала;че имало слухове в района, където живеела и работела, че са били давани пари за приемане на деца/ от разговор между две майки/. От показанията на свидетелките:М.К. и Н.И. се установява,че са работили като детегледачки в детска ясла”Иглика”и че не са имали конфликт с директорката/подсъдимата К./. Свидетелката Е.С. депозира показания, че работела като педагог в ясла”Иглика”от 1976 година и правело впечатление, че директорката К. разполагала с много пари и че имала висок стандарт на живот, като това е било по слухове между колеги. Показанията на свидетелката А.Г. са много подробни и обстоятелствени, като са били  и предмет на обширен анализ от първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД. Показанията на тази свидетелка обаче са свързани с начина на организация на работата в Община Варна, Филиал детски ясли;с реда на подаване на молби от родители за прием на децата им в детски ясли и т.н. Показанията и на тази свидетелка обаче също не са пряко или косвено свързани с повдигнатото срещу  подсъдимата К. обвинение.

Назначената софтуерна експертиза относно генерирането на номерата в електронната система за прием на деца в Община Варна и възможността да бъде извършена манипулация от директорите на заведения или от лице от Община Варна; както и изслушаното в тази насока заключение от първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД /това заключение също е било подробно обсъдено в мотивите на оправдателната Присъда на същия съд/въззивната апелативна инстанция счита за несъотносима към изясняване на фактическата обстановка по делото,свързана с повдигнатото срещу подсъдимата К. обвинение, тъй като: Едно е в качеството си на директор подсъдимата К. да поиска пари за прием на детето Б. в повереното й детско заведение и съвсем друго: дали има или няма възможност да манипулира системата за прием на деца в Община Варна.

Относно пространните обяснения на подсъдимата К. че не е поискала пари за приема на детето Б. в повереното й детско заведение: Съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД приема тези й обяснения само като форма на защита, но не ги приема,тъй като са в разрез със събраните и обсъдени по-горе доказателства по делото.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ относно приетата за установена фактическа обстановка по делото: Въззивната апелативна инстанция счита, че по делото са събрани достатъчно по обем доказателства,от които по безсъмнен и категоричен начин може да бъде направен извода,че подсъдимата Д.А.К. е поискала от свидетелката в. дар-парична сума от 700,00 лева, който не й се е следвал, за да извърши по служба прием на детето Б. в повереното й детско заведение-детска ясла „Иглика”.

Следва да бъде отбелязано ,че в хода на досъдебното дирене по безсъмнен и категоричен начин е било установено, че  след 2008 година привилегирован прием ”чрез спонсорство” не е бил разрешен, тъй като е била приета Наредба № 26 от 18.11.2008 година за устройство дейността на детските ясли и др. В тази връзка е била издадена и изрична заповед на Кмета на Община-Варна.

При така приетата за установена фактическа обстановка ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си, че с деянието си на 02.05.2012 година в град Варна подсъдимата Д.А.К. е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на член 301 алинея 1 предложение първо от НК,като: В качеството си на длъжностно лице-Директор на Детска ясла №11 ”Иглика”-град Варна, поискала от Е.П. в. дар-парична сума в размер на 700,00 лева, която не й се следва,за да извърши действия по служба-приемането на детето Б.Б.Х. в ръководената от нея детска ясла, съгласно член 8 алинея 1 от Наредба № 26 ОТ 18.11.2008 година.

Престъплението е било извършено от подсъдимата К. при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК: Тя е съзнавала обществено-опасния характер на деянието си, предвиждала е обществено-опасните му последици и е искала настъпването им.

По гореизложените съображения настоящият състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си, че на основание член 336 алинея 1 точка 2 от НПК следва да бъде отменена Присъда №114 от 22.11.2013 година по НДОХ №365/2013 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, с която подсъдимата Д.А.К. е била призната за невиновна и е оправдана по повдигнатото й обвинение по член 301 алинея 1 предложение първо и предложение второ от НК и вместо нея да бъде постановена нова Присъда, с която подсъдимата Д.А.К. да бъде призната за виновна в това,че на 02.05.2012 година в град Варна, в качеството й на длъжностно лице-директор на Детска ясла №11 ”Иглика”-град Варна да е поискала от Е.П. в. зар-парична сума в размер на 700,00 лева,която не й се следва, за да извърши действия по служба-приемане на детето Б.Б.Х. в ръководената от нея детска ясла, съгласно член 8 алинея 1 от Наредба № 26 ОТ 18.11.2008 година-престъпление по член 301 алинея 1 предложение първо от НК..

Същевременно съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си, че подсъдимата К. не е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на член 301 алинея 1 предложение второ от НК, тъй като: Действието на предаване на парите от свидетелката в. на подсъдимата К. е било  осъществено на 03.05.2012 година, а за тази дата не съществува  диспозитив на обвинението.Поради тази причина на основание член 338 от НПК следва да бъде потвърдена оправдателната Присъда в тази част по обвинението по член 301 алинея 1 предложение второ от НК.

Следва да бъде потвърдено Присъдата на първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и в частта относно целта, с която се приема тази сума: ”да не извърши действия”по служба-изпълнение на процедура по постъпване на деца в общинските детски ясли и др. на територията на гр.Варна. По безсъмнен, безспорен и категоричен начин е бил установен факта, че приемът на деца в детските заведения се извършва централизирано по специална система и подсъдимата К. е нямала тази компетентност.

При определяне вида и размера на наказанията,които следва да бъдат наложени на подсъдимата Д.А.К., съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, с оглед разпоредбата на член 54 от НК,е отчел високата степен на обществена опасност на деянието и занижената степен на обществена опасност на подсъдимата К.; като смекчаващи отговорността обстоятелства за последната е отчел: чисто съдебно минало и положителни характеристични данни за личността й; счита, че следва да й бъдат наложени наказания при смекчаващи отговорността обстоятелства,а именно: ”Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА, което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК следва да бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила; ”Глоба”в размер на 1 200,00 лева, както и ”Лишаване от право” да заема длъжността Директор на детска ясла за срок от ЕДНО ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА.

Така наложените наказания на подсъдимата Д.А.К., с оглед личността й, нейното поправяне и превъзпитаване,съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД счита за напълно достатъчни и необходими за да бъдат постигнати напълно и всецяло целите на специалната и на генералната превенции на наказанието, визирани член 36 от НК.

С Присъдата си съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД осъжда подсъдимата Д.А.К. да заплати направените по делото разноски в размер на 207,62 лева-в полза на Държавата, както и общо сумата от 1 380,25 лева в полза на ВСС на РБ-по сметките на съответните съдилища.

Водим от горното, съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД постанови Присъдата си.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

                                                                                 1:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ :

 

 

                                                                                 2: