Р Е Ш Е Н И Е

                   № 169

15.10.2015г. Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на осми октомври две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Ангелина Лазарова

Светослава Колева

 секретар С.Д.

прокурора В.Мичев,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВНДОХ №241 по описа за 2015 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на П.Ф.Д., осъден  по нохд № 25/15г. на Варненския районен съд, ІV състав чрез защитника му, адв. Р.Д.. Искането  има за предмет влязлото в законна сила въззивно решение по нохд №386/15г., с което е потвърдена присъда от 04.02.15г. по нохд №25/15г. на ВРС ІV състав. Същото се атакува с доводи по чл.424 ал.1 т.5 вр.чл.348 ал.1 т.1 и 2 НПК като се иска отмяната му, възобновяване и прекратяване на производството по делото, отхвърляне на гражданските искове и алтернативно връщане  на делото за ново разглеждане от въззивната инстанция с оглед конкретизиране на вредите и събиране доказателства за размера им..

Представителят на Апелативната прокуратура изразява становище за неоснователност на искането.

Осъденият, лично и чрез процесуалния си представител моли искането му да бъде уважено.

Варненският апелативен съд провери правилността на атакуваната присъда съобразно правомощията си по чл. 425 от НПК и за да се произнесе, съобрази следното:

С присъда №50/04.02.15г. по нохд №25/15г. на ВРС ІV-ти състав, молителят Д. е бил осъден на основание чл.45 ЗЗД да заплати на гр.ищец Адидас АГ и Адидас Интернешънъл Маркетинг БВ, представляван от „Арсис Консултинг” ЕООД София сумата от 2892,00лв., ведно със законната лихва от деня на увреждането, до окончателното й заплащане за причинени от деянието имуществени вреди; на Найки Интелнешънъл Лтд. – сумата от 2166.00лв. ведно със законната лихва от деня на увреждането, до окончателното й заплащане за причинени от деянието имуществени вреди; на Конвърс Инк. – сумата от 42.00лв. ведно със законната лихва от деня на увреждането, до окончателното й заплащане за причинени от деянието имуществени вреди, както и направените по делото разноски в размер на 400лв.

Присъдата е била потвърдена с решение на ВОС и влязла в законна сила на 01.06.15г.

Твърди се в искането, че присъдата, респ. решението са постановени по нередовен по смисъла на чл.85 ал.1 НПК и недопустим по смисъла на чл.88 ал.2 НПК граждански иск поради липса на конкретизация на характера на претърпените вреди и техния размер – нарушило правото на защита на осъденото лице.

Варненският апелативен съд намира, че искането е подадено от осъден, имащ право на такова искане и в законния срок по чл. 421, ал. 3 от НПК, срещу присъда, непроверена по касационен ред, поради което е допустимо, но разгледано по същество е неоснователно по следните съображения:

По делото не се установяват процесуални пропуски както по установяване на правно значимите факти, така и по приложението на материалния закон и не са налице основания по  чл. 422, ал. 1, т. 5 вр. чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК за възобновяване на производството.

Доводът за приемане и разглеждане на нередовен или недопустим граждански иск в наказателното производство е несъстоятелен.

Правилно двете инстанции са обсъдили и съобразили задължителните указания дадени в ТР №1/31.05.13г. на ОСНК на ВКС, както и пораждащите го международни актове- Споразумението ТРИПС, Директива 2004/48/ЕС на ЕП и на Съвета от 29.04.04г., както и чл.76 ал.1 т.3 ЗМГО, регламентиращ иск за обезщетение на вреди при нарушение правото върху марки. В случая не се касае до пропуснати ползи, а за „отрицателно изменение на условията за нормално съществуване и възможността за упражняване на изключителното право върху марка”. Касае се до постигнат търговски статус и репутация на притежателя на изключителното право като неблагоприятните изменения имат имуществено измерение. В този случай, когато искът е установен по основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, ищецът може да иска като обезщетение равностойността по цени на дребно на правомерно произведени стоки, идентични или сходни със стоките, предмет на нарушението Гражданският ищец е предпочел именно посочения презумптивен метод, чието приложение не зависи от волята на нарушителя. Материалното измерение на вредите е изведен в заключението на назначената икономическа експертиза, същата е била обсъдена и приета от съда. Въпроса за вината на осъдения е решен с влязла в сила присъда по нохд №2702/14г.

Поради изложените съображения и на основание чл. 424, ал. 1 от НПК, Варненският апелативен съд,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на осъдения П.Ф.Д. *** за отмяна по реда за възобновяване на наказателни дела на решение № 161 от 01.06.2015 г., постановено по ВНОХД № 386/2015 г. от Окръжен съд Варна.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ:1

 

                                                                                                2.