Р Е Ш Е Н И Е

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Номер 226/04.09.              Година  2017                  Град Варна

 

Варненският апелативен съд                       Наказателно отделение

На четиринадесети юли                                 Година две хиляди и

                                                                               седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:          Илия Пачолов  

                            ЧЛЕНОВЕ:  Румяна Панталеева

Росица Тончева

  

 

съдебен секретар Г.Н.

прокурор Милена Гамозова

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

НДВ № 237 по описа на съда за 2017 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството пред апелативния съд е по реда на чл.420, ал.2, вр.чл.422, ал.1, т.5 от НПК и е образувано по искане от Главния прокурор на Република България за възобновяване на НОХД № 74/2017 г. по описа на Районен съд Нови пазар, частична отмяна на постановения по него съдебен акт и постановяване на решение по същество от настоящия съд за промяна на определения първоначален режим на изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода и отмяна на мястото, където то следва да се търпи.

Прокурорът от въззивната прокуратура поддържа искането, становището му се споделя от защитника на осъдения, а последният моли режимът му да бъде заменен от строг в по-лек.

 

Съставът на Апелативния съд извърши проверка по доводите и намери, че те са основателни, но допуснатото нарушение не може да бъде изправено в тази инстанция.

Районен съд Нови пазар с определение от 13.02.2017 г. по НОХД № 74/17 г. се е произнесъл по внесено от прокуратурата споразумение за решаване на делото във връзка с обвинение срещу Г.Р.А., ЕГН **********, за извършено престъпление по чл.149, ал.2 от НК, като го е одобрил. Съобразно декларираното съгласие на страните и определението на съда, на обвиняемия е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години, което да изтърпи в затворническо заведение от закрит тип при първоначален строг режим на основание чл.61 от ЗИНЗС.

В искането за възобновяване се изразява несъгласие с режима и мястото за изтърпяване, като правилно се сочи, че съдът не е следвало да определя къде осъденият да търпи наказанието, а законосъобразният режим съгласно чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС е общ. Била е използвана и правната възможност по чл.420, ал.3 от НПК правилното приложение на закона да бъде обезпечено чрез спиране на изпълнението на определението в тази част. 

Действително, макар и след внасяне на споразумението, но към момента на произнасяне от страна на решаващия съд, са били в сила изменения в ЗИНЗС – ДВ, бр.13/2017 г., съгласно които от компетентност на съда е единствено първоначалният режим на изтърпяване на наказанието и то при основания, различни от старата редакция на чл.61, респ. посочени в чл.57, а разпределението на осъдените в местата за лишаване от свобода се извършва от администрацията по ред, определен от ГД „ИН“. При тези факти съдебният акт, постановен по делото, чието възобновяване се иска, страда от два порока:

 – нарушение на материалния закон, тъй като не е приложена относимата правна норма – чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС и

- съществено процесуално нарушение на изискването в чл.382, ал.7, пр.1 от НПК, съгласно което съдът одобрява споразумението само ако то не противоречи на закона.

Тези нарушения, макар и отстраняването им да е в полза на осъденото лице, не могат да бъдат изправени с решение по същество от настоящата съдебна инстанция, като пречка за това е вида на производството по проверяваното дело – за решаване на делото със споразумение, респ. постановеният съдебен акт – определение за одобряване на съгласие, постигнато между страните. Законосъобразна промяна на тяхната воля е възможна единствено по реда на чл.382, ал.5 от НПК, а единствено компетентен да я предлага е първоинстанционният съд, на който делото е подсъдно. Макар да са налице визираните в НПК основания за възобновяване на делото съгласно чл.422, ал.1, т.5, вр.чл.348, ал.1, т.т.1 и 2 от НПК, предходното се явява от една страна пречка за произнасяне по начина, посочен в искането – с решение по същество от апелативния съд, а от друга императивно обуславя фазата, в която след възобновяване делото да бъде върнато – съдебното производство, поради което настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 74/2017 г. на Районен съд Нови Пазар и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: