Р Е Ш Е Н И Е    № 38

                                                         

                           град Варна, 06.03.2015 година

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично заседание на Двадесет и шести Февруари,две хиляди и петнадесета година в състав :   

                                                                                                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ЛОЛОВА

РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

Секретар С.Д.

           Прокурор ИЛИЯ НИКОЛОВ

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

   ВЧНД № 25 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

   С Решение № 2 от 19.01.2015 година по ЧНД № 344/2014 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било признато Решение  на  Окръг Вирзен – Окръжно управление № 32/6-0326025818/ge  от  25.02.2013 година,влязло в сила на 19.03.2013 година,с което на  А.И.Е. – роден на  *** година,ЕГН:**********,*** е била наложена глоба в  размер на  1000,00  евро и разноски в размер на  53,50 евро  за това,че: На  31.05.2012 година в 10.15 часа в 79206 град Брайзах на Райн,В31,като отговорно лице за автомобил"Волво"със служебна регистрация РВ 64 45 МС е извършвал товарен превоз без да има разрешение за това-административно нарушение по параграф 3 алинея 1, параграф 19 алинея 1 № б от Закона за товарните превози.

Недоволен от така постановеното Решение е останал А.И.Е.,обжалвал го е като незаконосъобразен и необоснован и след изложени съображения в тази насока в жалбата,се моли същото да бъде отменено и въззивната инстанция да се произнесе по съществото на спора,като откаже да признае Решението на Окръг Вирзен-Окръжно управление № 32/6-0326025818/ge  от  25.02.2013 година ведно със законните последици от това.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Защитата на жалбоподателя А.И.Е.-адвокат М.М.-*** поддържа изцяло оплакванията в жалбата по изложените в нея съображения.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата е неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение.

Жалбоподателят Е. заявява,че се придържа към казаното от адвоката му;че не е избягал умишлено,а след това не е бил уведомен за това производство.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след като взе предвид оплакванията в жалбата;становищата на страните по нея;становището и на жалбоподателя Е.,както и служебно изцяло,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата на А.И.Е. e била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установено от фактическа и правна страна следното:

Постъпило е било искане за признаване и изпълнение на германско Решение,постановено от  Окръг Вирзен-Окръжно управление № 32/6-0326025818/ge от  25.02.2013 година,влязло в сила на 19.03.2013 година против  А.И.Е.-роден на *** *** за това,че:На  31.05.2012 година в 10.15 часа в 79206 град Брайзах на Райн,В31,като отговорно лице за автомобил"Волво"със служебна регистрация РВ 6445 МС е извършвал товарен превоз,без да има разрешение за това.Извършил е нарушение на  параграф 3 алинея 1,параграф 19 алинея 1 № б от Закона за товарните превози.Размерът на наложената финансова санкция е бил 1 000,00 евро и 53,50 евро-разходи за производството,или общ размер  1053,50 евро.

Било е представено е Удостоверение по член 4 от Рамково решение 2005/214/МВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции с превод на български език.

          С оглед местоживеенето на засегнатото лице,на основание член 31 от Закона делото е било  подсъдно на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

          Решението на несъдебния германски орган е  въз основа на деяния,които съгласно германския национален закон се преследват като правонарушения;поведение,което  нарушава разпоредбите за движение по пътищата извършено на територията на  Германия.

          А.И.Е. е оспорил представените от издаващата държава писмени доказателства и допълнително представените по искане на съда,като същество е твърдял,че  действително към момента на извършване на правонарушението е бил на работа в Германия като шофьор,пребивавал е и на посочения адрес надлежно регистриран.Същевременно отрича да е извършвал такова нарушение,не е бил известен да е имало проверка срещу него,такова решение не му било връчвано,не е управлявал такъв автомобил, такъв автомобил не е имало и във фирмата,в която работел.

           С оглед на тези възражения от страна на Е. първоинстанционният съд на основание член 32 алинея .3 от  Закона е поискал от издаващата държава да изпрати допълнително документи,относно връчването на решението на несъдебния орган на засегнатото лице с уточнение и на реда,по който е станало това.

           От изпратените допълнително документи,преведени на български език,е било установено,че възраженията на засегнатото лице са неоснователни,тъй като:

           В издаващата държава  срещу Е. е било образувано административно наказателно производство,така както е и по българското законодателство по Закона за административните нарушения и наказания. Производството срещу него е било писмено без провеждане на съдебно заседание.Решението,документите,с които е било установено и констатирано допуснатото от него административно нарушение,както е и по българското законодателство-процедурата по член 36 и следващите от ЗАНН,са му били връчени,заедно с приложено разяснение относно реда на обжалване.

В последствие, на посочения от А.Е. адрес той не е бил намерен за надлежно връчване на известието за наложената му глоба, съобразно германското законодателство,като това е станало на 02.03.2013 година,удостоверено с подписа на германското длъжностно лице.Процедурата е сходна с тази по българското законодателство:Съгласно член 58 от ЗАНН препис от Наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя.Когато нарушителят не бъде намерен на посочения от него адрес, а новият му е неизвестен,наказващият орган отбелязва това върху Наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването.В случая, връчването на Решението е станало на 2 март 2013 година на регистрирания от засегнатото лице адрес в Германия с обратна разписка.С връчване на Решението за засегнатото лице е започнал да тече и срока за обжалване.В Решението се съдържа и разяснение относно реда на обжалване и възможност за подаване на възражение в определената форма и срок., т която възможност засегнатото лице не се е възползвало и Решението е влязло в сила на 19.03.2013 година.

          Представените допълнително писмени доказателства от издаващата държава са дали основание на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД да приеме категорично,че в случая е била спазена процедурата по германското законодателство за надлежно връчване на документите по установеното адм.нарушение от компетентните германски власти и надлежно връчване на издаденото Решение за наложената административна санкция-глоба,както и надлежно уведомяване,респ. запознаване с възможностите  за обжалване в определения срок и форма по германското законодателство.

          Съгласно нормата на член 34, алинея 2 от Закона,Решението за налагане на финансови санкции и основанията за неговото издаване подлежат на отмяна само от съд на издаващата държава в съответствие с националното ѝ законодателство,поради което всички възражения на засегнатото лице в тази посока РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД законосъобразно и обосновано е приел,че те не са от компетентността на българския съд.

           Не са събрани доказателства в изпълняващата държава да е постановявано Решение срещу същото лице за същото деяние и такова Решение да е и изпълнявано в изпълняващата държава или в трета държава, различна от издаващата или изпълняващата държава.

           Изпълнението на Решението не е с изтекла давност по българското законодателство и не се отнася  за деяние,подсъдно на български съд.

           Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо.Видно от представеното Удостоверение по член 4  и допълнително изпратените писмени доказателства и с оглед на изложеното горе,засегнатото лице е било уведомено и е имало възможността да обжалва Решението пред съд с наказателна юрисдикция.

            Представеното Удостоверение по член 4 е пълно и отговаря на Решението.Не са налице основания, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

            Не е изтекла и предвидената в закона давност,както и че Решението не се отнася до деяние,подсъдно на български съд.

Налице са всички положителни предпоставки за признаване на решението, както и липсват отрицателни такива.

Правилно и законосъобразно РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел, че са налице изискванията на член 16 ЗПИИРКОРНФС и е постановил Решението си,като законосъобразно и обосновано.

  Жалбата на А.И. ЕМИЛОВ в този смисъл се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Решението на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД следва да бъде потвърдено,като правилно и законосъобразно

 Водим от горното и на основание член 20 алинея 2 от ЗПИИРКОРНФС във връзка с член 345 НПК,ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

                                           Р  Е  Ш  И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА Решение № 2 от 19.01.2015 година по ЧНД № 344/2014 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което е било признато Решение  на  Окръг Вирзен – Окръжно управление № 32/6-0326025818/ge  от  25.02.2013 година,влязло в сила на 19.03.2013 година,с което на  А.И.Е. – роден на  *** година,ЕГН:**********,*** е била наложена глоба в  размер на  1000,00  евро и разноски в размер на  53,50 евро  за това,че: На  31.05.2012 година в 10.15 часа в 79206 град Брайзах на Райн,В31,като отговорно лице за автомобил"Волво"със служебна регистрация РВ 64 45 МС е извършвал товарен превоз без да има разрешение за това-административно нарушение по параграф 3 алинея 1, параграф 19 алинея 1 № б от Закона за товарните превози.

РЕШЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                       

                                                                 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               

                              

 

                                                                                 1:

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                              2: