Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 154

      

12.11.2013 година, Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, на двадесет и пети октомври, година две хиляди и тринадесета, в открито заседание в следния състав:

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

                    ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

при секретаря Г. Н. и прокурора Вилен Мичев, разгледа докладваното от съдия Павлина Димитрова ВНОХД №242  по описа на съда за 2013г., за да се произнесе взе предвид:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІ от НПК

 

Разградският Oкръжен съд, с Решение № 37 по НАХД № 154/2013г. по описа на същия съд, постановено на 10.07.2013г., е признал подсъдимия С.О.Я. за ВИНОВЕН в това, че на 14.05.2010г. в гр. Исперих пред ДФ „Земеделие" - гр.Разград, представил неверни сведения относно ползваните площи по Заявление за подпомагане за физическо лице с УРН 218128, с УИН 1718061047683, в землището на с. Подайва, област Разград и 03472-47-1-1 в землището на с. Белинци, обл. Разград по Схема за единно плащане на площ СЕПП, за да получи средства от фондове, принадлежащи на ЕС - престъпление по чл.248а, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК е освободил подс. от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.

 

Въззивното производство пред АС - Варна е образувано по жалба на подс. чрез проц. му представител, с която моли настоящата инстанция да отмени обжалваното решение и да оправдае подсъдимия поради липса на обективна и субективна страна на деянието.

В с.з. подс. редовно призован не се явява и не се представлява.

Представителят на АП – Варна намира жалбата за неоснователна и предлага на ВАС да потвърди Решението на първоинстанционния съд, като обективно.

 

Въззивният съд, след като прецени доводите на страните и след цялостна служебна проверка на решението на основание чл. 313 и чл. 314 от НПК констатира, че жалбата на подс. Я. е неоснователна.

 

В съответствие с всички събрани по делото доказателства, относими към предмета на доказване, Разградският Окръжен съд  е приел за установено от фактическа страна следното:

 

Подс. Я. отглеждал животни-  крави, телета, овце и се занимавал със земеделие. В тази връзка сключил с Община Исперих договори за наем на общински пасища и мери. От 2007г. започнал да кандидатства пред ДФ „Земеделие" по схеми и мерки за подпомагане и съответно получавал и плащания. На 14.05.2010г. подс. Я. подал в ОС „Земеделие" - гр. Исперих, заявление за входяща регистрация с УИН № 1718061047683 и УРН № 218128 и приложил Таблица на използваните парцели, Таблица на отглежданите животни към него и карти на очертаните парцели. Подал и декларация за допустимост на площи от предходна кампания. След извършена административна проверка от ИСАК Регистър „Директни плащания" на подаденото заявление било установено, че 20 от заявените от подс. Я. парцели излизали извън площите, подходящи за подпомагане. На същата дата - 14.05.2010г. подс. Я. удостоверил с подписа си, че това обстоятелство му било известно.

На 14.05.2010г. подс. С.Я. подал в ОС „Земеделие" - гр. Исперих и заявление за подпомагане за 2010 г., в което заявил за подпомагане същите 42 парцела, от които един се намирал в землището на с. Белинци, а останалите в землището на с. Подайва. С уведомително писмо ДФЗ отказал финансово подпомагане поради констатирани несъответствия.

Съгласно заключението на графическа експертиза ръкописните текстове в Заявлението за входяща регистрация 2010 от 14.05.2010 г., поправките в таблица за използваните парцели, текста „вярно с оригинала" върху копие на лична карта, в данни за стартирана проверка, декларация за допустимост на площи от предходна кампания са изпълнени от подс. Я.. Подписите, положени в оригиналната преписка на ДФ „Земеделие" - гр. Разград с УИН 1718061047683 са изпълнени от подс. Я..

От изготвената съдебно-техническа експертиза се установява, че заявените от подс. Я. парцели не са отговаряли на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние регламентирани в чл.15, ал.2 от Наредба № 5/10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионалните критерии за постоянни пасища на Министерство на земеделието и храните.

Общата недопустима за подпомагане площ била в размер на 31,71 ха., като пасищата били обрасли с растителност - дървета и храсти и съответно били негодни за подпомагане.

 

За да достигне до тази фактология по делото, първоинстанционният съд се е базирал както на писмените и гласни доказателства по делото. Настоящата инстанция изцяло възприема изводите, до които е достигнал първоинстанционният съд, за това, че площите, заявени от подсъдимия, не са били почистени и не са отговаряли на условията за допустимост. Действително, на парцела не е била извършвана теренна проверка, но това не компрометира по никакъв начин резултата от извършената административна такава. Според чл.26 на Регламент № 1122/2009г. на Комисията от 30 11.2009г. всеки един от двата вида проверки установява по надлежен ред обстоятелствата, за които се активира извършването им.    Подс.Я. е подал на 14.05.2010г. пред ДФ „Земеделие"   -  гр.Разград Заявление за подпомагане за физическо лице с УРН 218128, с УИН 1718061047683, че ползва площи в землището на с. Подайва, област Разград и 03472-47-1-1 в землището на с. Белинци, обл. Разград, като по този начин е удостоверил, че към датата на подаване на заявлението всички ползвани от него площи са в добро земеделско и екологично състояние. Така декларираните обстоятелства относно състоянието на площите обаче не отговаряло на действителността и по този начин подс. е представил неверни сведения, с цел неправомерно  да усвои средства от фондове принадлежащи на ЕС.

Подс. е действал с пряк умисъл, съзнавайки, че представя неверни сведения, но преследвайки целта си - да бъде подпомогнат със средствата по програмите, като е искал настъпването на общественоопасните последици, а именно неоснователно получаване на средствата от фондове на ЕС. Въпреки, че е бил уведомен за условията за допустимост, той не е почистил и не е привел площта в добро земеделско и екологично състояние. С фактическите си действия подс. Я. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.248а ал.2 от НК.

 

По отношение на наложеното наказание: съставът на АС-Варна намира, че определения размер на глобата, се явява справедлив – същият е определен в минималния размер предвиден в закона. Освен високата степен на обществена опасност на деянието, други обстоятелства, утежняващи отговорността на подс. Я. липсват. Налице са обаче достатъчно смекчаващи обстоятелства относно данните за личността и имотното състояние на подсъдимия, които правилно са отчетени от първоинстанционния съд при определяне на размера на глобата. В този аспект е и чистото съдебно минало на подс. Анализът на тези обстоятелства води до единствения извод за съда, че за постигане целите на наказанието е необходимо решението на РОС като правилно и законосъобразно -  да бъде потвърдено. 

 

При служебната проверка на решението, на основание чл. 314 от НПК, въззивният съд не констатира нарушения /допуснати на досъдебното  производство или в с. з./, които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат друго изменение или отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда, поради което и на основание чл. 338 от НПК, съставът на Апелативен съд – Варна, 

     

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 37 на Окръжен съд - Разград по НАХД № 154/2013г. по описа на същия съд, постановено на 10.07.2013г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                 2.