Р Е Ш Е Н И Е

 

162/19.11.2014г.

гр.Варна,                      2014 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         

Варненски апелативен съд , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на  тридесети октомври  две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

               ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

                                   АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

                                     

 

при секретар Г.Н.

и в присъствието на прокурор Иван Тодоров

изслуша докладваното от съдия Янков внохд №264/2014г. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното :

         

     Предмет на настоящата въззивна проверка е присъда №52/01.07.2014г. по нохд №53/2013г. на Търговищки окръжен съд , с която  подсъдимият Х.М.Ч. е бил признат за невинен в това, на 31.05.2010г. в гр.Търговище като управител на „ТУС” ЕООД да е представил пред ДФ „Земеделие” - Областна разплащателна агенция неверни сведения в Заявление за подпомагане с УИН № 2510061053150 - като наддекларирал66,85 ха земеделски земи по „Схемата за единно плащане на площ” (СЕПП), 1,09 ха по „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински районни” ( НР1) и 31,3 ха по „Плащания на земеделски стопани за районни с ограничения, различни от планинските районни” ( НР2) в землищата на гр. Антоново и гр. Омуртаг и селата : Вельово, Горна Златица, Горна Хубавка, Изворово, Илийно, Камбурово, Кьосевци, Орач, Поройно, Царевци, Ястребино, за да получи средства от фондове на Европейския съюз, поради което на основание чл.304 от НПК го е оправдал по предявеното му обвинение за престъпление по чл. 248а, ал.З във вр. с ал.2 и 1от НК.

 

Срещу така постановената присъда е постъпил въззивен протест от Търговищка окръжна прокуратура, в който се прави възражение  за нарушение на материалния закон. Иска се от настоящата инстанция отмяна на атакуваната присъда и постановяване на нова, с която подсъдимият да бъде признат за виновен и осъден по предявеното му обвинение.

В съдебно заседание представителят на Апелативна прокуратура не поддържа протеста. Счита, че присъдата е правилна и законосъобразна и моли нейното потвърждаване.

Подсъдимият лично и чрез защитниците си също моли за потвърждаване на първоинстанционната присъда.

          Варненският апелативен съд на основание чл.314 ал.1 НПК  извърши изцяло проверка правилността на атакуваната присъда и  като взе предвид протеста, както и становищата на страните, констатира:

          Протестът е неоснователен.

          Установено е от фактическа страна по делото следното:

             

          Х.Ч. е управител на „ТУС” ЕООД със седалище в с.Камбурово общ.Омуртаг. Предмет на дейност на дружеството била отглеждане и угояване на телета и други селскостопански животни, производство и преработка на мляко, млечни произведения, търговска дейност в страната и чужбина.

През 2010г. Ч. решил да кандидатства за субсидии по ЗПЗП.През периода 11.04. - 31.05.2010 г. той подал няколко заявления за регистрация и заявления за подпомагане във формата за юридически лица, като извършвал корекции по тях.Последно подал в Областна дирекция „Земеделие” - Областна разплащателна агенция Заявление за подпомагане 2010 на 31.05.2010 г., което било заведено с УИН № 2510061053150 и е предпоставка за получаване на субсидии по СЕПП, НР1 и НР2 от схемите и мерки за подпомагане.В Заявлението, поде. Ч. декларирал, че е запознат с произхода на средствата на финансовата субсидия, за която кандидатства.Декларирал също, че към датата на подаване на Заявлението - 31.05.2010 г. декларираните от него парцели отговарят на необходимите изисквания и ще спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.В таблицата на използваните парцели към заявлението Ч. посочил 249 броя парцели в землищата на гр. Антоново и гр. Омуртаг и селата : Вельово, Горна Златица, Горна Хубавка, Изворово, Илийно, Камбурово, Кьосевци, Орач, Поройно, Царевци, Ястребино.

За времето от 13.07.2010г.- 04.08.2010г. на основание Заповед № 152677 на главен експерт при Технически инспекторат на ДФ“Земеделие“, разплащателна агенция гр. Велико Търново била назначена проверка на място на заявените за подпомагане от поде. Ч. общо 249 броя парцели, намиращи се на територията на гр. Антоново и гр. Омуртаг и селата : Вельово, Горна Златица, Горна Хубавка, Изворово, Илийно, Камбурово, Кьосевци, Орач, Поройно, Царевци, Ястребино. Констатациите от извършената проверка били следните :

-Парцел с № 35643-70-5-1 бил заявен с площ 0.23 ха, докато реално от него били обработвани 0.18 ха.

-Парцел с № 10584-4-2-2 бил заявен с площ 0.89 ха, като в част от него е констатирано навлизане на гъста и висока растителност и реално е възможно ползването на 0.82 ха.

-Парцел с № 41099-17-2 бил заявен с площ 2.78 ха, а поради наличие на вредна храстовидна растителност се ползват и подлежат на подпомагане 2.02 ха.

-Парцел с № 32620-10-2-2 с площ 3.38 ха заявен като угар е с размер 3.35 ха, т.е. са наддекларирани 0.03 ха.

-Парцел с № 32620-48-1-1 с площ 0.77 ха заявен като естествени ливади представлява пасище е с израсъл магарешки бодил и е навлязла горска растителност, поради което е недопустим за подпомагане.

-Парцел с № 53535-41-5-1 с площ 2.05 ха е заявен като постоянно затревени площи, а представлява пасище, освен това има наличие на големи туфи непочистени малини и навлизане на горска растителност, поради което е недопустим за подпомагане.

-Парцел с № 32620-5-2-1 заявен с площ 1.05 ха при измерване е установен с площ 0.92 ха, в парцел с № 32620-84-12-3 е с площ 4.19 ха, вместо заявените 4.24 ха, като разликата е заета от храстовидна растителност, в парцел с № 32620-60-2 е с площ 2.15 ха, вместо заявените 3.03 ха, като разликата е заета от орлова папрат и единични бройки храсти, парцел с № 32620-109-5-1 е с площ 1.4 ха, а не със заявените 1.58 ха, тъй като има навлизане на гъста и висока храстовидна растителност, парцел с № 32620-84-10 заявен с площ 1.65 ха при измерване е установен с площ 1.52 ха, като в разликата има навлизане на нежелана растителност /къпина/, в парцел с № 32620-16-1 с площ 0.45 ха са допустими 0.39 ха, като по периферията има навлизане на горска растителност, в парцел с № 32620-13-3-1 с площ 0.43 ха има 0.11 ха непочистени храсти, в парцел с № 32620-109-3-1 с площ 11.55 ха, поради навлизане на храстовидна растителност са допустими 10.17 ха.

-Парцел с № 35643-23-1 е заявен с площ 2.48 ха , а е 2.25 ха, като в останалата част има навлизане на горска растителност, в парцел с № 35643-125-1-1 с площ 0.64 ха е установено площ от 0.1 ха с гъсти бодили.

-Парцел с № 35643-56-1-1 е заявен с площ 1.73 ха, а е 1.56 ха, в парцел с № 35643-1-9-1 с заявена площ 0.72 ха се обработват 0.65 ха, а разликата в участък до северната граница не е обработена.

-Към парцел с № 35643-63-18 с площ 10.37 ха е включен път, като допустимата площ е 9.44 ха.

-Парцел с № 35643-54-1-1 е заявен с площ 2.34 ха а обработваеми са 2.14 ха, в парцел с № 35643-315-1 реално са поддържани 1.35 ха, вместо заявените 1.63 ха, като са изключени участъците с гъсти бодили, парцел с № 35643-63-11 е с площ 4.38 ха вместо заявените 4.55 ха, в парцел с № 35643-78-4 с площ 6.96 ха голям участък в средата на терена с площ 1.11 ха не почистен от вредна храстовидна и дървесна растителност, парцел с № 35643-17-5 с площ 0.44 ха заявен като мека пшеница представлява неокосена ливада и не подлежи на подпомагане, парцел с № 35643-61-4-1 с площ 3.53 ха заявена площ с люцерна, в действителност е с площ 3.16 ха парцел с № 35643-70-6-1 със заявена площ 0.96 ха е в действителност 0.59 ха, като в западната част не се обработва.

-Парцел с № 32620-77-1 е с реална площ 0.84 ха, вместо заявените 0.94 ха, като разликата е обрасла с папрат, парцел с № 32620-109-1 е с реална площ 5 ха, вместо заявените 5.15 ха, като разликата е обрасла с папрат, парцел с № 32620-84-8-1 е с реална площ 0.71 ха, вместо заявените 1.6 ха, като разликата е обрасла с папрат и гъста храстовидна растителност, в парцел с № 32620-109-8-3 с площ 4.86 ха има наличие на 0.31 ха с високи къпини, в парцел с № 32620-84-4-2 с площ 6.53 ха допустими за подпомагане са 4.93 ха, като разликата от 1.6 ха е заета с храстовидна растителност/къпина/ и навлязла горска растителност.В парцел с № 32620-10-3-1 с площ 1.7 ха са допустими 1.58 ха, като разликата е заета от навлизане на нежелана храстовидна растителност. В парцел с № 32620-76-4-1 с площ 5.22 ха са допустими 4.91 ха поради навлизане на гъста храстовидна растителност.

-В парцел с № 35643-11-5-1 с площ 2.34 ха има навлизане на 0.14 ха храстовидна растителност от северната и южната част. В парцел с № 35643-77-4-2 с площ 1.02 ха до северната и южната граница не е обработена част с размер 0.1 ха, а от парцел с № 356435.13 ха с площ 5.37 ха са изключени 0.48 ха поради наличието на трънки и горска растителност.

-Парцел с № 00518-78-3, заявен с площ 8.54 ха е с реално обработваема площ 7.58 ха, като до всички граници на парцела има 5- метрова ивица, заета от вредна растителност, която не се обработва.

-В парцел с № 35643-40-10 с площ 0.63 ха има навлизане на храстовидна растителност от 0.13 ха, в парцел с № 35643-65-5-1 с заявена площ 3.23 ха, реално се обработват 3.14 ха, 1 парцел с № 35643-40-10 с площ 0.68 ха има навлизане на нежелана растителност 0.18 ха, в парцел с № 35643-2-13-1 с площ 1.03 ха подлежат на подпомагане 0.63 ха, тъй като южната част на парцела не е обработена, в парцел с № 35643-11-4 с площ 0.94 ха има навлизане на 0.07 ха храстовидна и горска растителност.

-В парцел с № 10584-1-5-3 с площ 0.53 ха има навлизане на храсти с площ 0.09 ха, от парцел № 10584-99-3-1 с площ 0.61 ха са допустими 0.47 ха, като разликата е заета от орлова папрат и висока храстовидна растителност, а за парцел с № 10584-8-1-1 с площ 0.47 ха е установено, че не е почистен от висока храстовидна растителност и къпина.В парцел с № 10584-99-2-1 с площ 0.66 ха има навлизане на 0.11 ха нежелана храстовидна растителност.

-Парцел с № 41099-32-1 със заявена площ 5.89 ха, реално се обработват 4.19 ха, като разликата е заета от храстовидна растителност.

-В парцел с № 10584-48-3 с площ 4.39 ха има навлизане на нежелана храстовидна растителност от 0.12 ха.

-В парцел с № 35643-38-1 с площ 1.81 ха представлява естествена ливада, в която има навлизане на 0.17 ха храстовидна растителност.

-Парцел с № 16420-111-17-7 е заявен с площ 52.78 ха, а е установено, че реално се ползват 48.49 ха, като североизточния край на парцела не е обработван, и по цялата южна граница има необработваем пояс от 5-15 м.

-Западния край на парцел с № 53535-54-2-1 с площ 1.02 ха е зает от изкуствен насип и плътна растителност, поради което са допустими 0.84 ха.

-В парцел с № 32473-28-3-3 с площ 3.85 ха допустими за подпомагане са 3.73 ха, като разликата се дължи на навлизане на вредна храстовидна растителност в източния и западния край.

В хода на проверката били направении и фотоснимки, приложени по делото на електронен носител /СD/.

Подсъдимият бил запознат с констатациите на проверката  - получил копие от контролен лист № на заявката 152677 с уведомително писмо с изх.№ 2134/12.08.2010 г. на РТИ гр. Велико Търново. Той изразил  несъгласие с констатациите от проверката.

 Проверката  била назначена от главен експерт К.З. от РТИ гр.Велико Търново и осъществена от св.Х.Ш., Т.Т. и Д.Д.. Тя се състояла в това, да се извърши проверка на място на заявените площи от кандидата за субсидии. Измерването на площите се извършвало с Джипиес. Всеки от назначените експерти  проверявал парцелите които са му се паднали, сам си правел снимки и накрая всеки подписвал извършената от другия проверка , отразена на контролен лист. Третия експерт – Д.Д. бил назначен по-късно и само слагал подписа си след другите двама експерти, без да се отпечатва името му, тъй като системата така била настроена. Височината на храстите не се измервала с уреди, а на око. Разграничението на парцелите един от друг ставало като се отиде на съответния парцел, прави се снимка на парцела, извършва се измерването и след това се прави празна снимка - например чрез снимане на небето. При извършване на проверката времето било дъждовно и това създало допълнителни затруднения на проверяващите при изпълнение на задачите им - обикаляло се голяма площ и това ставало с автомобили, с които при дъждовното време не можело да се стигне до всеки един парцел. Отделно от това техниката била изложена на атмосферни влияния - при извършване на замерването с джи пи ес, когато валял силен дъжд се прекратявало замерването, а когато валяло по-слабо се слагал джи пи еса в найлон и така се замервало. Предвидения в чл. 32 от Регламент 1122/2009г. на Комисията доклад не бил изготвен, тъй като контролният лист бил връчен на подс.Ч. и ръководството на РТИ гр.Велико Търново не сметнало за необходимо да бъде изготвен отделно и доклад.

 

Тъй като заключението на вещото лице по назначената в хода на досъдебното производство експертиза било доста колебливо защитено пред съда, то последният в рамките на правомощията си назначил нова съдебно-техническа експертиза с участието на вещи лица - лесоинженер и експерт в областта на геодезията, фотограметрията и картографията. От заключението на вещите лица се установяват основно три неща : - Първо-направена е значителна корекция /в посока намаляне/ на наддекларираните площи по различните схеми – СЕПП, НР1  и  НР2 ; и Второ/което е и по-съществено/ : от проверката на място извършена през 2010 година - контролен лист и всички приложени фотоснимки - за парцели 32620-13-3-1, 35643-1-9-1, 35643-315-1-2, 35643-5-13-2 и 16420-111-17-7 няма приложен снимков материал. За останалите 41 броя парцели има снимков материал без да бъде приложена снимка на джи пи ес в работен режим, поради което те са негодни за идентифициране на парцели. Има само 5 парцела -  35643-56-1-1, 35643- 63-18-1, 35643-63-11-1, 35643-61-4-1 и 10584-8-1-1, при  които при изготвяне на снимковия материал са изпълнени правилата на работните инструкции, но частично, тъй като на снимките липсват координатите определящи точките на стоене на проверяващия и посоката на снимане, което е в нарушение и прави негодни снимките за установяване на местоположението на проверяващия. От изложеното е видно, че не са изпълнени разпоредбите на „Работни инструкции - СЕПП- Правилник за дейността на отдел „Технически инспекторат“, а именно: „При снимковия материал е задължително парцела да се снима така, че да е възможно идентифицирането на местоположението му. Прилагат се снимки на джи пи ес в работен режим. В настоящия случай на снимковия материал липсват координати определящи местоположението на снимащия, както и посоката на снимане. Отделно от това снимковият материал, съдържащ се на приложения по делото оптичен носител, е направен с любителски фотоапарат. Поради това той не би могъл да послужи за определяне на границите на обекта, височината на дърветата и храстовидната растителност. По него не би могло да се извърши преброяване на храстите и дърветата и съответно да се определи тяхната гъстота. Видно от заключението по т.З на експертизата - при извършена проверка в Министерство на земеделието и храните е установено, че за територията върху която попадат заявените за 2010 година от „ТУС” ЕООД парцели няма налични цифрови ортофотокарти актуални към месец май 2010 г. От това следва, че не може да се направи анализ за състоянието на парцелите към момента на заявяването им - 31.05.2010 година. Самата проверка е извършена около 3 месеца след заявяването и снимките от нея не могат да служат за доказателство подкрепящо данните от контролния лист, а актуализация на  цифровата ортофотокарта на района, обхващащ процесиите площи, е извършено чрез самолетно заснимане на територията едва през месец септември-месец ноември 2010г.;   - Трето – отчита се възможност в периода 11.04 – 04.08.2010г. дървесната и храстовидна растителност да прорасте до над 50см./дори над 1м/ – предвид благоприятните за периода климатични условия/високи температури и количество валежи над нормата-според приложената справка/, както и невъзможност да се определи височината и гъстотата на дърветата и храстите, както и границите на парцелите за да се установи тяхната бройка на хектар /оттам да се отговори и на въпроса спазени ли са изискванията на относимите към случая нормативни актове/.

          В настоящото производство съдът е следвало да установи колко са наддекларираните площи от страна на подсъдимия, към кои парцели те се отнасят, и допустими ли са за подпомагане тези площи – ако не защо не са, на кои критерий за допустимост не отговарят. Поради причините, изложени в заключенията на вещите лица очевидно не би могло да се приемат безрезервно констатациите от извършената проверка – начина й на извършване и допуснатите пропуски от страна на проверяващите не дават възможност на поставените по-горе въпроси да се даде безспорен и категоричен отговор. До същия извод и стигнал и първостепенният съд, поради което  и ръководейки се от принципа, залегнал в разпоредбата на чл.13 ал.1 НПК, той е назначил нова експертиза, която да даде отговори на въпросите, които биха му помогнали да установи обстоятелствата от значение за предмета на доказване. Вещите лица обаче също не са в състояние категорично да отговорят на тези въпроси – и отново поради пропуски при извършване на проверката /посочени обстойно и в заключението им/ , както и поради липса на цифрови ортофото карти , актуални към месец май 2010г.  Това /при липсата и на каквито и да било други доказателства/ е поставило съда в невъзможност да установи по категоричен начин налице ли са признаците на обективния състав по чл.248а НК – налице ли са недопустими за подпомагане площи, заявени от подсъдимия, а оттам и да се направи извод за представени от него неверни сведения пред ДФ”Земеделие”. Затова и в крайна сметка след като стигнал до извода , че деянието не е доказано по несъмнен начин/в съответствие с изискванията на чл.303 ал.2 НПК/, съдът е направил единствено възможното в случая – на основание чл.304 НПК признал подсъдимия за невинен и го оправдал по възведеното му обвинение по чл.248а ал.3 вр. ал.2 и 1 от НК. Така постановената присъда се явява правилна и законосъобразна и като такава следва да бъде потвърдена, а протестът – оставен без уважение. Несъстоятелността на последния се признава и от представителя на Апелативна прокуратура -  обективна му преценка и принципна позиция са го мотивирали в крайна сметка да не поддържа подадения протест.

При извършената служебна проверка не бяха констатирани процесуални нарушения.

Предвид изложеното, и като намира че не са налице основания за отмяна и изменение  на атакуваната присъда, на основание  чл.338 НПК Варненският апелативен съд 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда №52/01.07.2014г. по нохд №53/2013г. на Търговищки окръжен съд.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в 15-дневен срок, считано от уведомлението на страните.

 

 

 

Председател :                                   Членове :