Р Е Ш Е Н И Е

 

147

 

гр.Варна,  04.11.2019 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         

Варненски апелативен съд, Наказателно отделение, в публично съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА ТОНЧЕВА

                     ДАНИЕЛА КОСТОВА                                                                             

 

при секретар Соня Дичева

и в присъствието на прокурор Светла Курновска

като изслуша докладваното от съдия Костова НДВ № 261/2019г. по описа на АС Варна

за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по чл.424 ал.1 НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 НПК.

Образувано е по искане на осъденото лице С. Хелмиев А. за възобновяване на производството по НОХД № 4/2019г. на Районен съд Кубрат.

Искането е формулирано към основанието по  чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК във връзка с чл.348 ал.1 т.1 и т.2 от НПК вр. чл.348 ал.5 НПК. Иска се възобновяване на производството и оправдаване на осъдения А..

В съдебно заседание осъденото лице, редовно призовано, не се явява. За него се явява адв.Р.И., препупълномощен от адв.А.Д., който поддържа искането.

Представителят на Апелативна прокуратура излага съображения за неоснователност на направеното искане за възобновяване, моли да бъде оставено без уважение.

 

Варненският апелативен съд, като провери данните по делото, съобрази становищата и доводите на страните, и в пределите на правомощията си  намери за установено следното:

Искането за възобновяване е процесуално допустимо. Предмет на искането е акт от кръга на визираните в чл.424 ал.1 вр. чл. 419, ал. 1 от НПК, като в него се съдържат доводи в подкрепа на заявеното на основание по  чл. 422, ал. 1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1 т.1 и 2 от НПК. Същото е направено в срока по чл. 421, ал. 3 от НПК.

 

Разгледано по същество е ОСНОВАТЕЛНО. Съображения:

С определение от 07.02.2019г. РС Кубрат е одобрил споразумение, сключено между прокурор от РП Кубрат, подсъдимите С.А. и М. А., и техните защитници адв.Колева и адв.Христвов, за извършени престъпления както следва:

-за подс.С.А.  по чл.343 ал.3 пр.6 б.“а“ вр. ал.1 б.“б“ вр. чл.342 а л.1 от НК за това, че на 09.08.2018г. в с.Сушево, обл.Разград, ул.“Родопи“ при управление на МПС л.а.“Фолксваген Голф“ с ДКН РР 1989 ВК нарушил правилата за движение по пътищата (чл.5 ал.1 т.1 от ЗДвП, чл.20 ал.1 от ЗДвП и чл.21 ал.1 от ЗДвП) като с деянието си причинил средна телесна повреда на В.М.и избягал от местопроизшествието. Съгласно одобреното споразумение на подс.С.А. е наложено наказание при приложение на разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 от НК „лишаване от свобода“ за срок от три месеца, което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години. Възложена е възпитателна работа на инспектор при РУ МВР Кубрат. На основание чл.343г от НК е наложено и наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от шест месеца.

-за подс.М. А. – по чл.343 ал.3 пр.6 б.“а“ вр. чл.1 б.“б“ вр. чл.342 а л.1 от НК за това, че на 09.08.2018г. в с.Сушево, обл.Разград, ул.“Родопи“ при управление на МПС л.а.“Пежо Партнер“ с ДКН ПП 9206 ВА нарушил правилата за движение по пътищата (чл.5 ал.1 т.1 от ЗДвП, чл.20 ал.1 и ал.2 от ЗДвП и чл.21 ал.1 от ЗДвП) като с деянието си причинил средна телесна повреда на е.м. и избягал от местопроизшествието. Съгласно одобреното споразумение на подс.М. А. е наложено наказание при приложение на разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 от НК „лишаване от свобода“ за срок от три месеца, което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години. Възложена е възпитателна работа на инспектор при РУ МВР Кубрат. На основание чл.343г от НК е наложено и наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от шест месеца.

Със споразумението е било прието веществените доказателства по делото да се унищожат.

Определението, с което споразумението е било одобрено е влязло в законна сила на 07.02.2018г. като неподлежащо на въззивна и касационна проверка.

Приключването на делото със споразумение е диференцирана процедура предвидена в глава XXIX от НПК. Институтът е въведен като процедура за бързо приключване на наказателното производство при по-благоприятно наказателноправно третиране и при постигнат приемлив компромис между интересите на държавното обвинение и обвиняемите/подсъдимите лица. Формата му е писмена, а съдържанието обхваща въпросите, посочени в разпоредбата на чл.381 ал.5 т.1-6 от НПК. Ролята на съда в случая е упражняване на контрол върху начина, по който са решени горните въпроси. В случай, че намери споразумението за непротиворечащо на закона и морала, съдът го одобрява без да излага нарочни мотиви.

В конкретният случай споразумението е представено на съда в писмен вид, подписано от прокурора, подсъдимите и техните защитници. В проведеното разпоредително заседание на 07.02.2018г. са били конституирани като частни обвинители е.м. и В.М., които също са положили подписи под споразумението. Липсват твърдения, а и данни, че има нарушения в процедурата по чл.381 от НПК. Страните по делото доброволно и без възражения, в присъствието на упълномощени защитници са се подписали без възражения. А подсъдимите са заявили и изрична воля за отказ от провеждане на наказателно производство по общия ред. Съдебният състав обаче констатира, че одобрявайки споразумението, решаващият съд е допуснал нарушения и на процесуалния закон (чл.382 ал.7 от НПК), и на материалния закон (чл.381 ал.5 т.1 от НПК). В разрез със законовите изисквания не е проверил правилно ли е решен въпросът дали деянията са извършени виновно от подсъдимите С.А. и М. А., и съставляват ли престъпления. Съгласно заключенията на двете АТЕ (л.74-л.83 от ДП и л.87-96 от ДП) и двете ПТП са причинени от действията на водачите на мотопедите – е.м. и В.М.поради внезапно предприета маневра завой в ляво. Скоростта на МПС и на двамата на подсъдими е била превишена, установени са и други техни нарушения. И в двата случая АТЕ сочат, че пострадалите са попадали в опасната зона на спиране на леките автомобили, както при  превишената им скорост, така и при разрешена скорост, което по смисъла на чл.15 от НК е случайно деяние. Това обстоятелство не е било взето предвид при преценката на съда по чл.381 ал.5 т.1 от НПК и е основание за възобновяване на делото.     

След връщане на делото следва да бъде назначена АТЕ, която да даде изричен и категоричен отговор на въпроса дали при конкретната пътна ситуация водачите на леките автомобили биха могли да избегнат ПТП, ако са управлявали МПС с разрешената за населеното място скорост.

С оглед изложеното в следва да се заключи, че са налице допуснати нарушения на материалния закон както и съществени процесуални такива, които се явяват основание за възобновяване. Това изключва обсъждане на останалите възражения в молбата за възобновяване. Поради това наказателното производство следва да бъде възобновено по отношение и на двете осъдени лица, тъй като се касае за особено съществени нарушения. То следва да бъде върнато за разглеждане на РС Кубрат, който да назначи посочената горе АТЕ с очертаната задача.

Предвид изложеното Варненският апелативен съд  на основание чл.425 ал.1 т.1 НПК

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ВЪЗОБНОВЯВА НОХД № 4/2019г. по описа на РС Кубрат.

 

ОТМЕНЯ определение от 07.02.2019г., с което е било одобрено споразумение между прокурор от РП Кубрат, подсъдимите С.Х.А. и М. Х.А., техните защитници  и частните обвинители по делото.

ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав от стадия на разпоредителното заседание.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.               

 

        

          2.