Р Е Ш Е Н И Е

                   № 154/7.7.2016г., Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на тридесети юни две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

 секретар П.П.

прокурора Вилен Мичев,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

НДВ №232 по описа за 2016 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на възобновяване поради допуснато съществено нарушение по чл.348 ал.1 т.1 НПК. Твърди се, че първостепенният съд е допуснал нарушение при постановяване на присъда по нохд №6377/12г. по описа на ВРС, с която на основание чл.68 ал.1 НК е привел в изпълнение наказание, наложено на осъдения А.В.К. от шест месеца лишаване от свобода по нохд № 161/09г. при общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

Излагат се съображения, че съдът е допуснал нарушение на материалния закон, тъй като към момента на осъждането по нохд № 6377/12г. подс. К. вече е бил осъждан на лишаване от свобода като е без значение дали това наказание е изтърпявано ефективно или не. Приложението на чл.68 ал.1 НК предполага осъждане на лишаване от свобода в рамките на определения изпитателен срок. Предвид на това той следва да изтърпи и двете наказания при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

В съдебно заседание представителят на АП изразява становище за основателност на искането.

Осъденото лице не се явява в с.з. Искането за възобновяване е връчено на посочен адрес в ФР Германия на 19.03.16г.Назначеният служебен защитник изразява становище за основателност на искането.

         След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане от Гл.прокурор, АС- Варна прие за установено следното:

 Подсъдимият К. е бил осъден по нохд № 6377/12г.38-ми състав на ВРС за деяние по чл.343в ал.3 НК на една година лишаване от свобода при общ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип. Със същата присъда , на основание чл.68 ал.1 НК е приведено в изпълнение наложеното на подс.К. наказание от шест месеца лишаване от свобода по нохд № 161/09г. на РС Провадия, като е постановено същото да се изтърпи отново при общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

Съдът е допуснал нарушение на материалния закон като е определил неправилно както режима на изтърпяване на двете наказания. Нарушена е нормата на чл.61 т.3 ЗИНЗС, предвиждаща определяне на първоначален общ затворнически режим само на осъдените за първи път лица до 5г. лишаване от свобода за умишлени и за осъдените за непредпазливи деяния. Към момента на постановяване на присъдата по нохд № 6377/12г., осъденият К. вече  е бил осъждан веднъж на лишаване от свобода като е без значение дали това наказание е изтърпявано ефективно. Режимът на същия следва да се определи съгласно разпоредбата на чл.61 ал.1 т.2 ЗИНЗС.

К. е обявен за национално издирване с телеграма №2072/17.01.13г. като се издирва като подсъдим по няколко наказателни дела и като обвиняем по няколко ДП. Установено е, че се намира в ФР Германия по друго образувано там дело, като му е определена мярка за неотклонение „Установяване на адрес”. Изпълнението на наказанията по присъда 101/14.02.13г. не е започнало.

В случая се касае до неправилно приложение на материалния закон и не е налице алтернативност. Въпреки, че с промяната на режима се утежнява положението на осъденото лице, то липсата на алтернативност при определянето му прави излишно връщането на делото на първата инстанция.

Поради това и определянето на законния режим по никакъв начин не накърнява правата на осъдения.

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по по нохд №6377/12г. на РС Варна.

Отменя присъда №101/14.02.2013г. в частта, с която е определен общ режим на изтърпяване на наказанията лишаване от свобода   наложени на А.В.К..

Определя СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за срок от една година, както и на приведеното по реда на чл.68 ал.1 НК наказание от шест месеца лишаване от свобода, които да се изтърпят по отделно в затворническо общежитие от закрит тип.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.       

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.