О    П   Р   Е   Д   Е   Л   Е  Н   И   Е

 

319

 

30.09.2019г.    гр.Варна

 

 

ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКА Д.А

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

МАРИЯ МАРИНОВА

 

След като разгледа материалите по ВЧНД №268 по описа на АС-Варна за 2019 година, констатира следното:

 

         Производството е по реда на чл.243, ал.8  от НПК.

         Производството по делото е образувано по жалба от адв. Е.В. - ДАК, представляваща наследниците на пострадалото лице –М.О.О. , против определение на Окръжен съд – Добрич,с което е потвърдено постановление за прекратяване на наказателното производство по ДП №57/2018г. по описа на ОСлО при ОП – гр. Добрич,  водено за извършено престъпление по чл.123 ал.1 от НК.

         Недоволни от така постановеното определение са останали наследниците на починалия О., като в подадената жалбата се сочи, че фактическата обстановка не е изяснена в своята цялост, необходими са допълнителни действия по разследването, които да отговорят на поставените възражения. Претендира се отмяна на обжалваното определение и връщане на делото за допълнителни действия от страна на разследващите органи.

         Съдът, след като се запозна с материалите по делото установи следното:           

Образувано било досъдебно  производство за престъпление по чл123, ал.1 НК, за това, че на 24.07.2018г., в с. З, е била причинена  смъртта на М.О.О., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност представляваща източник на повишена опасност. 

С определение на ОС – Добрич  по ЧНД №167/2019 г., постановено на 14.06.2019г., решаващият съд е потвърдил постановлението за прекратяване на наказателното производство по  ДП №57/2018г. на ОП – гр. Добрич.

 

         Окръжен съд – Добрич  и Окръжна прокуратура –Добрич са приели за установено от фактическа страна следното:

Пострадалият М.О.О. е бил назначен в „Екофрукт“ ЕООД - с.З, общ.Тервел с трудов договор №260/26.02.2018г. като „работник - сортировач“, при условията на осем часов работен ден за неопределен период от време /Том II л.39 от ДП/.Изготвената длъжностна характеристика му е била връчена по надлежния ред на 26.02.2018г. Съгласно същата задълженията му се свеждали до следното: да сортира плодове, съгласно зададените от прекия му ръководител показатели, да подрежда сортираните плодове в картонени или пластмасови касетки; да опакова готовите касетки в палети; да участва в товаро- разтоварните работи по експедиция на продукция и по приемане на такава за сортиране в предприятието; да подрежда готовата продукция в склада и т.н., както и да изпълнява задълженията, възложени от прекия ръководител или от ръководството на предприятието, свързани както с работата му, така и с допълнителни задачи, отнасящи се към производствения процес /Том II л.40-л.41 от ДП/.

Със заповед №5/11.01.2016г. управителя на „Екофрукт“ЕООД е наредил провеждането на първоначален, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж на работниците и служителите в дружеството /Том II л 160/.

Видно от приложените по делото книги за проведен инструктаж, на пострадалия е проведен такъв, съгласно Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както следва:

- На 26.02.2018г. - начален инструктаж, документиран с подпис в съответната Книга за начален инструктаж. Във връзка с това е съставена и служебна бележка, отразяваща провеждането на инструктаж;

- На 26.05.2018г. - периодичен инструктаж, за който пострадалия е удостоверил с подписа си в Книгата за периодичен инструктаж, инструктаж на работното място и извънреден инструктаж /Том II л.127-л.128 от ДП/.

На 24.07.2018г. свид.А.З.който заемал длъжността „агроном“ в „Екофрукт“ЕООД  разпределил работата, която следва да се извърши през деня, като на пострадалия М.О., свид.М свид.М възложил да сортират бали с люцерна, складирани в стопанската база на дружеството, находяща се в с.З, общ.Тервел.Сортирането се изразявало в това да се отстранят изгнилите части от люцерната в балата, като останалата част от нея се използва за храна на животните.Установено по досъдебното производство е, че люцерната е била опакована в бали с размер 2,20м. дължина/1,20м. широчина/0,70м. височина, като теглото на всяка една от балите било около 160-200кг.Всяка бала  била завързана със сезал, като били подредени във вертикални редове, по четири броя бали една върху друга.

На пострадалия е било наредено да реже сезала, с който са били завързани балите, като преди да се заеме с другата си работа свид.Закир, на място, е обяснил начина, по който следва да се извърши това, а именно чрез освобождаване на балите от сезала в посока от горе надолу, т.е. от най- високо разположената бала към тези под нея, след което да се смъкват на земята и се сортират по указания по-горе начин.

Пострадалият, свид.Ми свид.М започнали работа като сортирали един вертикален ред от четири бали и започнали втори такъв.Според дадените от свидетелите-очевидци Ми М показания става ясно, че пострадалия О. е режел сезала на балите погрешно - не отгоре - надолу, както му е било наредено от свид.Закир, а по обратен начин, респ. отдолу - нагоре.Тъй като съществувала реална опасност в следствие на натиска върху балите най-горната да падне поради неустойчивостта на долните бали, двамата свидетели предупредили за това пострадалия М.О., но същия не им обърнал внимание и продължил да отстранява сезала по първоначално предприетия начин.

