П Р И С Ъ Д А

 

3 / 10.05.2019 г.,       гр. Варна

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД     НАКАЗАТЕЛНО  ОТДЕЛЕНИЕ

НА  ДЕСЕТИ МАЙ     ДВЕ ХИЛЯДИ И ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

Секретар Петранка Паскалева

Прокурор Вилен Мичев

Като разгледа докладвано от съдия Светослава Колева 

ВНОХД № 28 по описа за 2019 година

 

 

 

На основание чл.336, ал.1, т.2 от НПК ОТМЕНЯ присъда № 18/04.10.2018 година, постановена по НОХД № 131 по описа за 2018 година от Окръжен съд гр. Силистра, в оправдателната и́ част, както и в тази по разноските и вместо това

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.Д., роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, постоянен адрес:***, ЕГН **********

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

I. През периода 10.12.2012 г. - 15.04.2013 г. в гр. Силистра, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като подбудител на В.А.Ц., ЕГН **********, последния действал като извършител и представляващ „Каси лес“ ЕООД, чрез използване на документи с невярно съдържание: фактури с № 34/30.11.2012 г., № 20/08.12.2012 г., № 21/0812.2012 г.; № 22/08.12.2012 г.; № 23/08.12.2012 г.; № 24/08.12.2012 г.; № 25/09.12.2012 г.; № 26/09.12.2012 г.; № 27/09.12.2012 г.; № 28/09.12.2012 г.; № 29/10.12.2012 г.; № 30/10.12.2012 г.; № 31/10.12.2012 г.; № 32/10.12.2012 г.; № 36/14.12.2012 г.; № 37/14.12.2012 г.; № 38/14.12.2012 г.; № 39/14.12.2012 г„ издадени от „Елбрус експорт импорт“ ЕООД; № 45/27.12.2012 г., издадени от „Съни палас 1“ ЕООД, № 1/23.01.2013 г.; № 2/25.01.2013 г.; № 3/25.01.2013 г.; № 4/28.01.2013 г.; № 5/28.01.2013 г.; № 6/12.02.2013 г.; № 7/15.02.2013 г.; № 8/20.02.2013 г.; № 9/22.02.2013 г.; № 10/25.02.2013 г„ издадени от „В.Л.И.“ ЕООД; № 35/07.12.2012 г„ издадена от „Съни палас 1“ ЕООД; № 11/05.03.2013 г.; № 12/07.03.2013 г.; № 17/29.03.2013 г„ издадени от „В.Л.И.“ ЕООД, като в условията на посредствено извършителство чрез лицата К.И. за „Стандарт“ ЕООД и И.И. за „И. Консулт“ е потвърдил неистина в подадените справки-декларации по ЗДДС № 19001020950/10.12.2012 г„ № 19001054142/14.01.2013 г„ № 19001025845/13.02.2013 г„ № 19001028512/14.03.2013 г. и № 19001030604/15.04.2013 г. и като е приспаднал неоснователно данъчен кредит е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „Каси лес“ ЕООД в особено големи размери по см. на чл. 93, т.14 НК - 61 834,46 лева (шестдесет и една хиляди осемстотин тридесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки) по ЗДДС, както следва:

1. На 10.12.2012 г. в гр. Силистра, в условията на посредствено извършителство чрез К.И. за „Стандарт“ ЕООД е потвърдил неистина в подадената СД по ЗДДС № 19001020950, използвал документ с невярно съдържание - фактура № 34/30.11.2012 г„ издадена от „Съни палас 1“ ЕООД, като неоснователно приспаднал данъчен кредит и е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в размер на 12 213.00 лева;

2. На 14.01.2013 г. в гр. Силистра, в условията на посредствено извършителство чрез К.И. за „Стандарт“ ЕООД е потвърдил неистина в подадената СД по ЗДДС № 19001054142, използвал документи с невярно съдържание - фактури с № 20/08.12.2012 г„ № 21/0812.2012 г.; № 22/08.12.2012 г.; № 23/08.12.2012 г.; № 24/08.12.2012 г.; № 25/09.12.2012 г.; № 26/09.12.2012 г.; № 27/09.12.2012 г.; № 28/09.12.2012 г.; № 29/10.12.2012 г.; № 30/10.12.2012 г.; № 31/10.12.2012 г.; № 32/10.12.2012 г.; № 36/14.12.2012 г. № 37/14.12.2012 г.; № 38/14.12.2012 г. № 39/14.12.2012 г„ издадени от „Елбрус експорт импорт“ ЕООД; № 45/27.12.2012 г„ изд. от „Съни палас 1“ ЕООД, като неоснователно приспаднал данъчен кредит и е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в размер на 16 904.55 лева;

3. На 13.02.2013 г. в гр. Силистра, в условията на посредствено извършителство чрез И.И. за „И. Консулт“ ЕООД е потвърдил неистина в подадената СД по ЗДДС № 19001025845, използвал документи с невярно съдържание - фактури с № 1/23.01.2013 г.; № 2/25.01.2013 г.; № 3/25.01.2013 г.; № 4/28.01.2013 г.; № 5/28.01.2013 г„ издадени от „В.Л.И.“ ЕООД, като неоснователно приспаднал данъчен кредит и е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в размер на 9 866,91 лева;

4. На 14.03.2013 г. в гр. Силистра, в условията на посредствено извършителство чрез И.И. за „И. Консулт“ ЕООД е потвърдил неистина в подадената СД по ЗДДС № 19001028512, използвал документи е невярно съдържание - фактури № 6/12.02.2013 г.; № 7/15.02.2013 г.; № 8/20.02.2013 г.; № 9/22.02.2013 г.; № 10/25.02.2013 г„ издадени от „В.Л.И.“ ЕООД; № 35/07.12.2012 г., издадена от „Съни палас 1“ ЕООД, като неоснователно приспаднал данъчен кредит и е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в размер на 15 974,00 лева

5. На 15.04.2013 г. в гр. Силистра, в условията на посредствено извършителство чрез И.И. за „И. Консулт“ ЕООД е потвърдил неистина в подадената СД по ЗДДС № 19001030603, използвал документи с невярно съдържание - фактури № 11/05.03.2013 г.; № 12/07.03.2013 г.; № 17/29.03.2013 г„ издадени от „В.Л.И.“ ЕООД, като неоснователно приспаднал данъчен кредит и е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в размер на 6 876,00 лева;

II. През периода 10.12.2012 г. - 15.04.2013 г. в гр. Силистра, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител, в качеството на представляващ „Дулово Лес“ ЕООД с ЕИК 201851237, съгласно пълномощно per. № 2335 от 25.01.2013 г. и с помагач В.А.Ц., ЕГН **********, чрез използване на документи с невярно съдържание: фактури с № 1/30.11.2012 г., № 2/09.12.2012 г., № 3/10.12.2012 г., № 4/11.12.2012 г„ № 5/15.12.2012 г., № 6/28.12.2012 г., № 7/24.01.2013 г., № 8/26.01.2013 г., № 9/26.01.2013 г„ № 10/29.01.2013 г„ № 11/29.01.2013 г., № 12/02.02.2013 г., № 13/13.02.2013 г„ № 14/16.02.2013 г., № 15/21.02.2013 г., № 16/23.02.2013 г., № 17/26.02.2013 г., № 18/06.03.2013 г., № 19/08.03.2013 г. и № 20/30.03.2013 г., издадени от „Каси Лес“ ЕООД с ЕИК по Булстат 202326452, като в условията на посредствено извършителство чрез лицата К.И. за „Стандарт“ ЕООД и И.И. за „И. Консулт“ е потвърдил неистина в подадените справки-декларации по ЗДДС № 19001020948/10.12.2012 г., № 19001023444/11.01.2013 г., № 19001025846/13.02.2013 г., № 19001028513/14.03.2013 г. и № 19001030604/15.04.2013 г. и като е приспаднал неоснователно данъчен кредит е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „Дулово лес“ ЕООД в особено големи размери по см. на чл. 93, т.14 НК - 62 884.77 лева (шестдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и седемдесет и седем стотинки) по ЗДДС, както следва:

1. На 10.12.2012 г. в гр. Силистра, в условията на посредствено извършителство чрез К.И. за „Стандарт“ ЕООД е потвърдил неистина в подадената СД по ЗДДС № 19001020948, използвал документ с невярно съдържание - фактура № 1/30.11.2012 г., издадена от „Каси Лес“ ЕООД, като неоснователно приспаднал данъчен кредит и е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в размер на 12 420.00 лева

2. На 11.01.2013 г. в гр. Силистра, в условията на посредствено извършителство чрез К.И. за „Стандарт“ ЕООД е потвърдил неистина в подадената СД по ЗДДС № 19001023444, използвал документи с невярно съдържание - фактури № 2/09.12.2012 г., № 3/10.12.2012 г., № 4/11.12.2012 г., № 5/15.12.2012 г. и № 6/28.12.2012 г., издадени от „Каси Лес“ ЕООД, като неоснователно приспаднал данъчен кредит и е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в размер на 17 145.04 лева

3. На 13.02.2013 г. в гр. Силистра, в условията на посредствено извършителство чрез И.И. за „И. Консулт“ ЕООД е потвърдил неистина в подадената СД по ЗДДС № 19001025846, използвал документи с невярно съдържание - фактури № 7/24.01.2013 г., № 8/26.01.2013 г., № 9/26.01.2013 г., № 10/29.01.2013 г. и № 11/29.01.2013 г., издадени от „Каси Лес“ ЕООД, като неоснователно приспаднал данъчен кредит и е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в размер на 10 139.73 лева;

4. На 14.03.2013 г. в гр. Силистра, в условията на посредствено извършителство чрез И.И. за „И. Консулт“ ЕООД е потвърдил неистина в подадената СД по ЗДДС № 19001028513, използвал документи с невярно съдържание - фактури № 12/02.02.2013 г„ № 13/13.02.2013 г„ № 14/16.02.2013 г„ № 15/21.02.2013 г., № 16/23.02.2013 г. и № 17/26.02.2013 г„ издадени от „Каси Лес“ ЕООД, като неоснователно приспаднал данъчен кредит и е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в размер на 10 139.73 лева

5. На 15.04.2013 г. в гр. Силистра, в условията на посредствено извършителство чрез И.И. за „И. Консулт“ ЕООД е потвърдил неистина в подадената СД по ЗДДС № 19001030604, използвал документи с невярно съдържание - фактури № 18/06.03.2013 г., № 19/08.03.2013 г. и № 20/30.03.2013 г., издадени от „Каси Лес“ ЕООД, като неоснователно приспаднал данъчен кредит и е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в размер на 6 971.50 лева

 като общият престъпен резултат по пункт I и пункт II възлиза на 124 719,23 /сто двадесет и четири хиляди седемстотин и деветнадесет лева и двадесет и три стотинки/, поради което и на основание чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2 и 3, вр. чл.26 НК и чл.54 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ ГОДИНИ, което на основание чл.57, ал.2, б. Б от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

КОНФИСКУВА част от имуществото на подс.И.И.Д. както следва:

·        пет дружествени дяла всеки от по 1000 (хиляда) лева от капитала на ЕООД «Таръм-Таръм» Шумен със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.Владайско въстание № 7, вх.4, ет.7, ап.92, ЕИК 200469238;

·        лек автомобил «Форд Транзит» с рег.№ Н 5748 АР

 

На основание чл.337, ал.1, т.2 от НК ИЗМЕНЯ присъда № 18/04.10.2018 година, постановена по НОХД № 131 по описа за 2018 година от Окръжен съд гр.Силистра по отношение на подсъдимия В.Ц. като прилага закон за същото наказуемо престъпление, приемайки че

1.     деянието по п.I е осъществено в условията на съучастие с подс.И.Д., последният действал като подбудител, а подс.Ц. като извършител;

2.     деянието по п.II е осъществено в условията на съучастие с извършител И.Д., а подсъдимият В.Ц. е действал като негов помагач;

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА всеки от подсъдимите И.Д. и В.Ц. да плати направените по делото разноски в размер на сумата от по 916.69 лв. (деветстотин и шестнадестет лева и 69 стотинки), представляваща направени по делото разноски в досъдебната фаза в полза на Държавата, по сметка на ОП Силистра и по 161  лв. (сто шестдесет и един лева), представляващи направени разноски в хода на съдебното производство, в полза на Държавата, по сметка на Окръжен съд Силистра.

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка пред ВКС, в 15 - дневен срок от днес.

 

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                               2.


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Година 2019                                                                                    Град Варна

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД                      Наказателно отделение

На десети май                                 Две хиляди и  деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

Секретар ПЕТРАНКА ПАСКАЛЕВА

Прокурор ВИЛЕН МИЧЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ КОЛЕВА

ВНОХД № 28  по описа за 2019 година

 

Съдът като взе предвид вида и размера на наложените наказания, намира, че мярката за неотклонение на подсъдимия В.Ц. следва на основание ал.4 на чл.309 от НПК да бъде заменена с най-леката, предвидена в закона – а именно „Подписка“.

По отношение на подсъдимия И.Д. въззивната инстанция намира, че по делото не са налице доказателства за наличието на реална опасност от укриване, поради което и не са налице предпоставки за коригиране на мярката за неотклонение от „Подписка“ в по-тежка.

Водим от горното и на основание чл.309, ал.1 от НПК,

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗМЕНЯ мярката за неотклонение по отношение на подсъдимия В.А.Ц., ЕГН-********** от „Парична гаранция“ в размер на 2000 лева на основание чл.309, ал.4 от НПК в „Подписка“.

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Подписка“ по отношение на подсъдимия И.И.Д.,  ЕГН- **********.

 

Определението е окончателно.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                               2.