Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 127/03.10.          Година  2019                  Град Варна

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                 Наказателно отделение

На тридесети септември     Година две хиляди и деветнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:          Румяна Панталеева

                            ЧЛЕНОВЕ:               Росица Тончева

Десислава Сапунджиева

 

съдебен секретар Соня Дичева

прокурор Иван Тодоров

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

НДВ № 247 по описа на съда за 2019 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството пред въззивния съд е по реда на чл.420, ал.2, вр.чл.422, ал.1, т.5 от НПК и е образувано по искане на главния прокурор за възобновяване на НОХД № 2490/2019 г. по описа на Районен съд Варна, отмяна на постановеното с него определение за одобряване на споразумение и връщане на делото за ново разглеждане в първата инстанция.

В съдебно заседание искането се споделя без възражения от всички страни по делото.

 

Искането е допустимо – подадено е от оправомощения за това орган и в срока, предвиден по НПК, а и по същество е основателно.

 

С определение № 277/06.06.2019 г. Районен съд Варна се е произнесъл по изготвеното споразумение за решаване на образуваното въз основа на него НОХД № 2490/19 г., като е одобрил съгласието на страните, за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.3 от НК, осъденият Д.Б.Н. да понесе наказание десет месеца лишаване от свобода при строг режим.

От приложената справка за съдимост на Д.Н. се установява твърдяното в искането на главния прокурор, че материалният закон е приложен неправилно, тъй като предходните му осъждания са обуславяли не квалификация опасен рецидив, а повторност.

  Единственият възможен процесуален способ за отстраняване на допуснатото нарушение е съгласно реда по чл.382, ал.5 от НПК, което обуславя възобновяване на делото и връщането му за ново разглеждане в първоинстанционния съд.

 

По изложените съображения и на основание чл.424, ал.1 и чл.425, ал.1, т.1 от НПК настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 2490/2019 г. на Районен съд Варна и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: