Р Е Ш Е Н И Е

 

204

 

Варна,    21.07.2017  година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, втори състав, в публично съдебно заседание на двадесети юли, две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

 

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

при участието на секретаря Геновева Ненчева и на прокурор Милена Гамозова, като разгледа докладваното от съдия Тончева НДВ № 251 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 424, ал. 1 вр. чл. 422, ал. 1, т.5 НПК.

 

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НОХД №6210/2016 година по описа на Районен съд – гр.Варна, отмяна на решение №107/26.01.2017година и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Производството по възобновяване е във връзка със съществени нарушения на закона и на процесуалните правила по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 и т.2 от НПК.

В съдебното заседание пред Варненския Апелативен съд прокурорът поддържа искането от Главния прокурор за възобновяване на наказателното дело.

Защитникът на осъденото лице моли искането да не се уважава.

В последната си дума осъденият Д. заявява, че знае за деянието си. Счита, че искането на Главния прокурор трябва да се отхвърли.

Варненският апелативен съд, след като взе предвид искането от Главния прокурор, становищата на страните и като прецени доказателствата по делото, прие за установено следното:

С решение №107/26.01.2017 година по НОХД №6210/2016 година първи състав на ВРС е признал Н.Н.Д. за виновен в извършване на престъпление по чл.338 ал.1 от НК, защото на 15.09.2016 година в гр.Варна като пренасял огнестрелно оръжие – автомат „Ата“ №07А05542, не взел необходимите мерки за сигурност по  чл.59 от ЗОБВВПИ. С решението е приложен чл.78а ал.1 от НК, като Н.Д. бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева.

Решението не е било проверено по реда на глава двадесет и първа от НПК и е влязло в сила на 11.02.2017 година.

Направеното искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НОХД № 6210/2016 година по описа на ВРС, с аргументи за допуснати съществени нарушения на визираните в чл.348 ал.1 и ал.2 от НПК е допустимо, а по същество и основателно поради следното:

С обвинителен акт ПД №793/06.12.1016 година прокурор от РП-Варна е повдигнал на Н.Н.Д. обвинение за престъпление по чл.338 ал.1 от НК, защото на15.09.2016 година в гр.Варна, като пренасял огнестрелно оръжие – автомат „Ата“ №07А05542, не взел необходимите мерки за сигурност по  чл.59 от ЗОБВВПИ.

По внесения обвинителен акт е образувано НОХД №6210/2016 година, като след провеждане на случайно разпределение на делото, удостоверено с протокол (л.1 от НОХД), същото било възложено за разглеждане на съдия Христо Минев. В разпореждане (без дата и номер) съдията-докладчик обсъдил въпросите по чл.248 от НПК, като преценил наличие на основание по чл.248 ал.2 т.4 от НПК и насрочил делото по реда на глава двадесет и осма от НПК.

За разглеждане и решаване на делото  по реда на чл.378 от НПК е необходимо да се констатират предпоставките на чл.78а ал.1 от НК, като се съобрази наказуемостта на престъплението, наличието на съдимост и предходно прилагане на института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, причинените вреди от престъплението.

Повдигнатото обвинение срещу Н.Д. е за умишлено престъпление, наказуемо с лишаване от свобода  от една до пет години или с глоба от петстотин до три хиляди лева.  Касае се за алтернативна санкция, която според заетото становище от защитника в настоящето производство е позволявала разглеждане на делото срещу Д. по реда на глава двадесет и осма от НПК.

Настоящият състав на ВАпС намира разпореждането на съдията- докладчик в частта по чл.248 ал.т.4 от НПК за незаконосъобразно, а становището на адв.Б. в обратната насока - за неоснователно. Чл.57 от НК утвърждава единство на всяка санкция по НК. Отнесен принципът към алтернативната санкция по чл.338 ал.1 от НК означава, че съдържащите се в нея два вида наказания са свързани помежду си и изборът на вида наказание, което следва да се наложи не става предварително и произволно от съда, а само при стриктно спазване на принципа и правилата на индивидуализацията на наказанието. Следователно още при подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание е допуснато съществено процесуално нарушение с насрочването му по реда на глава двадесет и осма от НПК.

С напълно аналогични аргументи следва да се констатира съществено нарушение по чл.348 ал.1 т.1 от НПК при извършеното правоприлагане с решение №107/26.01.2017 година по НОХД №6210/2016 година на ВРС. Престъплението по чл.338 ал.1 от НК е формално, в състава си не съдържа някакъв резултат относно изменение на елементи от съществуващата действителност. То може да се осъществи само при пряк умисъл, с който аргумент настоящият състав на ВАпС не споделя разсъжденията на ВРС относно субективната страна на процесното деяние (стр.3 от мотивите).

При това положение предвидената наказуемост за престъплението по чл.338 ал.1 от НК не може да се реализира посредством замяна с административно наказание по чл.78а ал.1 от НК, което сочи на неправилно приложена правна норма от общата част на НК в глава четвърта “Наказание”.

При горните съображения, искането на Главния прокурор на РБ за възобновяване на наказателното дело е основателно и като такава, следва да бъде уважено.

Водим от горното и на основание чл. 424, ал.1 от НПК, Варненски апелативен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА НОХД №6210/2016 година по описа на Районен съд – гр.Варна.

ОТМЕНЯ по реда на възобновяването решение №107/26.01.2017 година, постановено по НОХД № 6210/2016 г. по описа на Районен съд – гр.Варна.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – гр.Варна.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

2.