Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 227/25.10.               Година  2016                  Град Варна

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                       Наказателно отделение

На двадесети октомври              Година две хиляди и шестнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:          Илия Пачолов  

                            ЧЛЕНОВЕ:  Румяна Панталеева

Росица Тончева

  

 

съдебен секретар Г.Н.

прокурор Стефка Якимова

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

НДВ № 243 по описа на съда за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството пред въззивния съд е по реда на чл.420, ал.2, вр.чл.422, ал.1, т.5 от НПК и е образувано по искане на главния прокурор за възобновяване на ЧНД № 3853/2011 г. по описа на Районен съд Варна, отмяна на постановеното с него определение за групиране на наказанията на осъдения З.А.Р. и връщане на делото за ново разглеждане в първата инстанция.

 

Искането е допустимо – подадено е от оправомощения за това орган и в срока, предвиден по НПК, а и по същество е основателно.

 

С определение № 1921/20.07.2011 г. по ЧНД № 3853/11 г. на Районен съд Варна е била разгледана съвкупността от осъдителни съдебни актове срещу З.Р., определено му е общо наказание лишаване от свобода за три години, което по реда на чл.24 от НК е увеличено с шест месеца,  и е постановено да бъдат изтърпени три години и шест месеца при първоначален строг режим в затвор.

По отношение на осъдения Р. са били налице пет влезли в сила отделни съдебни акта, като два от тях са в отношение на рецидив с останалите, а при другите три е налице усложнена форма на множество присъди, някои от които намиращи се едновременно в отношение на съвкупност и рецидив. Това усложнение е налице при осъжданията по НОХД № 2763/07 г. и 2979/11 г., и двете на Районен съд Варна, които са в реална съвкупност, заедно с НОХД № 2094/09 г. на СГС, което е в отношение на рецидив с първото от тях и на реална съвкупност с второто.

Районен съд Варна, в проверяваното производство, е направил погрешния извод, че и трите осъждания са в отношение на съвкупност, въз основа на който е определил за изтърпяване едно общо наказание - най-тежкото от трите отделни, което е било лишаване от свобода за срок от три години. Правилното групиране по делото обаче предполага групиране само на два осъдителни акта, и то на тези, чието съчетаване би било по-благоприятно за осъдения, в случая – на НОХД № 2763/07 г. и 2979/11 г. по описа на Районен съд Варна. По отношение на наказанието, наложено по НОХД № 2094/09 г. на СГС, правилно би било да се постанови отделното му изтърпяване. Доводът на защитата, че именно принципа на най-благоприятно за осъдения съчетаване определя искането на главния прокурор като неоснователно, е неправилен, тъй като е безспорно, че това съчетаване, освен най-благоприятно, следва да е и законосъобразно.

Тъй като пререшаването на въпроса в горния смисъл обуславя влошаване положението на осъдения, това не може да бъде сторено в настоящото производство, респ. констатираният порок в определението на Районен съд Варна е поправим при ново разглеждане на делото в първата инстанция, поради което и на основание чл.424, ал.1 и чл.425, ал.1, т.1 от НПК настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ЧНД № 412/2015 г. на Районен съд Варна и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: