Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                              

                                                               88

 

                                           Варна,  15.5.2015 година

 

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Шести Март,две хиляди и  петнадесета година,в  състав:

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

                                                                                                               СТАНЧО САВОВ

 

                 Секретар С.Д.

                 Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 28 по описа за 2015 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 114/19.12.2014 година по НДОХ № 517/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият П.Д.К.,ЕГН ***********о*** е бил признат за виновен в това,че:На 14.12.2009 година в град Варна,в качеството си на представляващ"Парти Плейс" АД,ЕИК по Булстат 148143525,за данъчен период месец Ноември 2009 година избегнал плащане на данъчни задължения в особено големи размери - ДДС,като потвърдил неистина в подадена декларация-СД по ЗДДС вх.№ 0300-1319536/14.12.2009 година,подадена в ТД НАП-Варна,която се изисква по силата на член 125 алинея 1 от ЗДДС,в която включил фактура с издател"Ринг Холидей ДМ"ЕООД с номер № 0000000002/16.11.2009 година,с предмет на доставка,неосъществена по смисъла на член 6 от ЗДДС и неправомерно приспаднал данъчен кредит в размер на 131 000.00 лева/сто тридесет и една хиляди лева/,и на основание член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 2 предложение първо и точка 7 от НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила.

Със същата Присъда подсъдимият П.Д.К., ЕГН ********** е бил осъден да заплати сумата от 131 000.00 лева в полза на Държавата,като обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на деянието,ведно със законната лихва,считано от 14.12.2009 година,до окончателното изплащане на сумата;както и на основание (лен 189 алинея 3 от НПК подсъдимият П.Д.К., ЕГН ********** е бил осъден да заплати направените по делото разноски  в размер на 625.80 лева /шестотин двадесет и пет лева и осемдесет стотинки/в полза на Държавата,по сметка на ОД на МВР-Варна сумата от 558,10 лева/петстотин петдесет и осем лева и десет стотинки/в полза на Държавата по сметка на Окръжен съд Варна, както и държавна такса върху уважения граждански иск,в размер на 5 240 лева/пет хиляди двеста и четиридесет лева/.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият П.Д.К.,обжалвал я е чрез защитника си-адвокат Т.Я.-*** с бланкетна жалба,като неправилна и незаконосъобразна и с молба тя да бъде отменена и постановена друга такава,с която подсъдимият К. да бъде оправдан изцяло за престъплението,за което е бил предаден на съд.

В писмено становище Главен юристконсулт в ТД на НАП-град Варна,от името на Министъра на финансите,като представляващ държавата,моли да бъде потвърдена Присъдата в гражданско-осъдителната й част,като бъде потвърден предявения граждански иск по основание и размер за сумата от 131 000,00 лева-обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на деянието,ведно със законната лихва,считано от 14.12.2009 година до окончателното изплащане на сумата.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища:

Защитата на жалбоподателя и подсъдим П.Д.К.-адвокат Т.Я.-*** поддържа изцяло оплакванията в жалбата си,излагайки подробни съображения в тази насока.

Представителят на държавното обвинение,излагайки съображения,дава заключение,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение и бъде потвърдена изцяло първоинстанционната Присъда,включително и в гражданската й част.

В последната си дума подсъдимият К. заявява,че иска справедливо решение.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия П.Д.К.;становищата на страните по делото;становището на подсъдимия К. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на защитата на подсъдимия П.Д.К. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,след като е направил констатация,че болшинството от фактите в обвинителния акт не се оспорват от страните,е приел за установена следната фактическа обстановка: 

"Парти Плейс”АД е било създадено на 24.10.2007 година и е било вписано в Регистъра на търговските дружества под №14,том 868,страница 54 по фирмено дело №5204/2007 година,с Решение на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД №9182/24.10.2007 година с основен предмет на дейност:комплексна хотелиерска и ресторантьорска дейност,туристическа и турагентска дейност,организиране на развлекателни и шоу програми и мероприятия,аниматорска дейност,организиране на екскурзии в страната и чужбина,търговия,внос и износ на стоки,строително-монтажни и довършителни работи,покупка,строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;управление на недвижими имоти;изработване на проекти за жилищни и нежилищни сгради,посредничество при сделки с недвижими имоти; покупка на стоки и други вещи,с цел продажба в първоначален,преработен или обработен вид;производство на стоки с цел продажба;комисионна,спедиционна, складова,лизингова, рекламна дейност;търговско представителство и посредничество,складови сделки;превозна, програмна,импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост и осъществяване на всякаква друга стопанска или търговска дейност,която не е нормативно забранена.

Дружеството било учредено в Република България,със седалище и адрес на управление:град Варна,улица"Генерал Колев”,№1.Капиталът на дружеството е с номинална стойност 3 170 000,00 лева,внесени изцяло,в поименни акции:3 170 000 броя акции с номинална стойност 1 лев.Акциите на дружеството се прехвърлят без ограничение по предвидения в закона ред.Акциите се издават с еднаква номинална стойност и са неделими,но могат да се притежават и в съсобственост.В устава на дружеството е била предвидена възможност за издаването на акции с особени права и привилегии.Дружеството е с едностепенна форма на управление.Изпълнителния орган е Съвет на директорите,който към датата на учредяване на дружеството е бил в състав:М.К.И.; М. Д. Р. и Б.И.М.. Дружеството се представлявало от М.К.И..

Със Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерното дружество, образец А5 до Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието е вписано на 08.05.2008 година"Парти Плейс”АД,ЕИК по Булстат 148143525 със седалище и адрес на управление:посочения по-горе при учредяване на ЮЛ-град Варна,улица"Генерал Колев”№1 и с предмет на дейност, изпълнителен орган на управление и представляващ дружеството-посочените по-горе.

"Парти Плейс”АД било регистрирано в ТД НАП-Варна на 24.10.2007 година.Регистрацията на дружеството по ЗДДС е била извършена на основание заявление за регистрация,считано от 23.11.2007 година.Дружеството е дерегистрирано по ЗДДС на 05.09.2012 година.

През периода месец Януари-месец Декември 2009 година не е осъществявано преобразуване на дружеството,няма прехвърлени или новопридобити акции,както и не са изплащани дивиденти и лихви.

Със Заявления за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество до Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието на 28.01.2011 година са били вписани промени в"Парти Плейс”АД.Извършено е било чрез договор за покупко-продажба на акции от капитала на"Парти Плейс”АД от 26.06.2010 година прехвърляне на поименни акции от „Кинтехс” ООД и от"Еврохолдинг”ЕООД на свидетеля М.С.Д.,след което същият с приемно-предавателен протокол от 26.06.2010 година между по-горепосочените дружества и свидетелят М.С.Д.,е получил временни удостоверения за поименни акции на дружеството.

С договор за управление на изпълнителен директор на „Парти Плейс”АД от 25.06.2010г., сключен между"Парти Плейс”АД,чрез председателя на Съвета на директорите-свидетелят Н.С.Д. и свидетелят М.С.Д.,като последният е приел да бъде изпълнителен директор на дружеството.След извършената промяна,дружеството се е управлявало и представлявало от свидетеля М.С.Д..Седалището и адреса на управление на същото били променени с Решение на Общото събрание на акционерите от 22.02.2012 година на:град Варна,район"Одесос”,улица„Райко Жензифов”, №50, етаж 1, апартамент 1.

С Договор за възлагане на управление на изпълнителен директор на$Парти Плейс”АД от 01.01.2009 година,чрез председателя на Съвета на директорите Я.С.С. е възложено в съответствие с действащото законодателство,Устава на"Парти Плейс”АД и решенията на Съвета на директорите на дружеството, представителството на същото пред трети лица и е бил избран за Изпълнителен директор на дружеството подсъдимият П.Д.К. с договорено месечно възнаграждение от 500,00/петстотин/лева.

Преди това си назначение подсъдимият К. работил 21 години като енергетик и монтьор в"Девня Цимент”АД.Съгласно договора за управление на изпълнителен директор на дружеството подсъдимият имал представителни функции и ограничени правомощия за прехвърляне и предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или обособени части от него,разпореждане с недвижими имоти на дружеството,обременяването им с вещни права и предоставянето им в обезпечение,теглене на кредити и предоставяне на заеми от името на дружеството,се изисквало изрично разрешение на Съвета на директорите на дружеството.Видно от вписания в Търговски регистър годишен финансов отчет за 2009 година,подписан от подсъдимия К. на 15.06.2010 година,същият е посочил профила на компанията,описание на основната сфера на дейност и развитие.

В Приложението към ГФО за 2009 година на дружеството"Парти Плейс” АД,съставено на 27.02.2010 година от свидетелката Р.Г. и подписано от подсъдимия К. в качеството му на управител се сочат начина на разпределение на капитала;финансиране на дейността;годишни счетоводни отчети;дълготрайни активи,в това число нематериални дълготрайни активи;материални запаси;сделки с чуждестранна валута;признаване на приходи и разходи,свързани лица,доходи на персонала и събития,настъпили в дейността на дружеството след изготвяне на годишния финансов отчет.Свидетелката Р.Г. от 2007 година водила счетоводната отчетност на"Парти Плейс”АД, като първоначално с нея се е свързала М.И.,която към него момент е била изпълнителен директор на дружеството.

След като подсъдимият К. заел поста Изпълнителен директор,свидетелката Г. продължила да работи и с него.Договор за счетоводно обслужване на дружеството не е подписвала.Работата извършвала въз основа на устна договорка с конкретния изпълнителен директор на дружество. Справките декларации,дневниците за покупките и дневниците за продажбите по ЗДДС се подписвали съответно от П.К., а в последствие и от свидетеля М.С.Д..Свидетелката Г. не подписвала тези документи.Нейно задължение било да ги оформя,след което въз основа на издадено и пълномощно от 02.07.2009 година от подсъдимия К. ***.Нейните пълномощия по отношение на дружеството „Парти Плейс”АД са се свеждали до това да води счетоводството на фирмата,като всички счетоводни документи,които е съставяла са били на базата на представените и документи и данни,подавани от управителите на дружеството. Свидетелката била упълномощена да представлява дружеството пред ТД НАП-Варна и всички данъчни поделения на територията на страната,като имала право да извършва фактически и правни действия,включително и да подава и подписва молби,декларации,както и всякакви документи,свързани с дружеството по ЗДДС, да представлява дружеството при данъчни проверки и ревизии,както и други ограничени представителни функции пред държавни институции,органи и банки. Други пълномощия във връзка с това дружество не е имала.Тя не знаела дали дружеството е имало други упълномощени лица относно извършване на търговска дейност или осъществяване на представителство.

С искане за предоставяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице"Парти Плейс” АД с изходящ № Вх.№ 7585-1/13.05.2010 година на ТД НАП-Варна,връчено на 14.05.2010 година на свидетелката Р.Г.,в качеството й на пълномощник на дружеството,са искани документи и писмени обяснения,необходими за извършване на насрещна проверка. Събраните и анализирани документи,касаещи дейността на"Парти Плейс” АД са били описани в протокол за извършена насрещна проверка с №03-19-1001831/00001/31.05.2010 година на ТД НАП-Варна,ИРМ-Силистра.

По отношение на декларираната от"Парти Плейс” АД в отчетните регистри по ЗДДС получена доставка от"Ринг Холидей ДМ"ЕООД е било представено копие на фактура №0000000002/16.11.2009 година и съпътстващи документи,от които е било установено,че предмет на декларирана доставка са били 22 932 стека цигари, подробно описани в приложената фактура,на обща стойност 655 000,00 лева и ДДС 131 000,00 лева.Същата била заплатена изцяло в брой на 27.05.2010 година-съгласно приложени разходен касов ордер № 2232/27.05.2010г. и хронологична ведомост на сч. сметка 401 за периода 01.01.2010 - 28.05.2010 година.

 Съгласно договор за отговорно пазене от 16.11.2009 година"Парти Плейс”АД,в качеството си на възложител,е предал на"Ринг Холидей ДМ”ЕООД,в качеството му на изпълнител 22932 броя стека цигари на отговорно пазене до поискване от страна на възложителя.За същото е било уговорено възнаграждение в размер на 900,00 лева без ДДС.Складът е бил нает от изпълнителя и е бил с адрес:град Варна,Крайезерен път,ЗПЗ.В хода на данъчната проверка не са били представени редовно изисканите писмени обяснения,относно точното местонахождение на складовете,където са били натоварени и разтоварени стоките,за чия сметка и с чии превозни средства е извозена стоката/марка,модел и peг. № за всяко от тях/,индивидуализиращи данни /имена, ЕГН/на шофьорите на превозните средства и работниците,извършили натоварването и разтоварването на стоките или извършили услугите.Не са били представени счетоводни регистри за отчитане на операциите по заприходяването на цигарите,тяхното изписване,отчитане на приходи и начисляване на ДДС при последващата реализация.Не са били представени и фактури или други данъчни документи за последваща реализация на доставените по фактура цигари,което предполагало, че към 28.05.2009 година същите са били налични в проверяваното дружество."Парти Плейс”АД е декларирало в отчетните регистри по ЗДДС за месец Ноември 2009 година с Вх.№ 0300-1319536/14.12.2009 година получена доставка от"Ринг Холидей ДМ”ЕООД,документирана с фактура № 0000000002/16.11.2009 година.

Съгласно заключението на назначената в хода на досъдебното производство съдебно-счетоводна експертиза към приложените документи по досъдебното производство,както и в хода на проверката от ТД НАП - Варна,не се установяват точно местонахождение на складовете,в които се намира стоката по фактура № 0000000002/16.11.2009 година;за чия сметка и с чии превозни средства е извозена стоката;липсват данни за превозни средства,шофьори,работници, които са извършвали натоварването и разтоварването на стоките;липсват счетоводни регистри,в които са отразени операциите по заприхождаването и изписване на стоките,както и фактури и последваща продажба,което предполага наличието на стоки в дружеството."Парти Плейс”АД не е представил счетоводни регистри,в които са отразени операциите по заприхождаването и изписването на стоките по фактура № 0000000002/16.11.2009 година от"Ринг Холидей ДМ”ЕООД, както и доказателства за извършена доставка по смисъла на член 6 от ЗДДС.-На основание член 70 алинея 5 от ЗДДС не е налице право на приспадане на данъчен кредит.Размерът на неправомерно ползвания данъчен кредит от"Парти Плейс”АД, ЕИК по Булстат 148143525 за месец Ноември 2009 година е 131 000,00 лева.

Съгласно заключението на назначената в досъдебна фаза съдебно-графологична експертиза във връзка с положените подписи в графа"Предал"в оригинал на Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС за отчетните периоди от месец Септември до месец Декември 2009 година за"Парти Плейс”АД;подписите,положени в оригинал на СД ДДС с вх.№ 19606/14.10.2009 година,Вх. № 03001304453/16.11.2009 година;Вх. № 1319536/14.12.2009 година и Вх. № 1332892/14.01.2010 година в графа:"подпис и печат”,в дневника за покупките и дневника за продажбите на дружеството за отчетните периоди от месец Септември до месец Декември 2009 година,както и в оригинала на пълномощните с упълномощител:подсъдимия П.К. и упълномощен Ж.С.К. от 14.10.2009 година,16.11.2009 година,14.12.2009 година и от 14.01.2010 година.

Подписите,положени в графа:"Предал"в оригинали на Протоколи за приемане на декларации и дневници по ЗДДС за отчетните периоди месец Септември,месец Октомври,месец Ноември и месец Декември 2009 година за"Парти Плейс”АД не са били положени от лицата,от които е взето сравнително изследване.

Подписите,положени в графа:"Подпис и печат"в оригинали на СД ДДС по Вх.№ 19606/14.10.2009 година,Вх. № 03001304453/16.11.2009 година;Вх. № 1319536/14.12.2009 година и Вх.№ 1332892/14.01.2010 година за отчетните периоди месец Септември 2009 година,месец Октомври 2009 година,месец Ноември 2009 година и месец Декември 2009 година за"Парти Плейс"АД са били положени от подсъдимия П.Д.К..

Подписите,положени в графа:"Подпис и печат"в оригиналите на дневниците на покупките и дневниците на продажбите за отчетните периоди месец Септември 2009 година,месец Октомври 2009 година,месец Ноември 2009 година и месец Декември 2009 година за"Парти Плейс”АД са били положени от подсъдимия П.Д.К..

Подписите,положени срещу"Упълномощител”в оригинали на пълномощни с упълномощител П.Д.К. и упълномощен Ж.С.К. от 14.10.2009 година,16.11.2009 година,14.12.2009 година и от 14.01.2010 година са били положени от подсъдимия П.Д.К..

Съгласно заключението на назначената с оглед указанията във въззивното решение допълнителна съдебно-счетоводна експертиза от вещото лице ВАСИЛЕВА на място в счетоводството на"Ринг Холидей ДМ”ЕООД/съконтрахент по процесната сделка/,след изследване касовата книга и отразяване на хронологичните сметки,сметка каса и сметка 411 за процесния период е било установено,че касова книга не се води.Липсва папка с приходни и разходни касови ордери за отчитане на паричните средства.Плащанията се отразяват в счетоводството на база фискален бон,като разходни касови ордери не се съставят.Касовата наличност на"Ринг Холидей ДМ” ЕООД към 16 Ноември 2009 година е 800,17 лева.За процесния период в касата на фирмата са постъпили 1 028 793,70 лева;241 950,00 лева-вноска от собственика 843,70 лева-вноска на собственика.Установена е била само една платена фактура за продажба на цигари за процесния период – 786 000,00 лева плащане по процесната фактура № 2/16.11.2009 година.Има издадени приходни ордери.Разход каса - 241750,84 лева- за покупка на недвижими имоти.Касова наличност към 27,05,2010 година -787843,03 лева.По поставената задача за движението по дебит и кредит сметка 411,както и кредита на сметка"Приходи по група 70”за периода към момента на плащането от момента на съставяне на процесната фактура до дата 28.05.2010 година вещото лице е установило,че"Ринг Холидей ДМ”ЕООД е отчело продажба на цигари,за които има издадени фактури.Отразени са в счетоводството в съответствие със Закона по счетоводство и са включени в дневник за продажби за месец Ноември 2009 година,деклариран пред НАП.Осчетоводен е приход от продажби в кредит на сметка 702"Приходи от продажби на стоки":

- "Парти Плейс"АД-фактура № 2/16.11.2009 година – 655 000,00 лева.

- "Ен Трейд Комерс 2009"ЕООД-фактура 3/18.11.2009 година - 230200,00 лева.

- "ТМ Инвест"ЕООД-фактура 4/24.11.2009 година – 753484,23 лева.

За периода 16.11.2009 година - 27.05.2010 година по дебита на сметка 411"Клиенти” са осчетоводени фактури на обща стойност – 1 966 421,08 лева; Кредит сметка"Приходи по група 70”-1 638 684,23 лева.;Кредит – 4532; Начислен ДДС продажби - 327736.85 лева.

Вещото лице е приело,че е налице счетоводно отразяване на доставката на стоката на"Ринг Холидей ДМ” ЕООД.Салдо по сметка 304"Стоки”към 16.11.2009 година е на стойност 1 426 787,38 лева,което представлява стойността на доставените цигари без ДДС.Доставки по фактури са изцяло платени от средства на собственика.Към 31.05.2010 година счетоводна сметка 493"Разчети със собственика”има кредитно салдо в размер на 1 793 950,00 лева,представляващи парични средства постъпили в брой в касата на"Ринг Холидей ДМ”ЕООД.Към фактурите за доставка има приемно предавателни протоколи.Закупените цигари от"Олимпия-1”ЕООД и"Донитрейд Сървис”ЕООД по количества съответстват на предадените количества,но липсват складови разписки за заприхождаване на стоката.Липсва договор за наем на склад на фирма"Ринг Холидей ДМ”ЕООД.Няма осчетоводен наем склад за периода от доставка на цигарите до тяхната реализация.

Съгласно заключението на назначената в съдебна фаза комплексна криминалистическа експертиза с вещото лице СЛАВОВ :

1.Подписите,положени"За Възложител”в копие на договор за отговорно пазене от 16.11.2009 година и"Получател”в копие на фактура № 2 от 16.11.2009 година са положени от подсъдимия П.К..

2.Подписът,положен"За Изпълнителя”в копие на договор за отговорно пазене от 16.11.2009 година е положен от М.Г..

3.Двете копия на фактура №2 от 16.11.2009 година не са идентични.Те не са копия на един и съши документ.

4.Двете копия на договор за отговорно пазене от 16.11.2009г. не са идентични.Те не са копия на един и същи документ.

5.Двете копия на приемно-предавателен протокол към процесната фактура № 2/16.11.200 година не са идентични.Те не са копия на един и същи документ.  

От представената справка от ОД МВР Варна КИАД е било установено,че в системата АИС на МВР липсват регистрирани влизания и излизания от територията на страната на лицето М.Г. за периода 16.11.2009 година до 28.05.2010 година.Последното регистрирано пътуване на лицето е излизане от Република България през ГКПП Аерогара София на 29.08.2011 година.

Гореописаната по-горе фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел за установена по безсъмнен и категоричен начин след пълен и комплексен анализ на всички събрани по делото както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие писмени и гласни доказателства по делото.Освен,че по реда на член 373 алинея 1 от НПК е приобщил към доказателства по делото показанията на свидетелите:Н.С.Д.,М.С.Д.,Н. Р. и НИ СТАТЕВ,в съдебно заседание е разпитал свидетелите: Р.Г.,С.С. и НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ.

И след подробен анализ на показанията на свидетеля С.С.,първоинстанционният съд е приел,че те са изолирани от целия останал доказателствен материал по делото;отчел е и обстоятелството,че с показания в насока,че сделката му с подсъдимия К. е привидна,би се уличил сам в извършване на престъпление,като законосъобразно и обосновано не е кредитирал показанията му.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като пълни,последователни,законосъобразни,обосновани и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянието си на 14.12.2009 година в град Варна подсъдимият П.Д.К. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав  на член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 2 предложение първо и точка 7 от НК.Фактическият състав на това престъпление касае факт на деклариране на едно неистинско обстоятелство,а именно:Осъществена сделка за покупка на цигари по фактура №2 при съконтрахент"Ринг Холидей ДМ”ЕООД в подадена декларация-СД по ЗДДС с Вх. № 0300 - 1319536/14.12.2009 година и съответно:неправомерно приспадане на данък,с цел избягване на заплащането му.Налице е било несъществуващо право на данъчен кредит по несъществуваща сделка-покупка на цигарите и по този начин и избягване плащане на дължими данъчни задължения.А размерът на задължението от 131 000,00 лева обуславя и извършване на престъпление в големи размери.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема напълно,като законосъобразни и обосновани изводите на първоинстанционния съд,че би било достатъчно да се докаже положителния факт на реално осъществена сделка,за да бъде оборено държавното обвинение.Такова доказване не бе предприето и не са били събрани никакви доказателства в тази насока.Същевременно държавното обвинение противопоставило конкретни факти за това,че твърдяната сделка е фиктивна:липсата на счетоводна и друга документация,която обичайно съпровожда сделките и при двете страни;липсата на транспортни документи и други.Законосъобразни и обосновани са били направените изводи,че само получаването и представянето на фактура с изискуемите реквизити е достатъчно за да се докаже реалност на сделка.В конкретния случай и след проведените допълнителни експертизи е било установено,че дори представените от счетоводството на търговеца и на неговия контрахент копия на първични документи са копия на различни оригинални документи:В това число процесната фактура,приемно-предавателния протокол към нея и договора за отговорно пазене.В тази насока първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано се е позовал и на ТР №1/07.05.2009 година на ОСНК на ВКС на РБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Престъплението е било извършено при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

Както беше посочено по-горе в мотивите на Решението,подадената жалба от защитата на подсъдимия П.Д.К.-адвокат Т.Я.-*** е бланкетна,без да са посочени конкретни оплаквания против Присъдата на първоинстанционния съд.

В съдебно заседание от 06.03.2015 година,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,адвокат Я. излага съображения,че жалбата му е била бланкетна,тъй като към момента на подаването й не бил уведомен за изготвените към нея мотиви.Поддържайки основната си теза,че сделката е била реална,а не фиктивна,същевременно конкретизира оплакванията си против постановената от ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Присъда в следните насоки:

- Че съдебното наказателно производство не било предшествано от досъдебно такова,защото то съществувало формално,тъй като 3/4 от разпитаните на досъдебното производство били заличени за разпит във фазата на съдебното следствие,като дори и основния свидетел С.С. не бил разпитван за сделката с цигарите.,

- Че писмените документи за сделката са били събрани не на досъдебното производство,а във фазата на съдебното следствие.,

- Че неправилно в мотивите към Присъдата първоинстанционният съд е направил своите изводи,че не е имало сделка с цигарите,като в тази насока неправилно са били ценени както гласните доказателства/показанията на свидетеля С.С./,така и писмените такива.,

- Че е било доказано в съдебното производство,че фирма"Ринг Холидей ДМ"ЕООД е доставила цигарите;че фирмата"Олимпия 1"ЕООД е държала лиценза за внос на цигарите и че"Парти Плейс"АД е било дружеството,което постоянно търгувало с цигари,продавайки ги на дребно в своите обекти.,

- Че макар и съдебно-графологичната експертиза да е установила разлика във формата на двата документа,не е установила разлика в подписите на тези документи и че това не ги е правело във всички случаи фалшиви.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че така направените оплаквания от защитата на подсъдимия К. за допуснати нарушения от първоинстанционния съд при постановяване на Присъдата се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,по следните съображения :

1.Неоснователни са оплакванията за липса на досъдебно производство преди съдебното такова;за заличаване на свидетели;за кредитирането или не на показанията на свидетеля С.С.,тъй като:

Първоначалният обвинителен акт а бил внесен от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА във ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД след проведено досъдебно производство при пълно спазване изискванията на част Трета от НПК-Досъдебно производство-от член 191 до член 246 от НПК.,

Обвинителният акт е бил внесен със събрани на досъдебното производство доказателства в два тома у с посочени лица за призоваване:обвиняем К.;общо 8 свидетели и две вещи лица.,

В съдебно заседание от 08.09.2014 година,след като защитата на подсъдимия К. е заявила от името на последния,че не желае да бъдат разпитвани всички свидетели и при съгласие от страна на прокурора за това,с Определение съдът е одобрил изразеното съгласие да не се провежда разпит на свидетелите:Н.С.Д.,М.С.Д.,Н. Д. Р. и Я.С.С./общо четирима свидетели по списъка за призоваване,приложен към обвинителния акт/,като при постановяване на Присъдата ще се ползва съдържанието на протоколите им за разпит.Делото е било отложено и насрочено за разпит на останалите четирима свидетели по списъка към обвинителния акт:Р.И. Г.,С. Д. С.,Н.И.Л. и Б. Д. Б.,както и на вещите лица Р.А.С. и С.З.С.

В последващи съдебни заседания от : 06.10.2014 година,19.12.2014 година са били разпитани посочените по-горе свидетели и вещи лица,приобщени са били към доказателствата по делото заключенията по изслушаните съдебно-счетоводна и съдебно-графологична експертизи;били са допуснати до разпит и други лица като свидетели;изискани са били писмени доказателства,били са приемани и други писмени доказателства по делото;назначени са били допълнителни съдебно-графологична и съдебно-счетоводна експертизи;изслушано е били вещите лица и приобщени заключенията по тези допълнителни експертизи,като и в края на съдебното следствие,подсъдимият К. се е възползувал от правата си по НПК и е заявил,че не желае да дава обяснения.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЗИ ГРУПА ОПЛАКВАНИЯ от защитата на подсъдимия К.:Във фазата на досъдебното производство от страна на ВАРНЕНСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА не е било допуснато нарушение на процесуалните правила,тъй като е било проведено реално и в съответствие с изискванията на НПК досъдебно производство.Не било допуснато във фазата на съдебното производство и нарушение на процесуалните правила от страна на първоинстанционния съд,тъй като не е допуснато заличаване на свидетели,дали показания на досъдебното производство,а след изрично искане от страна на защитата на подсъдимия К. и след непротивопоставяне от страна на прокурора в тази насока,съдът е одобрил изразеното съгласие да не се провежда разпит на свидетелите:Н.С.Д.,М.С.Д.,Н. Д. Р. и Я.С.С.,като при постановяване на Присъдата ще се ползва съдържанието на протоколите им за разпит.В правомощията на съда е да прецени дали да кредитира или не показанията на свидетеля С.С.,като следва да даде законосъобразен и обоснован отговор защо не кредитира показанията му/което и първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е сторил/.

2.Няма никакви законови ограничения по НПК за първоинстанционния съд,с оглед цялостното изясняване на фактическата обстановка по делото,по искане на страните или по своя инициатива,да събира и прилага по делото и нови доказателства.В конкретния случай ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД не е допуснал нарушение на процесуалните правила,като е събирал писмени документи във връзка със наличието или не на сделка и във фазата на съдебното следствие.

3.В правомощията на първоинстанционния съд е,след събиране на всички доказателства по делото,да направи своите изводи дали е било доказано по безсъмнен и категоричен начин повдигнатото от обвинителната власт обвинение против едно физическо лице или не.В конкретния случай законосъобразни и обосновани са изводите на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,че не е имало осъществена  реална сделка,като в тази насока е обсъждал всички доказателства по делото,включая и показанията на свидетеля С..

4.Законосъобразни,обосновани и безспорни са изводите на първоинстанционния съд,че:По представените счетоводни документи е било установено,че друг контрахент на"Ринг Холидей ДМ”ЕООД в процесния период е бил"Булмес”ООД.Тази фирма отново е била представлявана от свидетеля С. съвместно със свидетеля ЛАЗАРОВ.От показанията на последния обаче е било установено,че въпросното дружество е било създадено с цел изграждане на предприятие в село Яребична.Дружеството било преустановило дейността си през 2012 година.От материалите по ревизионните производства и Решението 1318/05.08.2011 година на Директор Дирекция"ОУИ” при ЦУ НАП София е било установено,че фирмата е била в ликвидация от 13.11.2009 година,а с Решение №267/04.06.2011 година е била обявена в несъстоятелност.От ревизионните производство,в частност фактическите констатации извън изводите на органите по приходите,също е било установено,че на"Ринг Холидей ДМ”ЕООД  е отказано изцяло признаване правото на данъчен кредит по фактурите,издадени от предходните контрагенти"Донатрей Сървиз”ЕООД и"Олимпия 1”ЕООД-с оглед представени фактури,разплащане,съхранение и транспортиране на стоките.Първоинстанционният съд е направил и констатацията си,че към процесния период дружеството"Ринг Холидей ДМ”ЕООД не е имало открита банкова сметка.

***.Както беше посочено по-горе:Подписите,положени"За Възложител”в копие на договор за отговорно пазене от 16.11.2009 година и"Получател”в копие на фактура № 2 от 16.11.2009 година са положени от подсъдимия П.К.,а подписът,положен"За Изпълнителя”в копие на договор за отговорно пазене от 16.11.2009 година е положен от М.Г..Двете копия на фактура №2 от 16.11.2009 година не са идентични и не са копия на един и съши документ.Двете копия на договор за отговорно пазене от 16.11.2009г. също не са идентични и не са копия на един и същи документ.Двете копия на приемно-предавателен протокол към процесната фактура № 2/16.11.200 година също не са идентични и не са копия на един и същи документ.

А след като вещото лице по съдебно-графологичната експертиза  е установило разлика във формата на двата документа и разлика в тяхната идентичност,след като тези изводи не са били оспорени пред първоинстанционния съд,не се оспорват и пред въззивната апелативна инстанция,то тези писмени доказателства не са годни да докажат реалността на извършването на сделката,каквито са твърденията на подсъдимия К. и защитата му.

Оплаквания за явна несправедливост на наложеното на подсъдимия П.Д.К. наказание не са направени както в жалбата на защитата на подсъдимия,така и в съдебно заседание от 06.03.2015 година по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция.С оглед правомощията си по член 314 алинея 1 от НПК,при цялостната проверка на правилността на Присъдата,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че:Законосъобразно и обосновано,на базата на събраните по делото доказателства,първоинстанционният е приел,че подсъдимият К. е лице с невисока обществена опасност;отчел е като смекчаващо отговорността обстоятелство за него-чистото му съдебно минало,както и липса на отегчаващи отговорността обстоятелства;отчел е и че от инкриминацията е до постановяване на Присъдата е  изминал един не малък период от време от пет години.При определяне размера на наказанието от ТРИ ГОДИНИ"Лишаване от свобода",което да не бъде изтърпявано ефективно,а с приложението на член 66 алинея 1 от НК,с максималния изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с този по вид и размер наказание,както и срока на условното осъждане са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенция на наказанието-по смисъла на член 36 от НК.А и поради липса на протест срещу Присъдата в тази насока е и законово невъзможно както увеличаване размера на наказанието"Лишаване от свобода",така и отмяната на разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че жалбата на защитата на подсъдимия П.Д.К. се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати на досъдебното производство или във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р Е Ш И :

 

           ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 114 от 19.12.2014 година по НДОХ № 517/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим П.Д.К.,ЕГН ***********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДН. СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

 

 

                           

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

                                                                                                       1:

 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                                       2: