Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                              

                                                                 № 3

 

Варна,09.01.2015 година

 

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Двадесети Ноември,две хиляди и четиринадесета година,в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

  ЧЛЕНОВЕ : ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор ВИЛЕН МИЧЕВ

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 258 по описа за 2014 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 56 от 11.06.2014 година по НДОХ № 457/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимата К.А.П.,ЕГН **********,*** е била призната за виновна в това,че:

1.През периода от 13.07.2007 година в град Варна,при условията на продължавано престъпление,в качеството си на длъжностно лице-старши инспектор и главен инспектор"Ревизии,проверки и контрол",отдел"Събиране,обезпечение,ревизии и контрол"в Дирекция"Местни данъци"на Община Варна,с цел да набави за себе си имотна облага,възбудил и поддържал у 117 физически лица от град Варна/подробно посочени с трите им имена/заблуждение,че същите са заплатили данъци и такси,дължими съгласно член 11,член 53 и член 64 алинея 1 от Закона за местните данъци и такси и с това е причинила имотна вреда общо на 310 физически лица и фирми,равняваща се на обща стойност 295 721,05/двеста деветдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и един лева и пет стотинки/лева,като причинената вреда е в особено големи размери и представлява особено тежък случай и на основание член 211 предложения 1 и 2 от НК във връзка с член 210 алинея 1 точка 3 предложение първо от НК във връзка с член 209 алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК във връзка с член 58а от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ.,

2.През периода от 13.07.2007 година до 31.03.2010 година в град Варна,при условията на продължавано престъпление,без разрешението на: С.Л.Й.-старши експерт"База данни"към Дирекция"Информационно и административно обслужване"на Община Варна,П.П.Ф.-младши експерт"Локални мрежи и база данни” към Дирекция"Информационно и административно обслужване”на Община Варна,П.Д.К.-младши експерт"Локални мрежи и база данни”към Дирекция"Информационно и административно обслужване”,младши експерт"Локални мрежи и база данни”и главен експерт"Информационни системи и база данни”към Дирекция"Местни данъци”на Община Варна,М.А.Р.-главен експерт"Информационни системи и база данни”към Дирекция"Местни данъци”на Община Варна,Д.А.Й.-главен експерт"Информационни системи и база данни” към Дирекция"Местни данъци” на Община Варна,М.С.И.-главен специалист и старши експерт"Локални мрежи и база данни”към Дирекция"Местни данъци”на Община Варна и Р.К.Д.-главен специалист"Безкасови приходи”в отдел"Касови и безкасови приходи”в Дирекция"Местни данъци”на Община Варна за използването на личния им цифров код,които администрират и ползват компютърна система - сървър на Дирекция"Местни данъци”на Община Варна,е добавяла и променяла компютърни данни в компютърна програма-програмен продукт"Приходи от населението”,модул „PRME-приходи от населението”, относно дължими от граждани и юридически лица : общо 306 физически лица и фирми от град Варна/подробно посочени с трите им имена и с имената на фирмите/,данъци и такси по член 11,член 53 и член 64 алинея 1 от Закона за местните данъци и такси,в резултат на което причинила значителни вреди в размер на 295 721,05/двеста деветдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и един лева и пет стотинки/лева и деянието е било извършено с цел имотна облага и на основание член 319б алинея 3 във връзка с алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК във връзка с член 58а от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,както и наказание"Глоба"в размер на 1 000,00/хиляда/лева.,

3.На основание член 23 алинея 1 от НК на подсъдимата К.А.П. е било наложено да изтърпи най0тежкото от така определените й наказания,а именно:"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ,изпълнението на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ,както и наказанието"Глоба"в размер на 1 000,00/хиляда/лева.

Със същата присъда на основание член 189 алинея 3 от НК подсъдимата К.А.П. е била осъдена да заплати направените по делото разноски в размер на 1133,37 лева в полза на Държавния бюджет по сметка на ОД на МВР,както и първоинстанционният  съд се е произнесъл по веществените доказателства по делото.

Недоволен от така постановената Присъда е останал прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и я е протестирал като явно несправедлива.На основание член 334 точка 3 от НПК се предлага да бъде постановен съдебен акт,с който да бъде изменена първоинстанционната Присъда в частта й,в която е приложена разпоредбата на член 66 от НК,като наложеното наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ да бъде изтърпяно ефективно при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип.

Недоволна от така постановената Присъда е останала и подсъдимата К.А.П.,обжалвала я е чрез защитника си-адвокат Ю.Г.-*** досежно правната квалификация по член 211 алинея 1 предложение второ от НК,като се излагат съображения,че с оглед чистото съдебно минало на подсъдимата,квалификацията"особено тежък случай"-по смисъла на член 93 точка 8 от НК не е налице,тъй като не е доказана изключително високата степен на обществена опасност на дееца,на основание член 337 алинея 1 точки 1 и 2 от НПК се моли да бъде приложен закон за по-леко наказуемо престъпление и да бъде намалено наложеното наказание"Лишаване от свобода"под ТРИ ГОДИНИ.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната ап3елативна инстанция страните взеха следните становища :

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че поддържа подадения протест на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,тъй като по никакъв начин целите на наказанието не могат да бъдат постигнати с приложението на член 66 от НК.Същевременно се излагат съображения,че въззивната инстанция не би могла да се произнесе точно по това искане на прокурора,тъй като е налице основание за отмяна на Присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от нов състав на първоинстанционния съд,като се излагат подробни съображения за липса на мотиви към Присъдата.В заключение се моли да бъде постановено Решение,с което на основание член 335 алинея 2 от НПК във връзка с член 348 алинея 3 точка 2 предложение първо от НПК да бъде отменена Присъдата и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.Алтернативно се иска уважаване на протеста.Излагат се и съображения,че искането в жалбата на защитата на подсъдимата П. за прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление е абсолютно необосновано.Би следвало да се приеме,че жалбата се явява неоснователна още повече,че искането за връщане на делото на друг състав изключва това приложение.

Защитата на подсъдимата П.-адвокат Г. поддържа оплакванията в жалбата си и излага подробни съображения в тази насока,а именно:Че е безспорна съдебната практика,че размерът на минималното трудово възнаграждение в страната е един от елементите,който определя състава на тежестта на престъплението,както и че има противоречива съдебна практика относно това когато едно лице е с чисто съдебно минало и другите данни за него не са отрицателни,налице ли е особено тежък случай.Алтернативно се излагат съображения,че ако въззивната инстанция счете,че са неоснователни оплакванията във връзка с особено тежкия случай на престъплението,да не бъде уважаван протеста за отмяна разпоредбата на член 66 от             НК,с оглед чистото съдебно минало на подсъдимата,както и с оглед  изключително тежкото й семейно положение.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в протеста на прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА;жалбата на защитата на подсъдимата К.А.П.;становищата на страните по делото,както и служебно изцяло-с оглед на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Както протеста на прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така е жалбата на защитата на подсъдимата К.А.П. са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният съд в съдебно заседание от 11.06.2014 година е уважил искането на защитата на подсъдимата К.А.П. за разглеждане на делото по реда на Глава Двадесет и седма от НПК и по конкретно:член 371 точка 2 от НПК И С Определение по реда на член 372 алинея 4 от НПК е обявил,че при постановяване на Присъдата ще ползва самопризнанията на подсъдимата,без да събира доказателства за фактите,изложени в обвинителния акт,тъй като самопризнанията се подкрепят от събраните в досъдебното производство доказателства.

Мотивите към Присъдата по НДОХ № 457/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са в обем от 65 страници на листи-формат А-4:

-За повдигнатите обвинения против подсъдимата К.А.П. по:член 211 предложения 1 и 2 от НК във връзка с член 210 алинея 1 точка 3 предложение първо от НК във връзка с член 209 алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК и по член 319б алинея 3 във връзка с алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК са били отделени общо първите 14 страници от Мотивите на Присъдата/С подробно посочване на трите имена на свидетелите и конкретните суми-по първото обвинение,както и с подробно посочване на трите имена на свидетелите-по второто обвинение./.,

-За описание на безспорната по делото фактическа обстановка са били отделени следващите 36 страници от Мотивите на Присъдата,като тази фактическа обстановка е в същия обем,както и в обстоятелствената част на Обвинителния акт.,

-В следващите 14 страници от Мотивите на Присъдата си първоинстанционният съд е посочил,че след преценка на всички доказателства,релевантни за делото,съгласно член 14 от НПК,поотделно и в тяхната съвкупност подсъдимата К.А.П. е била призната за виновна за извършени от нея престъпления по: член 211 предложения 1 и 2 от НК във връзка с член 210 алинея 1 точка 3 предложение първо от НК във връзка с член 209 алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК и по член 319б алинея 3 във връзка с алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК.Посочени са били трите имена на свидетелите и конкретните суми-по първото обвинение,а така също и  подробно са били посочени трите имена на свидетелите-по второто обвинение./.,

-В последните 2 страници от Мотивите на Присъдата са били посочени бланкетно : квалификациите на деянието по член 211 предложения 1 и 2 от НК,а така също и на деянието по член 210 алинея 1 точка 3 предложение 1 от НК ; обективна и субективна страна на престъпленията ; причини за извършване на деянията ; преценка на степента на обществена опасност на деянието и на дееца,смекчаващи отговорността обстоятелства и липса на отегчаваше такива ; императивното задължение на съда да приложи разпоредбата на член 58а от НК-с оглед разпоредбата на член373 алинея 2 от НПК ; определяне наказания по вид и размер за двете престъпления ; налагане на най-тежкото наказание-при условията на член 23 от НК , както и че постигането на целите на наказанието могат да бъдат постигнати и без ефективно изтърпяване на наказанието"Лишаване от свобода".

След преценка на Мотивите към Присъдата по НДОХ № 457/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че в случая е налице хипотезата на член 348 алинея 3 точка 2 предложение 1 от НПК/липса на Мотиви към Присъдата/по следните съображения:

1.Липсват изложени законосъобразни и обосновани съображения относно квалификациите на извършените от подсъдимата К.А.П. престъпни деяния.А както двете обвинения за извършени от П. престъпления,така и двете престъпления,за които подсъдимата П. е била призната за виновна не са по основните състави на член 209 от НК и по член 319 а от НК,а по квалифицирани такива.,

2.Липсват изложени законосъобразни и обосновани съображения и за наличието на продължавано престъпление:квалификацията по член 26 алинея 1 от НК.,

3.Липсват изложени законосъобразни и обосновани съображения по-конкретно и за квалификацията по член 93 точка 8 от НК-"Особено тежък случай",като само бланкетно е посочено,че квалификацията на деянието по член 211 предложения 1 и 2 от НК.,

4.Прилагайки разпоредбите на член 373 алинея 2 от НПК във връзка с член 58а от НК,първоинстанционният съд се е задоволил да посочи само,че определя наказания на подсъдимата П. при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства,а именно:за деянието по член 211 от НК-"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ и по член 319б от НК--"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,както и "Глоба"в размер на 1000,00 лева:

-Първоинстанционният съд не е прецезирал,че повдигнатите обвинения в Обвинителния акт и съответно:подсъдимата К.А.П. е била признатата за виновна не са само по член 211 от НК и по член 319б от НК,а по: член 211 предложения 1 и 2 от НК във връзка с член 210 алинея 1 точка 3 предложение първо от НК във връзка с член 209 алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК,както и по член 319б алинея 3 във връзка с алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК.,

-Много по-съществено,важно и неотстранимо от въззивната апелативна инстанция е допуснатото нарушение във връзка с липсва на изложени законосъобразни и обосновани съображения относно приложението разпоредбата на член 58а алинея 1 от НК.А разпоредбата на този текст от НК  изисква в случаите по член 373 алинея 2 от НПК съдът да определя размера на наказанието"Лишаване от свобода",ръководейки се от разпоредбите на Особената част на НК и едва след това да намалява размера на това наказание с една трета.Не могат да бъдат направени изводи каква е била волята на първоинстанционния съд какви наказания"Лишаване от свобода"по размер са били наложени първоначално на подсъдимата К.А.П. за извършените от нея две отделни престъпления и едва след това-намаляването с по една трета на размера на тези наказания.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че:След като ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД при изготвяне на Мотивите към Присъдата си по НДОХ № 458/2014 година е допуснал нарушение по смисъла на член 348 алинея 3 точка 2 предложение 1 от НПК,то тя/Присъдата/следва да бъде отменена изцяло и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд,като не следва да бъдат излагани съображения относно оплакванията да допуснати нарушения при постановяване на Присъдата,изложени както в протеста на прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и в жалбата на защитата на подсъдимата К.А.П..

Водим от горното и на основание член 334 точка 1 предложение второ от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА изцяло Присъда № 56 от 11.06.2014 година по НДОХ 457/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдима К.А.П.,ЕГН **********,***.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

РЕШЕНИЕТО e окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                          

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

 

                                                                                                           1:

                                                                                      

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ :

 

                                                                                                           2: