Р Е Ш Е Н И Е

№33

Гр. Варна, 10.03.2014г.

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на двадесет и осми февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Живка Денева

Румяна Панталеева

 

Секретар Г.Н.

 прокурор Светла Курновска,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №26 по описа за 2014 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано по жалба на адв.Н.К.,  защитник на Н.А.Д. против определението на Шуменския окръжен съд от 13.01.2014г. постановено но чнд №481/2013г., с което е заменено наложеното му наказание “пробация” изразяваща се в пробационни мерки:”задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от три години, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за същия срок, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа, за срок от три поредни години и „ограничаване в свободното предвижване, забрана за напускане на населеното място за повече от 24 часа без съответно разрешение, за срок от една година с наказание лишаване от свобода за срок от една година пет месеца и два дни при общ режим.

Прави се искане настоящата инстанция да  измени това определение като приложи разпоредбата на чл.66 НК и отложи така замененото наказание с изпитателен срок от три години.

Лицето не се явява в с.з. за да поддържа жалбата си и изрази становище. Същия не е намерен на посочения от него адрес за призоваван

Защитникът му поддържа жалбата. Излага съображения, че подзащитният му не е осъждан, а пред ШОС прокуратурата е поискала замяна с условно наказание лишаване от свобода.

Представителят на пробационната служба изразява становище за неоснователност на жалбата.

Апелативния прокурор също изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е допустима и разгледана по същество е основателна.

Обосновано и законосъобразно окръжният съд е приел, че осъденият не е изпълнявал задълженията си по наложените пробационни мерки. Изпълнението на присъдата е започнало на 21.10.13г.като осъденият е бил запознат с правата и задълженията си. Проведена е една среща с пробационен служител и е положен един подпис от задължителната регистрация по настоящ адрес. След това осъденото лице е напуснало адреса си и е в неизвестност. Неизтърпяният остатък от мярката с най-голяма продължителност е от 2 години десет месеца и четири дни и правилно този остатък е заменен с 1г.5м. и 2 дн. лишаване от свобода. Пред окръжния съд, представителят на прокуратурата е поискал замяна на наказанието при условията на чл.66 НК с изпитателен срок от четири години. Н.Д. е осъждан неколкократно, включително и два пъти му е налагано наказание пробация. Осъждан е преимуществено за деяние по чл.343в НК. като не му е налагано наказание лишаване от свобода.

Настоящата инстанция счита, че не следва така определеното заменено наказание да се изтърпява ефективно. При постановяване на присъдите си към този момент съдът не е счел за необходимо да налага наказание свързано с лишаване от свобода на осъденото лице, т.е. намерил е че то би могло да се поправи и превъзпита и по  друг начин. Въпреки, че осъденото лице е неглижирало задълженията си, то един такъв сравнително дълъг период на изолация от обществото би бил прекалено тежко наказание за него, предвид и деянието за което е бил осъден. Един по-продължителен период от време, за който да се отложи изтърпяването на замененото наказание би бил по-подходящ да възпира и предупреждава осъденото лице от извършване на други противоправни деяния.

Водим от горното и на основание чл.345 вр.чл.341 ал.2 и чл.452ал.3 НПК Варненският апелативен съд

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯВА определението от 13.01.2014г. на Шуменския окръжен съд по чнд №481/2013г., като на основание чл.66 НК отлага изтърпяването на така замененото наказание от една година пет месеца и два дни лишаване от свобода с изпитателен срок от четири години

Решението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                                 2.