Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

19116.08.2016 

 

Град Варна

 

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Наказателно отделение, в публично съдебно заседание на петнадесети юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател :Янко Янков

                      Светослава Колева  

                 Асен Попов

 

        при секретар Г.Н.  

        при участието на  прокурора Светла Курновска  

изслуша докладваното от съдия Попов ВЧНД №274/2016г. на АС  Варна,  за да се произнесе взе предвид следното :

 

  Производството е по реда на чл.452 от НПК.

          Постъпила е жалба от И.Г.К.  ЕГН:********** от гр.Балчик, чрез пр.представител адв.И.Ц. ***  срещу определение №149 от 30.05.2016г. по  ЧНД №158/2016г. на Окръжен съд Добрич, с което неизтърпения остатък от наказанието „Пробация в размер от две години, наложено на И.Г.К., ЕГН ********** по НОХД № 326/2014г. по описа на Районен съд – Балчик, е заменено с наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, което да се изпълни при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

В съдебно заседание пред АС Варна жалбоподателя редовно призован се явява лично и се представлява от адв.Ц..

Представителят на пробационния съвет Добрич инсп.Рашев моли определението на ДОС да бъде потвърдено, като излага обстойно съображения по отношение неизпълнението на пробационните мерки от страна на осъденото лице.

За апелативна прокуратура Варна се явява прокурор Курновска, който моли постановеното определение, като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено. 

Защитата поддържа жалбата по наведените в нея съображения, а те в основни линии са, че поради характерното занятие на осъдения/рибар/ е допуснал нарушенията на пробационните мерки. Отделно от това същия е затруднено материално и семейно положение и поради липса на знания е пледирал в свои ущърб пред окръжния съд.

В последната си дума осъдения заявява, че предоставя на съда да реши по жалбата.

Въззивният съд на основание чл.452 ал.1 вр. чл.313 и чл.314 НПК извърши проверка на обжалвания съдебен акт, и след като взе предвид изложените в жалбата и в съдебно заседание съображения, както и становището на представителя на АП и на ПС Добрич в съдебно заседание, констатира следното :

Жалбата  като подадена в срок е допустима, като  разгледана по същество се явява неоснователна.

        С определение за одобряване на споразумение № 12/31.03.2015г. по НОХД № 326/2014г. на РС-град Балчик, влязло в сила на 31.03.2013г.  за извършено 27.09.2014г. престъпление по чл.197, т.1 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК, жалбоподателя е приел да изтърпи наказание „пробация” със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от три години с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от три години и „безвъзмезден труд в полза на обществото” 100 часа годишно за три поредни години. Видно от приложеното по делото досие № ПР-59/2015г. наказанието е приведено в изпълнение на 15.04.2015г., като на същата дата жалбоподателят е запознат за правата и задълженията си по време на изпълнение на наложените пробационни мерки.

От приложените по делото писмени доказателства се установява, че всички пробационни мерки не са били изпълнявани в пълен обем.

Така например мярката:

“Задължителна регистрация  по настоящ адрес”: Нарушенията по изпълнение на мярката са отразени в констативни протоколи, като до момента на внасяне на предложението е допуснал 22 пропуска без основателна причина, съответно:

- За месец юни 2015 г. - 3 нарушения;

- За месец септември 2015 г. - 2 нарушения;

- За месец октомври 2015г. - 6 нарушения;

- За месец ноември 2015 г. - 2 нарушения;

- За месец декември 2015 г. - 4 нарушения;

- За месец януари 2016 г. - 1 нарушение;

- За месец февруари 2016 г. - 4 нарушения.

 

“Задължителни периодични срещи с пробационен служител”: С осъдения К. са проведени 22 редовни срещи и 2 извънредни. За датата и часа на всяка следваща среща К. е бил уведомяван срещу подпис, като същият два пъти не се е явявал на насрочени срещи и редовно не е спазвал точно определените графици.  За провеждане на задължителните срещи осъденият допълнително е бил призоваван и по телефон или чрез посещения в дома му.

 

“Безвъзмезден труд в полза на обществото” –:Било сключено споразумение между ОС ”ИН”-Добрич и ОбП”БКС” – град Балчик, съгласно което жалбоподателят е трябвало да изпълнява мярката в обект, обслужван от предприятието. К. е подписал декларация относно изпълнението на безвъзмездния труд /стр.21/, като му е била разяснена разпоредбата и случаите, в които се  прилага чл.43а от НК.  Бил е запознат и е подписал заповед за отработването на безвъзмездния труд/стр.20/. На основание чл.255, ал.1 от ППЗИНЗС са били изготвени месечни графици, в които се определят дните и часовете за изпълнение на безвъзмездния труд, и с които графици осъденият е бил запознат /стр. 38,40,43,46,92,144,147,155 и 157/. До момента на внасяне на предложението пред Ос Добрич осъденият е изработил 24 часа  за м.януари 2016г. и 48 часа през м.март 2016г., като е останал неизработен остатък от 28 часа.   

С оглед изброените по горе нарушения на постановените пробационни мерки осъденият е бил наказан на 22.10.2015г. със „забележка” /стр.56/ и на 29.02.2016г. с „писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание лишаване от свобода”/стр.148-149/.

 

Въпреки наказанията осъденият е продължил на нарушенията по наложениете му мерки и поради тази причина е внесено предложението в ОС Добрич за замяна на  остатъка от пробацията в размер на две години с наказание лишаване от свобода.

      Сезиран с това предложение ДОС го е счел за основателно, поради което и заменил неизтърпяната част от наказанието „Пробация" с лишаване от свобода в размер на една година, което наказание е било постановено да се търпи ефективно  при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

          Окръжният съд Добрич при постановяване на определението си и в частност постановявайки наказанието да се търпи ефективно в затвор е обсъдил правилно предходната съдимост на осъдения

          От приложената по делото справка за съдимост на К. е  видно, че деянието по което е приел да търпи пробационните мерки предмет на настоящото производство е извършено в изпитателния срок на предходно наложено наказание Лишаване от свобода.

      Както правилно е посочил ДОС, осъденият виновно не е изпълнил наложените му пробационни мерки, като е преустановил изтърпяването им без да има уважителни причини за това.

         Обстоятелството, че има тежко семейно и материално положение и специфичното му занятие по никакъв начин не го оправдава и не е основателна причина, която да води до извод за негово невиновно неизпълнение.

          Напротив, налице е виновно неизпълнение на наложеното му наказание, което от своя страна води до невъзможност същото да изпълни целите на чл.36 от НК, а именно да  окаже поправително въздействие както върху самия осъден, така и върху другите членове на обществото. 

         По тези съображения  въззивният съд намира, че атакуваното определение, като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Предвид изложеното, и на основание чл.452 ал.1 изр. второ НПК Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И :

 

 

           ПОТВЪРЖДАВА определение №149 от 30.05.2016г. по  ЧНД №158/2016г. на Окръжен съд Добрич, с което неизтърпения остатък от наказанието „Пробация в размер от две години, наложено на И.Г.К., ЕГН ********** по НОХД № 326/2014г. по описа на Районен съд – Балчик, е заменено с наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, което да се изпълни при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: