Р Е Ш Е Н И Е

 

145

 

гр.Варна,   05.07.2016 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         

Варненски апелативен съд , Първи състав на Наказателно отделение, в публично съдебно заседание на  тринадесети юни  две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

               ЧЛЕНОВЕ : АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

                                   АСЕН ПОПОВ

                                     

 

при секретар С.Д.

и в присъствието на прокурор Вилен Мичев

изслуша докладваното от съдия Янков вчнд №242/2016г. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното :

         

          Производството е по реда на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки.

Образувано е по жалба на адвокат Е.В. - в качеството й на пълномощник на осъденото лице Г.М.О. , срещу решение №133/25.05.2016г. по чнд №939/2015г. на Варненски окръжен съд. С въпросното решение съдът е оставил без уважение молбата на Г.М.О. за изтърпяване на наложената му пробационна мярка „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок пет от години осем месеца и двадесет и седем дни, в Кралство Нидерландия. В жалбата се иска отмяна на атакуваното решение и връщане делото за ново разглеждане – за изчакване на отговор от компетентния орган в Кралство Нидерландия.

В съдебно заседание жалбата се поддържа изцяло.

Представителят на Апелативна прокуратура счита жалбата за неоснователна, а постановеното решение – за правилно и законосъобразно, поради което моли неговото потвърждаване.

          Варненският апелативен съд извърши проверка правилността на атакуваното решение и  като взе предвид жалбата, както и становищата на страните, констатира:

          Жалбата е неоснователна.

          Фактите по делото до момента : С определение №856/21.12.2012г. по чнд №1568/2012г. Варненски окръжен съд освободил условно предсрочно осъденото лице Г.О. от изтърпяване на остатъка от наказанието, наложено му по нохд №214/2004г. на Добрички окръжен съд – пет години осем месеца и двадесет и седем дни, като му определил изпитателен срок в същия размер, а през време на изпитателния срок постановил изпълнението на пробационна мярка по чл.42а ал.2 т.2 НК – Задължителни периодични срещи с пробационен служител. Междувременно през  2014 година семейството на О. се установило в гр.Оснабрюк, Федерална Република Германия. По този повод О. направил постъпки пред Варненски окръжен съд за изпращане решението за налагане на пробационна мярка на компетентните органи на Република Германия, за да бъде въпросната мярка изпълнявана там – на основание чл.23 ал.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки. Германските власти обаче отказали, поради което и Варненски окръжен съд прекратил производството. Поради тази причина впоследствие О. отправил искане отново до Варненски окръжен съд да търпи пробационната мярка в Кралство Нидерландия – тъй като е най-близката държава до гр.Оснабрюк, Германия. Варненският окръжен съд спазвайки изискванията на чл.23 ал.2 от посочения закон, отправил запитване до компетентния орган в Кралство Нидерландия – Прокуратурата в гр.Харлем, дали е налице съгласие от тяхна страна. Запитването е изпратено на 10.09.2015г., и въпреки водената между Варненски окръжен съд и Прокуратурата в Харлем кореспонденция , до момента на постановяване на обжалваното решение, отговор от Кралство Нидерландия не е получен. При това положение Окръжният съд не е имал друга процесуална възможност освен да остави без уважение молбата на осъденото лице. Това е така, защото законът в  разпоредбата на чл.23 ал.2 е поставил като необходимо условие наличието на съгласие от компетентния орган на замолената държава. А такова както вече се спомена до момента не е налице. Не е необходимо и делото да се връща за да бъде изчакан отговор – достатъчно време е изминало от направеното от българска страна запитване. При получаване на отговор с изразено съгласие от страна на Прокуратурата в гр.Харлем няма пречка да се отправи до съда ново искане. Понастоящем обаче не са налице основания за отмяна или изменение на обжалваното решение , и поради причините изтъкнати по-напред то следва да бъде потвърдено.

           

Предвид изложеното, Варненският апелативен съд 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №133/25.05.2016г. по чнд №939/2015г.  на Варненски окръжен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

Председател :                                   Членове :