Р Е Ш Е Н И Е

                                                        № 237

                                     Гр.Варна 19.09.2017 г. 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД наказателно отделение на седми септември две хиляди и седемнадесета години в открито заседание в състав:

                                                        

                                                       

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

                                                                            Светослава Колева

 

 

Секретаря Г.Н.

Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

Разгледа НДВ №267/2017 година по описа на АС-Варна

 

Производството е по реда на чл.424 ал.1 от НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 от НПК. Образувано е по искане от Главния прокурор на Република България, за възобновяване на производство по ВНОХД №133/2016 г. по описа на ОС-Търговище.

В направеното предложение се сочи, че ОС-Търговище е допуснал нарушение при приложението на материалният закон, с което е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила. Поради което се иска възобновяване на ВНОХД №133/2016 г. на ОС-Търговище, да се измени постановеното решение №76 от 28.07.2016 г., като по реда на чл.425 ал.1 т.3 от НПК да се отстрани допуснатото нарушение от Апелативен съд, чрез прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление и се преквалифицира извършеното от подс.В.Д. по чл.343б, ал.1 от НК. Предлага да бъде отменено, наложеното с въззивното решеуние наказание –глоба в размер на 250 лева, тъй като такава санкция не е предвидена за престъплението по чл.343б ал.1 т.3 от НК.

  Представителят на АП-Варна, изразява становище, че направеното предложение от главния прокурор за възобновяване е основателно и следва същото да бъде уважено.

  Защитата на осъденото лице в с.з. при разглеждане на делото пред настоящата инстанция изразява становище, че направеното предложение от главния прокурор е основателно и същото следва да бъде уважено.

След анализ на доказателствата по делото и постъпилото предложение от главния прокурор за възобновяване на горе посоченото дело, съдът прие за установено следното:

 

 

С присъда № 58 от 20.06.2016г. по НОХД № 93/2016 г., Районен съд- Омуртаг е признал за виновен подсъдимия В.Б.Д. за извършено на 28.03.2016г. престъпление по чл.343б, ал.2 НК, за което при условията на чл.55, ал.1, т.1 НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца.

На основание чл.66, ал.1 НК съдът отложил изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от пет години.

На основание чл.343г, вр. с чл.343б НК наложил на подсъдимия и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок осем месеца. На основание чл.59, ал.4 НК е приспаднато времето, през което подсъдимия бил лишен от това право по административен ред.

С решение № 76 от 28.07.2016г. по ВНОХД № 133/2016г., разгледано по протест на РП-Омуртаг, ОС-Търговище изменил присъдата на PC, като намалил на три години изпитателния срок, наложил на подсъдимия и наказание глоба в размер на 250 лева и потвърдил присъдата на PC-Омуртаг в останалата част.

Решението е влязло в сила на 28.07.2016 г., същото не подлежи на касационна проверка.

Съдебните актове са постановени при съществено нарушение на закона по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 НПК.

От приложената по делото справка за съдимост (л.30-39 от досъдебното производство) е видно, че В.Д. е осъждан със следните влезли в сила съдебни актове:

-   присъда №15/1986г. по НОХД №15/1986г. на ВОС-Варна, потвърдена с решение №171/31.03.1986г. на ВСНРБ-ВК, влязла в сила на 31.03.1986 г., за извършени на 07.12.1985г. престъпления по чл.152, ал.З, т.1, вр. с чл.20, ал.2 НК и по чл.150, пр.1, вр. с чл.20, ал.2 НК, за които на основание чл.23, ал.1 НК му е наложено по-тежкото от определените наказания- лишаване от свобода за срок от пет години при общ първоначален режим. Д. е освободен условно предсрочно с остатък една година, 4 месеца и 16 дни;

-   присъда №153 от 04.07.1996 г. по НОХД №42/1996 г. на РС-Търговище, влязла в сила на 18.07.1996 г., за извършено на 23/24.09.1995г. престъпление по чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1 НК, за което при условията на чл.58 вр. с чл.55 НК му е наложено наказание глоба в размер на 3000 лева;

-   присъда № 146 от 14.05.1998г. по НОХД №223/1997г. на РС-Търговище, изменена с решение от 01.12.1998г. на ОС-Търговище, потвърдено с решение от 06.04.1999г. по НД №143/1999г. на ВКС, влязла в сила на 07.04.1999 г., за извършено на 27.06.1997г. престъпление по чл.152, ал.1, т.2 НК за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години и шест месеца при общ първоначален режим. Това наказание е изтърпяно на 05.02.2001г. (л. 52 от досъдебното производство);

-   определение № 594 от 18.09.2009г. по НОХД № 651/2009г. на РС- Търговище, за одобряване на споразумение, влязло в сила на 18.09.2009г., с което подсъдимият се е признал за виновен за извършено на 05.09.2009г. престъпление по чл.343б, ал.1, т.2 НК, за което при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ НК му е наложено наказание пробация за срок от осем месеца с пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 НК. На основание чл.343г НК е лишен от право да управлява МПС за срок от четири месеца;

-   определение № 114 от 09.11.2009г. по НОХД № 504/2009г. на РС- Провадия, за одобряване на споразумение, влязло в сила на 09.11.2009г., с което подс.Д. се е признал за виновен за извършено на 27.03.2009г. престъпление по чл.343б, ал.1, т.2 НК, за което при условията на чл.55,ал.1, т.2, б.“б“ НК му е наложено наказание пробация с пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т. 1, т.2 за срок от осем месеца и т.5 НК за срок от три месеца, като на основание чл.343г НК е лишен от право да управлява МПС за срок от осем месеца.

С определение № 71 от 10.05.20Юг. по ЧНД № 125/2010г. на РС- Провадия, на основание чл.25, ал.1, вр. с чл.23, ал.1 НК, са групирани наказанията на подс.Д. по НОХД №651/2009г. на PC-Търговище и НОХД № 504/2009г. на PC-Провадия, като е определено подсъдимият да изтърпи най-тежкото от двете наказания, а именно пробация при пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 НК за срок от осем месеца. Към него е присъединено и наложеното на основание чл.343г НК наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от осем месеца. Наказанието пробация е изтърпяно на 29.05.2010г.

Правилно въззивният съд в мотивите на решението си е приел, че към момента на извършване на престъплението по НОХД № 93/2016 г. на РС- Омуртаг- 28.03.2016г. подс.Д. е бил реабилитиран на основание чл.88а, ал.4 НК по всички предходни осъждания. Изтекли са предвиденият в чл.88а, ал.2 НК реабилитационен срок след изтърпяването на 05.02.2001г. на наложеното му наказание по НОХД № 223/1997г. на PC-Търговище, както и двегодишният срок по чл.82, ал.1, т.5 от НК след изпълнението на определеното по ЧНД №125/2010 г. на PC-Провадия общо най-тежко наказание за извършените през 2009г. две престъпления по чл.343б, ал.1 НК.

Въпреки, че е констатирал настъпилата пълна реабилитация на поде. Д.,*** нарушение на закона е потвърдил първоинстанционната присъда и не е преквалифицирал извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 НК.

Допуснатото нарушение следва да бъде отстранено от настоящата инстанция по реда на чл.425 ал.1 т.3 от НПК, като бъде приложен закон за по-леко наказуемо престъпление и се преквалифицира същото, от такова по чл.343б ал.2 от НК, в такова по чл.343б ал.1 от НК, но определения размер на наложеното наказание следва да остане същия, тъй като е справедливо наложен.

Настоящата инстанция счита, че не следва да отмени наложеното наказание-глоба в размер на 250 лева, тъй като квалификацията за престъпление по чл.343б ал.1 от НК предвижда и наказание глоба-редакция ДВ, бр.74 от 2015 г.-„ и с глоба от двеста до хиляда лева“, поради което предложението на ГП-София следва да не бъде уважено в тази част. Съдът счита, че наказанието глоба следва да остане в определения от  ОС-Търговище, постановен с решението си от 28.072016 г. по ВНОХД №133/2016 г.

 

  Водим от горното и на основание чл.425 ал.1 т.1  от НПК, АС-Варна

                          

                                          Р Е Ш И

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ВНОХД №133/2016 год. по описа на ОС-Търговище, като изменя Решение №76 от 28.07.2016 г., постановено по същото дело.

ПРИЛАГА закон за по-леко наказуемо престъпление, като преквалифицира престъплението за което е бил признат за виновен В.Б.Д. по чл.343б, ал.2 от НК в такова по чл.343б ал.1 от НК.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от Главния прокурор на РБългария в останалата част.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.      

 

                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: