П Р И С Ъ Д А

 

4/10.03.2016 г.,       гр. Варна

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД                НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На ДЕСЕТИ МАРТ                  ДВЕ ХИЛЯДИ И ШЕСТНАДЕСЕТА ГОДИНА

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

Секретар Г.Н.

Прокурор СТАНИСЛАВ АНДОНОВ

Като разгледа докладвано от съдия Тончева

ВНОХД № 275 по описа за 2015 година

 

 

На основание чл.336, ал. 1, т.2 от НПК ОТМЕНЯ частично и на основание чл.337, ал.2, т.1 от НПК ИЗМЕНЯ присъда № 50/18.05.2015 година, постановена по НОХД № 1445/2014 година от Окръжен съд гр.Варна, като вместо това

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА Т.А.А. - роден на *** ***, българин, българско гражданство, средно образование, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

1. През периода 14.02.2008 г. - 17.03.2010 г. в гр.Варна, при условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършител с Ц.Н.Н. - управител и  собственик на Голд Милк - Бий" ЕООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 374 126, 23 лева, от които 205 234, 90 лева, дължими по ЗДДС и 168 891, 33 лева, дължими по ЗКПО, като потвърдил неистина в подадените пред ТД на НАП – Варна за периода справки - декларации по чл.125 , ал.1 от ЗДДС и Годишни данъчни декларации по чл. 92, ал.1 от ЗКПО  относно неистински сделки с ЕООД „Корект Таим" – Пловдив, не издал фактури за получени от дружеството суми по сключен договор с "Ейджънси Дивелопмънт Лимитид"- Република Сейшели и приспаднал неследващ се данъчен кредит по фактури с издател ЕООД "Корект Таим"- Пловдив , както следва:

- за данъчен период януари 2008 г. - ДДС в размер на 81 492, 92 лева за сумата от 250 000 евро, с левова равностойност 488 957, 50 лева, изплатени от "Ейджънси Дивелопмънт Лимитид"- Република Сейшели на основание чл.5.1 от договора /пета част/, за което не е издадена фактура съгласно чл.113,ал.4 от ЗДДС, не по- късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие, респективно от получаване на авансово плащане и не е декларирал до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят в Справка - декларация № 03001028062/ 14.02.2008 година,

-за данъчен период октомври 2008 г. - ДДС в размер на 32 597,16 лева, за сумата от 100 000 евро, с левова равностойност 195 583,00 лева, изплатени от "Ейджънси Дивелопмънт Лимитид"- Република Сейшели на основание чл.5.2 от договора /пета част/, за което не е издадена фактура съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС, не по- късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие, респективно от получаване на авансово плащане и не е декларирал до 14-то число включително на месеца следващ данъчния период, за който се отнасят в Справка – декларация № 03001124580/ 05.11.2008 година,

-за данъчен период юни 2009 г. - ДДС в размер на 8149,29 лева, за сумата от 25 000 евро, с левова равностойност 48 895,75 лева по фиксинга на БНБ, изплатени от "Ейджънси Дивелопмънт Лимитид"- Република Сейшели на основание чл.5.2 от договора /пета част/, за което не е издадена фактура съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС, не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие, респективно от получаване на авансово плащане и не е декларирал до 14-то число включително на месеца следващ данъчния период, за който се отнасят в справка - декларация № 03001238188/10.07.2009г.,

-за данъчен период септември 2009 г., избегнал плащането на данъчни задължения, като потвърдил неистина в подадена Справка декларация Вх. № 03001280570 /10.10.2009г., подадена в ТД на НАП – Варна, която се изисква по силата на закон - чл.72, ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС - несъществуващо право на данъчен кредит, по несъществуващи покупки по фактури с издател ЕООД "Корект Таим"- Пловдив, с номера № 1/10.09.2009г. на стойност 9680,00 лева и ДДС - 1936,00 лева, № 2/11.09.2009г. на стойност 29 000 лева и ДДС 5800,00 лева, № 3/14.09.2009г. на стойност 29 000 лева и ДДС 5800 лева, № 4/17.09.2009г. на стойност 28250,00 лева и ДДС 5650,00 лева , № 5 /20.09.2009г. на стойност 28250,00 лева и ДДС 5650,00 лева, № 6/23.09.2009г. на стойност 28250,00 лева и ДДС 5650,00 лева, № 7/26.09.2009г. на стойност 28250,00 лева и ДДС 5650,00 лева,

- за данъчен период октомври 2009 г., избегнал плащането на данъчни задължения, като потвърдил неистина в подадена Справка - декларация Вх. № 03001296111 /11.11.2009г., подадена в ТД на НАП – Варна, която се изисква по силата на закон - чл.72, ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС - несъществуващо право на данъчен кредит, по несъществуващи покупки по фактури с издател ЕООД "Корект Таим" - Пловдив, с номера № 8/02.10.2009г. на стойност 28050,00 лева и ДДС - 5610,00 лева, № 9/04.10.2009г. на стойност 28050,00 лева и ДДС - 5610,00 лева, № 10/14.09.2009 г. на стойност 28050,00 лева и ДДС - 5610,00 лева, № 11/17.09.2009г. на стойност 28050,00 лева. и ДДС - 5610,00 лева,

-за финансовата 2008 г., избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по чл. 93 от ЗКПО в размер на 139 603,33 лева, като потвърдил неистина в подадена пред ТД на НАП – Варна ГДД по чл. 92 от ЗКПО с Вх. № 0300И0010320/ 23.03.2009г,

- за финансовата 2009 г., избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по чл. 93 от ЗКПО в размер на 29 288, 00 лева , като потвърдил неистина в подадена пред ТД на НАП – Варна ГДД по чл. 92 от ЗКПО с Вх. № 0300И0020520/ 17.03.2010 г., поради което и на основание чл.255, ал.З, вр.ал.1, ,т.2, пр.1, т.3 и т.7, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

 

2. През периода 29.12.2008 г. - 22.05.2009 г., в град Варна, при условията на продължавано престъпление в съучастие, като съизвършител с Ц.Н.Н.- управител и собственик на капитала на " Голд Милк - Бий" ЕООД - гр.Варна, получил неследваща се парична сума от Държавния бюджет в особено големи размери - 297 820 , 26 лева чрез използване на документи с невярно съдържание, касаещи отразени нереални сделки между "Голд Милк - Бий" ЕООД , "Батримор С " ЕООД и "Грация 6 " ЕООД, представени в хода на ревизионните производства през периодите както следва:

- за периода 25.10.2007 г. - 31.07.2008 г., чрез Справка - декларация по ЗДДС за месец май 2008 г. с Вх. № 03001074947/16.06.2008г. подадена в ТД на НАП - Варна , която се изисква по силата на закон - чл.72 , ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС, дневник за покупки и продажби за месец май на "Голд Милк - Бий" ЕООД, фактури с №30/27.05.2008 г., №31/28.05.2008 г., № 32/29.05.2008 г. , № 33/29.05.2008 г., № 34/30.05.2008 г., издадени от "Батримор С " ЕООД - Пловдив; Справка - декларация по ЗДДС за месец юли 2008г. с Вх. № 03001097290/14.08.2008 г. , подадена в ТД на НАП - Варна , която се изисква по силата на закон - чл.72 , ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС, дневник за покупки за месец юли на "Голд Милк " ЕООД , фактура с № 247/30.07.2008 г. , издадена от "Грация 6" ЕООД - Пловдив ,

- за периода 01.08.2008 г. - 30.11.2008 г., чрез Справка - декларация по ЗДДС за месец август 2008 г. с Вх. № 03001105651/ 12.09.2008 г. , подадена в ТД на НАП - Варна, която се изисква по силата на закон - чл.72, ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС, дневник за покупки на "Голд Милк - Бий" ЕООД за месец август 2008г., фактури № 251/12.08.2008г., № 252/20.08.2008г., № 254/27.08.2008г., издадени от "Грация 6 " ЕООД- Пловдив , Справка - декларация по ЗДДС за месец септември 2008г. с Вх. №03001114265/09.10.2008г. подадена в ТД на НАП - Варна , която се изисква по силата на закон - чл.72 , ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС, дневник за покупките на "Голд Милк Бий" ЕООД за месец септември 2008 г., фактури с номера № 255/02.09.2008 г., № 256/05.09.2008 г., № 257/08.09.2008г.,  №258/12.09.2008 г., № 259/16.09.2008 г., № 260/19.09.2008 г.,  № 262/ 29.09.2008г., издадени от "Грация 6 "ЕООД - Пловдив,

- за периода 01.12.2008 г. - 31.03.2009 г., чрез Справка - декларация по ЗДДС с Вх. № 0300-1198982/13.04.2009г., подадена в ТД на НАП - Варна , която се изисква по силата на закон - чл.72 , ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС, дневници за покупки и дневници за продажби за данъчни периоди 01.12.2008 г. - 31.03.2009 г., поради което и на основание чл.256, ал.2, пр.З, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК му НАЛАГА наказания: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, на основание чл.37, ал.1, т.6 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА ДЪРЖАВНА УПРАВЛЕНСКА ДЛЪЖНОСТ за срок от ТРИ ГОДИНИ, на основание чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ за срок от ТРИ ГОДИНИ.

3. През периода 12.10.2009 г. - 11.11.2009 г., в гр. Варна, при условията на продължавано престъпление като пълномощник на "Випера Амодитес Монтондон"ЕООД, в съучастие като съизвършител с Ц.Н.Н., чрез използване на документи с невярно съдържание - Справка - декларация с Вх. № 03001282500/ 12.10.2009 г. и Справка - декларация с Вх. № 03001296336/ 11.11.2009 г., направил опит да получи от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери - ДДС - сумата в размер на 61 010,00 лв., по фактури № 16/30.09.2009 г., № 18/30.09.2009г., № 20/31.10.2009 г. и № 21/31.10.2009 г., издадени от "Голд Милк - Бий " ЕООД, като деянието останало недовършено по независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.256, ал.2, пр.З, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.18, ал.1 от НК и чл.54 от НК му НАЛАГА наказания: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, на основание чл.37, ал.1, т.6 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА ДЪРЖАВНА УПРАВЛЕНСКА ДЛЪЖНОСТ за срок от ТРИ ГОДИНИ, на основание чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Т.А.А. по-тежкото наказание, а именно наказания: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор на основание чл.61, т.2 ЗИНЗС.

На основание чл.23, ал.2 от НК към така определеното най-тежко наказание ПРИСЪЕДИНЯВА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА ДЪРЖАВНА УПРАВЛЕНСКА ДЛЪЖНОСТ за срок от ТРИ ГОДИНИ, ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК ГРУПИРА наказанията на подс.Т.А.А., наложени му по НОХД №1305/2006 година по описа на РС - Пловдив, вл.с. на 16.11.2006 година и по НОХД №1664/2006 година по описа на ОС-Пловдив, вл.с. на 04.01.2007 година, като НАЛАГА за изтърпяване най-тежкото от тях ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение е ОТЛОЖЕНО по реда на чл.66, ал.1 от НК с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното по-тежко наказание от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ В ЗАТВОР, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

 

 

ПРИЗНАВА Ц.Н.Н. - родена на *** ***1,  българка, българско гражданство, средно образование, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА, В ТОВА ЧЕ:

1. През периода 12.10.2009 г. - 11.11.2009 г., в гр. Варна, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Т.А.А. -  пълномощник на "Випера Амодитес Монтондон "ЕООД, чрез използване на документи с невярно съдържание - Справка - декларация с Вх. № 03001282500/12.10.2009г. и Справка-декларация с Вх. № 03001296336/11.11.2009г., направила опит да получи от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери - ДДС - сумата в размер на 61 010,00 лева, по фактури № 16 /30.09.2009 г., № 18 /30.09.2009г., № 20/31.10.2009г. и № 21/31.10.2009г., издадени от "Голд Милк - Бий " ЕООД, като деянието останало недовършено по независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.256, ал.2, пр.З, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.18, ал.1 и чл.54 от НК й НАЛАГА наказания: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, на основание чл.37, ал.1, т.6 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА ДЪРЖАВНА УПРАВЛЕНСКА ДЛЪЖНОСТ за срок от ТРИ ГОДИНИ, на основание чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ за срок от ТРИ ГОДИНИ.

2. През периода 14.02.2008 година – 17.03.2010 година извършила в съучастие като съизвършител с Т.А.А. престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1, т.3 и т.7 вр. чл.26 ал.1от НК.

3. През периода 29.12.2008г.-22.05.2009година извършила в съучастие като съизвършител с Т.А.А. престъпление по чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

На основание чл.337, ал.2, т.1 от НПК УВЕЛИЧАВА наказанието на Ц.Н.Н. за престъплението по чл.256, ал.2, пр.3, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и НАЛАГА кумулативните наказания:

- на основание чл.37, ал.1, т.6 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА ДЪРЖАВНА УПРАВЛЕНСКА ДЛЪЖНОСТ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ;

- на основание чл.37, ал.1, т.7 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подс.Ц.Н.Н. за изтърпяване по-тежкото наказание в размер на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

На основание чл.23, ал.2 от НК към определеното най-тежко наказание ПРИСЪЕДИНЯВА наказанията ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА ДЪРЖАВНА УПРАВЛЕНСКА ДЛЪЖНОСТ за срок от ТРИ ГОДИНИ, ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

ОСЪЖДА Ц.Н.Н. и Т.А.А. да заплатят СОЛИДАРНО направените по делото разноски в размер на 1780.68лв. в полза на Държавния бюджет по сметка на ОД на МВР – Варна и 29.50 лв. в полза на Държавния бюджет по сметка на ВОС.

 

На основание чл.338 от НПК ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка пред ВКС, в 15 - дневен срок от днес.

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

                                                                                              2.

 

МОТИВИ към присъда по ВНОХД №275/2015 година по описа на Апелативен съд – гр.Варна:

 

Предмет на въззивна проверка е присъда по НОХД № 1445/2014 по описа на Окръжен съд гр.Варна, постановена на 18.05.2015 година. С тази присъда първоинстанционният съд признал за виновна и осъдил подсъдимата Ц.Н. за две престъпления – по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1, т.3 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК и по чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК. Съвкупността е наказана с лишаване от свобода за срок от три години, чието изтърпяване е отложено с приложението на чл.66 ал.1 от НК.

Подс.Ц.Н. е оправдана по обвинението за извършено престъпление по чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.18 ал.1 от НК, както и по обвинението да е извършила в съучастие като съизвършител с Т.А. престъпленията по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1, т.3 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК и по чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Вторият подсъдим по делото Т.А. е оправдан изцяло по повдигнатото му обвинение за авторство на три престъпления, наказуеми по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1, т.3 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК, по чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК и по чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.18 ал.1 от НК.

С първоинстанционната присъда е решен и въпроса по възлагане на съдебните разноски.

Настоящето въззивно производство е образувано по протест на първоинстанционен прокурор.Оплакването е от необоснованост и противоречие на атакуваната присъда с материалния закон. Най-общо авторът на протеста концентрира несъгласието си с аналитичната дейност на първоинстанционния съд. Оспорва нейната обективност и пълнота. Правейки сам, собствен анализ на доказателствената съвкупност по делото, първоинстанционният прокурор намира основание да твърди материална незаконосъобразност на присъдата в частта на оправдаването на подс.Т.А. по повдигнатите му три обвинения – едно за същинско данъчно престъпление и две за данъчни измами, извършени в условията на чл.20 ал.2 от НК с подсъдимата Н., оправдаването на  Ц.Н. по обвинението за опит към данъчна измама в условията на съизвършителство с Т.А. и частичното оправдаване относно квалификацията по чл.20 ал.2 от НК. В тази част протестът съдържа искане за приложение на чл.336 ал.1 т.2 от НПК.

Материална незаконосъобразност на първоинстанционната присъда е съзряна и в частта по прилагане на наказанието на подс.Н. за престъпление по чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, наложено извън рамките на санкцията в правната норма. В тази част с протеста се търси изменение на атакуваната присъда в аспекта на чл.337 ал.2 т.1 от НПК.

Пред въззивната инстанция протестът се поддържа изцяло. Въззивният прокурор пледира алтернативно  в частта на съучастническата дейност относно престъпление по чл. чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК, считайки за възможна конструкция на помагачество за подс.Н.. Предложена е и втора алтернатива по приложението на материалния закон, обмислима в аспекта на чл.313 ал.2 вр. ал.1 от НК за подс.А..

 

 

Подсъдимият Т.А. се защитава от адв.А.А. от ВАК. Представената защитна пледоария съдържа аргументи относно невъзможността Т.А. да е субект на престъпленията по чл.255 и чл.256 от НК поради отсъствието на търговска правосубектност в дружеството „Голд Милк Бии“ЕООД. Защитникът квалифицира дейността на подзащитния си като техническа, без значение за воденето на търговските дела на дружеството и данъчното му представителство. В заключение намира първоинстанционната присъда за правилна, а подаденият срещу нея въззивен протест за неоснователен.

Адв.И.Т. пледира като защитник на подс.Н.. Припознава аналитичната правоприложна дейност на първоинстанционния съд като обективна и правилна. Не намира доказателствено основание да обсъжда съизвършителска дейност на подзащитната си с подс.А., отричайки по този начин основателността на едната част от протеста. Защитникът не съзира и нарушение на материалния закон в санкционната част на присъдата, поради законосъобразното наказване на реалната съвкупност, с което на практика се санира  допуснатото нарушение от първоинстанционния съд при определяне на наказанието на подс.Н. за престъпление по чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

В последната си дума подс.Н. изразява съжаление и желае потвърждаване на първоинстанционната присъда. Идентично е изразеното желание в последната дума от подс.А..

Настоящият състав на апелативния съд, като прецени доводите  в протеста, становищата на страните, материалите по делото и като сам служебно на основание чл.314 от НПК провери изцяло правилността на атакуваната присъда, намери за установено следното:

Първоинстанционният съд е провел съдебно следствие в хипотезата на чл.371 т.1 от НПК и допълнително е извършил съдебни следствени действия, необходими за правилното изясняване на делото от фактическа страна.Същото е сторено при спазване на релевантния процесуален ред, гарантиращ процесуалната годност на доказателствения материал и възможността на базата на него да се изграждат валидни фактически и правни изводи.

Въз основа на извършената собствена проверка въззивният съд счита, че присъдата е необоснована, т.к. фактическите й констатации са в колизия с доказателствената съвкупност, рефлектирало и върху материалната законосъобразност на проверявания съдебен акт.

При внимателна преценка на всички доказателствени източници, ВАпС прие за установени следните фактически положения:

Подсъдимите Ц.  Н. и Т.А. живеят на семейни начала от 2006 година.

През 2007 година подс.А. станал собственик на търговското предприятие  „Голд Милк Бии" ЕООД, регистрирано по ф.д. № 4781/2007 г. по описа на Варненски окръжен съд.

Близо месец след първоначалната регистрация последвала промяна в собствеността на капитала на дружеството, придобит от подс.Н. /решение №10263/26.11.2007 г. на ВОС/.

Последвали още две трансформации в собствеността на капитала на „Голд Милк Бии“ЕООД - от 23.04.2010 год. до 24.06.2010 година отново едноличен собственик на капитала бил подс.А., а след това св.Х.К..

На 14.04.2008 година подс.Н. упълномощила подс.А. със следните права по отношение на „Голд Милк Бии“ЕООД:

-да продава от нейно име дяловете й в предприятието, недвижимо и движимо имущество на дружеството;

-да представлява дружеството пред всички национални и регионални административни органи, включително пред НАП по приложение на ЗДДС, като подава месечни СД и приложимите към тях дневници, други документи  на хартиен и дигитален носител;

-да открива банкови сметки на дружеството, оперира с тях по всякакъв начин, включително да тегли суми без лимит /т.16, л.109-111 от д.пр./.

В периода от 14.02.2008г. до 17.03.2010г. със сметките на дружеството в ОББ и ПИБ оперирали двамата подсъдими.

Регистрацията по ЗДДС на  "Голд Милк Бии" ЕООД датира от 25.10.2007година., прекратена от 24.03.2010 година с акт на данъчната администрация № 030991000001279/16.03.2010г.

В посочения по-горе период „Голд Мил Бии“ЕООД имитирало документално производствена дейност на пчелно млечице. Неистински документи били представяни от двамата подсъдими на счетоводителя – св.М.В., която изготвяла първичните дневници за покупки и продажби и производните им СД по ЗДДС, подавани в приходната агенция.

Във веригата на фирми, обвързани с „Голд Милк  Бии“ЕООД попадало дружеството „Випера Амодитес Монтандон " ЕООД, чийто пълномощник отново бил подс.А..

Двете дружества били свързани от  общ адрес в гр. Варна, кв.“ Бриз – юг“, к-с „Алено сърце“, ул.102, №17, вх.Б, ет.1, ап.1 и собствеността в капитала от 23.04.2010 год – на подс А..

Относно търговската дейност:

На 29.12.2007г. бил сключен договор за изработка между „Голд Милк Бии"ЕООД и "Дивелопмънт Лимитид" - Република Сейшели. Представителството се осъществило от подс.Ц. и св.Д.Д. – брат на подс.А.  /том 2, л.220/.

Предмет на договора станало производството на 5000кг пчелно млечице от „Голд Милк  Бии"ЕООД, с единична цена за килограм 2500 евро /л.20, том.7/. Страните договорили авансово плащане на 2% от общата цена на договора в 15 дневен срок от подписването му.

На 10.01.2008 г. и на 13.10.2008 г.  дружеството "Ейджънси Дивелопмънт Лимитид" извършило две плащания към „Голд Милк Бии"ЕООД, постъпили във фирмена сметка в ПИБ, IBAN ***, съответно 250 000 евро и 100 000 евро.

На 22.06.2009 год. по същия договор, между същите страни и като авансово плащане по сметка на“Голд Милк Бии“ЕООД постъпили още  25 000 евро.

За получените три авансови плащания не били издадени фактури съгласно чл.113 ал.4 от ЗДДС, съответно не били декларирани до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят в справките-декларации за месец януари 2008г. с № 03001028062/14.02.2008 година, за месец октомври 2008г. с № 03001124580/05.11.2008 година и за м. 06.2009 в декларация с № 03001238188/10.07.2009г

Според заключението на ССчЕ дължимият ДДС по авансовите плащания е в следните размери:

-За превода на сумата 250 000 евро с левова равностойност 488 957,50 лв - ДДС възлиза на 81 492,92 лв.  и касае данъчен период 01/2008 г.;

-За превода на сумата 100 000 евро с левова равностойност 195 583,00 лв - ДДС възлиза на 32 597,16 лв., касае данъчен период 10/2008 г.;

-За превода на сумата 25 000 евро с левова равностойност 48 895,75 лв -ДДС възлиза на 8 149,29 лв., касае данъчен период 06/2009 г.

Размерът на укрития ДДС е 122 239, 37 лв

“Голд Милк Бии“ЕООД се обслужвало счетоводно от св.М.В.. Същата изготвяла дневниците за покупки и продажби на дружеството, и производните им месечни СД по ЗДДС възоснова на представени първични счетоводни документи от двамата подсъдими.

На 10.10.2009 година св.В. подала в ТД на НАП-Варна СД за данъчен период м.09/2009 год. декларация Вх. № 03001280570 /10.10.2009г./том 8, л.68/.

В дневник за покупки /том 8, л.69/ св.В.  отразила доставки на захар от „Корект тайм"ЕООД по фактури с №№1/10.09.2009 год.; ф-ра №2/11,09.2009 год.; ф-ра №3/14,09,2009 год.; ф-ра №4/17,09,2009 год.; ф-ра №5/20,09,2009 год.; ф-ра №6/23,09,2009 год.; ф-ра №7/26,09,2009 год..

Доставките от „Корект Тайм“ ЕООД на захар за „Голд Мил Бии“ЕООД не били осъществени, което довело до неправомерно приспадане на данъчен кредит.

На 11.11.2009 година св.В. подала в ТД на НАП-Варна СД по ЗДДС за данъчен период м. 10/2009 год. Вх. № 03001296111 /11.11.2009г ./том 8, л.74/.

В дневника за покупки /том 8, л.76/ свидетелката вписала доставки на захар от „Корект тайм"ЕООД по фактури с №№8/02.10.2009 год.;ф-ра №9/04,10.2009 год.; ф-ра №10/11,10,2009 год.; ф-ра №11/12,10,2009 год.

„Корект тайм“ЕООД не е осъществявало реално подобни доставки, поради което „Голд Милк Бии“ЕООД неправомерно приспаднало неследващ се данъчен кредит по горепосочените фактури.

Относно доставчиците и под-доставчиците на „Корект тайм" ЕООД:

-Доставката на захар от ЕООД „Евро Аванс" ЕООД  към „Корект тайм“ЕООД се удостоверила чрез товарителници с превозвач „Джиро Трейд" ООД, квитанции от ПКО за плащания от „Корект таим"ЕООД към „Евро Аванс"ЕООД.

Документален под-доставчик  по стоковата верига се явява „Еми-Деси Трейдинг" ЕООД. Дружеството реално не разполагало с търговски и производствен ресурс - МПС, складови бази, работници, нямало банкова сметка

***.12.2008г. - 22.05.2009г. от Държавния бюджет на „Голд Милк Бии“ЕООД била изплатена сума в размер на 297 820, 26 лева.

Възстановяването е пряк резултат от посочените СД по ЗДДС с невярно съдържание и представени от подсъдимите в хода на ревизионните производство неистински първични документи.

При имитирането на дейността по производство на пчелно млечице, подсъдимите Ц. и А. представили пред данъчната администрация неистински договори:

- за наем на помещения за склад от 01.12.2007 год. /т.1, л.214/ и от 01.09.2009 год., сключен между св.В.Л. и подс.Н. /том.1, л.216/;

- за покупка на 1000бр. пчелни семейства от 28.01.2008 год., сключен  между подс.Н. и св.К. И./т. 1, л.213/;

- за наем на мястото, където се разположили кошерите;

- сключени трудови договори/ том1/.

Във връзка с имитиране на обезпечеността на „Голд Милк Бии“ЕООД с работна ръка, необходима за производствената дейност в периода 10.12.2007г.-01.12.2009г. двамата подсъдими регистрирали осемнайсет трудови договора в ТД на НАП-Варна.

Чрез заключение на СГЕ - протокол № 128 / 13.03.2013г. е установено, че  в трудови договори, допълнителни споразумения към тях, касови ордери за платен наем на недвижим имот и ведомости за заплати положените подписи представляват ксерокопия и са измислени.

Според същото заключение в договор от 28.01.2008 година за покупко -продажба на 1000 бр. пчелни семейства, подписът не е положен от К. Р. К.ов.

Във връзка с имитационната търговска дейност двамата подсъдими извършили редица дейности, сред които:

-разположили фризери в помещение, в които данъчни служители по време на проверка намерили тъмни буркани;

-представили се резултати от  проби за изпитване на пчелно млечице/т.2, л.218/;

- „Голд Милк Бии" ЕООД се регистрирало като земеделски производител -заявление №106/25.02.2009 год.;

- дружеството  имало временна регистрация на обект за производство на храни от животински произход "Предприятие за разфасовка, съхранение и реализация на пчелно млечице“ - с . Пчелник /том 5, л.1, л.2/;

- била извършена регистрация л.а“Мерцедес Вито“, за да се установи реална възможност за превоз на пчелно млечице /том 5, л.З/;

-регистрирали трудови договори с работници, с които удостоверявали добив на пчелното млечице.

Чрез заключение на ветеринарна експертиза /томЗ, л.33-38/ е установено, че едно пчелно семейство не може да преработи за един сезон 1012 кг захар. В този смисъл хиляда пчелни семейства не са в състояние да усвоят 1012 тона рафинирана захар, колкото  подсъдимите документирали като получени и вложени в производство  в подаваните СД по ЗДДС. Това количество суровина би стигнало за отглеждане на 17103,26 - 18420,09 пчелни семейства. От такъв брой семейства би се получило от 7696,47кг до 8289,04кг.

През сезона на добив на пчелно млечице при ежедневно подхранване от всяко пчелно семейство, в зависимост от пашата, допълнително ще се добие значително количество захарен мед и восък от восъчните запечатки. Подсъдимите не са декларирали производство на подобни продукти.

В заключението на коментираната експертиза е посочено, че за едно пчелно семейство е необходима 10 - 15 м площ. 1000 пчелни семейства следва да се разположат на 10 - 15 дка, площ с каквато подсъдимите не са разполагали.

 

На 16.06.2008 год.  подсъдимата Н. подала СД по ЗДДС с Вх. № 03001074947/16.06.2008г. в ТД на НАП –Варна, както и дневници за покупка и продажба.

В дневника за покупки били вписани доставки на 25.62 тона захар от "Батримор С " ЕООД, фактурирани с фактури с №30/27.05.2008г., № 31/ 28.05.2008г. , № 32/29.05.2008г. № 33/29.05.2008г., № 34/30.05.2008г.

Подобна покупка на захар, „Голд Милк Бии“ЕООД не е извършвало.

Документалното имитиране на доставка се осъществило чрез деятелност на подс.А.. Той осъществил контакт с управителя на „Батримор С“ЕООД- св.К.Ж..

 Подобна доставка „Батримор С“ЕООД не е осъществявало към „Голд Милк Бии"ЕООД. Дружеството било само посредник между „Голд Милк Бии"ЕООД ЕООД и "Унитра" ООД, като плащането по сметка на „Батримор“ЕООД се явило междинно. Посредникът задържал сумата от 500 лв. за извършената услуга, а остатъка превел на „Унитра“ООД..

Превозът на захарта бил извършен от „Тирас 2003" ЕООД. Стоката се натоварила в гр.Пловдив и разтоварила в гр.Долни Чифлик.

 „Тирас 2003" ЕООД  удостоверило транспортната услуга с товарителници и пътни листи. За услугата обаче не била издадена фактура през текущия период, а едва през 2009 г.  с №821/29.05.2009г. В издадената фактура са посочени 26 курса без да са конкретизирани.

На 14.08.2008 год. подс. Н. подала справка-декларация по ЗДДС за месец юли 2008г. с Вх. № 03001097290/14.08.2008г. в ТД на НАП - Варна/том11, л.171/ , ведно с дневник за покупки за месец юли на "Голд Милк Бии" ЕООД.

В дневника за покупки била посочена фактура с № 247/30.07.2008г. , издадена от "Грация 6" ЕООД - Пловдив за неосъществена сделка за покупка на 154 тона на захар на стойност 175560 ,00 лева с ДДС.

В подадена СД за данъчен период м.07.2008 година подс.Н. декларирала ДДС за възстановяване в размер на 96320.98лв. Възстановяването касаело периода 04-07/2008 год.

С РА №030801695/22.12.2008 година, след прихващане на задължения на дружеството, на 29.12.2008 год. по сметката в банка ОББ-Варна била ефективно възстановена сума от държавния бюджет в размер на 87 464,58 лв., представляваща ДДС по неосъществените сделки за периода 04-07/2008 год. /том 4, л.12/.

Със същия ревизионен акт на 22.12.2008 год. били прихванати публични задължения на „Голд Милк Бии" ЕООД за осигурителни вноски към фондовете на ДОО, ЗОВ, ДЗПО и лихви за забава в размер на 9 716,61 лв.

Подс. Н. подала справка - декларация по ЗДДС за месец август 2008г с Вх. № 03001105651/12.09.2008г. в ТД на НАП – Варна /том 12, л.74/, ведно с дневник за покупки на "Голд Милк  Бии" ЕООД за месец август 2008г..

В дневника за покупки били вписани фактури с № 251/12.08.2008г., № 252/20.08.2008г., № 254/27.08.2008г., издадени от "Грация 6 " ЕООД- Пловдив по неосъществени сделки за покупка на 506 тона захар.

На 09.10.2008 год. подс.Н. подала справка - декларация по ЗДДС с Вх. № 0300-1114265/09.10.2008 г.,/том12, л.71/, ведно с дневници за покупки и дневници за продажби за данъчен период м.09 2008 год.

В дневника за покупки били посочени фактури с №№255/02.09.2008 год., 256/05.09.2008 год;257/08.09.2008 г.,258/12.09.2008 год.;259/16.09.2008 год.;260/19.09.2008 год.;262/29.09.2008 год., с издател от „Грация 6"ЕООД за доставки на захар.

По фактурираните доставки били налични документи за експедиране на стоката от склад на доставчика и съответни плащания.

 Чрез ССчЕ е установимо, че посочените документи документират експедирането на стоката, но липсват документи за реално транспортиране и получаването  на захарта от „Голд Милк Бии"ЕООД.

На 12.12.2008 год.подс.Н., чрез счетоводителя си, подала СД по ЗДДС за данъчен период 11.2008 год., в която декларирала ДДС за възстановяване в размер на 195165,79 лв. С РА №030901052/27.05.2009г. бил възстановен декларирания ДДС, породен от покупката на суровини и материали за неосъщественото производство на пчелно млечице.

Възстановяването на посочена сума се реализирало по сметка на дружеството в „Уникредит Булбанк“АД на 29.05.2009 год.

Подс. Н., чрез счетоводителя си, посочила в кл. 80 на СД №0300-1198982/13.04.2009 год. за периода м.03.2009 год. сумата от 5 473,28 лв. за възстановяване. Към подадената СД бил приложена и справка за извършено приспадане. В тази връзка бил издаден АПВ №904840/19.05.2009г. на ТД на НАП - гр. Варна/том 8/. Актът касае периоди м.12.2008-м.03.2009 год. с резултат ДДС подлежащ на възстановяване на основание чл.92, ал.1, т.4 от ЗДДС.

Така на 19.05.2009 год. била възстановена сумата от 4 568.81 лв. чрез прихващане на публични задължения на „Голд Милк Бии“ ЕООД за осигурителни вноски към фондовете на ДОО, ЗОВ и ДЗПО.

На 22.05.2009 год. по сметка на дружеството в „Уникредит Булбанк“АД от държавния бюджет била ефективно възстановена сумата от 905.47 лв.

В резултат на неправомерно приспаднатия данъчен кредит по ЗДДС от подсъдимите се променил и размерът на корпоративния данък, дължим от „Голд Милк- Бии"ЕООД съгласно ЗКПО за 2008 г. и за 2009 г. по нереализираните доставки на захар от „Батримор-С" ЕООД през 2008 г., „Грация 6" ЕООД през 2008 г. и Корект таим" ЕООД през 2009 г.

Затова св. В. подала ГДД с придружаващите отчети за отчетните 2008 год./том 11, л.98-л.166/ и 2009 год./ том11, л.117-127/, декларирайки в тях неверните обстоятелства по несъстоялите се сделки с описаните по горе фирми. Данните за финансовия резултат били получени на базата на представени й от двамата подсъдими документи.

Заключението на допълнителна ССЕ/томЗ, л.25-28/ установява:

-корпоративният данък с данъчна ставка в размер на 10%  върху данъчна основа от 288 333,33 лв., формирана от имитирани доставки на захар от „Батримор-С" ЕООД през 2008 г възлиза на 28 833,33 лв;

-корпоративният данък с данъчна ставка от 10%, върху данъчна основа от 1 107 700 лв. - имитирани доставки на захар от „Грация 6" ЕООД през 2008 г., възлиза на 110 770 лв.

-корпоративният данък с данъчна ставка от 10% върху данъчна основа 292 880 лв.-имитирани доставки на захар от „Корект таим" ЕООД през 2009 г., възлиза на 29 288 лв.

Обобщено по описания начин подсъдимите избегнали установяването и плащането на данъчни задължения по ЗКПО в размер на 168891, 33 лева.

В инкриминирания период подс.Н. в качеството на управител на „Голд Милк Бии“ЕООД съставила и подписала фактури №№16/30.09.2009 година /т.8, л.211/ и 20/31.10.2009 година /т.8, л.212/, удостоверявайки доставка на 63,5 кг. пчелно млечице на „Випера  Амодитес-Монтандон“ЕООД. Предметът на сделката не бил реално произведен от „Голд Милк Бии“ЕООД.

По описания начин представляваното от подс.А. „Випера Алмодитес Мантандон"ЕООД  придобило право да ползва данъчен кредит по сделките.

Фактури №№16/30.09.2009 година и 20/31.10.2009 година били подписани от подс.А. за удостоверяване на факта относно получената доставка от „Випера Амодитес Монтандон"ЕООД.

Подс.Н. включила двете фактури в дневника за продажби на „Голд Милк Бии"ЕООД.

Относно авторството в двата първични счетоводни документа:

Според заключението на СГЕ /т.3, л.66/ във фактури №16/30.09.2009 година и №20/31.10.2009г. са положени подписите на подсъдимите, съответно за "Голд Милк Бии"ЕООД от Н.  и за Випера Амотидес Мантандон"ЕООД – от А..

По документалната верига, подс.А. включил двете фактури в дневниците за покупки и в СД по ЗДДС за месеците септември и октомври 2009 год. /л.207 и 216, том 8/ за представляваното от него „Випера Амодитес Монтандон"ЕООД.

 В клетка 81 от СД по ЗДДС вх. № 03001282500/12.10.2009 г. за м. 09/2009 г., подс.А. декларирал данък за възстановяване в размер 38 459 лв.

По идентичен начин, в клетка 81 от СД по ЗДДС вх. № 03001296336/11.11.2009 г. за м. 10/2009 г., подс.А. декларирал данък за възстановяване в размер 22 783,07 лв.

 Заключение на ССчЕ /том 19, л.43-47/ сочи, че размерът на ползвания данъчен кредит от „Випера Амодитес - Монтандон" ЕООД по двете фактури, издадени от доставчик „Голд Милк Бии" ЕООД е 60 960 лв. за  двата данъчни периода –м. 09/2009 и м.10/2009 г, а общият размер на декларирания данък за възстановяване през двата данъчни периода възлиза на 61 242,07лв.

Чрез заключение на допълнителна ССЕ/том 19, л 44-45/  се установява, че ДДС не е ефективно възстановен на „Випера Амодитес - Монтандон" ЕООД, тъй като на дружеството е отказано право на възстановяване на данъчен кредит по фактури с номера 16/30.09.2009 г., 18/30.09.2009 г., 20/31.10.2009 и 21/31.10.2009 г. издадени от „Голд Милк Бии“ ЕООД.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните и проверени в стадия на първоинстанционното съдебно следствие доказателства и доказателствени средства.

Варненският апелативен съд извърши на основание чл.13, 14, 18 и 107 ал.3 и 5 от НПК проверка и анализ на всички релевантни доказателства, събрани в наказателното производство, стигайки до следните изводи:

На двамата подсъдими е повдигнато обвинение за същинско данъчно престъпление и за две данъчни измами, всички извършени в условията на чл.20 ал.2 от НК.

За правилното решаване на делото на първо място е необходимо да се изяснят взаимоотношенията между подсъдимите в личен и търговски аспект.

Двамата живеят на семейни начала от 2006 година /обяснения на подс.Н., НОХД №1445, л.151/.

На 24.09.2007 година подс.А. подал заявление до Окръжен съд-Варна за регистрация на „Голд Милк Бии“ЕООД, като с решение по ф.д.№4781 от 12.10.2007 година дружеството било вписано в търговския регистър.  Близо месец по-късно, на 26.11.2007 година по същото фирмено дело с решение № 10623 се вписала  промяна в собствеността на търговското предприятие, придобита от подс.Н..

На 12.02.2009 година във фирмения регистър била вписана промяна в адреса на управление на „Голд Милк Бии“ЕООД, станал по-късно и седалище на регистрираното на 13.07.2009 година „Випера Амодитес-Монтандон“ЕООД /т.1,  л.58, л.67/.

На 12.04.2010 година подс.А. писмено заявил желанието си да закупи всичките сто дяла в капитала на „Голд Милк Бии“ЕООД /т.1, л.61/, като на 15.04.2010 година едноличният собственик -подс.Н. взела решение за продажба на дяловете й. Така се стигнало до вписаната на 23.04.2010 година в Търговския регистър промяна в собствеността на дружеството.

В темпоралния отрязък от 24.09.2007 година до 23.04.2010 година попадат още две важни от доказателствена гледна точка обстоятелства. Първото е свързано с регистрацията на „Випера Амодитес-Монтадон“ЕООД /т.1, л.67/. Както вече се посочи, дружеството било регистрирано на 13.07.2009 година с едноличен собственик на капитала – св.Е.Г.. Самата Г. няма  отношение към дружеството, освен формално притежаваната собственост. Изводът следва от пълномощно /т.1, л.68/, установяващо че от 03.07.2009 година подс.А. като пълномощник на Г. е ангажиран с фирмената регистрация. 

Второто съществено обстоятелство, имащо отношение към анализирания период от време е съдимостта на А. /ВНОХД №275, л.54 и сл./. С вл.с. пр. на 06.11.2006 година по НОХД №1305/2006 година по описа на РС-Пловдив той е признат за виновен и осъден за три престъпления, съответно по чл.316 вр. чл.309 ал.1 от НК, чл.316 вр. чл.308 ал.1 от Нк и чл.210 ал.1 т.5 вр. чл.209 ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК. За две от престъпленията А. е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. За квалифицираната измама му е наложено наказание от шест месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от три години.

На 04.01.2007 година по отношение на Т.А. е вл.с. втора присъда по НОХ№ №1664/2006 година по описа на ПОС, с която е признат за виновен и осъден за две престъпления по чл.257 ал.1 пр.1 вр. чл.255 ал.1 пр.3 и по чл.257 ал.1 вр. чл.256  пр.1 от НК. Съвкупността от престъпления е наказана с лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, отложено по реда на чл.66 от НК с изпитателен срок от три години.

Елементарната съпоставка на фактите сочи, че в периода от датата на регистрация на „Голд Милк Бии“ЕООД  до повторното придобиване на собствеността върху капитала на 23.04.2010 година, подс.А. е изтърпявал наказание лишаване от свобода под изпитанието на отлагателния срок по чл.66 от НК.

Все във връзка със съдимостта на А. е важно да се конкретизират фактическите обстоятелства на вл.с. присъда по НОХД №1664/2006 година на ПОС доколкото тя касае аналогична престъпна дейност с тази по НОХД №1445/2014 година. В периода м.март –м.април 2003 година подсъдимият извършил две данъчни престъпления в качеството си на управител и неограничено отговорен съдружник в СД „Тока-А., Илиев и сие“, наказуеми по чл.257 ал.1 пр.1 вр. чл.255 ал.1 пр.3 и по чл.257 ал.1 вр. чл.256  пр.1 от НК. Сведения относно дейността на СД „Тока – А., Илиев и сие“ в същия период се съдържат в решение №7524/29.07.2005 година по адм.д.№8653/2004 година, 1 отд.ВАС /т.1, л.71 и сл./. Аналогично на „Голд милк Бии“ЕООД, това СД се занимавало с производство на пчелно млечице и съвсем по подобие на предметните на настоящето дело обстоятелства, участвало във верига от ДДС измами във връзка с доставка на захар.

Логическа последица от изложеното е извода за недостоверност на обясненията на подс.Н. пред ВОС в частта, в която заявява, че идеята за създаване на „Голд Милк Бии“ЕООД е нейна и само тя се занимавала с търговската дейност.

Недостоверни са и показанията на св.Е.Г. пред ВОС в частта утвърждаващи подс.Н. като двигателя на търговската дейност на „Голд Милк Бии“ЕООД  и доминанта в отношенията с А.: „…Т. тогава работеше каквото му каже Ц.. Те и в личен план са така – Т. прави каквото му каже Ц..“ /НОХД №1445, л.152 гръб/.

Трансферът в собствеността на „Голд Милк Бии“ЕООД на 26.11.2007 година бил наложен освен от съдимостта на подс.А. и от факта на имитираното търговско взаимоотношение между ЕООД-то и „Ейджънси Дивелопмънт Лимитид“ – Република Сейшели /т.7, л.20 от д.пр./.

Във връзка с „Ейджънси Дивелопмънт Лимитид“ – Република Сейшели от значение са три факта:

-дружеството е регистрирано в Република Сейшели на 07.11.2007 година /вписано обстоятелство в договор от 29.12.20017 година, т.7, л.20/;

-управител на „Ейджънси Дивелопмънт Лимитид“ – Република Сейшели е св.Д.Д. – брат на подс.А. /т.2, л.200/;

-адресът на управителя Д.Д. и седалището на СД „Тока-А., Илиев и сие“ е един и същ – с.Крумово, обл.Пловдив, ул.“Сергей Орловски“ №7/.

При очертаната фактическа хронология категорично може да се заключи, че „Ейджънси Дивелопмънт Лимитид“ – Република Сейшели е създадено преднамерено, с цел имитиране на търговски взаимоотношения с „Голд Милк Бии“ЕООД. При пълната идентичност на измамливите действия на подс.А. в предмета на дейност  и общият адрес на местоживеене на управителя„Ейджънси Дивелопмънт Лимитид“ – Република Сейшели и адреса на управление на СД „Тока“, показанията на св.Димитров в стадия на първоинстанционното следствие за ролята на подс.Н.  са недостоверни.

На практика договор за изработка от 29.12.2007 година е легитимирал последвалата верига на данъчни измами, съдържайки редица неверни обстоятелства.

В коментирания договор е посочено:“Страната изпълнител заявява готовността си да посрещне нуждите на възложителя за квоти от пчелни продукти. Изпълнителят притежава пчелини разположени в района на гр.Долни чифлик, обл.Варна, цех за разфасовка в село Пчелник, обл.Варна, както и технологична линия и специализиран персонал за извличане на пчелно млечице“. /т.7, л.20/.

Към 29.12.2007 година, а и след това „Голд Милк Бии“ЕООД не е разполагало с ресурсна обезпеченост да произвежда пчелно млечице.

Във връзка с вписаните в договор от 29.12.2007 година активи се установява следното:

Относно цех за разфасовка в с.Пчелник, обл.Варна:

На 01.12.2007 година бил сключен договор за наем на масивна сграда – столова с площ 120 кв.м., находяща се в стопански двор в с.Пчелник /т.1, л.214/. Имотът бил собственост на св. В.Л. и И.Т..

Според приобщените по реда на чл.283 от НПК показания на св.Л. /т.2, л.62/: „През 2007 год.-не си спомням точно кой месец с мен се свърза един мой приятел от Долни Чифлик на име Р.К.. Той ме запозна  с лице на име Т.А.… За него Райчо ми каза, че помещението било нужно на Т. за производство на пчелно млечице. След като се запознах и с Т. с него се разбрахме за наема, който бе определен на една минимална работна заплата – 180лв… Сключихме договора за наем. Предоставих помещението на Т. през 2007година………никога не съм виждал в помещенията или около тях работници да произвеждат нещо. Не съм виждал в помещенията и захар за подхранване на пчелите.“.. 

            Доказателствените източници сочат, че активен в мнимото осигуряване на  „цех за разфасовка“ само 28 дни преди подписване на договора за изработка между  „Голд Милк Бии“ЕООД и  „Ейджънси Дивелопмънт Лимитид“ – Република Сейшели е бил подс.Т.А.. Към 29.12.2007 година „Голд Милк Бии“ЕООД не е разполагал с помещение за разфасовка на пчелно млечице, а с масивна столова според договор за наем.

Показанията на св.Л. установяват факта на предприет ремонт в течение на 2-3 месеца от подс.А., изразил се единствено в смяна на дограма, т.е. до реална промяна в предназначението на наетата столова не се стигнало.

 

            Относно пчелните семейства:

Към датата на сключване на договор за изработка, „Голд Милк Бии“ЕООД не е притежавало пчелни семейства.

На 28.01.2008 година се сключил договор за покупко-продажба на 1000 бр. пчелни семейства /т.1, л.213/. Според съдържанието му св.К. И. договарял с подс.Ц.Н..

Показанията на св.И. /т.2, л.52/ отричат верността на отразените в договора обстоятелства и авторството на подписа за продавач, факт потвърден чрез заключението на СГЕ /т.3, л.56/. Накратко, св.И.ов никога не е продавал пчелни семейства на „Голд милк Бии“ЕООД. 

По доказателствената логика, основаните на неистинският и с невярно съдържание договор от 28.01.2008 година свидетелство за собственост на пчелни семейства от 13.02.2008 година и регистрационна карта на земеделски производител  /т.5/ са недостоверни.

           

            Относно пчелините на „Голд Милк Бии“ЕООД“:

            В края на 2007 година двамата подсъдими се свързали със св.Я. в дома й в с.Звездица, Варненска област. Договорили се  с нейната майка да наемат нива в с.Венелин, Варненска област от 2.878дка за 20лв. месечно. Наемът се плащал два пъти годишно от подс.А..

            По настояване на подс.А., през 2010 година св.Я. сключила нов договор за наем, с недостоверната дата 20.02.2009 година, целящ да обезпечи документооборота в хода на данъчната ревизия на „Голд Милк Бии“ЕООД /т.1, л.117/. На същата дата се подписало и предизвестие за прекратяване на договор за наем.

            Според показанията на св.Я. /т.2, л.79/ и на св.Пламен Павлов /т.2, л.81/, на наетата нива нямало разположени пчелни кошери.

            С гласните ДС кореспондира заключението в т.7 на аграрната експертиза /т.3, л.38/.

Тук е мястото да се акцентира и върху показанията на св.И.И. /т.2, л.91 и л.143/. В периода 2007-2010 година св.И. бил кмет на с.Венелин, обл.Варна. През м.02.2008 година подс.А. му представил анкетна карта за регистрация на земеделски производител №214/04.02.2008 година. Св.И. се доверил на обещанието на подсъдимия за установяването на 1000 пчелни кошера в землището на с.Венелин и заверил картата. През 2009 година подс.А. направил повторен опит да заблуди кмета на селото. Чрез показанията на  св.И. се установява, че в инкриминирания период в землището на селото не е съществувал пчелин от 1000 кошера.

 

Относно „специализирания персонал“ на „Голд Милк Бии“ЕООД:

В периода 13.06.2008 година-10.04.2010 година „Голд Милк Бии“ЕООД имитирало възникване на трудови правоотношения с К. И., Р. И., А.В., Н.Н., Д.С., П.А., Р.К., П.В., Б.Д., В.Л., С.В., Н.Р., Д.В., М.С., З.В., В.Я...

Обединяващото звено между двамата подсъдими и посочените по-горе лица е св.Р.Р. /т.2, л.60/. Свидетелят имал субективната увереност, че „Голд Милк Бии“ЕООД търси да наеме персонал за производство на пчелно млечице и за това препоръчал на „работодателите“ свои познати. При сериозната безработица в района, очевидно нито Р., нито останалите свидетели са подложили на сериозно съмнение търговската почтеност на подсъдимите А. и Н..

Чрез показанията на св.св.К. И. /т.2, л.52/, Р. И.а /т.2, л.54/, Г.В. /т.2, л.56/Н.Р. /т.2, л.58/, Р.Р. /т.2, л.60/, В.Л. /т.2, л.62/, М.С. /т.2, л.65/, П.А. /т.2, л.67/, Д.С. /т.2, л.69/, Д.В. /т.2, л.71/, С.В. /т.2, л.73/, П.В. /т.2, л.74/, З.В. /т.2, л.76/, А.В. /т.2, л.77/  се установява факта на липса на реално трудово правоотношение с „Голд Милк Бии“ЕООД.

С приобщените по реда на чл.283 от НПК показания на горепосочените свидетели кореспондира заключението на СГЕ./т.3, л.52/, установяващо че:

-          от посочените по-горе свидетели само В.Л. е подписал трудов договор /т.1, л.139/;

-          нито един от тези свидетели не е положил подписа си в копия от ведомости за заплати /т.1, л.160-163/;

-          въпреки проведеното графическо изследване, вещото лице не може да отговори с категоричност дали подсъдимите А. и Н. са автори на подписите за работници в трудови договори и ведомости за заплата. 

Очертаната доказателствена съвкупност налага единствено възможния извод – към датата на сключване на договора за изработка, „Голд Милк Бии“ЕООД не е разполагало с никакъв трудов персонал. Дружеството се е задоволило  с ползването на неистински документи – трудови договори и ведомости за заплати, чрез които е реализирало формална регистрация на  трудовите правоотношения в НАП /т.11, л.3 и 4/ и по този начин е имитирало ресурсна обезпеченост в регулярните ревизии на органите по приходи.

Показанията на св.св.Р. /т.2, л.58/, Л. /т.2, л.62/, Р. /т.2, л.60/, В. /т.2, л.71/, Сн.В.а /т.2, л.73/, Ат.В.а /т.2, л.77/ установяват, че в създаването на трудовите правоотношения активно са участвали двамата подсъдими.

Ролята на подс.А. е обмислима през призмата на възприятията на св.св.А.В. и С.В.:

- „…Тази фирма ми е позната от Райчо. Той ми каза, че ще има работа и че управителя търси хора за работа. Впоследствие разбрах, че управителя се казва Т.. Райчо ме запозна с този Т. и той ми каза да му дам копие от личната карта, за да направи трудов договор..“ /т.2, л.73/;

-„…Познавам ги от Р.. Той ме запозна с тях. Запознах се в дома на Райчо. Каза ми, че това е шефа на фирмата-говореше за Т.. Тогава този Т. ми каза, че му трябват бройки за работници. Каза ни, че няма да ходим на работа и че няма да получаваме пари-заплата..“ /т.2, л.77/.

 

Относно складовата обезпеченост на „Голд Милк Бии“ЕООД:

Според договор от 01.11.2007 година /т.7, л.15/ Е.Х. отдал под наем на „Голд Милк Бии“ЕООД, представлявано от подс.Н. складово помещение от 600кв.м. в стопански двор в землището на гр.Долни Чифлик. В чл.1 от договора изрично е уточнено предназначението на имота „…ще ползва като склад за съхранение на захар за нуждите на предприятието си…“.

Според показанията на св.Х. /т.2, л.87/, този договор не отразява реално наемно отношение., нито пък е подписван от него. В идентична насока е заключението на СГЕ /т.3, л.52, пункт 11/.

Чрез показанията на св.Х.  се установява водещата роля на подс.А. по привидно създаденото наемно правоотношение.

 

По предмета на договор от 29.12.2007 година:

            В рамките на пет години от датата на получаване на авансовото плащане от „Ейджънси Дивелопмънт Лимитид“, „Голд Милк Бии“ЕООД  следвало да произведе 5000 килограма пчелно млечице.

            Съобразно заключението на аграрната експертиза /т.3, л.36, т.4.1.1./ и на писмена справка /т.3, л.47/, договорът от 29.12.2007 година има невъзможен предмет предвид максималния годишен добив на пчелно млечице от едно пчелно семейство.

           

            Относно авансовото плащане по договор от 29.12.2007 година:

            На 10.01.2008 г., 13.10.2008 г. и 22.06.2009г. във фирмена сметка на „Голд Милк Бии“ЕООД  в ПИБ, IBAN ***,  постъпили като авансово плащане сумите от 250 000 евро, 100 000 евро и 25 000 евро /т.16, л.169-171/. Сумите са изтеглени в брой от подс.Н..

За нито една от тях не била издадена фактура съгласно чл.113 ал.4 от ЗДДС, съответно не били декларирани до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят в справките-декларации за месец януари 2008г. с № 03001028062/14.02.2008 година, за месец октомври 2008г. с № 03001124580/05.11.2008 година и за м. 06.2009 в декларация с № 03001238188/10.07.2009г

Укритият ДДС според ССчЕ е в размер на 122 239, 37 лв.

 

В обобщение на изложеното до тук следва да се заключи, че двигател в имитираната търговска дейност на „Голд Милк Бии“ЕООД за инкриминирания период е подс.А.. Дейността на дружеството е организирана по пълно подобие на тази на СД „Тока“. Касае се за верига за данъчни измами, за която подс.А. е бил осъден от Окръжен съд-Пловдив. Въпреки наказателното и административно санкциониране, Т.А. е намерил нова форма, по която да продължи престъпното си поведение – чрез създаване и малко по-късно прехвърляне на „Голд Милк Бии“ЕООД  на фактическия си съжител Ц.Н.. Активността на подс.А. по имитационната търговска дейност прозира от сключения договор за изработка с неговия брат, като самият договор има невъзможен предмет. С цел достоверност на търговската дейност, обект на данъчен контрол, подс.А. е предприел действия по документално обезпечаване на „Голд милк Бии“ЕООД с персонал и производствена база. Дейността му е била интелектуално споделена от подс.Н.. Същата е участвала активно в създаването на документооборота на дружеството, целящ избягване установяването и плащането на ДДС и корпоративен данък.

Във връзка с доказателствено обоснованите изводи за фиктивност на договор от 29.12.2007 година следва да се приеме, че извършените три авансови плащания от брата на подс.А.  носят същата имитационна характеристика.

Престъпната активност на подс.А. е проследима чрез показанията на св.М.П. /т.2, л.100/. В хода на данъчна ревизия Т.А. представил лично договор за наем на нива в с.Венелин, обл.Варна, знаейки привидността на наемното правоотношение. Обвързано с показанията на св.Я. в частта, касаеща плащането на наема от подс.А., се налага стабилен извод за неговото участие в схемата за данъчна измама на „Голд Милк Бии“ЕООД.

Аналогични доказателствени изводи могат да се правят и от поведението на А. при опита на св.П. да извърши проверка на складовото помещение на „Голд Милк Бии“ЕООД и на пчелина в землището на с.Венелин.

Активността на подс.А. в заблуждаването на служители от данъчната администрация относно действителната производствена дейност на „Голд Милк Бии“ЕООД  е изводима чрез показанията на св.св.П., К. И., Н.Р., Р.Р., В.Л., Д.С., А.В..

От своя страна св.Х.К. /т.2, л.189/ описва поредния и успешен опит за манипулация от страна на подс.А., заблудил го че поради развод с Н. желае да му прехвърли временно „Голд Милк Бии“ЕООД. Единствено подс.А. се занимавал с документалното оформяне на продажбата на предприятието и очаквано не проявил повече интерес от ново придобиване на „Голд Милк Бии“ЕООД по-късно.

В доказателствен аспект единната престъпна дейност на А. и Н. се демонстрира чрез съставените и подписани от подсъдимата фактури №№16/30.09.2009 година /т.8, л.211/ и 20/31.10.2009 година /т.8, л.212/ С тях тя удостоверила нереална  доставка на 63,5 кг. пчелно млечице към „Випера Амодитес Монтандон“ЕООД. Авторството на подсъдимите е установимо посредством СГЕ /т.3, л.66/.

Чрез съставянето на горепосочените две фактури и включването им в дневника за продажби на „Голд Милк Бии“ЕООД се стигнало до правото на „Випера Амодитес-Монтандон“ЕООД да ползва данъчен кредит.

 Подс..А. включил двете фактури в дневниците за покупки и в СД по ЗДДС за месеците септември и октомври 2009 год.  /т.8, л.207,л. 216/ за „Випера Амодитес Монтандон"ЕООД.

В СД вх. № 03001282500/12.10.2009 г. за м. 09/2009 г., подс.А. декларирал данък за възстановяване в размер 38 459 лв, а в СД вх.№ 03001296336/11.11.2009 г. за м. 10/2009 г., подсъдимият декларирал данък за възстановяване в размер 22 783,07 лв.

Чрез заключение на допълнителна ССчЕ /том 19, л 44/  се установява, че ДДС не е ефективно възстановен на „Випера Амодитес - Монтандон" ЕООД.

Налице е общност в действията на подсъдимите в обезпечаване на счетоводното обслужване на „Голд Милк Бии“ЕООД от св.Мима В.. В. обслужвала дружеството от 01.08.2008 година до 31.03.3010 година. Прави впечатление, че адресът на  „Етелс“ЕООД /В. е негов управител/ се намира в гр.Пловдив, там където е местоживеенето на подс.А. и на чиято административна територия същият е извършил данъчно престъпление като управител на СД „Тока“.

Според показанията на св.В. /т.2, л.147/, първият контакт с нея се осъществил от подс.Н.. Свидетелката заявява: „…Цялата счетоводна документация ми бе представена от Ц., макар че идваха двамата – тя и Т.…“ /т.2, л.147/.

При фактическа съпоставка на показанията на св.В. с останалите доказателства по делото се налагат следните изводи:

-подс.А. и подс.Н. заедно представили договори за наем на места, помещения и камиони. Касае се за имитирани правоотношения, в чието създаване чрез гласни ДС е установена водещата роля на подс.А.;

-св.В. получила преснети лични карти във връзка с трудовите договори и с цел изготвяне на допълнителни споразумения. Чрез показанията на св.Р. е установена връзката между копираните документи, неистинските трудови договори и подс.А.;

-двамата подсъдими представили фактури за закупена захар от „Грация 6“ЕООД.  Тогава подс.А. обяснил на св.В., че  разбирал от производството на пчелно млечице. По делото е установена първо идентичност на престъпната деятелност на А. в инкриминирания период с такава, извършена през пролетта на 2003 година и второ – липса на каквато и да е квалификация на подсъдимия в областта на пчеларството.

 

По отношение на подадените СД по ЗДДС на „Голд Милк Бии“ЕООД:

1.За данъчен период м.09.2009 година и м.10.2009 година, св.М.В. подала в ТД на НАП-Варна СД вх.№ 03001280570 /10.10.2009г./том 8, л.68/ и СД вх.№ № 03001296111 /11.11.2009г ./том 8, л.74/.

В дневник за покупки /том 8, л.69 и л.76/  били отразени доставки към „Голд Милк Бии“ЕООД на захар от „Корект тайм"ЕООД по фактури с №№1/10.09.2009 год.;ф-ра №2/11,09.2009 год.; ф-ра №3/14,09,2009 год.; ф-ра №4/17,09,2009 год.; ф-ра №5/20,09,2009 год.; ф-ра №6/23,09,2009 год.; ф-ра №7/26,09,2009 год; ф-ра 8/02.10.2009 год.;ф-ра №9/04,10.2009 год.; ф-ра №10/11,10,2009 год.; ф-ра №11/12,10,2009 год.

Под-доставчици на „Корект тайм“ЕООД са „Евро Аванс" ЕООД / налични са товарителници с превозвач „Джиро Трейд" ООД, квитанции от ПКО за плащания от „Корект таим"ЕООД към „Евро Аванс"ЕООД/ и „Еми-Деси Трейдинг" ЕООД. Чрез показанията на св.Ю.А. /т.2, л.173-176/ се установява, че „Еми-Деси Трейдинг“ЕООД никога не е развивало реална търговска дейност, нито е разполагало с човешки и технически ресурс за такава.

Показанията на св.св.Мулешков и Кирова – управители на „Корект тайм“ също отричат действителността на доставката.

2.За данъчен период м.05.2008 година подс.Н. подала СД по ЗДДС с вх. № 03001074947/16.06.2008г. в ТД на НАП –Варна. В дневника за покупки била отразена доставка на 25.62 тона захар от "Батримор С " ЕООД, фактурирани с фактури с №30/27.05.2008г., № 31/ 28.05.2008г. , № 32/29.05.2008г. № 33/29.05.2008г., № 34/30.05.2008г.

Подобни сделки не са били реализирани.

Чрез показанията на св.Ж. /т.2, л.150/ стават ясни няколко факта. Първо „Бартимор С“ЕООД не е имало работници, бази, транспортни средства. Св.Ж. заявява, че бил потърсен от приятеля си – подс.А., за да посредничи по закупуване на захар от „Голд Милк Бии“ЕООД не е извършвало. Срещу възнаграждение от 500лв. свидетелят осигурил контакт с „Унитра“ООД, включително посредничил и при разплатената сума от 346000лв от „Голд милк Бии“ЕООД.

Превозът на захарта бил извършен от „Тирас 2003" ЕООД. В текущия данъчен период не била издадена фактура за транспортната услуга. Такава се съставила и фигурира под №821/29.05.2009г., като удостоверява  общо двадесет и шест курса без да ги конкретизира.

            По отношение на счетоводството на „Тирас 2003“ЕООД показания е депозирала св.А.Д. /т.2, л165/. Свидетелката изяснява, че осчетоводявала по устни нареждания на О.К. и само по фактура, без да изисква допълнителни документи по реалността на доставката на услуга.

            3.За данъчен период  м.07.2008 година, м.08.2008, м.09.2008 година подс.Н. подала СД с вх. № 03001097290/14.08.2008г., вх.№  03001105651/12.09.2008г. и вх.№ 0300-1114265/09.10.2008 г.

В дневника за покупки за м.07.2008 година била посочена фактура с № 247/30.07.2008г., издадена от "Грация 6" ЕООД - Пловдив за покупка на 154 тона захар на стойност 175560 ,00 лева с ДДС.

В дневника за покупки за м.август 2008г. били вписани фактури с № 251/12.08.2008г., № 252/20.08.2008г., № 254/27.08.2008г., издадени от "Грация 6 " ЕООД- Пловдив по неосъществени сделки за покупка на 506 тона захар.

В дневника за покупки за м.09.2008г. били посочени фактури с №№255/02.09.2008 год., 256/05.09.2008 год;257/08.09.2008 г.,258/12.09.2008 год.;259/16.09.2008 год.;260/19.09.2008 год.;262/29.09.2008 год., с издател от „Грация 6"ЕООД за доставки на захар.

Реалността на доставките е отречено чрез показанията на св.Надка Веселинова /т.2, л.183/. „Грация 6“ЕООД не разполагало с транспорт и работници. Логична последица от последния факт е установената чрез заключението на ССчЕ липса на документи за реално транспортиране и получаването  на захарта от „Голд Милк  Бии"ЕООД.

4. Чрез СД по ЗДДС за данъчен период м.07.2008 година  Н. декларирала ДДС за възстановяване в размер на 96 320,98 лв. На 29.12.2008 год. по сметката на „Голд Милк Бии“ЕООД в ОББ-Варна била възстановена сума от държавния бюджет в размер на 87 464,58 лв., представляваща ДДС по неосъществените сделки за периода 04-07/2008 год. /том 4, л.12/.

С РА№030801695/22.12.2008 година се прихванали публични задължения на „Голд Милк Бии“ ЕООД за осигурителни вноски към фондовете на ДОО, ЗОВ, ДЗПО и лихви за забава в размер на 9 716,61 лв.

5. Чрез СД за м.11.2008 година .подс.Н. декларирала ДДС за възстановяване в размер на 195165,79 лв.

С РА №030901052/27.05.2009г. бил възстановен декларирания ДДС, основан на покупка на суровини и материали за производство на пчелно млечице и основан на нереални сделки.

Ефективно ДДС бил възстановен по сметка на  „Голд Милк Бии“ЕООД в Уникредит Булбанк на 29.05.2009 год.

 

12. В СД №0300-1198982/13.04.2009 год. подс.Н.  посочила ДДС за възстановяване за м.03.2009 год. в размер на 5 473,28 лв. В резултат на АПВ №904840/19.05.2009г. на ТД на НАП - гр. Варна на 19.05.2009 год. била възстановена сумата от 4 568.81 лв. чрез прихващане на публични задължения на Голд Милк Бии ЕООД за осигурителни вноски към фондовете на ДОО, ЗОВ и ДЗПО, а на 22.05.2009 год. по сметка на дружеството в „Уникредит Булбанк“АД от държавния бюджет била ефективно възстановена сумата от 905.47 лв.

Относно облагането по  ЗКПО:

Неправомерно приспаднатия данъчен кредит по ЗДДС от води до промяна на дължимия от „Голд Милк Бии“ЕООД корпоративен данък за 2008 г. и за 2009 г.  същият се генерира в резултат на по нереализираните доставки на захар от „Батримор-С" ЕООД през 2008 г., „Грация 6" ЕООД през 2008 г. и Корект тайм" ЕООД през 2009 г.

Дължимият корпоративен данък от „Голд Милк Бии“ЕООД е установим посредством заключението на допълнителната ССчЕ /т.З, л.25/ и възлиза сумарно на на 168891, 33 лева.

Така изложеният доказателствен анализ на първо място установява необоснованост на първоинстанционната присъда в частта на отречената престъпна деятелност на подс.А. и задружна престъпна дейност с подс.Н.. До този порок се достигнало в резултат на неправилната оценъчна дейност на първоинстанционния съд на доказателствените източници относно тяхната истинност, достоверност и достатъчност, проследима през съвкупния доказателствен анализ. Неправилните фактически изводи от своя страна имат за логична последица неправилното приложение на материалния закон относно задружната престъпна дейност на Т.А. и Ц.Н. при осъществяването на същинско данъчно престъпление и две данъчни измами.

Доказателствената съвкупност по делото установява, че двамата подсъдими са имали знание за пълната стопанска неспособност на „Голд Милк Бии“ЕООД да реализира сделката за производство на пчелно млечице към момента на сключване на договор за изработка на 29.12.2007 година. Дружеството„Ейджънси Дивелопмънт  Лимитид“             в случая се явява фиктивен търговец, контролиран от подс.Т.А. чрез неговия брат Д.Д.. Същият подсъдим е организирал и контролирал дейността на „Голд Милк Бии“ЕООД, също кухо търговско дружество. Подс.Н. участвала активно в имитираната търговска дейност на „Голд Милк Бии“ЕООД, като е обезпечила документоооборота и представлявала търговското предприятие пред немалка част от причастни към него /макар и фиктивно/ физически лица, банки и административни органи. Съвсем в логиката на създадената от двамата подсъдими схема, порочните първични документи – фактури за неосъществени доставки на захар, договори за наем, трудови договори, се представяли на счетоводител, който поради отдалечеността си от територията на Варненска област не би могъл дори физически да се увери във верността на обстоятелствата, отразени в документите. Така се достигало до изкривяване на данъчната основа, съответно до избягване установяването и плащането на дължими данъци от „Голд Милк Бии“ЕООД.

Доказателствено обезпечен е изводът за съизвършителството на подсъдимите в престъплението по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2, т.3 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК. С посредничеството на подс.А. се създал търговски контакт между „Голд Милк Бии“ЕООД и „Корект тайм“ЕООД. Невярното деклариране на  неосъществени сделки между „Голд Милк Бии“ЕООД и „Корект тайм“ЕООД за данъчни периоди м.09 и м.10.2008 година има за съставомерна последица избегнатото плащане на данъчни задължения в особено големи размери според паричния еквивалент на чл.93 т.14 от НК. Недостоверното документиране на стопанската дейност е обосновала неправомерно приспадане на данъчен кредит от страна на „Голд Милк Бии“ЕООД.

Фиктивните сделки между доставчици „Бартимор С“ЕООД, „Грация 6“ЕООД, „Корект тайм“ЕООД  и получател „Голд милк Бии“ЕООД имат за съставомерна последица избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери по чл.93 от ЗКПО за финансовата 2008г. и 2009г.

Привидно създаденото от двамата подсъдими правоотношение между „Голд Милк Бии“ЕООД и „Ейджънси Дивелопмънт Лимитид“ е генерирало три авансови плащания  за данъчни периоди м.01.2008 година, м.10.2008 година и м.06.2009 година. Бездействието по издаване на първични счетоводни документи е довело до избягване установяването и плащането на ЗДДС в особено големи размери.

Деянията на двамата подсъдими изпълват съдържателния критерий на чл.26 ал.1 от НК, като е налице единност между тях в обективно и субективно отношение.

При доказателствено обоснования извод за фиктивната дейност на „Голд Милк Бии“ЕООД, резултат от съвместна престъпна деятелност на подсъдимите А. и Н. следва единствено възможния извод, че в периода 29.12.2008 година – 22.05.2009 година неправомерно е възстановен ДДС в размер на 297 820.26лв. До съставомерния резултат се достигнало в резултат на общите усилия на двамата подсъдими и чрез използването на документи с невярно съдържание – фактури за доставки на захар от „Бартимор С“ЕООД, „Грация 6“ЕООД и „Корект тайм“ЕООД.

С оглед позитивния фактически извод за  координация в деятелността на подсъдимите, включително и чрез регистрацията и управлението от страна на подс.А. на „Випера Амодитес Монтондон“ЕООД, следва заключението за съставомерно поведение на А. и Н. по чл.256  ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.18 ал.1 от НК.

По отношение на съставомерността на опита за квалифицирана данъчна измама първоинстанционният съд е  достигнал до погрешни правни изводи. С аргумент за невъзможност пълномощникът да е субект на престъплението по чл.256 от НК е отрекъл доказателствено обоснованата конструкция  за съизвършителската дейност в чл.256 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК на двамата подсъдими. Към момента на постановяване на присъдата в съдебната практика е  преодоляно разбирането относно изискването за идентичност между кръга на ДЗЛ и кръга на субектите на данъчни престъпления /Р 22-2014-2 н.о., Р 459-2014-2 н.о. и редица други/. Към настоящия момент приложението на закона се подчинява и на задължителното за съдилищата ТР 4-2016-ОСНК, според което субект на престъпленията по чл.255-256 НК може да е всяко физическо лице, което осъществява фактически дейност и функции на ДЗЛ.

Тъй като отношение към фактическата дейност на „Випера Амодитес Монтондон“ЕООД има единствено подс.А., то той е годен субект на престъплението по чл.256 от НК.

До осъществяване на опита за квалифицирана данъчна измама в условията на чл.26 ал.1 от НК се достигнало в резултат на координирани действия между подс.Н. и подс.А.. Без съставените фактури с невярно съдържание от Ц.Н. и включването им в дневник за продажби на „Голд Милк Бии“ЕООД, деятелността на подс.А. чрез „Випера Амодитес Монтондон“ЕООД би била невъзможна.

 

При горните съображения настоящият въззивен състав на основание чл.336, ал. 1, т.2 от НПК отмени частично присъда №50/18.05.2015 година, постановена по НОХД №1445/2014 година от Окръжен съд гр.Варна, в следния смисъл:

Призна подс.Т.А. за виновен, в това че:

1.  През периода 14.02.2008 г. - 17.03.2010 г. в гр.Варна, при условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършител с Ц.Н.Н. - управител и  собственик на Голд Милк - Бий" ЕООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 374 126, 23 лева, от които 205 234, 90 лева, дължими по ЗДДС и 168 891, 33 лева, дължими по ЗКПО, като потвърдил неистина в подадените пред ТД на НАП – Варна за периода справки - декларации по чл.125 , ал.1 от ЗДДС и Годишни данъчни декларации по чл. 92, ал.1 от ЗКПО  относно неистински сделки с ЕООД „Корект Таим" – Пловдив, не издал фактури за получени от дружеството суми по сключен договор с "Ейджънси Дивелопмънт Лимитид"- Република Сейшели и приспаднал неследващ се данъчен кредит по фактури с издател ЕООД "Корект Таим"- Пловдив , както следва:

- за данъчен период януари 2008 г. - ДДС в размер на 81 492, 92 лева за сумата от 250 000 евро, с левова равностойност 488 957, 50 лева, изплатени от "Ейджънси Дивелопмънт Лимитид"- Република Сейшели на основание чл.5.1 от договора /пета част/, за което не е издадена фактура съгласно чл.113,ал.4 от ЗДДС, не по- късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие, респективно от получаване на авансово плащане и не е декларирал до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят в Справка - декларация № 03001028062/ 14.02.2008 година,

-за данъчен период октомври 2008 г. - ДДС в размер на 32 597,16 лева, за сумата от 100 000 евро, с левова равностойност 195 583,00 лева, изплатени от "Ейджънси Дивелопмънт Лимитид"- Република Сейшели на основание чл.5.2 от договора /пета част/, за което не е издадена фактура съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС, не по- късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие, респективно от получаване на авансово плащане и не е декларирал до 14-то число включително на месеца следващ данъчния период, за който се отнасят в Справка – декларация № 03001124580/ 05.11.2008 година,

-за данъчен период юни 2009 г. - ДДС в размер на 8149,29 лева, за сумата от 25 000 евро, с левова равностойност 48 895,75 лева по фиксинга на БНБ, изплатени от "Ейджънси Дивелопмънт Лимитид"- Република Сейшели на основание чл.5.2 от договора /пета част/, за което не е издадена фактура съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС, не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие, респективно от получаване на авансово плащане и не е декларирал до 14-то число включително на месеца следващ данъчния период, за който се отнасят в справка - декларация № 03001238188/10.07.2009г.,

-за данъчен период септември 2009 г., избегнал плащането на данъчни задължения, като потвърдил неистина в подадена Справка декларация Вх. № 03001280570 /10.10.2009г., подадена в ТД на НАП – Варна, която се изисква по силата на закон - чл.72, ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС - несъществуващо право на данъчен кредит, по несъществуващи покупки по фактури с издател ЕООД "Корект Таим"- Пловдив, с номера № 1/10.09.2009г. на стойност 9680,00 лева и ДДС - 1936,00 лева, № 2/11.09.2009г. на стойност 29 000 лева и ДДС 5800,00 лева, № 3/14.09.2009г. на стойност 29 000 лева и ДДС 5800 лева, № 4/17.09.2009г. на стойност 28250,00 лева и ДДС 5650,00 лева , № 5 /20.09.2009г. на стойност 28250,00 лева и ДДС 5650,00 лева, № 6/23.09.2009г. на стойност 28250,00 лева и ДДС 5650,00 лева, № 7/26.09.2009г. на стойност 28250,00 лева и ДДС 5650,00 лева,

- за данъчен период октомври 2009 г., избегнал плащането на данъчни задължения, като потвърдил неистина в подадена Справка - декларация Вх. № 03001296111 /11.11.2009г., подадена в ТД на НАП – Варна, която се изисква по силата на закон - чл.72, ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС - несъществуващо право на данъчен кредит, по несъществуващи покупки по фактури с издател ЕООД "Корект Таим" - Пловдив, с номера № 8/02.10.2009г. на стойност 28050,00 лева и ДДС - 5610,00 лева, № 9/04.10.2009г. на стойност 28050,00 лева и ДДС - 5610,00 лева, № 10/14.09.2009 г. на стойност 28050,00 лева и ДДС - 5610,00 лева, № 11/17.09.2009г. на стойност 28050,00 лева. и ДДС - 5610,00 лева,

-за финансовата 2008 г., избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по чл. 93 от ЗКПО в размер на 139 603,33 лева, като потвърдил неистина в подадена пред ТД на НАП – Варна ГДД по чл. 92 от ЗКПО с Вх. № 0300И0010320/ 23.03.2009г,

-за финансовата 2009 г., избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по чл. 93 от ЗКПО в размер на 29 288, 00 лева , като потвърдил неистина в подадена пред ТД на НАП – Варна ГДД по чл. 92 от ЗКПО с Вх. № 0300И0020520/ 17.03.2010 г –престъпление по чл.255 ал.З вр. ал.1 ,т.2 , пр. 1 , т. 3 и т. 7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 , ал.2 от НК;

 

 2.  През периода 29.12.2008 г. - 22.05.2009 г., в град Варна, при условията на продължавано престъпление в съучастие, като съизвършител с Ц.Н.Н.- управител и собственик на капитала на " Голд Милк - Бий" ЕООД - гр.Варна, получил неследваща се парична сума от Държавния бюджет в особено големи размери - 297 820 , 26 лева чрез използване на документи с невярно съдържание, касаещи отразени нереални сделки между "Голд Милк - Бий" ЕООД , "Батримор С " ЕООД и "Грация 6 " ЕООД, представени в хода на ревизионните производства през периодите както следва:

-за периода 25.10.2007 г. - 31.07.2008 г., чрез Справка - декларация по ЗДДС за месец май 2008 г. с Вх. № 03001074947/16.06.2008г. подадена в ТД на НАП - Варна , която се изисква по силата на закон - чл.72 , ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС, дневник за покупки и продажби за месец май на "Голд Милк - Бий" ЕООД, фактури с №30/27.05.2008 г., №31/28.05.2008 г., № 32/29.05.2008 г. , № 33/29.05.2008 г., № 34/30.05.2008 г., издадени от "Батримор С " ЕООД - Пловдив; Справка - декларация по ЗДДС за месец юли 2008г. с Вх. № 03001097290/14.08.2008 г. , подадена в ТД на НАП - Варна , която се изисква по силата на закон - чл.72 , ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС, дневник за покупки за месец юли на "Голд Милк " ЕООД , фактура с № 247/30.07.2008 г. , издадена от "Грация 6" ЕООД - Пловдив ,

-за периода 01.08.2008 г. - 30.11.2008 г., чрез Справка - декларация по ЗДДС за месец август 2008 г. с Вх. № 03001105651/ 12.09.2008 г. , подадена в ТД на НАП - Варна, която се изисква по силата на закон - чл.72, ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС, дневник за покупки на "Голд Милк - Бий" ЕООД за месец август 2008г., фактури № 251/12.08.2008г., № 252/20.08.2008г., № 254/27.08.2008г., издадени от "Грация 6 " ЕООД- Пловдив , Справка - декларация по ЗДДС за месец септември 2008г. с Вх. №03001114265/09.10.2008г. подадена в ТД на НАП - Варна , която се изисква по силата на закон - чл.72 , ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС, дневник за покупките на "Голд Милк Бий" ЕООД за месец септември 2008 г., фактури с номера № 255/02.09.2008 г., № 256/05.09.2008 г., № 257/08.09.2008г.,  №258/12.09.2008 г., № 259/16.09.2008 г., № 260/19.09.2008 г.,  № 262/ 29.09.2008г., издадени от "Грация 6 "ЕООД - Пловдив,

-за периода 01.12.2008 г. - 31.03.2009 г., чрез Справка - декларация по ЗДДС с Вх. № 0300-1198982/13.04.2009г., подадена в ТД на НАП - Варна , която се изисква по силата на закон - чл.72 , ал.1 и чл.100, ал.1 от ЗДДС, дневници за покупки и дневници за продажби за данъчни периоди 01.12.2008 г. - 31.03.2009 г., престъпление по чл.256 ал.2 пр.З вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК;

 

3.През периода 12.10.2009 г. - 11.11.2009 г., в гр. Варна, при условията на продължавано престъпление като пълномощник на "Випера Амодитес Монтондон"ЕООД, в съучастие като съизвършител с Ц.Н.Н., чрез използване на документи с невярно съдържание - Справка - декларация с Вх. № 03001282500/ 12.10.2009 г. и Справка - декларация с Вх. № 03001296336/ 11.11.2009 г., направил опит да получи от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери - ДДС - сумата в размер на 61 010,00 лв., по фактури № 16/30.09.2009 г., № 18/30.09.2009г., № 20/31.10.2009 г. и № 21/31.10.2009 г., издадени от "Голд Милк - Бий " ЕООД, като деянието останало недовършено по независещи от дееца причини,  престъпление по чл. 256 ал.2, пр.З вр. ал.1, вр. чл.26 , ал.1 вр. чл.20 , ал.2 вр. чл.18 , ал.1 от НК.

Призна подс.Ц.Н. за виновна, в това че:

 1.През периода 12.10.2009 г. - 11.11.2009 г., в гр. Варна, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Т.А.А. -  пълномощник на "Випера Амодитес Монтондон "ЕООД, чрез използване на документи с невярно съдържание - Справка - декларация с Вх. № 03001282500/12.10.2009г. и Справка-декларация с Вх. № 03001296336/11.11.2009г., направила опит да получи от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери - ДДС - сумата в размер на 61 010,00 лева, по фактури № 16 /30.09.2009 г., № 18 /30.09.2009г., № 20/31.10.2009г. и № 21/31.10.2009г., издадени от "Голд Милк - Бий " ЕООД, като деянието останало недовършено по независещи от дееца причини, престъпление по чл. 256, ал. 2, пр. З вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл. 20 , ал. 2 вр. чл.18 , ал.1  от НК й налага наказание.

 

 2.През периода 14.02.2008година – 17.03.2010 година извършила в съучастие като съизвършител с Т.А.А. престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1, т.3 и т.7 вр. чл.26 ал.1от НК.

 

3.През периода 29.12.2008г.-22.05.2009година извършила в съучастие като съизвършител с Т.А.А. престъпление по чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

 

При проверка на  първоинстанционната присъда в санкционната част относно подс.Н. и при индивидуализация на наказанията на подсъдимите настоящият въззивен състав взе предвид следните обстоятелства:

Степента на обществена опасност на трите данъчни престъпления е висока. Те са реализирани в относително кратък период от време, при висока интензивност на престъпната деятелност на двамата подсъдими и използването на разнообразни похвати за имитиране на търговската дейност на „Голд Милк Бии“ЕООД. Ефективността в престъпното поведение е оценима и през призмата на  постигната заблуда у контролната данъчна администрация относно реалността на извършваното производство на пчелно млечице. При оценка на интензитета, настоящият въззивен състав акцентира и върху използвания похват за постигане на целените общественоопасни последици от А. и Н., включващ в документооборота търговци и счетоводно обслужване от отдалечена административна територия спрямо седалището на дружеството. Координацията в усилията на двамата по създаване на верига от фирми за данъчни измами, сред които регистрацията на „Випера Амодитес Монтондон“ЕООД също демонстрира високата степен на обществена опасност на деянията.

Между степента на обществена опасност на същинското данъчно престъпление и двете данъчни измами не би могла да се търси сериозна отлика с оглед причинената вреда и способа им на извършване. Изводът не се променя от факта, че една от квалифицираните данъчни измами е останала в стадия на опита. Във връзка с удовлетворяване на престъпната си мотивация двамата подсъдими са сторили всичко необходимо за възстановяване от държавния бюджет на ДДС, като контролните действия на приходната администрация са единствената причина за ненастъпилия съставомерен резултат.

Личната степен на обществена опасност на подс.Т.А. е сравнително висока. Той има трайно установени престъпни навици, довели до осъществяването на еднообразна противоправна дейност с наказаната по НОХД №1664/2006 година на ПОС. Активността на подсъдимия по структуриране на схемата за данъчна измама е висока, като той се явява нейният интелектуален генератор. Силно важим е този извод за същинското данъчно престъпление,в реализирането на което подс.А. има водещата роля. По отношение на двете престъпления по чл.256 от НК следва да се отчете съществената роля на подс.Н., доколкото за реализирането им от нейна страна са извършени последователни документооборотни действия.

С оглед изложеното, при спазване на принципите за справедливост и целесъобразност на наказанието, настоящият въззивен състав индивидуализира наказанията на подс.А. в условията на чл.54 от НК в следния размер:

-за престъплението по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.т.2, 3, 7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК – лишаване от свобода за срок от четири години. На основание чл.45 ал.1 от НК не се постанови наказание „конфискация“ ;

-за престъпление по чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК – лишаване от свобода за срок от три години, лишаване от право да заема държавна управленска длъжност на основание чл.37 ал.1 т.6 от НК за срок от три години, лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от три години на основание чл.37 ал.1 т.7 от НК;

-за престъпление по чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.18 ал.1 от НК -  лишаване от свобода за срок от три години, лишаване от право да заема държавна управленска длъжност на основание чл.37 ал.1 т.6 от НК за срок от три години, лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от три години на основание чл.37 ал.1 т.7 от НК.

Съвкупността се наказа в условията на чл.23 ал.1 от НК, като подс.А. следва да изтърпи наказание от четири години лишаване от свобода, изпълнимо  в условието на чл.61 т.2 от ЗИНЗС.

На основание чл.23 ал.2 от НК към определеното най-тежко наказание се присъединиха изцяло наказанията по чл.37 ал.1 т.6 и т.7 от НК - лишаване от право да заема държавна управленска длъжност за срок от три години, лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от три години. Настоящият въззивен състав не намери основание за приложение на чл.24 от НК, като прие че наказанието на съвкупността е съответно на интензивността на общата престъпна дейност.

В данните за съдимост на Т.А. е налично основание за приложение на чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК. След групиране на присъди по НОХД №1305/2006 година на ПРС и по НОХД №1664/2006 година по описа на ПОС, на подс.А. се наложи за изтърпяване по-тежкото наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода, отложено по реда на чл.66 ал.1 от НК с три години изпитателен срок.

В този изпитателен срок подс.А. е извършил предметните на настоящето наказателно производство три умишлени престъпления, за които му е наложено наказание лишаване от свобода.  При наличната хипотеза на чл.68 ал.1 от НК в изпълнение се приведе и наказанието от една година и шест месеца лишаване от свобода, изпълнимо също в условието на чл.61 т.2 от ЗИНЗС.

Личната степен на обществена опасност на подс.Н. следва да се оцени през призмата на водещата роля на подс.А. в осъществяването на същинското данъчно престъпление и производните му данъчни измами. Н.  е имала активност в поддържане на документооборота на Голд Милк Бии“ЕООД и представителството му пред администрацията.

Само в условието на маркиране, настоящият въззивен състав не е съгласен с извода на първоинстанционния съд относно нарушаване на стандарта на чл.6§1 от ЕСКЗПЧОС с оглед продължителността на наказателното производство по отношение на подсъдимата. Изводът е бланкетен, непочиващ на приетия подход от ЕСПЧ и националните съдилища за конкретна преценка на разумния срок за развитие на наказателното дело. С неправилен аргумент наказанието за същинското данъчно престъпление е определен в санкционния минимум от три години лишаване от свобода. Тъй като в протеста не е направено искане за увеличаване на наказанието, настоящата въззивна инстанция не би могла да влоши положението на Н., като в тази част присъдата следва да се потвърди на осн. чл.338 от НПК.

Относно престъплението по чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.18 ал.1 от НК, наказанието на подс.Н. се индивидуализира в хипотезата на чл.54 от НК – в размер на три години лишаване от свобода, лишаване от право да заема държавна управленска длъжност на основание чл.37 ал.1 т.6 от НК за срок от три години, лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от три години на основание чл.37 ал.1 т.7 от НК.

На основание чл.337 ал.2 т.1 от НПК първоинстанционната присъда се измени в частта относно приложението на материалния закон при санкционирането на престъплението по чл. по чл.256 ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 НК. Първоинстанционният съд  е допуснал нарушение на закона като е приложил неправилно правната норма в санкционната част, определяйки наказание лишаване от свобода под специалния минимум при отсъствие на предпоставки на чл.55 от НК. При наличието на съответен протест, настоящата инстанция  увеличи наказанието на подс.Н.  на три години лишаване от свобода и наложи кумулативните наказания -  лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от три години на основание чл.37 ал.1 т.7 от НК и лишаване от право да заема държавна управленска длъжност за срок от три години на осн.чл.37 ал.1 т.6 от НК

В условието на чл.23 ал.1 от НК съвкупността от три данъчни престъпления се наказа с лишаване от свобода за срок от три години. Налице са материално правните предпоставки на чл.66 ал.1 от НК за отлагане изтърпяването на наказанието с максимален изпитателен срок. С акцент върху постигане на индивидуалната превенция по чл.36 от НК, настоящият състав счита че изолирането на подс.Н.  в местата за лишаване от свобода не е обосновано. Ц.Н. не е осъждана. За нея процесните три престъпления се явяват и първи закононарушения. Не бива да се подценява обстоятелството, че деянията са извършени в периода на съжителството й с втория подсъдим по делото. Браненето на свободата на А. чрез депозираните недостоверни обяснения от Н. в стадия на съдебното следствие ясно показват емоционалната й привързаност към А.. Така се налага извод за отсъствие на трайна престъпна нагласа, показател че самокорекционният механизъм в поведението на подсъдимата е възможно да се активира в условията на изтърпяване на наказание под отлагателния изпитателен срок, като именно по този начин е постижима и индивидуалната превенция на наказателната отговорност.

На основание чл.23 ал.2 от НК към определеното най-тежко престъпление се присъединиха изцяло наказанията по чл.37 ал.1 т.т.6 и 7 от НК.

С присъдата се реши и въпроса за съдебните разноски.

При извършената служебна проверка на протестираната присъда, въззивният състав не намери основание за отмяната й. Констатира се формално противоречие между мотивната част и диспозитива на държаното определение по чл.372 ал.3 от НПК. Съдебният акт е резултат от изрично формулираните искания на подсъдимите и защитниците им за провеждане на съкратено съдебно следствие в хипотезата на чл.371 т.1 от НПК /молби – л.141, л.146 от НОХД/. Параметрите на отклонение от общия регламент на съдебното следствие са фиксирани от страните изрично и в съдебен протокол от 24.02.2015 година /л.149 от НОХД/, като обхващат разпита на всички свидетели и вещи лица с изключение на св.Е.Г. /разпитана в хипотезата на чл.280 от НПК/. Първоинстанционният съд е констатирал изрично законосъобразност на доказателствените средства и способите на доказване в досъдебната фаза и е държал определение по чл.372 ал.3 от НПК. В диспозитивната част е допуснал неточности, посочвайки че разпит на в.л.М.П. /автор на три счетоводни експертизи по делото/ в условията на чл.282 от НПК няма да проведе, като заключенията по ССчЕ ще се ползват непосредствено при постановяване на присъдата. При изброяване на експертизите е пропусната допълнителната ССчЕ т.19, л.43-47 от д.пр. Допуснато е и объркване в авторството на ветеринарната експертиза т.3, л.33-38, изготвена от в.л. проф.Ненчев.

Посоченото се възприема за несъществено процесуално нарушение, засегнало незначително съдържанието на съдебното определение в аспекта на чл.34 от НПК, което в никой случай не води до нарушение на принципа на чл.18 от НПК, поради приобщаване на експертизите по реда на чл.373 ал.1 вр. чл.283 от НПК.

По изложените съображения настоящият състав на въззивния съд постанови присъдата си.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.