Р  Е  Ш  Е  Н  И  E

164 /01.10.2015

В  името  на  народа

                    Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                Председател:Илия Пачолов

                                               Членове: Румяна Панталеева

                                                                     Росица  Тончева

при участието на секретаря С.Д. и прокурора Стефка Якимова разгледа НОХД № 259 по описа за 2015 година , докладвано от съдия Росица Тончева, като установи следното:

            Въззивното производство е инициирано с жалба по чл.318 ал.5 от НПК от Министъра на финансите против присъда по НОХД №679/2014 година по описа на Окръжен съд – Варна в частта относно произнасянето по гражданския иск. Същият е отхвърлен  като неоснователен при приложение на института на давността.

            Въззивната проверка на първоинстанционната присъда в посочената  част е втора по ред. Веднъж, с решение по ВНОХД №397/14година състав на Апелативен съд Варна е изменил  присъдата по НОХД №679/2014 година по описа на ВОС и е осъдил П.П.И. за заплати в полза на Държавата обезщетение за имуществени вреди в размер на 1 074 225.75 лева ведно със законната лихва, произтичащи от деянието му по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК. Решението е отменено от касационната инстанция /Р164-2015-3 н.о./ и върнато във въззивния съд с конкретни указания по приложението на закона.

В съдебното заседание пред настоящата инстанция жалбата на Министъра на финансите се поддържа от ю.к.Терзиева. Според изложението на процесуалния представител, правото на вземане на Държавата за имуществени вреди в резултат на деяние по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК с автор подсъдимият И. не е погасено по давност.

Въззивният прокурор не споделя аргументите по жалбата, като намира първоинстанционната присъда за правилна в атакуваната част.

 Защитникът на подсъдимия декларира единомислие с публичния обвинител по основателността на въззивната жалба на гражданския ищец.

В последната си дума подс.И. моли въззивната жалба на Министъра на финансите да не се уважава.   

При произнасянето си, Варненският апелативен съд взе предвид следното:

С обжалваната присъда състав на Окръжен съд Варна е признал подсъдимия П.П.И. за виновен в извършването на престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК, защото в периода 16.04.2007 година – 14.11.2008 година в гр.Варна, при условията на продължавано престъпление  избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери – ДДС в размер на 1074225.75лв. /един милион седемдесет и четири хиляди двеста двадесет и пет лева и седемдесет и пет ст./., действайки от името и за сметка на „Енергоинвест БГ“ЕООД като управител и представляващ, като потвърдил неистина  - несъществуващо право на данъчен кредит по несъществуващи сделки в справки-декларации за ДДС по чл.125 ал.1 от ЗДДС и приспаднал неследващ се данъчен кредит в посочения размер. За данъчното престъпление на подс.И. е наложено наказание при приложение на чл.54 от НК - лишаване от свобода за срок от три години. Изтърпяването на наказанието е отложено с изпитателен срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила.

С присъдата е решен въпроса за приложението на чл.25 ал.1 вр. чл.23 от НК, чрез групиране на наложеното наказание по НОХД №679/14 година с това по НОХД №1510/2009 година. Към определеното за изтърпяване наказание по съвкупността от три години, отложено по реда на чл.66 ал.1 от НК с максималния изпитателен срок е присъединено наказанието „Глоба“ в размер на 2000 лева, наложено с присъда по НОХД №1053/13година.

С присъдата гражданският иск на Министъра на финансите като представител на Държавата  срещу подсъдимия И. за имуществени вреди в резултат на данъчното престъпление е отхвърлен като неоснователен.

В наказателно-осъдителната част присъдата е влязла в сила.

Относимите към предмета на настоящото производство факти, установени от първоинстанционния съд накратко са следните:

Подс.И. е собственик на капитала на „Енергоинвест БГ” ЕООД. Дружеството е данъчен субект по ЗДДС, считано от 30.03.2007 година.

В периода 16.04.2007 година -14.11.2008 година в гр.Варна, подсъдимият И. като управител на посоченото търговско дружество:

1. Потвърдил неистина в СД по ЗДДС вх.№ 03000925745/16.04.2007 г., за данъчен период 01.03.2007-31.03.2007 год., подадена в ТД-НАП-Варна, в която включил неизвършена реално доставка по фактура № 27/31.03.2007 г., с издател „Електра стил” ЕООД и приспаднал данъчен кредит в размер на 5553.18 лв. по посочената фактура;

2. Потвърдил неистина в СД по ЗДДС с вх.№ 03000934933/14.05.2007 г., за данъчен период 01.04.2007-30.04.2007 год., подадена в ТД-НАП-Варна, в която включил неизвършена реално доставка по фактура, издадена от „Електра стил” ЕООД с № 32/27.04.2007 г. и приспаднал данъчен кредит в размер 1273.39 лв. по посочената фактура;

3. Потвърдил неистина в СД по ЗДДС с вх.№ 03000941750/13.06.07 г., за данъчен период 01.05.2007-31.05.2007 год., подадена в ТД-НАП-Варна, в която включил неизвършени реално доставки по фактури № 39/29.05.2007 г., № 40/30.05.2007 г. и 41/30.05.2007 г., издадени от „Електра стил” ЕООД и приспаднал данъчен кредит в размер на 5901.60 лв. по посочените фактури.

4. Потвърдил неистина в СД по ЗДДС с вх.№ 03000964036/14.08.07 г., за данъчен период 01.07.2007 -30.07.2007 год., подадена в ТД-НАП-Варна, в която включил неизвършени реално доставки по фактура № 110/06.07.2007 г., издадена от „Габи комерс” ЕООД и приспаднал данъчен кредит в размер на 1400 лв. по посочената фактура;

5. Потвърдил неистина в СД по ЗДДСвх.№ 03001055573/14.05.08 г., за данъчен период 01.04.2008-30.04.2008 год., подадена в ТД-НАП-Варна, в която включил неизвършени реално доставки на „Интерметал” ЕООД, „Векстрой” ЕООД и приспаднал данъчен кредит в размер на 181983.80 лв.;

6. Потвърдил неистина в СД по ЗДДС с вх.№ 03001074678/16.06.2008 г., за данъчен период 01.05.2008-31.05.2008 год., подадена в ТД-НАП-Варна, в която включил неизвършени реално доставки по фактури, издадени от „Интерметал” ЕООД и „Векстрой” ЕООД и приспаднал данъчен кредит в размер на 48940.54 лв.;

7. Потвърдил неистина в СД по ЗДДС с вх.№ 03001085855/14.07.08 г., за данъчен период 01.06.2008-30.06.2008 год., подадена в ТД-НАП-Варна, в която включил неизвършени реално доставки по фактури, издадени от „Интерметал”"ЕООД, „Векстрой” ЕООД „Металкомерс” ЕООД и приспаднал данъчен кредит в размер на 225526.37 лв.;

8. Потвърдил неистина в СД по ЗДДС с вх.№ 03001097845/14.08.08 г., за данъчен период 01.07.2008-31.07.2008 год., подадена в ТД-НАП-Варна, в която включил неизвършени реално доставки по фактури, издадени от „Векстрой” ЕООД, „Металкомерс” ЕООД и „Оптела - Оптични технологии” АД и приспаднал данъчен кредит в размер на 159640.97 лв.;

9.Потвърдил неистина в СД по ЗДДС с вх.№ 03001110849/15.09.08 г., за данъчен период 01.08.2008-31.08.2008 год., подадена в ТД-НАП-Варна, в която включил неизвършени реално доставки по фактури издадени от„Интерметал” ЕООД, „Векстрой” ЕООД и „Металкомерс” ЕООД и приспаднал данъчен кредит в размер на 113554.60 лв.;

10.Потвърдил неистина в СД по ЗДДС с вх.№ 03001122479/14.10.08 г., за данъчен период 01.09.2008-30.09.2008 год., подадена в ТД-НАП-Варна, в която включил неизвършени реално доставки по фактури, издадени от „Интерметал” ЕООД, „Металкомерс” ЕООД и „Амекс Ко” ЕООД и приспаднал данъчен кредит в размер на 284077.89 лв.;

11.Потвърдил     неистина     в     СД     по     ЗДДС     с вх.№ 03001136118/14.11.08 г., за данъчен период 01.10.2008-31.10.2008 год., подадена в ТД-НАП-Варна, в която включил неизвършени реално   доставки   по фактури, издадени от „Серафимов  комерс” ЕООД и приспаднал данъчен кредит в размер на 46373.42 лв..

През 2007 година и през 2009 година на „Енергоинвест БГ“ЕООД били извършени данъчни ревизии, приключили с издаването на РА №0302504/17.10.2007, РА № 030802454/02.06.2009 година и РА № 030802454/02.06.2009 година, касаещи данъчни периоди, идентични с деянията в продължаваното престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.т.2 и 7 от НК на подсъдимия И..

Във връзка с последните факти, към доказателствената съвкупност в стадия на въззивното производство са приобщени писмени доказателства, от чието съдържание се установява:

В Дирекция „Събиране“, отдел „ПВ“ при ТД на НАП-Варна имало образувано ИД №2321/2009 година срещу „Енергоинвест Бг“ЕООД. Същото има за предмет принудително изпълнение на публично вземане  по РА №0302504/17.10.2007, РА № 030802454/02.06.2009 година и РА № 030802454/02.06.2009 година и др. /в тази насока - Разпореждане за прекратяване на производство по принудително изпълнение №2321/2009/000089/03.12.2013 година/.

Коментираните по-горе писмени доказателства не са нови за предметното наказателно производство. Същите са били на вниманието на ВОС към момента на конституирането на страна по см. на чл.253 т.4 от НПК /виж т.1 л.3 и сл. от д.пр./.

При тези факти, първоинстанционният съд първо направил извод за допустимост на иска на Министъра на финансите срещу подсъдимия И. за имуществени вреди от данъчното престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 и 7 вр. чл.26 ал.1 от НК и второ - приел е същият за доказан по основание /л.202 от НОХД №679, трети абзац/. Едновременно с това в мотивите към атакуваната присъда съставът на съда обсъдил възражение на защитника на подс.И. относно изтекла погасителна давност. Същото намерил за основателно с аргумент, че към датата на предявяване на гражданския иск -  16.09.2014 година не е имало образувано производство относно вземането, т.е. гр.иск е допустим, но към датата на постановяване на присъдата – искът е неоснователен поради изтекла давност /л.203 от НОХД №679, последен абзац/.

При преценка на доводите във въззивната жалба на гражданския ищец, становищата на страните и доказателствата по делото, настоящият състав на въззивния съд намери следното:

В съдържанието на РА №0302504/17.10.2007 година е налично заключение на органа по приходите относно липса на реална доставка от „Електра стил“ЕООД по фактура №27/31.03.2007 година /т.1, л.13 от д.пр./. На това основание е отказано право на приспадане на данъчен кредит на „Енергоинвест Бг“ЕООД в размер на 5553.18лв. за данъчен период 03.2007 година по фактура №27/31.03.2007 година.

В хода на ревизията не са намерени доказателства за осъществена доставка от „Електра Стил“ЕООД към  „Енергоинвест БГ“ЕООД и по фактура №32/27.04.2007 година, като  е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 1273.99лв. Налице е пълна идентичност между данъчния период и първите две деяния в продължаваното престъпление на подсъдимия.

От съдържанието на РА №030802763/21.04.2009 година /т.1, л.59 и сл. от д.пр./ се установява заключението на данъчната администрация относно нереалността на доставките от следните търговски дружества към „Енергоинвест Бг“ЕООД:

1.“Електра стил“ЕООД по фактури №№ 39/29.05.2007 година, 40/30.05.2007 година, 41/30.05.2007 година;

2.“Габи Комерс“ ЕООд по фактура №110/06.07.2007 година;

3.“Интерметал“ЕООД по фактури №№67/01 04 2008г №68/01.04.2008г., №72/04.04.2008г, 73/08.04.2008г №74/09.04.2008г, №75/10.04.2008г, №76/10.04.2008г.;

4. "Векстрой" ЕООД по фактури №№ 166/01.04.2008г., №168/02.04.2008г, №170/07.04.2008г, №171/11.04.2008г, № 173/ 15.04.2008г, № 174/17.04.2008г., №59/21.04.2008г , №60/22.04.2008г, №183/30.04.2008г..

5.“Интерметал“ЕООД по фактури №№№168/03.05.2008г., №169/08.05.2008г.,№137/12.05.2008г., №175/23.05.2008г;

6..“Векстрой“ЕООД по фактури №№№ 223/ 02.05.2008г, №226 /12.05.2008г, №285 /16.05.2008г., №229/ 26.05.2008г.;

7.“Интерметал“ЕООД по фактури №№266/03.06.2008г. №267/ 04.06.2008г., №268/04.06.2008г., №269/05.06.2008г., №250 /26.06.2008г., №251/ 27.06.2008г., №252 /27.06.2008г., №253/ 30.06.2008г.;

8."Векстрой" ЕООД по фактури №№286/ 02.06.2008г., №287/ 02.06.2008г., №288/05.06.2008г., №289/06.06.2008г.,№290/09.06.2008г., №291 /09.06.2008г., №292/ 10.06.2008г, №294/ 10.06.2008г., №295/ 11.06.2008г., №296/12.06.2008г., №297/13.06.2008г, №246/ 16.06.2008г. , №325/ 16.06.2008г, №247/ 17.06.2008г.,№326/ 17.06.2008г., №248/ 18.06.2008г., №249/ 18.06.2008г.,№327/ 18.06.2008г., №250/19.06.2008г., №329/19.06.2008г.;

9."Металкомерс"ЕООД по фактури №133/01.06.2008г., №134/01.06.2008г., №135/01.06.2008г., №136 /01.06.2008г., №137/01.06.2008г.,№138/02.06.2008г.

Налице е идентичност между данъчните периоди и деянията в продължаваното престъпление по пункт 3-7 от влязлата в сила първоинстанционна присъда.

Сходно е фактическото положение с РА №030802454 /т.1, л.25 и сл. от д.пр./. В него са отразени факти относно протеклата ревизия на „Енергоинвест Бг“ЕООД. Компетентната администрация е установила нереалност на доставките към дружеството от:

1."Векстрой" ЕООД по фактури№ 397 от 27 06 2008г 398 от 27.06.2008г, 399 от 01.07.2008г, 400 от 01.07.2008г 401 от 01.07.2008г, 402 от 01.07.2008г, 403 от 01.07.2008г, 404 от 01.07.2008г, 405 от 01.07.2008г, 406 от 10.07.2008г, 407 от 11.07.2008г, 408 от 14.07.2008г, 409 от 15.07.2008г, 410 от 16.07.2008г, 411 от 18.07.2008г, 412 от 19.07.2008г.;

2."Металкомерс"ЕООД по фактури № 235 от 04.07.2008г, 236 от 04.07.2008г, 237 от 07.07.2008г, 238 от 07.07.2008г, 239 от 09.07.2008г, 240 от 10.07.2008г , 241 от 10.07.2008г, 242 от 10.07.2008г, 176 от 17.07.2008г, 179 от 18.07.2008г;

3."Интерметал" ЕООД по фактура №319 от 28.08.2008г.;

4."Векстрой" ЕООД по фактури №446 от 01.08.2008г, 447 от 04.08.2008г, 448 от 04.08.2008г, 449 от 04.08.2008г, 450 от 05.08.2008г, 414 от 10.08.2008г , 415 от 11.08.2008г, 416 от 12.08.2008г, 417 от 14.08.2008г, 451 от 14.08.2008г, 418 от 15.08.2008г, 452 от 15.08.2008г, 419 от 18.08.2008г, 453 от 18.08.2008г, 420 от 19.08.2008г, 454 от 19.08.2008г, 455 от 20.08.2008г, 457 от 20.08.2008г, 460 от 20.08.2008г.;

5. "Металкомерс" ЕООД по фактури №143 от 05.08.2008г, 144 от 06.08.2008г, 145 от 08.08.2008г, 146 от 11.08.2008г, 147 от 13.08.2008г.;

6."Интерметал" ЕООД по фактури№ 275 от 01.09.2008г, 276 от 01.09.2008 г., 322 от 01.09.2008 год., 324 от 03.09.2009 г.,325 от 04.09.2008 г., 328 от 05.09.2008 г., 329 от 0809.2008 г., 330 от.09.09.2008 г.,360 от 28.09.2008 г., 361 от 29.09.2008 г., 362 от 25.09.2008г.;

7. "Металкомерс" ЕООД по фактури №201 от 01.09.2008г, 200 от 02.09.2008г 149 от 04.09.2008г, 150 от 04.09.2008г, 62 от 12.09.2008г, 63 от 15.09.2008г , 125 от 15.09.2008г.;

8."Амекс Ко" ЕООД по фактури №404 от 09.09.2008г, 405 от 09.09.2008г, 407 от 09.09.2008г, 408 от 09.09.2008г, 409 от 09.09.2008г,412 от 10.09.2008г., 413 от 10.09.2008г, 414 от 10.09.2008г, 415 от 10.09.2008г, 418 от 10.09.2008г, 419 от 10.09.2008г, 421 от 11.09.2008г, 422 от 11.09.2008г, 427 от 11.09.2008г, 428 от 11.09.2008г, 429 от 11.09.2008г, 434 от 12.09.2008г, 438 от 15.09.2008г, 439 от 15.09.2008г, 440 от 15.09.2008г, 447 от 16.09.2008г, 449 от 16.09.2008г, 450 от 16.09.2008г, 465 от 19.09.2008г, 466 от 19.09.2008г, 492 от 29.09.2008г, 493 от 29.09.2008г, 444 от 26.09.2008г,

9."Серафимов комерс" ЕООД по фактури № 67/ 03.10.2008г.,№69/08.10.2008г., №70/09.10.2008г., №77/ 17.10.2008г, №78/22.10.2008г., №79/23.10.2008г, №34/ 06.10.2008г, №41/10.10.2008г и 47 от 20.10.2008г;

Налице е идентичност между данъчните периоди и деянията в продължаваното престъпление на И. по пункт 8 до 11 от влязлата в сила присъда. Извън предмета на ревизията остава доставка на „Оптела - Оптични технологии"АД по фактура с №683 от 16.07.2008г.

Установените публични задължения на „Енергоинвест БГ“ЕООД по посочените ревизионни актове, равностойни с предмета на  данъчното престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.т.2 и 7 вр. чл.26 ал.1 от НК на подсъдимия са били обект на принудително изпълнение по ИД №2321/2009 година по описа на ТД на НАП-Варна. Същото е прекратено на 03.12.2013 година поради заличаване на дружеството /цитирано по-горе разпореждане на публичен изпълнител/.

Изложените факти дават основание на настоящата въззивна инстанция да приеме, че от деянията на подс.И. в обхвата на продължаваното престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.т.2 и 7 вр. чл.26 ал.1 от НК има настъпила щета в размера на невнесения данък. Тази щета може да е предмет на претенция срещу дееца чрез предявяване на граждански иск по чл.45 от ЗЗД. Искът ще е недопустим обаче в случай, че вече е бил предявен по реда на ГПК – чл.84 ал.2 от НПК или по друг специален ред /Р-299-2015-2 н.о., Р 342-2014-2 н.о., Р 418-2015-3 н.о. и др./.

В конкретния случай, неплатените данъчни задължения от „Енергоинвест БГ“ЕООД са били установени с ревизионни актове по реда на ДОПК далеч преди да се образува наказателното производство срещу П.И.. Държавата е разполагала с изпълнително основание по см. на чл.209 ал.2 т.1 от ДОПК за принудително изпълнение и е осъществила същото чрез способите по чл.215 от ДОПК. Повторното претендиране на вземането на Държавата от неплатени данъци като вреди от данъчно престъпление е недопустимо.

В логиката на изложеното, настоящата въззивна инстанция прие предявеният граждански иск по НОХД №679/14година по описа на ВОС от Министъра на финансите като представител на Държавата срещу подс.П.П.И. в размер на 1 074 225.75 лв  - имуществени вреди от деяние по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.т.2 и 7 вр. чл.26 ал.1 от НК, както и законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата за недопустим. В тази част първоинстанционната присъда подлежи на отмяна поради нейната незаконосъобразност, като производството по гражданския иск следва да се прекрати.

Предвид горното и на основание чл.337 ал.3 пр.последно от НПК, Варненският апелативен съд

Р     Е     Ш     И:

ОТМЕНЯ присъда № 103/25.11.2014 по наказателно дело № 679/2014 на Варненския окръжен съд само в частта, в която е отхвърлен гражданския иск и ПРЕКРАТЯВА производството по гражданския иск, предявен от Министъра на финансите като представител на Държавата срещу подсъдимия П.П.И. за причинени имуществени вреди.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в 15-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                              2.