Р Е Ш Е Н И Е

 

128

 

Варна,  09.07.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, в публично съдебно заседание на шести юли, две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ТОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

МАЯ НАНКИНСКА

 

при участието на секретаря Петранка Паскалева и на прокурор Стефка Якимова, като разгледа докладваното от съдия Нанкинска НДВ № 236 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 424, ал. 1 вр. чл. 422, ал. 1, т.5 НПК.

 

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НОХД №40/2018 година по описа на Районен съд – гр.Варна и отмяна на определение от 22.03.2018 година, с което е одобрено споразумение за решаване на делото в съдебното производство и е одобрено групиране на наказанията на подс.С.С. по НОХД №№2785/2017год., 5706/2017 год. и "№/2018 год..

Искането за възобновяване е обосновано с допуснати нарушения на материалния закон и на процесуалните правила, съществени по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 от НПК.

В съдебното заседание пред ВАпС прокурорът поддържа искането от Главния прокурор за възобновяване на наказателното дело.

Защитникът на осъденото лице моли искането да не се уважава, тъй като твърди, че вече е налице ново групиране на наказанията.

Варненският апелативен съд, след като взе предвид искането от Главния прокурор, становищата на страните и като прецени доказателствата по делото, прие за установено следното:

На 03.01.2018 година във ВРС е бил внесен обвинителен акт, с който срещу С.А.С. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр.чл.194 ал.1 от НК.

В съдебно заседание на 22.03.2018 година (л.77 и следващите от делото), страните са декларирали волята си за решаване на делото със споразумение. Съдържанието на съдебния протокол установява постигнато съгласие между тях по въпросите на чл.381 ал.5 от НПК. Извършената преценка от страна на първостепенния съд по чл.384 ал.1 вр. 382 ал.7 от НПК е довела до одобряване на споразумението за решаване на делото в съдебното производство.

С оглед очертания предмет с искането от страна на Главния прокурор, настоящият състав фокусира вниманието си само върху релевираните оплаквания за материална и процесуална незаконосъобразност на определението, касаещо въпросите по чл.306 ал.1, т.1 от НПК /макар и да е постигнато в одобреното споразумение/, по отношение групиране на наказанията по НОХД №№ 2785/2017 година, 5706/2017 година и 40/2018 година. 

Определението по НОХД № 40/2018 година на Районен съд – Варна, касаещо групиране на посочените наказания, е постановено при съществено нарушение на закона по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. От приложеното свидетелство за съдимост на осъдения С.С. (л.14 и сл. от НДВ) се установяват многократни осъждания, като наказанията по тях са изтърпени през различни периоди от време. На коментар към настоящият момент следва да бъдат подложени единствено последните осъждания по НОХД №№ 2785/2017 година, 5706/2017 година и 40/2018 година. За тях се установява, следното:

1.С определение, вл.с. на 05.07.2017 година по НОХД № 2785/2017 година, ВРС е одобрил споразумение, с което С. е бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл.354а ал.3, т.1 от НК, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца при строг режим. Деянието е било извършено на 13.06.2017 год.;

2.Със споразумение по НОХД № 5706/2017 година, вл.с. на 20.02.2018 година, РС-Варна е признал за виновен С. в извършването на престъпление по чл.196, ал-1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т3 и 4 от НК, като е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 месеца при строг режим. Деянието по това дело е било извършено на 08.07.2017 год.;

3. Със споразумение по НОХД № 40/2018 година, вл.с. на 22.03.2018 година, РС-Варна е признал за виновен С. в извършването на престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр.чл.194, ал.1 от НК, като е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година при строг режим. Деянието по това дело е било извършено на 17.05.2017 год.

Като съобрази горните обстоятелства настоящият състав на съда намира, че деянията по НОХД № 5706/2017 год. и НОХД № 2785/2017 год. се намира в съотношение на рецидив помежду си, тъй като деянието по НОХД № 5706/2017 год.е било извършено след като е влязла в сила присъдата по НОХД № 2785/2018 год. на ВРС. Наказанията по тези две осъждания не могат да бъдат групирани помежду си според разпоредбите на закона.

Наказанието, наложено по ВОХД № 40/2018 год. на ВРС може да бъде групирано поотделно и с наказанието по НОХД № 5706/2017 год. и с наказанието по НОХД № 2785/2018 год., като в случая съдът е длъжен да направи най-благоприятното за осъдения групиране като групира наказанията по НОХД № 5706/2018 год. и НОХД № 40/2018 год., а това по НОХД № 2785/2017 год. следва да бъде изтърпяно отделно.

С оглед на изложеното, искането на Главния прокурор на РБ за възобновяване на делото е основателно и като такава, следва да бъде уважено.

В съдебно заседание защитникът на осъденото лице излага становище, че е налице ново групиране, поради което искането за възобновяване на Главния прокурор на РБ следва да не бъде уважавано.

Настоящият състав на съда намира това възражение за неоснователно, тъй като правомощията му по закон за ограничени, като следва разгледа единствено основанията в конкретното искане, като не може да преценява допълнителни обстоятелства по делото.

Водим от горното и на основание чл. 424, ал.1 от НПК, Варненски апелативен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА НОХД № 40/2018 година по описа на Районен съд – гр.Варна, в частта на извършеното групиране по чл.25, ал.1 НК.

ОТМЕНЯ по реда на възобновяването определение от 22.03.2018 година, постановено по НОХД № 40/2018 г. по описа на Районен съд – гр.Варна, с което е одобрено споразумение за групиране на наказанията на С.С. по чл.25, ал.1 НК.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – гр.Варна, от стадия на съдебното заседание.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

          2.