Р Е Ш Е Н И Е

 

 

137

 

 

Гр.ВАРНА, 28.10.2013 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд-наказателно отделение в открито съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

                                         ЧЛЕНОВЕ:  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

                                                              Р. ПАНТАЛЕЕВА

 

 

При секретар: Г.Н.

и в присъствието на прокурор: ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ,

 разгледа докладваното от съдия Димитров

 ВНОХД №244/2013 год. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 49 по НОХД № 1109/2012 год. на Варненския окръжен съд, постановена на 08.05.2013 год.,с която, подсъдимия по делото: Ж. И.П., български гражданин, е признат за не виновен по обвинението по чл.257,ал.1, вр. чл.255,ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК и е оправдан по възведеното обвинение.

Въззивното производство е образувано по протест на Варненската окръжна прокуратура. В протеста се сочи, че присъдата на ВОС е неправилна. Неправилно съда е преценил ,че подсъдимия не виновен по повдигнатото му обвинение. Според прокуратурата, след като е имал пълномощно, което му е давало право да подава декларации пред данъчните органи и не е подал годишна данъчна декларация по ЗКПО е нарушил закона и е осъществил състава на чл.257, ал.1 , вр. Чл.255, ал.1, вр. Чл.26 , ал.1 от НК. Молят съда да постанови осъдителна присъда.

Представителят на прокуратурата изразява становище, че протеста е основателен. Изводите на първоинстанционния съд са неправилни. Осъществен е състава на престъплението за което е привлечен подсъдимия поради което моли съда да отмени оправдателната присъда и постанови осъдителна такава.

Подсъдимия редовно призован, се явява. За него се явява адв. А.С. ***. Оспорват подадения протест , като неоснователен и необоснован. Сочат доводи, че подсъдимия не следва да носи наказателна отговорност, тъй като пълномощното ,което е имал не го прави търговец, същия не е осъществявал търговски сделки и поради това не следва да носи наказателна отговорност.Молят съда да потвърди оправдателната присъда на първоинстанционния съд.

 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД Е ВЪЗПРИЕЛ СЛЕДНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

 

Подсъдимият Ж.П. от 2000 година работел като инкасо на чейндж бюра „Форс 98”, собственост на св.Б.М.. Основното бюро се намирало на ул. „Д-р Пискюлиев” № 8, гр.Варна. Там било и работното място на подсъдимия. По същото време свидетелят Й.Н. започнал работа като шофьор и охрана на св.Б.М.. По този повод се запознал и с подсъдимия. Като такъв работел и свид.Н.М.Р.. По молба на св.М. и с предоставен от него капитал, свид.Р. създал еднолично дружество с ограничена отговорност „Универс 2002”, като Р. бил вписан и като негов единствен собственик. Дейността обаче била извършвана основно от Б.М., а счетоводните документи и данъчните декларации били му предоставяни от свид.С.С. – валутен касиер в същото чейндж бюро.

През пролетта на 2003 год. св.Б.М. се запознал със св.А.С.С., който си търсел работа. Свид.М. му обещал, че ще го наеме като охрана на хотел и му обяснил, че трябва пред нотариус да подпише различни документи. Неграмотният А.С. се съгласил и така с решение на Окръжен съд- Варна от 14.05.2003 г. по ф.дело № 1419/2003 г. в Търговския регистър било вписано дружество „Империал 3” ЕООД с предмет на дейност: туристически услуги в страната и чужбина след лиценз, анимация, хотелиерство след лиценз, ресторантьорство след лиценз, търговско представителство и посредничество, външнотърговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, битови услуги, търговска дейност н страната и чужбина, бартерни, консигнационни, компенсационни и реекспортни сделки, продажби на стоки собствено производство, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Рощок № 13 а./ копие том 5, л. 102/

Като едноличен собственик на капитала бил вписан А.С.С.. Юридическото лице било данъчно регистрирано по реда на ДПК/отм/ и ДОПК на 27.05.2003 г. в ТД НАП- Варна с ЕИК по Булстат 103817349 и служебен номер от регистъра на НАП 1033 173357, а от 26.09.2003 г. било регистрирано и по ЗДДС.

Видно от приобщена по делото справка от Търговския регистър към 07.03.2013 г., неграмотният А.С.С. е управител на още 3 дружества – „Черноморие прес 2000” ЕООД, „Робени” ООД, „Тинком” ЕООД, член е на Съвета на директорите на „Хотел Еделвайс” ЕАД, съдружник е в „Робени” ООД, и е едноличен собственик на капитала на „Тинком” ЕООД.

На 09.10.2003 г. А.С. по настояване на М. предоставил на подс.Ж.П. права по отношение на „Империал 3” ЕООД, посочени в пълномощно с нотариална заверка, извършена под № рег.№ 6994 на 09.10.2003 г. от нотариус Я.Н. /том 12, л.49, и том 21, л.49/. Същият бил упълномощен и да подава СД по ЗДДС, магнитен носител и копие от дневници за покупки и продажби, но без нотариално заверяване на пълномощните /том 12 л.44, л. 39/.

Също по настояване на М. А.С. търсел неграмотни роми, на които под предлог, че ще им бъде осигурена работа да се ползват личните данни за учредяване на еднолични дружества с ограничена отговорност. Междувременно св.А.С.Х. се запознал със св.А.С, но той му се представил като ГОШО. Обещал му работа в строителството и го отвел при нотариус, пред когото Х. подписал различни документи. Впоследствие разбрал, че е собственик на „Омега ойл” ЕООД, когато получил известие, че дружеството дължи данъци.

На 16.02.2004 г. св.А.С. предоставил и на св.Й.Н. представителна власт спрямо същото „Империал 3” ЕООД с нотариално заверено пълномощно от нотариус Я.Н. /нот.заверка с рег.№ 973/2004 г. извършена на 16.02.2004 г. /. Копие от пълномощното било приложено в данъчното досие на дружеството и е приложено по делото /том 13, л.10/.

Така през инкриминирания период „Империал 3” ЕООД е било представлявано по закон от св.А.С., по пълномощни – от подсъдимия и от св.Н.. Дружеството обаче е осъществявало търговската си дейност, чрез неустановено в хода на наказателното производство лице – това не е бил собственикът, неграмотният 22 годишен А.С. от ромски произход, който очевидно е бил „сламен човек”, използван от Б.М. за създаване на дружество; но това не е бил и подсъдимият, който в нито един момент не е имал представа от това каква дейност развива дружеството, какви сделки сключва, с кой контрагенти преговаря, какви приходи инкасира, какви разходи прави и т.н. Подсъдимият е бил изпращан или от М. или от С.С. да носи документи до различни държавни служби, да тегли суми от банковите сметки на дружеството, които обаче е предавал веднага на М. или на С.С.. Никога по своя инициатива подсъдимият не е предприемал, каквото и да е било действие, свързано с търговската дейност на дружеството. Той не е подавал и месечните справки-декларации по ЗДДС от името на дружеството. Наред с подсъдимия и други лица са имали предоставени представителни права спрямо същото търговско дружество. Видно от показанията на Н. и Р., практика на М. е била да създава дружества чрез неграмотни лица или свои служители, след това да се упълномощават и други множество лица, които да осъществяват търговска дейност или да представляват дружествата пред държавните органи. В конкретния случай, на подсъдимия Ж. П. не е било „гласувано доверие” да извършва реална търговска дейност, а единствено е бил ползван като куриер – просто да доставя предварително създадени от други лица документи до посочените му органи-получатели.

В резултат на дейността си „Империал 3” ЕООД през инкриминирания период е осъществявало реална и фиктивна търговска дейност и редовно е подавало справки-декларации по ЗДДС както следва:

 

1.    3а данъчен период месец 09.2003 г. била подадена СД №03.04-908297 от 14.10.2003 г./оригинал том 16, л.65/ с начислен ДДС по доставките с право на пълен данъчен кредит в размер на 18 539.40 лв.

В дневника за покупки /оригинал от том 16, л.67 е приложен към разделените материали/ била отразена само една фактура № 00000001288 от 16.09.2003 г. за получени"стоки" от доставчика „Варна лес" ООД с обща стойност на доставката 111 236.40 лв. и ДДС-18539.40 лв. С данъчно кредитно известие № 2610 от 17.11.2003 г. сумата по сделката била сторнирана, което било съответно счетоводно отразено и от двете фирми. Предвид това сумите по тази доставка не следва да намерят отражение при определяне на данъчните задължения.

2. За данъчен период месец 10.2003 г. била подадена СД № 0304- 808900 от 14.11.2003 г.с начислен. ДДС в размер на, 18319.99 лв./ оригинала л.60 се съдържа в разделените материали/.

В дневника за покупките били отразени доставки само от доставчик „Омега Ойл” ЕООД по общо 11 фактури, както следва:

№ 270 от 09.10.2003г.с дан. основа 51 583.33 лв., ДДС 10 316.67 лв.

№ 271 от 22.10.2003 г.-дан.основа 14 916.67 лв., ДДС- 298 333 лв.

№ 272 от 09.10.2003 г.-дан.основа 250 лв., ДДС - 50 лв.

№ 273 от 10.10.2003 г.-дан.основа 2 500 лв., ДДС- 500 лв.

№275 от 11.10.2003 г.-дан.основа 2833.33 лв., ДДС-566.67 лв.

№276 от 19.10.2003 г.- дан.основа 2 416.67 лв., ДДС - 48 3,33 лв.

№ 277 от 21.10.2003 г.-дан.основа 2 916.67лв. ДДС- 583,33 лв.

№ 278 от 21.10.2003 г.- дан.основа 4 166.67 лв. ДДС- 833,33 лв.

№ 279 от 23.10.2003 г.-дан.основа 1500 лв. ДДС - 300 лв.

№ 280 от 23.10.2003 г. дан.основа 3750 лв.ДДС- 750 лв.

№ 281 от 29.10.2003 г.- дан.основа 3416.67 лв. ДДС - 683.33 лв.

№ 282 от 15.10.2003 г.- дан.основа 1350 лв. ДДС- 270 лв.

общо дан.основа- 91 600.01 лв. и ДДС- 18 320 лв.

В хода на разследването било установено, че в действителност такива сделки не били извършени, а същите били само документално оформени в посочените фактури. Разпитаният в качеството на свидетел А.С.Х., управител на фирмата доставчик към м. 10.2003 г., заяви, че никога не е извършвал търговска дейност със създаденото на негово име дружество.

3. За данъчен период месец 11.2003 г. била подадена СД вх.№ 0304- 810093 от 15.12.2003 г. с начислен ДДС с право на пълен данъчен кредит в размер на 37 853.04 лв./ оригинал том 16, л.49/

В дневника за покупките за периода били включени фактури от доставчици: „Есо Комерс"ООД, „ХД Агрима” АД, „Универс 2002” ЕООД, които били реално извършени.

Отразена била и фактура № 0000000320 от 20.11.2003 г.с доставчик „Омега Ойл” ЕООД за извършена доставка на услуги с посочена дан.основа 19 83333 лв. и ДДС - 3 966.67 лв.Такава доставка не е била извършвана пред изложените по-горе съображения.

4. За данъчен период месец 12.2003 г. била подадена СД вх.№ 304001691 от 14.01.204 г.с начислен ДДС в размер на 779 741.41 лв. /оригинал от том 16, л.38 се съдържа в разделените материали/.

В дневника за покупки били отразени сделки с „Есо Комерс” ООД, с "Айва" ЕООД, „Белла" ООД, „ Девин Експрес" ООД, които били реално извършени.

Отразени били отново доставки с „Омега Ойл” ЕООД по фактури:

№ 323 от 01.12.2003 г.дан.основа - 6 125 лв. ДДС- 1 225 лв.

№ 324 от 06.12.2003. дан.основа - 50 000 лв., ДДС 10 000 лв.

№ 325 от 02.12.2003 г.дан.основа - 11 750 лв., ДДС- 2350 лв.

№ 326 от 10.12.2003 г.дан.основа - 51 000 лв., ДДС- 10 200 лв.

№327 от 16.12.2003 г. дан.основа- 50 000 лв., ДДС- 10 000 лв.

№ 328 от 20.12.2003 г.дан.основа - 833.33 лв., ДДС- 166.67 лв.

№329 от 20.12.2003 г.дан.основа - 50 000 лв., ДДС- 10 000 лв.

№ 330 от 20.12.2003г.дан.основа- 130 833.33 лв., ДДС- 26 166.67лв.

№331 от 22.12.2003 г.дан.основа- 883.33 лв., ДДС- 176.67лв.

№ 338 от 22.12.2003г.дан.основа 158 333.33 лв., ДДС- 31 666.67лв.

№ 339 от 01.12.2003 г.дан.основа 85 375 лв., ДДС- 17 075 лв.

№ 340 от 15.12.2003 г.дан.основа 55 750 лв., ДДС -11 150 лв.

№ 341 от 18.12.2003 г.дан.основа 26 250 лв, ДДС-5 250 лв.

№ 342 от 02.12.2003 г.дан.основа 204 541.67 лв., ДДС-40 908.33 лв.

№ 343 от 08.12.2003 г.дан.основа 139 875 лв., ДДС- 27 975 лв.

№344 от 08.12.2003 г.дан.основа 125 833.33 лв., ДДС-25 166.67лв.

№ 345 от 02.12.2003г.дан.основа 166 666.67 лв., ДДС-33 333.33 лв.

№ 346 от 08.12.2003 г.дан.основа 13 375 лв., ДДС- 2 675 лв.

№347 от 22.12.2003 г.дан.основа 958.33 лв., ДДС-191.67 лв.

№ 348 от 15.12.2003 г.дан.основа-23 333.33 лв., ДДС- 4 666.67 лв.

№349 от 01.12.2003 г.дан.основа- 113 100 лв., ДДС- 22 620 лв.

№ 350 от 01.12.2003 г.дан.основа 44 631.67 лв., ДДС- 8 926.33 лв.

№ 351 от 15.12.2003г.дан.основа213 016.67 лв., ДДС- 42 603.33 лв.

№ 352 от 20.10.2003г.дан.основа 148 895.83 лв., ДДС- 29 779.17 лв.

№ 353 от 17.11.2003 г.дан.основа, 44 765 лв., ДДС- 8953 лв.

№ 354 от 20.11.2003 г.дан.основа 51 028.33 лв., ДДС- 10 205.67лв.

№ 355 от 20.11.2003 г.дан.основа 14 250 лв., ДДС- 2 850 лв.

№356 от 20.10.2003 г.дан.основа 103 416.67 лв., ДДС- 20 683.33 лв.

№357 от 25.10.2003 г.дан.основа 146 500 лв., ДДС- 29 300 лв.

№ 358 от 15.10.2003 г.дан.основа 46 666.67 лв., ДДС- 9 333.33 лв.

№359 от 02.12.2003 г.дан.основа 58 632.40 лв., ДДС- 11 726.48 лв.

Общо по тези доставки дан.основа е 2 336 619.89 лв.ДДС - 467 323.98 лв. Същите не са били реално извършени, а за тях са били съставени посочените фактури, които били отразени и в дневника за покупки.

5. 3а данъчен период месец 01.2004 г. била подадена СД вх.№ 0304003461 от 16.02.2004 г./оригинал от том 16, л.27 се съдържа в разделените материали/ с начислен ДДС по доставките с право на пълен данъчен кредит в размер на 504 386.99 лв.

В дневника за покупки били отразени доставки от „Белла” ООД, „Ост трейдинг” ЕООД, „Янков 47” ЕООД, „Девин експерс” ООД, „Айва” ЕООД, „Есо Комерс” ООД, по които няма спор между страните, че са били реално извършени.

В същия били отразени и доставки от „Омега Ойл” ЕООД по фактури, както следва:

№ 362 от 25.11.2003 г.дан.основа 22 783.33 лв., ДДС- 4 556.67 лв.

№ 363 от 15.11.2003 г.дан.основа 12 100 лв., ДДС- 2 420 лв.

№ 364 от 25.11.2003 г.дан.основа 916.67 лв., ДДС - 183.33 лв.

№ 365 от 14.11.2003 г.дан.основа 18 000 лв., ДДС- 3 600 лв.

№ 366 от 01.11.2003 г.дан.основа 9 233.33 лв., ДДС-1 846.67лв.

№367 от 16.11.2003 г.дан.основа 58 291.67 лв., ДДС 11 658.33лв.

№ 368 от 24.11.2003 г.дан.основа 11 283.33 лв., ДДС- 2256.67 лв.

№ 370 от 26.11.2003 г.дан.основа 9 708.33 лв., ДДС -1 941.67лв.

№ 371 от 26.11.2003 г.дан.основа 40 434.17лв., ДДС- 8 086.83 лв.

№ 372 от 26.11.2003 г.дан.основа 58 500 лв., ДДС -11 700 лв.

№ 373 от 20.11.2003 г.дан.основа 7 825 лв., ДДС- 1 565 лв.

№ 374 от 22.11.2003 г.дан.основа 9 407.50 лв., ДДС- 1881.50 лв.

№ 375 от 03.11.2003 г.дан.основа 85 469.17 лв., ДДС- 17 093.83 лв.

№ 376 от 01.11.2003г.дан.основа 101 020.83 лв., ДДС 20 204.17 лв.

№ 377 от 08.11.2003г.дан.основа 102 961.66 лв., ДДС 20 592.33 лв.

№ 378 от 03.11.2003г.дан.основа 132 766.66 лв., ДДС 26 553.33 лв.

№380 от 10.11.2003 г.дан.основа 159 169.16 лв., ДДС 31 833.83лв.

№ 381 от 02.11.2003 г.дан.основа 54 402.50 лв., ДДС-10 880.50 лв.

№ 382 от 04.11.20003г.дан.основа 79 659.17 лв., ДДС 15 931.83 лв.

№ 383 от 09.11.2003 г.дан.основа 63 418.33 лв., ДДС - 12 683.67 лв.

№ 384 от 16.11.2003 г.дан.основа 113 941.66 лв., ДДС 22 788.33 лв.

№ 386 от 10.11.2003 г.дан.основа 187 100 лв., ДДС- 37 420 лв.

№387 от 20.01.2004 г.дан.основа 9 166.67 лв., ДДС- 1833.33 лв.

№388 от 28.01.2004 г.дан.основа 1 965 лв., ДДС- 393 лв.

№ 389 от 28.01.2004 г.дан.основа 9 242.50 лв., ДДС-1 848.50 лв.

№390 от 28.01.2004 г.дан.основа 54 500 лв., ДДС-10 900лв.

№391 от 28.01.2004 г.дан.основа 1 500 лв., ДДС -300 лв.

№392 ox20.OI.2004 г.дан.основа 14 041.67 лв., ДДС-2 808.33 лв.

№393от 18.01.2004 г.дан.основа 15 125 лв., ДДС- 3 025 лв.

№394от 15.01.2004 г.дан.основа 12 500 лв., ДДС-2 500 лв.

№395 от 11.01.2004 г.дан.основа 2 416.67 лв., ДДС- 483.33 лв.

№ 396 от 28.01.2004 г.дан.основа 4476.67 лв., ДДС- 895.33 лв.

№397 от 28.01.2004 г.дан.основа 966.67 лв., ДДС- 193.33лв.

№ 398 от 27.01.2004 г.дан.основа 17 535 лв., ДДС- 3 507 лв.

№ 399 0x26.01.2004 г.дан.основа 833.33 лв., ДДС- 166.67лв.

№ 400 от 26.01.2004 г.дан.основа 12 353.33 лв., ДДС- 2 470.67 лв.

№401 от 25.01.2004 г.дан.основа 4 166.67 лв., ДДС- 833.33 лв.

№402 от 08.01.2004 г.дан.основа 16 666.67 лв., ДДС- 3333.33 лв.

№ 403 от 05.01.2004 г. дан.основа 9 083.33 лв., ДДС - 1816.67лв.

№ 404 от 13.01.2004 г.дан.основа 10 166.67 лв., ДДС -2033.33 лв.

№ 405 от 16.01.2004 г.дан.основа 7 843.33 лв., ДДС - 1568.67 лв.

№ 406 от 28.01.2004 г.дан.основа 2 160 лв., ДДС- 43.30 лв.

№407 от 04.01.2004 г. дан.основа 24 833.33 лв., ДДС - 4 966.67 лв.

№408 от 03.01.2004г.дан.основа 54 041.67 лв., ДДС - 10 808.33 лв.

№ 409от 28.12.2003 г. дан.основа 70 960 лв., ДДС - 14 192 лв.

№410 от 20.01.2004 г. дан.основа 14 090лв., ДДС - 2 818лв.

№411 от 04.01.2004 г. дан.основа 15 033.33 лв., ДДС - 3 066.67лв.

№ 412от 02.01.2004 г.дан.основа 119 666.67 лв., ДДС- 23933.33лв.

Общо дан.основа е в размер- 1 863 216.65 лв. и ДДС - 372 643.33 лв. Горните доставки не са били реално извършени.

6. За данъчен период месец 02.2004 г. била подадена СД вх.№ 0304005233 от 15.03.2004 г. /оригинал от том 16, л. 19-20 се съдържа в разделените материали/ и начислен ДДС бил в размер на 491 738.86лв.

В дневника за покупки били отразени реални доставки с „Есо Комерс" ООД, „Ост Трейдинг" ЕООД", „Гаврил Генов" ООД, „Белла" ООД, „ Девин Експрес" ООД, „Айва" ЕООД, „Универс 2002" ЕООД.

Били включени и доставки от „Омега ойл” ЕООД, които не били извършени реално по следните фактури:

№ 415 от 16.02.2004 г.дан.основа 41 666.67 лв., ДДС 8 333.33 лв.

№ 416 от 02.02.2004 г.дан.основа 66 333.33 лв., ДДС 13 266.67лв.

№ 417 от 10.02.2004 г.дан.основа 39 475лв., ДДС 7 895лв.

№ 418 от 06.02.2004 г.дан.основа 426 833.33 лв., ДДС 85 366.67лв.

№ 419 от 16.02.2004 г.дан.основа 36 930.83 лв., ДДС 27 386.17лв.

№ 420 от 07.02.2004 г.дан.основа 67 683.33 лв., ДДС  13536.67 л в.

№ 421 от 13.02.2004 г.дан.основа 458 480 лв. ,  ДДС 91 696 лв.

№ 422 от 15.02.2004 г.дан.основа 7 250 лв. , ДДС   1 450 лв.

№ 423 от 13.02.2004 г. дан.основа 12 500 лв.,  ДДС 2 500 лв.

№ 424 от 08.02.2004 г.дан.основа 3 000 лв.,  ДДС 600 лв.

№ 425 от 10.02.2004 г. дан.основа10 233.33 лв.,  ДДС 2 046.67лв.

№ 426 от 10.02.2004 г. дан.основа 21 250 лв.,  ДДС  4 250 лв.

№ 427 отОЗ.02.2004 г. дан.основа   27 500 лв.,  ДДС 5 500лв.

№ 428 от 24.02.2004 г. дан.основа 4 083.33лв., ДДС 816.67лв.

№ 429 от 16.02.2004 г. дан.основа 2083.33 лв. , ДДС 416.67 лв.

№ 430 от 12.02.2004 г.дан.основа 2958.33 лв., ДДС 591.67лв.

№ 431 от 08.02.2004 г. дан.основа 833 333.33 лв., ДДС 16 666.67 лв.

№ 432 от 08.02.2004 г.дан.основа 100 000 лв.,  ДДС 20 000лв.

№ 433 от 18.02.2004 г. дан.основа 10 000 лв.,  ДДС 2 000 лв.

№ 434 от 24.02.2004 г. дан.основа 66 666.67 лв., ДДС 13 333.33 лв.

№ 435 от 10.02.2004 г.дан.основа 3 583.33 лв., ДДС 716.67 лв.

№ 436 от 01.02.2004 г.дан.основа 70 833.33 лв., ДДС 14 166.67лв.

№ 437 от 25.02.2004 г.дан.основа 100 000 лв., ДДС 20 000лв.

7. 3а данъчен период месец 03.2004 г. била подадена СД вх.№ 0304006964 от 14.04.2004 г./ оригинал от том 16, л. 10- 11 се съдържа в разделените материали/ с начислен ДДС в размер на 389 298.32 лв.

В дневника за покупките били отразени доставки с „Айва” ЕООД, „Девин Експрес” ООД, „Белла” ООД, „Есо комерс” ООД, „Ост Трейдинг” ЕООД, „Винтайм” ООД, за които няма спор между страните, че са били реално извършени.

Отразени били и доставки с „Елит фрукт 99” ЕООД по фактури, както следва:

№ 9104 от 05.03.2004 г.дан.основа 50 000 лв.ДДС-10 000 лв

№ 9105 от 15.03.2004 г.дан.основа 50 000 лв.ДДС-10 000 лв.

№ 9107 от 25.03.2004 г.дан.основа 50 000лв. ДДС-10 000 лв.

№ 9108 от 30.03.2004 г.дан.основа 50 000лв. ДДС- 10 000 лв.

В хода на съдебното следствие бе проверено и заявеното от св.Евгени Костадинов, че е възможно да е осъществил инкриминираните сделки с „Империал 3” ЕООД, тъй като „Елит фрукт 99” ЕООД е имало и практиката да иска предварително плащане, след което да се предоставя поетапно стока до изчерпване на „депозита”. Свидетелят бе категоричен, че плащането на подобни суми е ставало само по банков път. Допълнително бе установено, че „Империал 3” ЕООД е платило дължимото ДДС по ДДС-сметка на доставчика, видно от писмо на „Първа инвестиционна банка” от 16.01.2013 г. (л.86 от съд.производство), но не е превело данъчната основа, отново видно от писмо на същата банка от 24.04.2013 (л.115 от съд.производство). Горното дава основание на съда да приеме, че не следва цената по посочените фактури да се признае за разход на „Империал 3” ЕООД, поради което и не следва да се коригира размерът на недекларирания и неплатен корпоративен данък, дължим за 2004 год. от „Империал 3” ЕООД. Горното се отнася и за сделката, фактурирана през м.април 2004 г. по фактура № 9109 от 05.04.2004 г. дан. основа 50 000 лв. ДДС-10000 лв., за която ще стане реч по-долу.

8. 3а данъчен период месец 04.2004 г. била подадена СД вх.№0304008799 от 14.05.2004 г./ оригинал от том том 16,л.5-6 се съдържа в разделените материали/. Начисленият ДДС бил посочен в размер на 129 504.46 лв.

В дневника за покупки били отразени доставки с „Айва" ООД, „Белла" ООД, „Ост Трейдинг" ЕООД с „Винтайм" ООД, за които не се спори между страните, че са били реално извършени.

В справката-декларация обаче били посочени и неизвършени доставки от „Омега Ойл” ЕООД по фактури:

№ 450 от 02.04.2004 г.дан.основа 96166.67 лв., ДДС-19233.33 лв.

№ 451 от 04.04.2004 г.дан.основа 49166.67лв., ДДС-9833.33 лв.

№ 452 от 20.03.2004 г.дан.основа 26 666.67 лв., ДДС-5333.33лв.

№ 453 от 04.04.2004 г.дан.основа 11800 лв.,  ДДС-22360 лв.,

и от „Елит фрукт 99" ЕООД по фактура № 9109 от 05.04.2004 г. дан. основа 50 000 лв. ДДС-10000 лв.

Съображения защо тези сделки не следва да се признаят за разход съдът е изложил по-горе.

 

С акт за възлагане на данъчна ревизия № 355 от 03.05.2004 г. дейността на „Империал 3” ЕООД била ревизирана за периода 01.09.2003 г. - 07. 04. 2004 г. по ЗДДС. Ревизията била възложена и извършена от екип от ревизори в състав свид. К.П. и К.К. от ТД НАП- Варна.

Ревизията приключила със съставянето на PA № 030800860 от 21.11.2008 г. (том 4 л.36-43, л.62- 86), като били определени дължими данъчни задължения по ЗДС в следния размер: за м. 09.2003 г.- 6 677 лв., за м. 10- 18 343.26 лв., за м. 11- 35 261.64 лв., за м.12 - 788 185.48 лв., за м.01.2004 г.- 502 342.01 лв., за м.02.2004 г. - 432 675.60 лв., за м.03.2004 г.223 378.39 лв.и за м.04.2004 Г.-128 598.61 лв.

С АВДР № 2838 от 26.09.2005 г. била възложена и извършена от екип от ревизори - свид.М.Г. и Р. Г. ревизия по ЗДДС за периода 14.02.2005 г.- 08.07.2005 г. и по ЗКПО за периода 0 1.01.2003 г.- 31.12.2004 г.

Тази ревизия приключила с издаването на PA030801337 от 11.09.2008 г. (том 5, л.11-18, л.50-76), с който на „Империал 3” ЕООД били определени данъчни задължения по ЗКПО за 2003 г. в размер на 996 949.90 лв. и за 2004 г.в размер на 116 579 708.25 лв.

Констатациите си и по двете ревизии данъчните органи формирали единствено на база наличните в ТД НАП документи - СД по ЗДДС и дневниците за покупки и продажби, тъй като ДЗЛ не е било установено на адреса за кореспонденция - гр.Варна, ул.Рощок № 13, и съответно не представило никакви други първични счетоводни документи и регистри. Затова и данъчните органи са обложили оборота на дружеството, а не неговата печалба, тъй като не са имали документи за направените разходи.

В хода на досъдебното производство е била назначена съдебно-счетоводна експертиза, чието заключение е прието от съда и страните по делото като обективно и компетентно дадено. Съобразно това заключение за 2003 г. търговското дружество „Империал 3” ЕООД е следвало да декларира данъчен резултат /данъчна основа/ за дължимия данък по ЗКПО в размер на 4 193 902.51 лв. и размер на последния при ставка 23.50 %- 985 567.09 лв.; за 2004 г. данъчната основа следвало да се декларира в размер на 1 219 247.24 лв. и размер на данъка при ставка от 19.50 %- 237 753.21 лв.

В хода на съдебното производство бе поставен допълнителен въпрос на вещото лице по СЧЕ преценявайки показанията на св.Евгени Костадинов и събраната банкова информация относно инкриминираните сделки на „Империал 3” ЕООД и „Елит фрукт 99” ЕООД през 2004 г. дали променят размера на данъчната основа и корпоративния данък. В съдебно заседание вещото лице заяви, че събраните по делото доказателства не променят изводите по първоначалното заключение, защото не са налице доказателства за плащане на цената по сделките нито по банков, нито по друг път, поради което и не следва да се признае за разход сумата от 250 000 лв. – цената по 5 фактури.

 

ОТНОСНО ОБОСНОВАННОСТА НА ПРИСЪДАТА:

 

Първоинстанционният съд е провел съдебно следствие, събрал е необходимите доказателства по делото, извършил е анализ на всички събрани доказателства и е направил своите правни изводи, въз основа на така събраните доказателства. Според настоящият състав на съда правните изводи на съда са правилни и обосновани и напълно се споделят от настоящия състав на съда.

Първоинстанционния съд е направил анализ на свидетелските показания по делото. Конкретизирал е кои от тях кредитира и на кои не дава вяра.

Правилно и обосновано съда е кредитирал обясненията на подсъдимия Ж. П., защото неговите обяснения от самото начало, докрай са едни и същи и не са променяни и съответстват на показанията дадени от св. Й.Н. и Н. Р.. Обясненията на подсъдимия се припокриват и от показанията на св. А.С.. При анализа на тези свидетелски показания и обяснения на подсъдимия става ясно, че е била създадена стройна организация от св. Б.М., който е използвал малограмотни и неграмотни лица, за създаването на фирми ,чрез които да се източва ДДС от бюджета на държавата, чрез съставянето на фиктивни счетоводни документи и оформянето на фиктивни сделки.

Правилно съда е кредитирал частично показанията на св. А.С.. Това е в частта им относно показанията, за това какво е вършел подсъдимия. В същото време от събраните доказателства по делото се установява, че Сашев е развивал активна търговска дейност.

Той не само ,че е бил едноличен собственик на поне две търговски дружества, управител на трето и съдружник в четвърто. Това е човека ,който е намирал и е осигурявал необходимите лица за регистрирането на тези фирми. По делото са налице доказателства, че той е намерил и довел св.А. Х., на чието име е била регистрирана фирмата „Омега ойл” ЕООД.

Правилно и обосновано съда не е кредитирал и показанията на св. Б.М. и С.С.. Техните показания се опровергават от показанията и на свидетелите Й.Н. и Н. Р..

По делото са назначени необходимите експертизи, събрани са всички необходими доказателства и на практика не се спори по обективния състав на престъплението.

Спора основно е, дали може лице по пълномощно да бъде субект на данъчно престъпление, или не. Съда е приел, че не може лице упълномощено с пълномощно, да извърши престъплението, в което е обвинен подсъдимия П.. Прокуратурата е повдигнала обвинение и го подържа в съдебно заседание ,затова че подс. П. в качеството си на пълномощник на „Империал 3” ЕООД, е избегнал плащането на данъчни задължения  по ЗКПО, в особено големи размери, като не е подал годишна данъчна декларация за 2003 и 2004 год.

Правилно и обосновано съда е коментирал законодателната обосновка на правата и задълженията на физическите и юридическите лица съгласно българското законодателство. Правилно и обосновано е приел ,че данъчно задължените лица, са по широк кръг от лицата, които могат да бъдат субекти на данъчните престъпления.Съгласно нашето законодателство,  когато данъчно задълженото лице е физическо лице, то е и лицето което може да извърши и данъчно престъпление, а когато данъчно задълженото лице е юридическо лице, субект на данъчното престъпление, може да бъде физическото лице, което ПО ЗАКОН, РЕСПЕКТИВНО, ПО РЕГИСТРАЦИЯ ГО УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА.

От събраните доказателства по делото, може да се направи извода, че подсъдимия наистина е имал пълномощно от управителя на „Империал 3” ЕООД- А.С.С..

Правилен е извода на съда ,че пълномощното поражда права на пълномощника ,но не и задължения. Правилно съда е приел ,че при неизпълнение или лошо изпълнение на правата по пълномощното, пълномощника може да отговаря само пред своя упълномощител.

Правилно съда е обсъдил ,че е възможна хипотеза на съучастие, но в настоящото дело липсват, каквито и доказателства за такава съучастническа дейност въз основа на пълномощното.

Безспорно по делото е установено и доказано ,че подсъдимия не е извършвал абсолютно никаква търговска дейност от името на дружеството, не е съставял абсолютно никакви счетоводни документи, нито пък е отчитал такива. През цялото време подсъдимия е работел в едно чейнч бюро, като охрана и инкасо.

От изготвените и приобщени експертизи по делото се установява, че няма нито една декларация подписана от подсъдимия/ не е установено и от кого са подписани/.

Не зависимо, че подсъдимия, съгласно пълномощното, е имал право да подава такава декларация, той нито веднъж не е подавал такава и по важното ,че не е и могъл да подаде такава декларация.

Съгласно дадените пояснения от вещото лице- М., в съдебно заседание, същата е заявила ,че съгласно изискванията на закона, декларациите по ЗКПО, независимо от кого се подават, като приносител, те следва да бъдат подписани на всяка страница от лицето, което по закон управлява и представлява дружеството.

От гореизложеното следва, че единствено лицето ,което представлява и управлява дружеството „Империал 3” е лицето, което може да носи наказателна отговорност. Съгласно изискванията на закона/ чл.99, ал.4 от ДОПК/,данъчно задълженото лице може да упълномощи друго лице ,което да подаде декларациите, но и тогава данъчно задълженото лице носи отговорност за верността на отразеното в тях.

В конкретния случай изпълнителното деяние на престъплението е осъществено чрез бездействие. Данъчно задълженото лице не е подавало годишни данъчни декларации и по този начин се е постигнал инкриминирания резултат. Задължението за това е единствено на юридическото лице, чрез неговия орган- управителя А.С.С.. Предоставянето на пълномощно, урежда само възможността, това да стори друго физическо лице от негово име, за негова сметка, т.е всички правни последици възникват за  упълномощителя. По силата на едностранната сделка /пълномощното/ не могат да бъдат прехвърляни задължения за упълномощеното лице, особено такива възникнали по силата на закон. Упълномощаването, не освобождава упълномощителя от изпълнение на задълженията, вменени му с закон.

 Предвид на гореизложеното, настоящият състав на съда напълно споделя извода на първоинстанционния съд, че подс. Ж. П. не е извършил престъплението , за което му е повдигнато обвинение и делото е вкарано в съда. Съда правилно и обосновано е постановил своята оправдателна присъда.

 

Водим от горното и на основание  чл.338  от НПК, ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД

                                                                                                                            

                               Р Е Ш И

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда №49 на Варненския окръжен съд- постановена на 08.05.2013 год. по НОХД № 1109/2012 год.,с подсъдим: Ж. И.П., ЕГН-**********

 

 

 

Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от получаване на съобщението по чл.340, ал.2 от НПК, пред ВКС на Р.България.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                            2.