Около 15.00ч., работниците спрели за почивка, когато към тях се присъединили работещите в същото хале на машината за пелети свидетели

- Р.М.и Н.Х.. Виждайки неправилния начин, по който се отстранява сезала от балите, свид.Х.направил забележка на пострадалия, че трябва да започнат свалянето на балите от четвъртия ред в посока от най-горните към най-долните бали.Според показанията на всички присъстващи на място свидетели, пострадалия отново не обърнал внимание на забележката.

Като започнали отново работа по сортиране на балите, най-високо намиращата се върху купа бала паднала, при което ударила свид.М. той отскочил на една страна.Тогава забелязал, че пострадалия се намира под падналата бала и започнал да вика за помощ, на която се притекли свид.Х.и свид.М.Всички заедно успели да издърпат М.О. изпод балата.Според показанията им последния бил адекватен, оплаквал се, че не си чувства краката и изпитва голяма болка в областта на гърдите.Тогава свид.М измил лицето му с вода, като в този момент на мястото пристигнал повикания от тях свид.Я.М., отговорник на фирма „Мисфрукт“ЕООД-с.З, общ.Тервел.Пострадалият бил откаран от него в МБАЛ-гр.Добрич със служебния автомобил на дружеството.

През това време свид.И.С.се обадил на свид.Я.Д.незабавно да отиде в МБАЛ-гр.Добрич и ако има нужда да помогне на пострадалия с каквото може. В болничното заведение съобщили на свид.Д., че състоянието му е много тежко, с оглед на което трябва незабавно да бъде транспортиран до МБАЛ„Св.Анна-гр.Варна“-гр.Варна.Свид.Я.Д.потеглил с личния си автомобил след линейката, в която бил пострадалия и като пристигнали в болничното заведение решил да изчака за да разбере какво е състоянието му. Около 21.00ч. му съобщили, че пострадалия се нуждае от спешна операция, за която следва да бъде заплатено.След консултация с управителя на дружеството, на другия ден сутринта свид.Д. платил необходимата за извършването на операцията сума на касата в лечебното заведение, видно от приложените по делото два броя талони за медицинско изделия, на обща стойност 9206.00 лева /Том 1 л.248- л.249 от ДП/.

Въпреки извършената операция, при която лекуващия екип е направил декомпресия, алиниране и стабилизация на гръбначен стълб, на 07.08.2018г. пострадалия М.О. починал в болничното заведение.От издадената във връзка с приемането му в МБАЛ„Св.Анна-гр.Варна“-гр.Варна епикриза е видно, че на същия е поставена окончателна диагноза „Счупване на гръбначен прешлен, закрито, екзитус леталис“.

В хода на разследването по досъдебното производство била назначена и изготвена съдебно-медицинска експертиза, която установила, че причината за смъртта на М.О.О. е тежка гръдна травма с множество счупвания на ребра двустранно, контузия на белите дробове и средостението, комбинирани счупвания на гръдни и поясни прешлени. Според експертите, в своя оздравителен процес тази комбинирана гръдна травма се е усложнила с двустранна лобарна катаралногнойна бронхопневмония, която е облагоприятствала настъпването на смъртния изход. Според вещото лице проведеното на пострадалия лечение в неврохирургичната клиника и ОАИЛ на МБАЛ „Св.Анна-гр.Варна“ е било правилно /Том 1 л.89- л.96 от ДП/.

С цел установяване точния механизъм на злополуката с О. и връзката му с настъпилия в следствие на него вредоносен резултат в хода на разследването по делото е назначена и изготвена комплексна съдебно¬медицинска и техническа експертиза, експертите по която са стигнали до следните заключения: Причината за настъпилата злополука е пренебрегване от страна на пострадалия на разпореждане и указание на прекия ръководител, според когото пострадалия е трябвало да реже сезала на балите, започвайки от най-горната към тези под нея.

Гореописаната фактология се базира на всички събрани писмени и гласни доказателства по делото.

Съгласно трайната и установена съдебна практика – Постановление  № 2 от 27.IX.1979 г., Пленум на ВС, (изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г.), за да може да бъде ангажирана наказателната отговорност на лицата, които имат нормативни задължения за осигуряване безопасността на труда, като стопански ръководители, технически отговорници, завеждащи цехове и смени, бригадири и др., както и обикновени работници, когато нарушават отнасящи се за тях изисквания и с това се създава опасност за живота или здравето на други лица, то следва да се установи наличието на непрекъсната причинна връзка между поведението на същите и настъпилия вредоносен резултат.

В настоящият казус и видно от доказателствата по делото, по-конкретно от заключението на извършената комплексна съдебно – медицинска  и техническа експертиза КСМТЕ /л. 109-124, т. 1, ДП/, изготвена от инж. Н. А.и Д.Г., става ясно, че причината за настъпване на произшествието е пренебрегване на разпореждане и указания на прекия ръководител от страна на пострадалия – М.О.О. да се реже сезала на балите започвайки от най-високата към тези под нея, следствие на което той е рязал сезала на балите в обратна на безопасната посока – отдолу  - нагоре.

Експертите са установили и допуснатите нарушения, корелативно свързани с причинената смърт на пострадалия, установили са безспорно и лицата, които са ги допуснали.

Относими към момента на настъпване на вредоносния резултат са изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, както и Наредба №12 от 30.12.2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро – разтоварни работи. Съобразно цитираните източници, се установява, че работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително превенция на професионалните рискове; предоставяне на информация и обучение; осигуряване на необходимата организация и средства. Изискването пък на чл.6, ал.1, от Наредба №16 гласи, че работодателят осигурява на работещите, извършващи ръчна работа с тежести информация за специфичните изисквания, произтичащи от естеството на товара. Чл. 11-и пък обосновава задължение, при което следва да се осигурява правилния избор на начините за извършване на товарно – разтоварните работи, като се създаде подготовка и организация на местата за извършване на същите.

Корелативни на задълженията на работодателя, са и задължения на трудещите се. Съобразно чл.10 от Наредба №16, всеки работещ е длъжен да изпълнява точно дадените инструкции за защита на здравето и безопасност при извършване на ръчна работа с тежести, както и да съдейства на работодателя за изпълнение на съответните мерки. Подобно е и изискването на чл.4, ал.3 от Наредба №12 от 30.12.2005г., който задължава работниците при извършване на товарно – разтоварни работи да изпълняват точно дадените инструкции за защита на здравето и за безопасност при извършване на товарно – разтоварни работи и да съдействат на работодателя за изпълнение на съответните мерки.

Експертите са категорични в своето заключение, че пострадалият работник О. не е изпълнил нито дадените инструкции да се режат балите отгоре – надолу, нито изискването на точка 32, като е отрязал обвързващите средства/ сезала/ на балите по обратен на инструкциите ред и по този начин не е взел мерки да има стабилност за намиращия се най-отгоре товар,който пада. Именно с отрязването на сезалите на долните три бали той е предизвикал нестабилност на намиращата се най-високо. О. не се е погрижил за здравето и безопасността си като е нарушил правилата за безопасен труд, конкретно определени му от прекия ръководител. Пострадалият е пренебрегнал и забележките за неточно изпълнение на поставената му задача, дадени му в устна форма от намиращите се на мястото на инцидента свидетели.

Логически изводимо от фактите е, че по делото не са събрани никакви доказателства, които да обосновават извод за налична причинно-следствена връзка между действията, или бездействията на св. А.З., или управителя на дружеството, и злополучното събитие, довело до фаталния изход за М.О.. Категорично е, че не са допуснати  административни нарушения, които да са в пряка причинно следствена връзка с настъпилия общественоопасен резултат – смъртта на М.О..

Повереника на наследниците на пострадалия, отправя възражение, в следната насока: М.О. е извършвал дейност, която не му е вменена като задължение. Този извод е неправилен. Както правилно е отбелязал и съставът на Окръжен съд – гр. Добрич, съобразно длъжностната характеристика на пострадалия същият е следвало да сортира плодове, съгласно зададените от прекия му ръководител показатели, да подрежда сортираните плодове в картонени или пластмасови касетки; да опакова готовите касетки в палети; да участва в товаро- разтоварните работи по експедиция на продукция и по приемане на такава за сортиране в предприятието; да подрежда готовата продукция в склада и т.н., както и да изпълнява задълженията, възложени от прекия ръководител или от ръководството на предприятието, свързани както с работата му, така и с допълнителни задачи, отнасящи се към производствения процес /Том II л.40-л.41 от ДП/.

Т. е в каузистиката на спора не е нелице нарушение на трудово-правните норми, които пък да водят до извод за виновни действия и/или бездействия на преките и непреки ръководители на пострадалия.

 От всичко изложено, следва обоснован извод, че вредоносния резултат се дължи единствено на неправомерните самоволни действия на пострадалия, поради което деянието по чл.123 от НК  остава недоказано от обективна и субективна страна. И в тази връзка,  изводите, направени от Окръжен съд – Добрич са правилни и законосъобразни, поради което определението от 14.06.2019г. следва да бъде потвърдено.

 

 

 

Водим от горното и на основание чл.243, ал.8 от НПК АС-Варна 

 

 

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  Определение №179, постановено на 14.06.2019 г. по ЧНД №167/2019 г. по описа на ОС-Добрич, с което е потвърдено Постановление за прекратяване на наказателното производство по ДП №57/2018г. на ОСлО, водено за престъпление по чл. 123, ал.1 НК.

        

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, или протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: