Р Е Ш Е Н И Е

                                                        № 131

                                     Гр.Варна 25.05.2017 г. 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД наказателно отделение на двадесет и първи април две хиляди и седемнадесета години в открито заседание в състав:

                                                        

                                                       

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

                                                                            Светослава Колева

 

 

Секретаря СОНЯ ДИЧЕВА

Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

Разгледа НДВ №233/2016 година по описа на АС-Варна

 

Производството е по реда на чл.424 ал.1 от НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 от НПК. Образувано е по искане от Главния прокурор на Република България, за възобновяване на производство по ЧНД №2302/2013 г. по описа на РС-Варна.

В направеното предложение се сочи, че РС-Варна е допуснал нарушение при приложението на материалният закон, с което е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила. Поради което се иска възобновяване на ЧНД №2302/2013 г. на РС-Варна, да се отмени постановеното определение от 27.06.2013 г.и се върне делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на първоинстанционния съд.

  Представителят на АП-Варна, изразява становище, че направеното предложение от главния прокурор за възобновяване е основателно и изразява съображения относно това.

  Защитата на осъденото лице в с.з. при разглеждане на делото пред настоящата инстанция, моли да не бъде уважено направеното искане от Главния прокурор на РБ.

След анализ на доказателствата по делото и постъпилото предложение от главния прокурор за възобновяване на горе посоченото дело, съдът прие за установено следното:

С определение от 27.06.2013 г. по ЧНД № 2302/2013 г.Районен съд - гр.Варна, на основание чл.306 ал.1 т.1 от НПК  вр. чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК е групирал наложените наказания по НОХД  № 7124/2011 г. по описа на РС-Варна и по НОХД № 3514/2011 г. по описа на РС - Варна, като е определил най тежкото от тях,   а


именно-лишаване от свобода за срок от шест месеца, което е отложил с изпитателен срок от три години.

На основание чл.68 ал.1 от НК е привел в изпълнение, наложеното наказание по НОХД №6377/2012 г. по описа на РС-Варна, тъй като е извършено в изпитателния срок определен от ВОС по горното дело е постановил да изтърпи наказанието – лишаване от свобода от шест месеца при първоначален общ режим.

Предвид гореизложеното и след като взе предвид становището на страните при разглеждане на делото в съдебно заседание съдът намира, че направеното предложение от Главния прокурор е основателно и същото следва да бъде уважено по следните съображения:

С определение от 27.06. 2013 г. по ЧНД № 2302/2013 г. Варненският районен съд е определил общо наказание на А.В.К., на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 НК, по НОХД № 3514/11 г. и НОХД № 7124/11 г. в размер на 6 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложил с изпитателен срок 3 години. На основание чл.68, ал.1 НК съдът е постановил общоопределеното наказание да се търпи отделно, поради извършено престъпление по НОХД № 6377/12 г. в изпитателния срок, определен от ОС-Варна, при общ първоначален режим

Определението е влязло в сила на 13.07.2013 г.

Определението в частта, в която е определен общ първоначален режим на изтърпяване на общото наказание по двете дела в размер на 6 месеца лишаване от свобода, е незаконосъобразно - чл.348, ал .1, т. 1 НПК.

Видно от данните по делото, съдът правилно е преценил, че престъпленията по двете дела се намират в отношение на реална съвкупност и е определил общо наказание, на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 НК. Общо определеното наказание е в размер на 6 месеца лишаване от свобода, при условията на чл.66 НК, с изпитателен срок 3 години, тъй като наложеното наказание пробация по НОХД № 3514/11г. е било заменено с наказание лишаване от свобода с определение от 13.03.2013 г. по ЧНД № 267/13 г. на ОС-Варна. В определения изпитателен срок е извършено престъплението на НОХД № 6377/12 г., поради което съдът е постановил отделно изтърпяване на общоопределеното наказание в размер на 6 месеца лишаване от свобода, на основание чл.68, ал.1 НК.

Предвид горното,  правното положение на осъдения обуславя приложениетона чл.57, ал.1 т.2 б.“в“ от ЗИНЗС, а съдът неправилно е определил общ първоначален режим на изтърпяване на наложеното наказание. Това е така, тъй като в случая не се касае за лице, осъдено за първи път на лишаване от свобода. Приложението на чл.68 НК предполага да е налице осъждане на лишаване от свобода условно и извършено престъпление в изпитателния срок, което активира отложеното наказание. Осъденият следва да изтърпи наложеното наказание при „строг“ затворнически режим, поради посоченото по горе основание. Определянето на режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, различно от предвиденото в специалния закон, е съществено нарушение на закона. Определението не е проверявано по касационен ред.

Нарушенията на материалния и процесуалния закон са съществени по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК и са основание по чл.422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

 

 

  Водим от горното и на основание чл.425 ал.1 т.1  от НПК, АС-Варна

                           Р Е Ш И

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ЧНД №2302/2013 год. по описа на РС-Варна.

ОТМЕНЯ определение на РС-Варна  по НОХД №2302/2013 г., постановена на 27.06.2013 г.

ВРЪЩА делото на РС-Варна за ново разглеждане от друг състав за отстраняване на допуснато нарушение по приложението на специалния закон-ЗИНЗС.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.      

 

                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: