Р Е Ш Е Н И Е

 

163

 

Гр.Варна, 11.07.2016 година

 

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД , Наказателно отделение, в публично съдебно  заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и шестнадесета  година в състав :

 

                                                Председател : ЯНКО ЯНКОВ

       Членове : СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

              АСЕН ПОПОВ

 

 

при секретар  Г.Н.

и в присъствието на прокурора Пламен Костадинов

изслуша докладваното от съдия Янков   вчнд №235/2016г. на ВОС,

и за да се произнесе взе предвид следното :

 

          Производството е по реда на чл.306 ал.3 вр. ал.1 т.1 НПК.

          Постъпила е жалба от адв.Б.Г. в качеството й на защитник на осъденото лице М.А.А. срещу определение №481/16.05.2016г. по чнд №438/16г. на Варненски окръжен съд, с което са групирани наказанията на А., наложени му с присъди по нохд №400/2013г. на ОС-Разград и нохд №1136/2014г. на ОС-Варна, след което определеното му общо наказание от осемнадесет години лишаване от свобода е било увеличено по реда на чл.24 НК с две години. Навеждат се доводи за неправилност на съдебния акт в частта му по приложението на разпоредбата на чл.24 НК и в тази част се иска неговата отмяна.

          В съдебно заседание жалбата се поддържа изцяло.

          Представителят на Варненска апелативна прокуратура намира атакуваното определение за правилно и законосъобразно и моли неговото потвърждаване.

          Въззивният съд на основание чл.341 ал.1 НПК вр. чл.313 и чл.314 НПК извърши проверка на обжалвания съдебен акт, и след като взе предвид изложените в жалбата съображения както и становищата на страните в съдебно заседание, констатира :

           При разглеждането на делото пред първоинстанционния съд е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Съобразно разпоредбата на чл.39 НПК компетентен да определи общо наказание при няколко влезли в сила присъди  е съдът, който е постановил последната влязла в сила присъда. Несъмнено в случая това е Варненски окръжен съд, тъй като именно той е постановил присъда   №59/26.06.2015г. по нохд №1136/2014г. , влязла последна в сила – на 28.03.2016г. Съобразявайки се с това правило и разглеждайки делото Варненски окръжен съд обаче не е взел предвид обстоятелството, че законодателят използвайки думата „съдът” в текстовете на чл.39 НПК и чл.306 НПК е имал предвид не само родово и местно компетентния съд, а и съставът на съда съобразно чл.28 НПК. Т.е. компетентен да се произнесе е съдът постановил последната присъда, но и в състав, в какъвто е постановена тази присъда. Както се спомена последната влязла в сила присъда, с която жалбоподателят е осъден, е №59/26.06.2015г. по нохд №1136/2014г. на ОС-Варна. Тя е постановена /и разбира се делото е разгледано/ от разширен  състав по чл.28 ал.1 т.3 НПК – двама съдии и трима съдебни заседатели, тъй като обвинението е било по чл.199 ал.2 т.1 НК, за което престъпление се предвижда не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода. И в този именно състав на съда следва да бъде определено и общото наказание по реда на чл.306 ал.1 т.1 НПК. Като е определил общо наказание в производството по чл.306 НПК в състав един съдия и двама съдебни заседатели първоинстанционният съд е заседавал и впоследствие постановил съдебен акт в незаконен състав. Това представлява съществено процесуално нарушение по смисъла на чл.348 ал.3 т.3 НПК, което е от кръга на абсолютните и всякога е основание за отмяна и връщане делото за ново разглеждане от друг състав на окръжния съд.

Предвид изложеното,  и на основание чл.341 ал.1 вр. чл.335 ал.2 НПК Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И :

 

          ОТМЕНЯ определение №481/16.05.2016г. по чнд №438/16г. на Варненски окръжен съд и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

Председател :                                        Членове :