Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

Номер 194/07.09.             Година  2016                      Град Варна

 

Варненският апелативен съд                             Наказателно отделение

На петнадесети юли                         Година две хиляди и шестнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:Янко Янков

                            ЧЛЕНОВЕ: Светослава Колева

Асен Попов

 

съдебен секретар Г.Н.

прокурор Светла Курновска

като разгледа докладваното от съдия Попов

ВНОХД № 278 по описа на съда за 2016г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.424, ал.1 вр. чл.422, ал.1, т.5 НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НОХД № 1537/2015 година по описа на Районен съд – гр.Добрич и отмяна на Определение №66/04.12.2015г., с което е одобрено споразумение спрямо осъдения Т.Г.К..

Производството по възобновяване е инициирано във връзка с нарушение на материалния закон и с искане делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

В съдебно заседание пред Варненския Апелативен съд осъденият се явява лично

Представителят на Апелативната прокуратура намира искането на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НОХД № 1537/2015 година по описа на Районен съд – гр.Добрич за основателно, тъй като е допуснато визираното в него нарушение на материалния закон.

Осъденият К. моли делото да бъде възобновено.

След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане, както и след като взе предвид становищата на страните по делото, Варненският Апелативен съд прие за установено от фактическа и правна страна следното:

С Определение №66/04.12.2015 година по НОХД №1537/2015 година на основание чл.382, ал.7 от НПК Районен съд – Добрич е одобрил споразумение постигнато с обвиняемия Т.Г.К., с което същият е признат за виновен в извършено престъпление по чл.343б ал.1 от НК. На основание чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК и на основание ч.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК на обвиняемия е определено наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, при задължително явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;

На основание чл.343г във връзка с чл.37 ал.1 т.7 вр. чл.59 ал.4 от НК обвиняемият е лишен от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца, като е зачетен периода от време, в който е бил лишен от това право по административен ред, считано от 08.11.2015г. Определението, с което е одобрено споразумението, е влязло в сила при постановяването му на 04.12.2015г..

АС – Варна прецени, че така подаденото искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НОХД № 1537/2015г. по описа на Районен съд – Добрич, с аргумент за допуснато съществено процесуално нарушение е допустимо, а по същество и основателно, по следните съображения:

Определението по НОХД № 1537/2015 година на Районен съд – Добрич, действително е постановено при съществено нарушение на закона по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 от НПК. От приложените писмени доказателства по делото се установява, че съдът е нарушил материалния закон, тъй като неправилно е приложил разпоредбата на чл. 55, т.2, б. "б", пр.1 НПК, заменяйки предвиденото в чл.343б,ал.1 НК наказание "лишаване от свобода" с наказанието "пробация". Действащата към момента на извършване на престъплението разпоредба на чл.343б, ал.1 НК е предвиждала наказание с минимален праг от една година "лишаване от свобода", т.е законодателят е определил императивно минимален размер на санкцията, което автоматично изключва приложението на чл. 55, т.2, б. "б", пр.1 от НПК. По този начин одобрявайки споразумението, първостепенният съд е нарушил материалния закон. Допуснатото нарушение по чл. 348, ал.1, т.1 НПК е съществено и представлява основание по чл. 422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело. С оглед на изложеното, искането на Главния прокурор на РБ за възобновяване на делото е основателно и като такава, следва да бъде уважено.

Водим от горното и на основание чл. 424, ал.1 от НПК, Варненски апелативен съд,

                                  Р   Е   Ш   И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА НОХД №1537/2015г. по описа на Районен съд – гр.Добрич.

ОТМЕНЯ по реда на възобновяването Определение №66/04.12.2015г., постановено по НОХД №1537/2015 г. по описа на Районен съд – гр.Добрич, с което е одобрено споразумение с осъдения Т.Г.К...

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – гр.Добрич, от стадия на съдебното заседание.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: