Р Е Ш Е Н И Е

 

       159

 

Варна, 27.06.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Двадесет и седми Февруари,две хиляди и седемнадесета година,в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

           Секретар СОНЯ ДИЧЕВА

           Прокурор МИЛЕНА ГАМОЗОВА

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

           НДВ № 28 по описа за 2017 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е по реда на член 424 алинея 1 във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 НПК.

 

Делото е образувано е по искане от П.И.П.,ЕГН **********,***,чрез пълномощника си-адвокат Б.Б.,*** за възобновяване на НДОХ № 2217/2015 година на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ 164/2016 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,в което са изложени подробни и обстоятелствени съображения,че актовете на двете съдебни инстанции са били постановени в нарушение на материалния закон-по смисъла на член 348 алинея 1 точка 1 от НПК;при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила-по смисъла на член 348 алинея 1 точка 2 от НПК;както и че наложеното наказание се явява явно несправедливо-по смисъла на член 348 алинея 1 точка 3 от НПК.

В съдебно заседание пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД страните по делото изразиха следните становища :

След изложени подробни съображения,адвокат Б.Б.,*** поддържа всички възражения в искането си по отношение на П.И.П..

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че искането за възобновяване е допустимо,тъй като е било подадено в законоустановения срок,но по същество се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение,тъй като не са налице сочените в него нарушения.

След анализ на доказателствата по делото по постъпилото искане от П.И.П.,чрез защитника му-адвокат Б.Б.,***;както  и след като взе предвид становищата на страните в съдебно заседание от 27.02.2017 година,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Искането от П.И.П.,чрез пълномощника си-адвокат Б.Б.,*** за възобновяване на НДОХ № 2217/2015 година на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ 164/2016 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е постъпило в установения от НПК срок и е допустимо за разглеждане на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

По същество искането на защитата на П.И.П. се явява изцяло неоснователно и като такова,следва да бъде уважено по следните съображения:

Както първоинстанционният ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,така и въззивният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са приели за установена много подробна и обстоятелствена фактическа обстановка,заключаваща се в следното:Че на 31.07.2013 година,около 21,00-21,30 часа,след битов съседски скандал,предизвикан първоначално от група деца,подсъдимият П.И.П. отишъл с автомобила до къщата на пострадалите впоследствие П. и Р. П. в село Васил Друмев,Шуменска област;започнал да крещи,да ги заплашва и да ги обижда;след това блъснал П. П. върху казан за отпадъци и започнал да му нанася удари с юмруци по главата,предимно вляво.Свидетелката Р. П.А се опитала да убеди подсъдимия П. да преустанови  побоя,но последният се насочил към нея,блъснал я е върху намираща се в двора бетонобъркачка и й нанесъл удари с юмруци хо главата и тялото,като продължавал да отправя обиди и заплахи към пострадалите.Пострадалият П. П.  успял да се изправи и да се приближи до къщата,но подсъдимият П. го застигнал и му нанесъл силни удари в областта на лявото ухо.След като свидетелката П.А отишла до дома на техен съсед-свидетеля Р.С.да потърси помощ на телефон 112  и след като след това се върнала към къщата си със свидетелката Г.Х.,подсъдимият П. потеглил и се отдалечил с автомобила си.

В резултат на понесените удари свидетелят П. П. е получил трайно отслабване на слуха,а свидетелката Р. П.А е получила временно разстройство на здравето,неопасно за живота.

Така описаната фактическа обстановка и двете съдебни инстанции са приели за установена след много подробен,пълен и комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства.подробно са били обсъдени всички събрани по делото гласни доказателства.Дадени са били подробни и задълбочени отговори кои свидетелски показания следва да бъдат кредитирани и защо и кои свидетелски показания не следва да бъдат кредитирани и защо.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията в искането на защитата на П.И.П. за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила са неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,тъй като:

-Неоснователни са оплакванията за правени опити за манипулиране на показанията на малолетните и непълнолетни лица от страна на разследващият делото полицай,тъй като тези оплаквания са голословни и неподкрепени с никакви доказателства в тази насока

-При събирането на гласните доказателства първоинстанционният съд не е допуснал сочените от защитата на П.П.,тъй като се е съобразил напълно с изискванията на член 140 алинеи 1 и 2 от НПК.Законосъобразни и обосновани са изводите на двете съдебни инстанции относно кредитирането на заключенията на вещите лица по назначените съдебно-медицинска експертиза по писмени данни,съдебно-психиатричната и комплексната съдебна психиатрично-психологична експертизи и защо.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че предходните две съдебни инстанции са направили законосъобразни и обосновани изводи относно установените релевантни факти по делото.Касационната инстанция възприема изцяло така направените изводи и счита,че няма основания за промяна на установената по делото фактическа обстановка.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка предходните две съдебни инстанции също така законосъобразно и обосновано са направили и своите изводи,че с деянията си на 31.07.2013 година в село Васил Друмев,област Шумен подсъдимият П.И.П. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на (лен  131 алинея 1 точка 4 от НК във връзка с член 129 алинея 1 от НК във връзка с член 130 алинея 1 от НК.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕ4ЛАТИВЕН СЪД прави из изводите си,че са неоснователни оплакванията за постановени съдебни актове при допуснати нарушения на материалния закон,а именно:зае приложение на привилигирования състав на член 132 алинея 1 от НК,тъй като по делото няма събрани доказателства подсъдимият П. да е извършил престъплението в състояние на силно раздразнение,предизвикано от пострадалите П. и Р. П. нито с насилие,нито с тежка обида,нито с друго противозаконно действие,от които биха настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за П. или негови близки.

Настоящата съдебна инстанция прави изводите си,че не са налице процесуални предпоставки за възобновяване на производството по делото и поради явна несправедливост на наложеното на подсъдимия П.И.П..Наложеното му наказание"Лишаване от свобода"в размер на ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА е в размер много близък до минимума от ДВЕ ГОДИНИ;била е приложена разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК с минималния предвиден в закона изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.Наказанието е било наложено при изпълнение разпоредбите на член 54 От НК и се явява напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции,визирани в разпоредбата на член 36 от НК.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Касационната съдебна инстанция прави изводите си за законосъобразност,обоснованост и справедливост на съдебните актове,постановени от двете съдебни инстанции:ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.Същевременно касационната инстанция прави и изводите си,че оплакванията в искането от П.И.П.,ЕГН **********,чрез пълномощника му-адвокат Б.Б.,*** за възобновяване на НДОХ № 2217/2015 година на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ 164/2016 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение

Водим от горното и на основание член 424 алинея 1 точка 3 от НПК, ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането,направено от П.И.П.,ЕГН **********,***,чрез пълномощника му-адвокат Б.Б.,*** за възобновяване на НДОХ № 2217/2015 година на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ 164/2016 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

 

 

 

                                                                                                    1:

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                     

                                                                                                     2: