П Р И С Ъ Д А

14

08.11.2018 година, гр. Варна

   

 В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД       наказателно отделение

на осми ноември         две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

        ЧЛЕНОВЕ:МАРИЯ МАРИНОВА

                                     НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

Секретар Геновева Ненчева

Прокурор П. Костадинов

като разгледа докладваното от съдия САПУНДЖИЕВА

ВНОХД № 24 по описа за 2018 година 

 

 

ОТМЕНЯ присъда  № 116 от 29.11.2013г., по НОХД № 107/2010 г. по описа на Окръжен съд Варна, на основание чл. 336, ал. 1, т. 3 от НПК, В ЧАСТТА, в която:

-  подс.Ю.И.С. и подс.М.В.М. са били признати за виновни в извършване на престъпление по чл.206,ал.3 във вр. с ал.1 и чл.20,ал.2 от НК;

- подсъдимите С. и М. са осъдени солидарно да заплатят на "Газтрейд" АД София сумата от 145 107,70лв., представляваща обезщетение за претърпени от дружеството имуществени вреди от деянието;

- подсъдимите С. и М. са осъдени да заплатят 5804,00лв.- държавна такса върху уважения размер на гражданския иск;

- подсъдимите С. и М. са осъдени да заплатят направените по делото разноски, в размер на 3224,83лв., като вместо това

 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.И.С., роден на ***г***, български гражданин, с висше образование, разведен, неосъждан, ЕГН ********** и подсъдимия М.В.М., роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан ЕГН ********** за НЕВИННИ в това, че на 16.05.2018г. в с.Езерово, обл.Варна, в съучастие помежду си, като съизвършители, противозаконно присвоили чужди движими вещи-горива: евродизел, бензин и газ пропан-бутан, на стойност 145107,70лв., собственост на "Газтрейд"АД-гр.София, с изпълнителен директор М. И.В., които владеели, като обсебването е в големи размери, поради което ГИ ОПРАВДАВА в извършване на престъпление по чл.206,ал.3 във вр. с ал.1, вр. чл.20,ал.2 от НК.

ОТХВЪРЛЯ предявения от "Газтрейд"АД-София граждански иск срещу подсъдимите Ю.С. и М.М., в размер на 145 107,70лв., представляващ обезщетение за претърпени от дружеството имуществени вреди  в резултат на извършеното престъпление по чл.206,ал.3 от НК.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в частта, в която гражданския иск срещу подсъдимите С. и М. е отхвърлен до размер на 744 545,03лв..

В останалата част, присъдата е влязла в законна сила.

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка в 15-дневен срок от днес пред Върховен касационен съд На Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:1.                          2.