Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

Номер  116/12.09.      Година  2013                Град Варна

 

Варненският апелативен съд                 Наказателно отделение

На десети септември              Година две хиляди и тринадесета

В публично заседание в следния състав:

                       

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румяна Панталеева

                            ЧЛЕНОВЕ:   Маринела Дончева

Петя Хорозова

 

съдебен секретар Г.Н.

прокурор Вилен Мичев

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

ВЧНД № 260 по описа на съда за 2013 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е решение № 108/08.08.2013 г. по ЧНД № 301/13 г. на Окръжен съд Добрич, с което е отхвърлено искането на Районен съд Арад, Република Румъния за признаване на съдебно решение срещу българския гражданин В.Д.П., ЕГН **********.

 

Въззивното производство е образувано по жалба на процесуалния представител адвокат А.А.,***, с искане решението да бъде отменено на две алтернативни основания – за отстраняване на съществено процесуално нарушение или поради неправилно приложение на закона. Представителят на въззивната прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата.

 

Съставът на апелативния съд намира, че проверяваният съдебен акт не страда от приписваните му с жалбата пороци.

 

Делото в Окръжен съд Добрич е било образувано въз основа на искане на Районен съд Арад, Република Румъния, за признаване в Република България на присъда № 2796, която този съд е постановил срещу В.П. на 31.10.2012 г. по дело № 4891/55/2012. С влязлото в сила съдебно решение на чуждия съд, българският гражданин е бил признат за виновен и осъден по чл. 178, ал.2 и 5 от наказателния закон на Румъния - непредумишлено убийство, както и по чл.184, ал.2 и 4 от същия закон - нанесена непредумишлена телесна повреда, за деяние, извършено на 27.07.2006 г. на територията на Румъния, и съставляващо пътен инцидент с пострадали С.Н. и Б.А. – починали, както и С.М. – получил телесни увреждания.

 

В производството пред окръжния съд е било установено, че е налице условие за отказ от признаване и изпълнение на предметното съдебно решение по смисъла на чл.464, т.3, пр.2 от НПК, тъй като спрямо П. за същото престъпление е налице влязла в сила присъда № 24/08.10.2012 г. по НОХД № 314/2012 г. на Окръжен съд Добрич, с която В.Д.П. е признат за виновен в това, че на 27.07.2006 г. на пътя между градовете Арад и Нъдлак в Република Румъния, при управление на микробус „Форд Транзит”, с Рег. № ТХ 2834 РХ, нарушил правила за движение съгласно вътрешното право на Румъния, с което по непредпазливост причинил смърт на С.Н. и Б.А., както и тежка телесна повреда на С.М. и средна телесна повреда на В.А.. Тази присъда е влязла в сила и се изпълнява от 19.04.2013 г.

Визираното в чл. 464, т. 3, пр. 2 от НПК условие за отказ има абсолютен характер, както правилно е отбелязано в проверяваното решение, защото законодателят не е предоставил на решаващия съд възможност за преценка при конкуренция на присъди коя от тях да бъде изпълняване, независимо от очевидната възможност едната да е по-благоприятна за осъдения. По тези съображения с решението не е допуснато нарушение на закона, тъй като независимо че са налице условията по чл.463 НПК, разпоредбата от текста, на който се е позовал първоинстанционният съд - чл.464 от НПК, е императивна, и обуславя постановяването на отхвърлително решение във всички предвидени там хипотези.

 

Не може да бъде споделено и разбирането на жалбоподателя, че делото в окръжния съд е било решено от незаконен състав по причина, че неговият председател е участвал при постановяване на осъдителната присъда по НОХД 314/12 г. на Окръжен съд Добрич, представляваща фактическото основание да бъде отказано признаване и изпълнение по искането на румънската държава. Поначало това твърдение не е скрепено с доказателства в настоящото производство, но дори и да се приеме за вярно, не е налице нито някое от изрично изброените основания за отвеждане на съдия по чл.29, ал.1 т.т.1-8, нито общо формулираното такова в ал.2 от същата правна норма, тъй като отказът е постановен единствено поради съобразяването на налична непреодолима законова пречка, а не въз основа на преценка по вътрешното убеждение на решаващия първоинстанционен съд, както би било ако законодателят в чл.464 от НПК вместо израза „искането се отхвърля”, беше използвал „може да се отхвърли”. 

 

По изложените съображения, и като не констатира служебно основания за изменение или отмяна на проверяваното решение, по реда на чл.465, ал.6 от НПК, настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение 108/08.08.2013 г. по ЧНД № 301/13 г. на Окръжен съд Добрич

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: