Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 119/16.08.       Година  2019                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                              Наказателно отделение

На двадесет и пети юли                  Година две хиляди и деветнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

                            ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

Секретар Соня Дичева

Прокурор Вилен Мичев

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

НДВ № 241 по описа на съда за 2019 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на Глава тридесет и трета на НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ на основание чл. чл.419, ал.1, вр. чл.420, ал.1 предложение последно, вр. чл.422, ал.1, т.5, вр. чл.348, ал.1, т.1 и т. 2, чл.424, ал.1, алт.1 и чл.425, ал.1, т.1 НПК и има за предмет определение № 252 от 22.05.2019г. по НОХД № 2157/2019г. на Районен съд – гр. Варна, с което било одобрено споразумение. Иска се възобновяване на производството, отмяна на постановеното определение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Представителят на Варненската апелативна прокуратура поддържа искането и моли да бъде уважено.

Назначеният за нуждите на извънредното производство служебен защитник счита, че са налице основанията за възобновяване на делото.

Осъденият И. няма какво да добави.

Варненският апелативен съд провери правилността на производството съобразно правомощията си по чл. 425 от НПК и за да се произнесе, съобрази следното:

С определение от 22.05.2019г. по НОХД № 2157/2019г., Районен    съд - Варна е одобрил споразумение за решаване на делото в съдебно заседание между прокурор от Районна прокуратура - Варна и защитника на подсъдимия К.А.И., чрез което подс. И. се е признал за виновен за извършено на 05.05.2019г. престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 НК, за което при условията на чл. 54,ал.1 НК му е определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири месеца, което да изтърпи при първоначален общ режим.

Определението на съда е влязло в законна сила на 22.05.2019г. и не подлежи на касационна проверка.

Варненският апелативен съд намира, че искането е подадено от процесуално легитимирано лице, имащо съответното право и в законния срок по чл. 421, ал. 3 от НПК, срещу съдебен акт, непроверен по касационен ред, поради което е допустимо. Разгледано по същество е основателно по следните съображения:

Изложените в искането на Главния прокурор на РБ аргументи се споделят напълно от състава.

Определението на Районен съд - Варна от 22.05.2019г. по НОХД № 2157/2019г., с което е одобрено споразумението, е постановено при съществено нарушение на закона по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 НПК - не е приложен законът, който е следвало да бъде приложен.

Справката за съдимост на осъдения, удостоверява:

·        с влязло в сила на 30.01.2019г. определение за одобряване на споразумение по НОХД № 316/2019г. на PC - Варна за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр. чл.194, ал.1 НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 НК, му е наложено наказание в размер на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66 НК е отложено за срок от три години;

·        с влязло в сила на 14.03.2019г. определение за одобряване на споразумение по НОХД № 680/2019г. на PC - Варна за престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 НК, при условията на чл.54 НК, му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което е отложено за срок от три години.

·        с определение № 468 от 14.03.2019г. по НОХД № 680/19 г. на РС- Варна, влязло в сила на 30.03.2019г., на основание чл. 25, ал.1, вр. чл. 23, ал.1 НК, съдът е определил едно общо най-тежко наказание по посоченото дело, и по НОХД № 316/19г., и двете на PC - Варна - лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което на основание чл.66 НК е отложено за срок от три години.

 

Няма спор по факта, че подсъдимият К.И. е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение по НОХД № 2157/2019г. на Районен съд - Варна, след като е бил осъждан на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер - по чл.194-195 НК. / НОХД № 316/2019г. на НОХД № 680/19г„ и двете на PC - Варна/. Тези данни обуславят материално правните предпоставки на „повторност“ по смисъла на чл. 28, ал.1 НК и имат значение за правната квалификация на инкриминираното престъпление, а именно за приложението на по-тежко наказуемия състав по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.28, ал.1 НК, съобразно който следва да се определи и размера на наказанието.

Преди да одобри споразумението, съдът е бил длъжен да провери неговата законосъобразност и само ако то не противоречи на закона и морала, съгласно чл. 382, ал.7 НПК да пристъпи към одобрението му. В конкретния случай, страните са предложили клаузата по дял III от споразумението в нарушение на материалния закон, което PC - Варна не е констатирал, поради което и не е предприел действия по предлагане на промени по реда на чл. 382, ал.5 НПК. Като е одобрил споразумението в този вид, съдът е допуснал нарушение на материалния закон - чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.28, ал.1 НК. Последица от неправилно приложения материален закон е и незаконосъобразното определяне на наказанието – в нарушение на принципа на законоустановеност с оглед различните параметри на санкцията и съществуването на специален минимум по подлежащата на прилагане правна квалификация.

 

Нещо повече, съдът е допуснал нарушение и на процесуалните правила, дотолкова доколкото деянието, за което е постигнато споразумението по НОХД 2157/19г. на PC-Варна, е извършено при условията на чл.68, ал.1 НК - в изпитателния срок на определеното общо най-тежко наказание с влязло в сила на 30.03.2019г. определение по НОХД № 680/19 г. на PC-Варна. Съдът не е изпълнил процесуалното си задължение по чл.383, ал.3 НПК и не се е произнесъл относно изтърпяването на отложеното наказание по реда на чл.306, ал.1, т.3 НПК.

 

Настоящият състав на ВАпС намира, че определението, с което е одобрено споразумението по НОХД № 2157/2019г. по описа на Районен съд - Варна, разкрива особено съществени нарушения на закона и процесуалните правила по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК. С оглед на което са налице основания по чл. 422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на производството и отмяна на съдебния акт.

 

Настоящата инстанция не е процесуално легитимирана да се произнесе директно по акта след възобновяване на производството, тъй като отстраняването на допуснатите нарушения не е в полза на осъдения. Делото следва да бъде върнато на първата инстанция за ново разглеждане от стадия на съдебното заседание по чл. 382, ал. 2 от НПК, като съдът упражни правомощието си по чл. 382, ал. 5 от НПК.

 

Поради изложените съображения и на основание чл. 425, ал. 1, т. 1 от НПК, Варненският апелативен съд,

 

 

РЕШИ:

 

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 2157/2019г. по описа на Районен съд – Варна, като

 

ОТМЕНЯ определение № 252 от 22.05.2019г. за одобряване на предложеното споразумение, и

 

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда от стадия на съдебното заседание.

 

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ :