Р Е Ш Е Н И Е

                   № 193

17.07.2017г. Гр. Варна

в името на народа

 

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на тринадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Светослава Колева

 

 секретар С.Д.

прокурора Милена Гамозова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

НДВ №244 по описа за 2017 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на възобновяване поради допуснато съществено нарушение по чл.348 ал.1 т.1 НПК. Твърди се, че първостепенният съд е допуснал нарушение при одобряване на споразумение по нохд №172/17г. по описа на Районен съд Нови Пазар, с което му е било наложено наказание от три месеца лишаване от свобода при строг режим. Привел е на основание чл.68 ал.1 НК в изпълнение наказание, наложено на осъдения С.Р.С. от два месеца и 25 дни лишаване от свобода по чнд № 394/14г.на ОС Разград като е постановил същото да бъде изтърпяно отново при строг режим.

Излагат се съображения, че съдът е допуснал нарушение на материалния закон, тъй като съгласно разпоредбата на чл.57 ал.1 т.2 ЗИНЗС, в сила от 7.02.2017г. строг режим се определя когато наложеното наказание е за повече от 5 години за умишлени престъпления; когато не са изтекли повече от 5 години от изтърпяване на предходно наказание лишаване от свобода, което не е било отложено на основание чл.66 НК, независимо от реабилитацията и за умишлени престъпления, извършени в изпитателния срок, за което е постановено отложеното наказание да се изтърпи отделно, ако сборът от двете наказания надвишава 2 години.

В съдебно заседание представителят на АП изразява становище за основателност на искането.

Осъденото лице се явява в с.з. лично. Назначеният служебен защитник изразява становище за основателност на искането.

         След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане от Гл.прокурор, АС- Варна прие за установено следното:

 Подсъдимият С. е бил осъден по чнд № 397/14г. на ОС Разград, като е заменена неизтърпяната част от наказание пробация, наложено по нохд №102/14г. РС Исперих за деяние по чл.234в ал.1 НК, с лишаване от свобода за срок от два месеца и 25 дни, отложено на основание чл.66 ал.1 НК с изпитателен срок от три години.

Със споразумение по нохд №172/17г.,за деяние извършено на 07.03.2017г., в изпитателния срок на предходното осъждане, му е определено наказание от три месеца лишаване от свобода присъда, като на основание чл.68 ал.1 НК е приведено в изпълнение наложеното предходно наказание от 2м.25дни, като е постановено че и двете наказания следва  да се изтърпят при строг режим.

Съдът е допуснал нарушение на материалния закон като е определил неправилно режима на изтърпяване на двете наказания. Нарушена е нормата на чл.57 ал.2 ЗИНЗС, предвиждаща определяне на първоначален строг затворнически режим при съответните условия, цитирани по-горе. Тъй като сборът от двете наказания не превишава посочения две годишен срок, то на осъденото лице е следвало да се определи ОБЩ режим на изтърпяване и на двете наказания.

В случая се касае до неправилно приложение на материалния закон и не е налице алтернативност. Тъй като промяната на режима е в интерес на осъденото лице, а и наказанието, видно от справката по делото вече е изтърпяно още през м.март 2017г. липсата на алтернативност при определянето му прави излишно връщането на делото на първата инстанция, въпреки, че се касае до одобрено споразувение.

Поради това и определянето на законния режим по никакъв начин не накърнява правата на осъдения.

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по по нохд №172/12г. на РС Нови Пазар.

Отменя определението в частта, с която е определен строг режим на изтърпяване на наказанията лишаване от свобода   наложени на С.Р.С..

Определя ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца, както и на приведеното по реда на чл.68 ал.1 НК наказание от два месеца и 25 дни лишаване от свобода, които да се изтърпят по отделно.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.       

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                               

                                                                              2.