Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 28/24.02.Година 2017

 

 

Град Варна

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

 

Варненският апелативен съд                 Наказателно отделение

На двадесет и седми януари     

Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА Д.

                            ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

съдебен секретар Г. Н.

прокурор Св. Курновска

като разгледа докладваното от съдия П. Д.

ВНОХД № 273 по описа на съда за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 4/24.02.2016г. по НОХД № 239/15 г. на Окръжен съд Силистра, с което на подсъдимия Р.В.Ш. са наложени наказания за деяние по чл.248а, ал.3, вр. ал.2, вр. ал. 1 , вр.чл.54 от НК - една година лишаване от свобода, изпълнението на което, на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за три години, глоба в размер на 2000 лева.

За да вземе това решение първоинстанционният съд е приел в съответствие с внесеното обвинение, че на 15.05.2014г. в гр. Силистра, в качеството му на управител и представител на „Биомел продукт" ЕООД, Булстат 118508815, пред Общинска служба по земеделие в Община Силистра и ДФ "Земеделие" - Областна разплащателна агенция - Силистра, по реда на чл. 32, ал. 1, чл. 41, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), в Заявление за подпомагане 2014 форма за ЕТ/Юридически лица с УРН 459409 и УИН 19/290514/99137 от 15.05.2014г. и приложените към него таблица на използваните парцели за 2014г. ведно със седемнадесет броя ортофотокарти с очертаванията на БЗС (Блок на земеделско стопанство), представил неверни сведения в нарушение на задължението си да предостави такива, регламентирани в чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а" и б. „в" от Наредба  № 5/27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, издадена от министъра на земеделието и горите на основание чл. 32, ал. 5 от ЗПЗП, като в Таблицата за използвани парцели, неразделна част от общото заявление за единно плащане на площ е посочил следните обстоятелства, а именно:

        - че през стопанската 2013/2014г. е ползвал и обработвал земеделски парцели, съгласно условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, с които кандидатствал за подпомагане по СЕПП (Схема за единно плащане на площ), СПП (Схема за преразпределително плащане) и по СНДП (Схема за национални доплащания на площ) в общ размер на 623.07 ха (6230.70 декара), за парцели в землищата на с. Алеково, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Васил Левски и с. Кутловица, с №№ от БЗС от ИСАК (Блок на земеделско стопанство от интегрираната система за администриране и контрол), както следва: с. Алеково - с № 00240-42-3 - 21,19 ха; № 00240-43-2 - 94,17 ха, № 00240-54-2 - 15,75 ха; № 00240-69-3 - 6,83 ха; № 00240-70-1 - 2,80 ха; № 00240-404-5 - 78,71 ха; № 00240-407-8 -3,70 ха и № 00240-408-6 - 58,27 ха; гр. Алфатар - с № 00415-39-9 - 78,79 ха; № 00415-157-2 -     10,78 ха; № 00415-162-2 - 23,48 ха и № 00415-895-7 - 99,29 ха; с. Бистра - № 04145-41-9 -20,33 ха и № 04145-42-6 - 55,98 ха; с. Васил Левски - № 10210-37-1 - 23,80 ха и № 10210-205-6 - 20,40 ха; с. Кутловица - № 40751-159-8 - 8,80 ха, като в действителност към датата на подаване на заявлението е ползвал и обработвал само 98.732 ха (987.320 декара) от така посочените земеделските парцели, и

        - че през стопанската 2013/2014г. е ползвал и обработвал земеделски парцели в землищата на с. Алеково, гр. Алфатар, с. Бистра и с. Кутловица, с №№ от БЗС от ИСАК (Блок на земеделско стопанство от интегрираната система за администриране и контрол), както следва: с. Алеково - с № 00240-42-3 - 21,19 ха, засети с царевица; № 00240-54-2 - 15,75 ха, засети с ечемик; № 00240-407-8 - 3,70 ха, засети със слънчоглед и № 00240-408-6 - 58,27 ха, засети със слънчоглед; гр. Алфатар - с № 00415-39-9 - 78,79 ха, засети със слънчоглед; № 00415-157-2 - 10,78 ха, засети с царевица и № 00415-895-7 - 99,29 ха, засети със слънчоглед; с. Бистра - № 04145-42-6 - 55,98 ха, засети със слънчоглед; с. Кутловица - № 40751-159-8 -8,80 ха, засети със слънчоглед, а в действителност е установено, през стопанската 2013/2014г. „Биомел продукт" ЕООД, Булстат 118508815 са обработили само 98.732 ха (987.320 декара), които са засели с пшеница, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз (ЕС) - Европейски фонд за гарантиране на земеделието (за средствата по СЕПП) и Европейски фонд за развитие на селските райони (за част от средствата по СНДП).

 

 

Със същата присъда подс. Ш. е осъден да заплати направените по делото разноски.

Въззивното производство пред АС Варна е образувано по жалба на подсъдимия, чрез защитника му - адвокат Х.Г. /САК/, с която моли за постановяване на оправдателна присъда поради обективна и субективна несъставомерност на деянието, предмет на обвинението. В допълнение към жалбата се навеждат доводи в подкрепа на това твърдението, като се развиват съображения за двуетапност на процедурата при подаване на заявлението пред Общинската служба по земеделие за подпомагане от страна на управителя и представляващия юридическото лице /подс. Ш./ и последващите доуточняващи действия на упълномощено лице /св.С./. Във въззивната жалба на подсъдимия е направено алтернативно искане за отмяна на постановената присъда и връщане на делото за ново разглеждане на друг състав на Окръжния съд, като доводи не са посочени. В допълнението към жалбата алтернативно се поддържа искането за отмяна на присъдата и връщане на делото на прокурора, тъй като във фазата на ДП са допуснати съществени и отстраними нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на обвиняемия в две насоки: 1. материалите от разследването не били предявени на подс. лично, а само на упълномощения му защитник, при условие, че изрично е направил подобно искане; 2. неправилно цифрово формулиране на обвинението  - по чл. 248А ал.3 вр.ал. 2 вр. ал. 1 от НК -  за представяне на неверни сведения с цел получаване на кредит /чл.248а, ал.1/ и едновременно с това представяне на неверни сведения с цел получаване на средства от фондове на ЕС /чл.248а, ал.2 от НК/.

В съдебно заседание защитата поддържа искането за оправдаване на подзащитния му поради несъставомерност на деянието, като алтернативно пледира и за оправдаването му на основание чл. 9 ал. 2 от НК. Подс. Ш. в своя защита заявява, че при осъществяване дейността на ЕООД, се е доверявал изцяло на служителите си, и в частност - на упълномощените от него свидетели С. и Т., не е бил наясно със спецификите на земеделската дейност и изготвяната документация, подписвана от него като управител и представляващ, поради което и не следва да носи цялата  отговорност.

 Представителят на АП-Варна намира жалбата за неоснователна и предлага да се потвърди присъдата.

В последната си дума пред въззивната инстанция подс. Ш. заявява, че не е извършил умишлено вмененото му престъпление  - не е декларирал умишлено неверни данни, подписвал е това, което му е било предложено и моли за постановяване на оправдателна присъда.

 

Въззивният съд, след като прецени доводите на страните и след цялостна служебна проверка на присъдата на основание чл.313 и чл.314 от НПК констатира, че жалбата е неоснователна.

В рамките на проведеното първоинстанционно производство СОС е извършил необходимите процесуално-следствени действия при спазване на процесуалните правила, с което е установил релевантните за предмета на доказване по делото обстоятелства. При разглеждане на делото от въззивния съд е счетено за необходимо събирането на допълнителни писмени доказателства от ДФ”Земеделие” във връзка с подаденото последващо заявление от упълномощеното лице- св. С., както и относно налагането на санкции, съгласно разпоредбата на чл.17, ал.7 от Наредба № 5/27.02.2009г., чл. 58 oт Регламент № 1122/2009г. и чл.19 от /Делегиран Регламент /ЕС/ № 640/2014г на „Биомел продукт" ЕООД, които след получаването им /заверени копия/ са приобщени към доказателствения материал. Въз основа на тях е постигната по-голяма яснота, макар да не се променят съществените за обвинението и присъдата факти, приети за установени и от контролираната съдебна инстанция. Извършеният анализ на наличните доказателства, които са били надлежно събрани и са прецизно преценени поотделно и в съвкупност от първоинстанционния съд, както и допълнително събраните такива, според настоящия съдебен състав, налага възприемането на фактическа обстановка, изцяло съвпадаща с тази на първата инстанция и свеждаща се до следните значими за предмета на делото обстоятелства:

Дружеството „Биомел продукт" ЕООД било  регистрирано на 05.06.2000г. с едноличен собственик на капитала и управител - св. З.К. - тъст на подс. Р.Ш., с основен предмет на дейност - производство, търговия и преработка на селскостопанска продукция На 02.12.201Зг. св. З.К. прехвърлил на подс. Ш. дяловете си в търговското дружеството, с което подсъдимият станал едноличен собственик на капитала и управител на „Биомел продукт“. Подс. Ш. упражнявал сходна дейност и чрез другите си търговски дружества, чийто управител бил също той, а именно - ЕТ „Вива Ш.-Р. Ш." ЕИК 118019094 и  „Вива трейдинг" ЕООД, ЕИК 118541338.

През стопанската 2012/2013г. между „Биомел продукт" ЕООД, все още с управител св. К. и „Вива Трейдинг" ЕООД,  ЕТ „Вива Ш. - Р. Ш.", ЕТ „Иван Жеков-98" и „БГ Зърно" ЕООД били сключени договори за наем, с които четирите търговски дружества отдавали на „Биомел продукт" ЕООД правото на временно възмездно ползване на земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Алфатар, с. Алеково, с. Бистра, с. Кутловица и с. Васил Левски, обл. Силистренска.

В началото на стопанската 2013/2014г. св. С., в качеството си на пълномощник на „Биомел продукт", посетил Общинската служба по земеделие, където подал анкетни карти и декларации по ППЗСПЗЗ, към които приложил копия от договорите, удостоверяващи правото на ползване върху декларираните земеделски имоти.

На 14.05.2014 г.  подс. Ш., в качеството си на управител на „Биомел продукт" ЕООД и св. К. С. – в качеството на пълномощник,  посетили Общинската служба по земеделие в гр. Силистра, където пред св. Н.Н. – старши експерт в службата,  подс. Ш. изявил желание да подаде заявление /форма за ЕТ/Юридически лица/ за подпомагане кампания 2014г. по следните схеми за подпомагане : СЕПП (схема за единно плащане на площ), СПП (схема за преразпределително плащане) и СНДП (схема за национални доплащания на хектар земеделска земя), съгласно Наредба № 5/27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, издадена от министъра на земеделието и горите на основание чл. 32, ал. 5 от ЗПЗП. Заявлението подс. Ш. подписал и подал официално на следващия ден -15.05.2014г. и на същото бил даден номер УРН 459409 и УИН 19/290514/99137. Към заявлението били приложени таблица на използваните парцели за 2014г., ведно с ортофотокарти с очертаванията на БЗС. В таблицата на използваните парцели за 2014г.  Ш. заявил за подпомагане площи в размер на 623.07 ха (6230.70 декара). Подписаното и подадено от подс. Ш. заявление било прието от св. Н., като впоследствие щяло да бъде предадено на ДФ „Земеделие" -Разплащателна агенция, областна дирекция Силистра за обработване. Малко по-късно св. К. С., в качеството на пълномощник, направил оглед на земите, засети с пшеница, при което установил, че в заявлението били объркани културите, които са засети и очертани. Това наложило той, в качеството си на пълномощник на „Биомел продукт" ЕООД, на 29.05.2014г да подаде заявление за подпомагане, с което да коригира данните в подаденото вече на 15.05.2014г. заявление от подс. Ш.. Корекцията касаела единствено 66,8 дка /6,68 ха/ земеделски земи, реално обработени от „Биомел продукт" ЕООД през стопанската 2013/2014г., т. к. свидетелят бил наясно, че още през пролетта на 2014г. заявените за подпомагане от „Биомел продукт" площи били вече обработвани и засети от други арендатори. След извършена от Разплащателна агенция проверка било установено, че по отношение на „Биомел продукт" ЕООД са налице застъпвания с други ползватели на земеделски земи и това се дължи на обстоятелството, че част от собствениците на земеделски земи в землищата на селата в Община Алфатар са сключили договори за наем на земеделски земи, въпреки, че не са прекратили вече сключените си договори за аренда с наемодателите на „Биомел продукт" ЕООД. Между ползвателите са били сключени споразумения за комасирано ползване, които не били утвърдени от директора на ОД „Земеделие" по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, но въпреки това се спазвали от самите ползватели. В това споразумение единствено „Биомел продукт" не е взел участие.

Застъпванията с други ползватели на земеделски земи са следните:

1.   По заявено за подпомагане от „Биомел продукт" БЗС№ 00240-42-3 с площ 21,19 х-ра, намиращо се в землището на с.Алеково, обл.Силистра се е получило застъпване с „Агромаркет"ЕООД възлизащо на  20,93 х-pa.  И двете дружества са обработвали земеделски земи в землищата на Община Алфатар, обл.Силистра, но редица собственици на зем. земи са предоговорили с дружеството на св. Д. „Агромаркет"ЕООД площи, които в предходни години са били обработвани от различните дружества на подс. Ш..  Тези договори са били сключени за срок от една година и поради това не са били вписани. Застъпването между по посоченото БЗС между „Агромаркет" и „Биомел продукт" не било отстранено, като реално земите са били обработвани от „Агромаркет";

2.   По заявено за подпомагане от „Биомел продукт" БЗС№ 00240-43-2 с площ от 94,17 ха, намиращо се в землището на с.Алеково, обл.Силистра, се е получило застъпване с „Агромаркет"ЕООД възлизащо на 88,41 ха. Обстоятелствата по застъпването са идентични с предходното БЗС. Застъпването между по посоченото БЗС между „Агромаркет" и „Биомел продукт" не е било отстранено. Реално земите са били обработвани от „Агромаркет";

3.   По заявено за подпомагане от „Биомел продукт" БЗС№ 00240-54-2 с площ от 15,75 ха, намиращо се в землището на с.Алеково, обл.Силистра, се е получило застъпване със свид. В.С. Д. в качеството му на физическо лице и на „Агроинвест“ възлизащо на 15,75 ха. През стопанската 2013/2014г. св. бил уведомен от Разплащателна Агенция, че са налице застъпвания с „Биомел продукт" в два от масивите, които обработвал комасирано – както той, така и други собственици на зем. земи били предоговорили с неговите фирми площи, които в предходни години са били обработвани от фирми на обв.Ш.. Договорите били сключени за една година и поради това не били вписани. Застъпването между по посоченото БЗС между „Агромаркет" и „Биомел продукт" не е било отстранено. Реално земите са били обработвани от В. Д.;

4.   По заявено за подпомагане от „Биомел продукт" БЗС№ 00240-69-3 с площ от 6,83 ха, намиращо се в землището на с.Алеково, обл.Силистра, се е получило застъпване възлизащо на 0,81 ха със свид. Д.Н.У., която обработвала земите, собственост на баща й -Н.И.У., на база договор за наем. Имотите били обработвани в реални граници и затова ги е заявила за подпомагане Това застъпването между У. и „Биомел продукт" не е било отстранено, въпреки, че реално земите били обработвани от Д.У.;

5.   По заявено за подпомагане от „Биомел продукт" БЗС№ 00240-404-5 с площ от 78,71 ха, намиращо се в землището на с.Алеково, обл.Силистра, се е получило застъпване възлизащо на 76,06 ха отново със свид.  В.С. Д. в качеството му на физическо лице и на управител на „Агроинвест ВН". Причините, довели до това застъпване са описани по-горе / в т. 3/. Реално и тези земи са били обработвани от свид. В. Д.. Застъпването между по посоченото БЗС между „Агроинвест ВН" и „Биомел продукт" не било отстранено;

6.   По заявено за подпомагане от „Биомел продукт" БЗС№ 00240-408-6 с площ от 58,27 ха, намиращо се в землището на с.Алеково, обл.Силистра, което през стопанската 2013/2014г. се е получило застъпване, възлизащо на 19,01 ха с „Агромаркет" ЕООД. Механизмът на застъпване е сходен с този, описан по-горе /по т. 1 и 2/  по БЗС№ 00240-42-3 и БЗС№ 00240-43-2. Застъпването между между „Агромаркет" и „Биомел продукт" не било отстранено. Реално земите са били обработвани от „Агромаркет";

7.   По заявено за подпомагане от „Биомел продукт" БЗС№ 00415-39-9 с площ от 78,79 ха, намиращо се в землището на гр.Алфатар, обл.Силистра, което през стопанската 2013/2014г. се е получило застъпване със „Самуел-2005г."ЕООД възлиза на 6,49 ха, ЕТ"Кидима-Кирил Д.'“, възлиза на 745,81 ха, Г.К. Г., възлиза на 19,28 ха, „Везни-64"ЕООД, възлиза на 1,02 ха, М.С.М., възлиза на 2,88 ха, „Сребърна"ЕООД, възлиза на 31,64 ха. Земите, обработвани от „Сребърна"ЕООД гр.Силистра са били трасирани и се обработват в реални граници, като редица собственици на зем. земи са предоговорили с фирмата площи, които в предходни години са били обработвани от фирми на подс.Ш.. Договорите са били сключени за една година и поради това не са били вписани. Имотите се обработвали комасирано. В началото на стопанската 2013/2014г.подс.  подс.Ш. бил лично уведомен, че бивши негови арендодатели искат да предоговорят със „Самуел-2005" ЕООД. Старите договори били прекратени по надлежен ред и съобразно комасацията, св.К. пожелал да уточни, кои имоти следва да започне да обработва. Тогава сужители на подс. Ш. му обяснили, за кои точно имоти става въпрос, като свид. ги обработил и заявил за подпомагане. Въпреки това „Биомел продукт" заявил същите площи за подпомагане, като част от тях били засети със слънчоглед, макар, че подс. Ш. засявал само пшеница. Реално земите са били обработвани от „Самуел-2005г."ЕООД, ЕТ "Кидима-Кирил Д.", Г.К. Г., „Везни-64"ЕООД, М.С.М. и „Сребърна"ЕООД;

8.   По заявено за подпомагане от „Биомел продукт" БЗС№ 00415-157-2 с площ от 10,78 ха, намиращо се в землището на гр.Алфатар, обл.Силистра, което през стопанската 2013/2014г. се е получило застъпване, възлизащо на 10,05 ха с „Агромаркет" ЕООД.  Механизмът на застъпване е сходен с описания по-горе /т. 1,2 и 6/ при БЗС№ 00240-42-3, БЗС№ 00240-43-2 и БЗС№ 00240-408-6. Застъпването между посоченото БЗС между „Агромаркет" и „Биомел продукт" не е било отстранено. Реално земите са били обработвани от „Агромаркет";

9.   По заявено за подпомагане от „Биомел продукт" БЗС№ 00415-895-7 с площ от 99,29 ха, намиращо се в землището на гр.Алфатар, обл.Силистра, през стопанската 2013/2014г. се е получило застъпване със ЗК"Напредък", възлизащо на 33,96 ха, с Г.К. Г. – на 38,36 ха, с „Манекс Агро"ЕООД – на 18,32 ха, с ЕТ"Марин Стайков“ – на 713,35 ха, с „Агрохелиос 2007"ЕООД - на7,52 ха, с ЕТ"Васил Д.-2002г."  - на 2,44 ха. През стопанската 2013/2014г., собствениците на зем. земи са предоговорили със ЗК „Напредък“ площи, които в предходни години са били обработвани от фирми на Ш.. Договорите са били сключени за една година и поради това не са били вписани. Имотите се обработвали комасирано. Реално земите са били обработвани от ЗК"Напредък", Г.К. Г., „Манекс Агро"ЕООД, Н.С.Н., ЕТ"Марин Стайков", „Агрохелиос 2007"ЕООД, ЕТ"Васил Д.-2002г";

10.        По заявено за подпомагане от „Биомел продукт" БЗС№ 00415-41-9 с площ от 20,33 ха, намиращо се в землището на с.Бистра, обл.Силистра, през стопанската 2013/2014г. се е получило застъпване с „Агромаркет"ЕООД възлизащо на 48,45 ха, с ЕТ "Кремена-2006г. К.К." – на 1,72 ха и с П.Й.С. – на 0,81 ха. За „Агромаркет"ЕООД механизмът на застъпване е сходен с орписания по т. 1, 2 , 6 и 8. При земите, обработвани от св. К., собственик на ЕТ "Кремена-2006г. К.К." гр.Алфатар първите застъпвания с „Биомел продукт" са се получили от споразумение с „Агрохелиос 2007"ЕООД, като за застъпванията в с.Бистра има сключени договори с собственици на зем. земи, които в предходни години са били обработвани от фирми на обв.Ш.. Имотите се обработвали комасирано. Същото е относимо и по отношение на свид.П.Й.С., обработващ земи в землището на гр.Алфатар, обл.Силистра – св. за 2013/2014г. е имал сключени договори за имоти с площ общо 13 декара, които преди това са били обработвани от фирми на Ш.. Недоволни от него собствениците на земи са предоговорили със св.С. за срок от една година. Застъпването между по посоченото БЗС не е било отстранено. Реално земите са били обработвани от Агромаркет"ЕООД, ЕТ "Кремена-2006г. К.К." и П.Й.С.;

11.        По заявено за подпомагане от „Биомел продукт" БЗС№ 00415-42-6 с площ от 55,98 ха, намиращо се в землището на с.Бистра, обл.Силистра, което през стопанската 2013/2014г. се е получило застъпване с Н.С.Н., възлизащо на 0,57 х-ра, с Д.Н.У. – на 0,6 х-ра и с „Нуран"ЕООД – на 0,06 х-ра. Свид. Н.С.Н. е обработвал имот с площ от 5,996 декара в землището на с.Бистра, обл.Силистра, същият бил придобит по наследство, бил е трасиран и се обработвал в реални граници; Свид.Д.Н.У. е обработвала земи в с.Бистра,а придобити от нея по наследство и са по договор за наем с нейния баща-Н.И.У.. Земите се обработвали в реални граници. Свид. А. Н. Адем чрез „Нуран"ЕООД е обработвал земи в с.Бистра и застъпения имот е бил отдаден под наем от Б.Б. А. от с.Бистра за 2014г. и 2015г, като преди това е бил отдаван под наем на подс. Ш.. Имотът е бил обработван също в реални граници. Застъпването между по посоченото БЗС не е било отстранено. Реално земите са били обработвани от Н.С.Н. , Д.Н.У. и „Нуран"ЕООД;

12.        По заявено за подпомагане от „Биомел продукт" БЗС№ 40751-159-8 с площ от 8,80 ха, намиращо се в землището на с.Кутловица, обл.Силистра, което през стопанската 2013/2014г. се е получило застъпване с ЗК"Безмер", възлизащо на 5,8 х-pa, с И.Д.Д. – на 2,97 х-pa и „Агрохелиос 2007"ЕООД – на 0,02 х-pa. ЗК"Безмер", обл. Добрич е обработвала земи и в землището на с.Кутловица, обл.Силистра, като собственици на зем. земи са предоговорили със ЗК площи, които в предходни години са били обработвани от фирми на подс. Ш., защото не били доволни от неизплатени ренти. Договорите са били сключени за една година и поради това не са били вписани. Свид.И.Д.Д.обработвала земи в землището на с.Кутловица, обл. Силистра. Площите се обработвали комасирано. Единият от застъпените имоти бил собственост на сина и, а за останалите два имала сключени „кръстосани" договори със свид.В.С. Д. /"Агроинвест ВН"ООД/, във връзка с комасацията. Механизмът на застъпване с „Агрохелиос 2007"ЕООД е сходен с този описан –горе /по т. 9/. Застъпването между по посоченото БЗС не е било отстранено. Реално земите са били обработвани от ЗК"Безмер", И.Д.Д. и „Агрохелиос 2007"ЕООД;

По заявените за подпомагане от „Биомел продукт" за стопанската 3013/2014г., БЗС№00240-70-1/2,80 х-pa, намиращи се в землището на с.Алеково, обл. Силистра; БЗС №00415-162-2/23,48 х-pa, намиращо се в землището на гр.Алфатар; БЗС № 10210-37-1/23,80 х-pa и БЗС №10210-205-6/20,40 х-ра, намиращи се в землището на с.Васил Левски, обл.Силистра не са установени застъпвания. Съгласно подаденото от „Биомел продукт" заявление за подпомагане, подписано от Ш., посочените площи в общ размер 273,52 х-ра са били засети с пшеница. През есента на стопанската 2013/2014г., служители на „Биомел продукт" ЕООД - св. Й.Д.М., св. С.Д.С., св. Р.Й.П., св. М.М.П. и св. Б.О.А. участвали при подготовката и сеитбата на земеделски земи в посочените по-горе землища, като били засети площи с размер около 1200 дка и то само с пшеница.

По заявено за подпомагане, като обработено от БЗС№00240-407-8 /2,80 х-ра/, намиращо се в землището на с.Алеково, обл. Силистра е било заявено като обработено и засято със слънчоглед, въпреки, че „Биомел продукт" през селскостопанската 2013/2014г. няма площи засети със слънчоглед, а само със пшеница. Същото е относимо и за  заявените отглеждани култури по БЗС в с. Алеково - с № 00240-42-3 -21,19 ха, засети с царевица; № 00240-54-2 - 15,75 ха, засети с ечемик; № 00240-407-8 - 3,70 ха, засети със слънчоглед и № 00240-408-6 - 58,27 ха, засети със слънчоглед; гр. Алфатар - с № 00415-39-9 - 78,79 ха, засети със слънчоглед; № 00415-157-2 - 10,78 ха, засети с царевица и № 00415-895-7 - 99,29 ха, засети със слънчоглед; с.Бистра - № 04145-42-6 - 55,98 ха, засети със слънчоглед; с.Кутловица - № 40751-159-8 - 8,80 ха, засети със слънчоглед.

От заключението по назначената САгрТЕ експертиза и допълнит. такава се установява, че реално обработваните площи от „Биомел продукт"ЕООД  са в размер на 98,732 х-ра и те са засети само с пшеница.

Така възприетата фактическа обстановка по делото изцяло съвпада с изложената от първостепенния съд - значимата за предмета на делото фактология касае обстоятелствата, свързани с депозирането от подсъдимия Ш. на документите за кандидатстването на представляваното от него дружество за подпомагане, извършената проверка на място и констатациите от нея, както и установеното по делото действително състояние на процесните имоти, като в тези доказателствени рамки е установяването единствено на вярно или не деклариране на факти, относими към предоставянето на финансиране, без значение дали последното е отказано или не и на какво основание.

Доколкото по делото по несъмнен начин са установени обстоятелствата относно кандидатстването на процесното дружество по схемите за подпомагане съобразно Наредба № 5/27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, личното депозиране на документите за целта от страна на представляващия дружеството, /както и допълнително депозираното заявление от упълном. лице- св. С./, приемането и на двете заявления от св. Н. Н., проверката на заявените парцели, констатациите за застъпването, както и за вида и състоянието им и последвалият отказ за финансиране, съставът на въззивният съд съдът счете, че именно те са от значение за преценката досежно съставомерността на деянието по чл.248а, ал.3, вр. ал.2 НК възведено спрямо подсъдимия Ш.. В тази насока обосновано СОС се е позовал на цялостната доказателствена съвкупност: показанията на свидетелите Н., С., П., Т., С., М., С., Л., А., П., П., Д., В., В., К., А., С., Г., Д., В., Ц., Д., Н., К., Д., А., И., С., У., имащи преки впечатления за сочените от тях обстоятелства, които намират пълно съответствие и в коректно посочените писмени доказателства /приложени в 11 тома от ДП/ и изисканите допълнително такива от въззивната инстанция, както и заключения по САгрТЕ експертиза и допълнителна такава. Показанията на разпитаните по делото свидетели относно главните факти, преценени и в съвкупност с приетите писмени доказателства, очертават описаната фактическа обстановка, която всъщност не е и спорна между страните. Поради това с основание СОС е приел за несъмнено установено това, че подсъдимият лично е депозирал процесното заявление  с УРН 459409 и УИН 19/290514/99137 от 15.05.2014г за регистрация и за подпомагане по отразените схеми пред съответния служител на ОСЗ, като е посочил съдържащите се в документите данни за земеделските имоти, основанието за ползване, площа им и вида на засетите култури.

Налагащият се въз основа на събраните по делото доказателства извод се свежда до това, че обективно подс. Ш. е включил в инкриминираната таблица към заявлението за подпомагане за 2014г площи в размер на 623.07 ха (6230.70 декара), за които е предоставил информация, че ги обработва възоснова на договори за наем от предходни години – 2012г, 2013г, както и че същите са засети с пшеница. Тези имоти са били очертани по негово указание.

Направеният извод за съставомерност на деянието по приложената материална норма е правилен. Подсъдимият е кандидатствал за финансово подпомагане на площи, по реда на чл. 32, ал. 1, чл. 41, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), предназначени за обработваема /орна/ земя, знаейки, че като бенефициент по СЕПП /всички земеделски стопани (фермери) в това число физически или юридически лица/, чието стопанство се намира на територията на Общността, че тези площи трябва да бъдат, от една страна - поддържани в добро земеделско и екологично състояние и да отговарят на законоустановените изисквания за управление и от друга – че размерът на плащането на хектар зависи от размера на използваната земеделска площ, която отговаря на изискванията за получаване на плащания и годишната финансова рамка. В качеството си на заявител подс.Ш. е знаел условията, при които става кандидатстването за финансово подпомагане на реалното обработваема площ в количеството и вида на посочените култури към момента на кандидатстването за съответната 2014 година. Кандидатствал е за финансово подпомагане на площи, предназначени за обработване и отглеждане на земеделски култури. Не на последно място е и фактът, че в предходни години той вече е получавал финансово подпомагане по различни програми. При подаване за заявлението е декларирал, че е запозната с условията, на които трябва да отговарят площите, с които кандидатства за субсидията, и тези, при който се отпускат паричните средства. Кандидатствал е с парцели, които и преди е наемал, взел е лично участие при очертаването на терените и без чуждо въздействие е подписал множеството изискуеми съобразно процедурата документи. Престъплението по чл.248а, ал.2 от НК е формално, на просто извършване, и фактът на извършвания съзнателно акт на деклариране предполага съобщаването, заявяването на определени данни, за чиято истинност, т.е. за съответствието им с обективната действителност, деклараторът /заявителят/ носи отговорност. Затова, пристъпвайки към заявяването на парцелите с които кандидатства, подсъдимият Ш. вече е бил длъжен да знае /да се е уверил лично/, че площите действително подлежат на подпомагане като съответстващи на създадените стандарти, /включително и че отново са отдадени под наем на „Биомел продукт" ЕООД от същите тези наемодатели от предходни години/,  както и че са засадени със съответните земеделски култури, които е обявил, едва след което би могъл законосъобразно да ги декларира.

Предвид горното, не могат да бъдат споделени възраженията по жалбата за липсата на субективна съставомерност на деянието и в този смисъл обясненията на подс. Ш. и отчасти тези на свидетелите Н. /който е приел заявлението на подс. / и С. /упълномощен от подс. и подал последващото заявление за корекция-намаляване на обработваемите от дружеството и вече заявени от подс. земеделски площи/ няма как да обслужат защитната теза. Действително, от показанията на свидетеля Н. Н. М.- служител в ОС“Земеделие“ – Силистра се установява, че подс. Ш. е бил придружен в деня преди официалното подаване на заявлението – 14.05.2014г от свидетелите С. и Т. и те са уточнявали съвместно земед. площи и засадените култури, които следва да се посочат в заявлението, но в деня на подаване на заявлението /с УРН 459409 и УИН 19/290514/99137 от 15.05.2014г/ подс. собственоръчно е попълнил заявлението и придружаващите го документи, вкл-но и декларациите по см. на чл. 313 от НК. Обстоятелството, че подс. Ш., /както самият той твърди/, се е доверявал изцяло на служителите на фирмата, т. к. не е бил наясно с действителния площ на реално обработваемата земя за заявения период и засадените култури, не го освобождава от задължението да декларира земед. парцели в действително обработваемата им площ от дружеството, чийто едноличен собственик е той, както и реално засадените земед. култури. В подкрепа на несъстоятелността на тезата на подс. са налични и гласни доказателства и като пример може да се посочат показанията на свид. Д.С. К. /управител на „Самуел-2005г."ЕООД гр. Алфатар/, който в началото на стопанската 2013/2014г. е посетил офисите на подс.Ш. и лично го е уведомил, че има негови арендодатели, които искат да предоговорят със „Самуел-2005". Въпреки това, подс. Ш. на 15.05.2014г е заявил същите площи за подпомагане. Показанията на този свидетел са идентични с тези на собствениците на другите земед. имоти /първоинст. съд подробно ги е описал и анализирал/, които в предходни години са били отдавани под наем на  „Биомел продукт" ЕООД.

Не може да бъде споделено виждането на защитата, застъпено в допълнението към жалбата, че „…с подаване на заявление на 15.05.2014г подс. Ш. е подал едно общо заявление по смисъла на чл.4, ал.З от Наредбата и е започнал процедурата по кандидатстване за подпомагане…“ с което приключва участието на подзащитния му в тази процедура, която е продължила с участието на неговия пълномощник св. К. С. чрез подаване на коригираща декларация на 29.05.2014г. На първо място, това твърдение е в пълно противоречие със целта и смисълът на разпоредбите на цитираната по-горе Наредба, които поставят определени времеви изисквания и ограничения, свързани със спазването на срокове, поставящи под угроза от преклудиране правата на ФЛ и ЮЛ да заявят и да получат средства от ЕФГЗ. Ако подс. Ш. не бе подал официално на 15.05.2014г. подписаното от него заявление с  номер УРН 459409 и УИН 19/290514/99137, ведно с придружаващите го приложени таблица на използваните парцели за 2014г. и ортофотокарти с очертаванията на БЗС, не би се отпочнала процедурата по обработване и проверка на това заявление, чийто краен резултат е отпускане на субсидия или отказ. В подкрепа на изложеното е предвидената от Наредбата възможност за допълване или коригиране на така подаденото заявление – лично от заявителя или вече от упълномощено лице, което обаче се свързва с две изисквания:1. да има вече депозирано такова заявление, което да е било подадено лично от лицето /ФЛ или ЮЛ/, което кандидатства за подобна субсидия  /именно затова го е подал подс. Ш., а не св.С., след пояснение от страна на служителя на ДФ“Земеделие“-Силистра св. Н./ и 2. това заявление да е подадено единствено и само за доуточнение, допълване или корекция на вече заявеното. Именно защото св.С. е направил оглед на земите, засети с пшеница и установил, че в заявлението били объркани културите, които са засети и очертани, се е наложило той, в качеството си на пълномощник на „Биомел продукт" ЕООД, на 29.05.2014г да подаде заявление за подпомагане, с което да коригира данните в подаденото вече на 15.05.2014г. заявление от подс. Ш.. Тази корекция не е отменила първоначално заявените площи от подс. – тя е касаела единствено 66,8 дка /6,68 ха/ земеделски земи, реално обработени от „Биомел продукт" ЕООД през стопанската 2013/2014г., т. к. свидетелят бил наясно, че още през пролетта на 2014г. заявените за подпомагане от „Биомел продукт" площи били вече обработвани и засети от други арендатори.

Не може да има спор и във връзка със специалната цел, предвидена в приложената материална норма, тъй като тя следва от характера и предназначението на депозираното заявление. Действията на подсъдимия са насочени към желаната от него цел-получаването на неследваща му се субсидия по схемата за единно плащане на площ, въз основата на Закона за подпомагане на земеделските производители. Подс. Ш. към датата на подаване на заявлението е декларирал ползването и обработването на 623.07 ха, като в действителност тези земеделските парцели са възлизали  само 98.732 ха, засети само с пшеница, а не и с посочените земед. култури  -  наддекларирани са 524,39 ха.

Останалите правни елементи на престъпния състав, включително и специалното качество на подс. Ш. като субект по чл. 248 А ал. 3 от НК, не са оспорвани и не налагат допълнителен анализ. При изграждане на правните си изводи съставът съобрази и практиката на ВКС на РБ по приложението на чл. 248 А от НК, включително едно от последните решения - Решение № 64/24.06.2016г. на ІІІ н.о. досежно приложението на чл. 9 ал. 2 от НК.

Не може да бъде споделен доводът на защитата за  грешка по смисъла на чл. 14, ал. 1 от НК, изключваща умисъла, т. к. подсъдимият е имал представа относно всички фактически обстоятелства, предвидени в състава на престъплението по чл. 248а от НК и неговия общественоопасен характер, същият не за първа година е кандидатствал за подобни субсидии чрез  подаване на заявление, бил е уведомен за това, че негови наемодатели са отдали земите си за обработване на други ФЛ и ЮЛ, бил е наясно и за това, че засява единствено пшеница. Отразеното в цитираното по-горе Решение № 64/24.06.2016г. на ІІІ н.о. относно специфичните съставомерни обективни и субективни признаци на деянието по чл. 248а ал. 3 вр. ал. 2 от НК е абсолютно относимо към несъстоятелността на така направеното възражение.

Предвид изложеното, пред СОС са били налице достатъчно доказателства, въз основа на които законосъобразно да бъдат извлечени признаците на престъпния състав по чл.248а, ал.3 вр. ал. 2 от НК.

По оплакванията за допуснати нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на подс. Ш. и явяващи се основание за отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на съда или на прокурора:

Защитата на подс. – адв. Г. твърди, че  материалите от разследването не били предявени на подс. лично, а само на упълномощения му защитник, при условие, че изрично е направил подобно искане. Това оплакване се явява абсолютно несъстоятелно и в противоречие с материалите по делото: в т. 3 от ДП на л. 223 е било депозирано искане от защитника на подс. Ш. към този момент – адв. Н. Д. ***/ с дата 30.06.2015г, в което той е уведомил разследващия следовател, че след проведен разговор с подс. Ш., последният изрично е заявил съгласие материалите по разследването да бъдат предявени само на защитника му – адв. Д.. Пак там защитата е декларирала изрично, че предявяването на материалите от разследването на 29.06.2015г само на него е извършено съгласно процесуалните права и не е нарушено правото на защита на подс.;

 Относно неправилното цифрово формулиране на обвинението - по чл. 248А ал.3 вр.ал. 2 вр. ал. 1 от НК -  за представяне на неверни сведения с цел получаване на кредит /вр. чл.248а, ал.1/ и едновременно с това представяне на неверни сведения с цел получаване на средства от фондове на ЕС /вр. чл.248а, ал.2 от НК/. Действително, и в обв. акт и в присъдата цифрово е посочена разпоредбата на чл.248а ал.1 от НК /за получаване на кредит/ във връзка с основното обвинение по смисъла на чл. 248а ал. 3 вр. ал. 2 от НК. Не може обаче да се приеме, че е налице нарушение, още по-малко то да е от категорията на съществените такива, които да ограничават правото на защита на подс., и в частност, той да не може да разбере, в какво се състои обвинението и да организира защитата си. Налице е допусната техническа грешка в обв. акт, впоследствие пренесена и в присъдата само досежно цифровото изписване на правната норма в НК- ал. 1 и то касае само препращането към основното обвинение по чл. 248а ал. 3 вр. ал. 2 от НК. Последното обаче е формулирано словесно абсолютно правилно и никъде в него не се сочи „получаването на кредит“, поради това и не може да се счита, че обвинението не е формулирано ясно и точно. Тази техническа неточност в цифровото изписване на правната норма не може и да се изправи от въззивната инстанция чрез оправдаване или изменение на ревизирания съдебен акт, т. к. на практика, подс. е осъден с присъда съгласно внесеното и изписано правилно словесно фактическо и юридическо обвинение, възоснова на установените факти по делото.

Искането за отмяна на присъдата и признаването на подс. за невинен поради явната незначителност на неговата обществена опасност, на основание чл. 9 ал. 2 от НК се преценява също като неоснователно: следва да се подчертае, че обществената опасност на извършеното се завишава с оглед общата площ на наддекларираните имоти над 50% в резултат. Подс. Ш. към датата на подаване на заявлението е декларирал ползването и обработването на 623.07 ха, като в действителност тези земеделските парцели са възлизали  само 98.732 ха, засети само с пшеница, а не и с посочените земед. култури  -  наддекларирани са 524,39 ха.

 

По отношение на наложеното наказанието:

Страните не са депозирали конкретни възражения относно определеното на подсъдимия наказание. Наложеното е в минималния предел по чл. 248 А ал. 3 от НК – една година лишаване от свобода и глоба в размер на 2 000 лева. Основното предвидено наказание е отложено по реда на чл. 66 ал. 1 от НК с изпит. срок от 3 години.

За да се произнесе в този смисъл първоинстанционният съд е отчел значителната обществената опасност на деянието с обект на закрила на обществените отношения, гарантиращи правилното протичане на процеса по информиране на органите да извършат разпореждане със средства от еврофондовете, както и обществените отношения, които осигуряват правилното разпределение на подобни средства. Обществената опасност на извършеното се завишава и с оглед общата площ на наддекларираните имоти над 50% в резултат. Характеристиките на обществената опасност не са заличени от изтеклия период от извършване на деянието до постановяване на настоящия съдебен акт контролиращ произнасянето на решаващия съд. Съдът е преценил личността на подсъдимия като такава с ниска степен на обществена опасност, факт, който не може да обоснове малозначителност на извършеното от него. Като решаващи смекчаващи вината обстоятелства съдът отчел чистото съдебно минало на подсъдимия, добрите характеристични данни и трудовата му заетост. При цялостната оценка на обстоятелствата, влияещи върху параметрите на отговорността, определеното от съда наказание се явява справедливо и съответно на извършеното. Така определено то постига целите на чл. 36 от НК

 Постановената присъда и наложеното наказание за извършено престъпление по НК не противоречи на ТР №3/15г на ОСНК на ВКС на РБ предвид субекта на отговорност: адм. санкция е наложена на  „Биомел продукт" ЕООД. Подс. Ш. е признат за виновен в извършване на престъпление като наказателно-отговорно лице, действащо лично, макар и като управляващ и представляващ ЮЛ - „Биомел продукт" ЕООД.

По изложените съображения и предвид липсата на служебно констатирани основания за отмяна или изменение на присъдата, последната като правилна и законосъобразна следва да бъде изцяло потвърдена, на основание чл.338 от НПК, съставът на Апелативния съд в гр.Варна

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО присъда № 4 на Окръжен съд-Силистра, постановена на 24.02.2016г. по НОХД № 239/15 г. по описа на същия съд.

 

Решението може да бъде обжалвано по касационен ред пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесет дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.