Р Е Ш Е Н И Е

 

203

 

град Варна, 11.12.2015 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Тринадесети Ноември,две хиляди и петнадесета година,в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

Секретар С.Д.

Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА,

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ,

НДВ № 268 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е по реда на член 424 алинея 1 във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 НПК.

 

Образувано е по искане на осъдения И.Д.К. чрез процесуалния му представител-адвокат В.Ц.,***,за възобновяване на производство по ВНДОХ № 587/2015 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД поради допуснати съществени процесуални нарушения и с искане настоящият състав да упражни правомощията си съгласно разпоредбата на член 425 от НПК.Молбата е и за спиране на изпълнението на наложеното на осъденото лице И.К. наказание.Доводи за необходимостта от възобновяване се излагат и в допълнителното подробно мотивирано писмено становище на адвокат В.Ц.-***.

В съдебно заседание,по съществото на делото страните взеха следните становища:

Защитата на осъденото лице И.К.,адвокат В.Ц.-*** поддържа изцяло искането си за възобновяване на наказателното производство по изложените в него и в писменото допълнение към това искане основания.В заключение се иска оправдателен диспозитив.

            Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че искането за възобновяване се неоснователно,като излага подробни аргументи в тази насока.

Осъденото лице И.К. заявява,че не е извършил престъплението, за което е осъден.

           

            ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане от защитата на осъдения К.;след като взе предвид становищата на страните по направеното искане,прие за установено следното:

И.Д.К. е бил осъден с Присъда № 148/30.03.2015 година по НДОХ № 5063/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД за престъпление по член 196 алинея 1 точка 1 от НК във връзка с член 194 алинея 1 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено  наказание"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален строг режим. Със същата Присъда подсъдимият К. е бил осъден да заплати на  гражданския ищец сумата от 300,00 лева,представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди,както и направените по делото разноски.

С Решение № 203/ 04.06.2015 година по ВНДОХ № 587/2015 година ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отменил Присъдата и е прекратил производството в гражданско-осъдителната й част,а в останалата част е  потвърдил обжалваната Присъда.

 

Подаденото искане за възобновяване на производство по ВНДОХ № 587/2015 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с аргумент за допуснати съществени процесуални нарушения,е допустима,но по същество е неоснователна, по следните съображения:

Основните доводи на процесуалния представител на искателя за възобновяване на производството са:незаконен състав;процесуални нарушения,изразяващи се в неспазен ред за провеждане на разпит на свидетелите и постановяване на Присъда единствено въз основа на противоречиви доказателства,нарушаване правото на защита на осъденото лице на досъдебната фаза.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД констатира,че съществени нарушения на процесуални правила не са допуснати при разглеждане на наказателното производство.

            Едно от оплакванията на искателя е,че съставът на първоинстанционния съд е следвало да се отведе от разглеждането на делото поради факта,че пострадалото лице е било съдебен заседател към ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД.Видно от доказателствата по делото,респективно-приложена справка на Председателя на този съд,гражданският ищец Г. към момента на съдебните заседания,проведени от състава на първоинстанционния съд по делото,вече не е бил съдебен заседател във ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД.Тази справка е била също на вниманието на подсъдимия тогава И.Д.К. и неговия защитник,като след запознаването с нея адвокат Ц. не е правил отвод на състава на съда.Впоследствие  е направено такова искане/за отвод/,но съдът резонно го е оставил без уважение,излагайки аргументи в своето протоколно определение и акцентирайки върху обстоятелството,че съставът на съда никога не е работил с този съдебен заседател.На това основание е приел,че не са налице основанията на член 29 от НПК.

            Предвид на изложеното не се установи,визираното от защитата на искателя съществено процесуално нарушение,което да се е обективирало в разглеждане на съдебното производство от незаконен състав.

 

Във връзка с възражението за  допуснато съществено процесуално нарушение,осъществено с промяната в реда за разпит на участниците в процеса и нарушено право на защита на подсъдимия тогава К.:

В съдебно заседание от 23.02.2015 година по НДОХ 5063/14 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД адвокат Ц.,както и неговия подзащитен И.К. изрично са заявили искането си последният да даде обяснения след разпита на гражданския ищец.Във връзка с така направеното искане съдът е извършил разпит първо на гражданския ищец Г. и последващ такъв на подсъдимия тогава К..Действително и при двата разпита първо съдът е задал своите въпроси към пострадалия и подсъдимия,но с това не е било засегнато правото на защита на подсъдимия и никой от участниците в процеса не се е противопоставил на поредността в която страните са задали своите въпроси.В този смисъл така направеното възражение на искателя е  абсолютно неоснователно.

 Във връзка с оплакването за неправомерно наложената на адвоката глоба,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД намира за необходимо да уточни:

Предвид характера на производството за възобновяване предвидено от законодателя като извънреден способ за разглеждане на влезли в сила Присъди и Решения,следва да се отбележи,че възобновяване се допуска единствено в случаите,когато тези актове са постановени при съществено нарушение на съдопроизводствени правила.За да може допуснатото процесуално нарушение да послужи като повод за отмяна на Присъдата,се изисква то да е съществено,т.е.-да се е отразило върху правилността на съдебния акт.Налагането на глобата на защитата не е от основанията предвидени в член 422 алинея 1 точка 5 от НПК и съответно това оплакване изобщо не следва да бъде коментирано.

Друго оплакване,релевирано от защитата на И.К. е липсата на мотиви на постановените съдебни актове.Възражението е неоснователно.

Първоинстанционният съд е дал отговор и е обсъдил възраженията на защитата,констатирал е противоречията,касаещи инкриминираната сума,които са били обект на коментарите му,базирани на  доказателствената съвкупност по делото.Не са останали извън обсега на доказателствения анализ и противоречивите свидетелски  показания,като една част от тях са били кредитирани,а друга  са приети за недостоверни.Въззивният съд също е мотивирал съдебния си акт,давайки отговор на релевираните възражения, поради което и това оплакване на защитата на И.К. се преценява  като неоснователно от настоящия състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

Не се споделят доводите на защитата на И.К. за това,че е допуснато процесуално нарушение на досъдебнта фаза,поради липса на изготвена СППЕ,която да установи дали зависимия към хероин К. към момента на деянието е могъл да разбира свойството или значението на извършеното,както и да ръководи своите постъпки.От доказателството по делото е видно,че такава експертиза е била изготвена макар и на по-късен етап,но съдебното производство е централно и с приемането на заключението в един по-късен етап на наказателното производство не са били нарушени правата МУ,още повече,че експертизата е дала своето заключение в насока,че последният е годен субект на наказателната отговорност.

По релевираното оплакване за нарушено право на защита на И.К.,който при предявяване на постановлението за привличане на обвиняем и последващ разпит е бил без защитник,следва да се отбележи,че за разследващите органи не са били налице основанията на член 94 от НПК, визиращи случаите на задължителна защита/зависимостта към наркотични вещества не е предвидена като такова основание/,поради  което не е било нарушено правото му на защита.

           

            Предвид гореизложеното настоящата инстанция счита,че искането на защитата на И. Д. К. за възобновяване на делото е неоснователна,тъй като не са допуснати визираните в нея съществени процесуални нарушения, поради което същото следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание член 424 алинея 1 от НПК, ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат В.Е.Ц.,***,като процесуален представител на осъдения И.Д.К.,ЕГН **********,*** за възобновяване на наказателно производство по ВНДОХ № 587/2015 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.      

 

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1:                             2: