Р Е Ш Е Н И Е

 

150

 

03.11.2014 година

 

 

гр. Варна,

 

 

 

Варненският Апелативен съд  - наказателно отделение, на двадесет и четвърти октомври, година две хиляди и четиринадесета, в публично заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА ЛОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:   ЖИВКА ДЕНЕВА

                            ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

 

 

при секретаря Г.Н.

в присъствието на прокурора Светла Курновска

като разгледа докладваното от съдия П. Димитрова ВЧНД №280 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе взе предвид:

 

    Производството е по реда на чл.452 ал.1 пр. 2 от НПК

 

С протоколно определение № 531 в публично заседание на 03.09.2014г. по ЧНД № 967/2014г. състав на Варненски окръжен съд е заменил частично наложеното по ЧНД № 2331/2012г. по описа на Районен съд – Варна наказание „пробация” с пробационни мерки "задължителна регистрация по настоящ адрес" /за срок от 2 години и 6 месеца с периодичност 2 пъти седмично/, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” /за срок от 2 години и 6 месеца/ и „безвъзмезден труд в полза на обществото” /в размер на 300 часа годишно за срок от 1 година/ на осъденото лице А.А.С. - с наказание "лишаване от свобода" за срок от 10/десет/месеца, което да изтърпи при общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

 

Определението е обжалвано с  частна жалба от осъд. С., с оплакване за неправилност, незаконосъобразност и явна несправедливост на наложеното наказание, като излага доводи в тази насока. Молбата е за замяна на пробационната мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото”  с „лишаване от свобода”, но с приложение на института на чл.66 ал.1 от НК.

В с.з. пред ВАС осъд. С. се явява лично и се представлява от редовно упълномощен от преди. Защитникът му излага съображения относно липсата на мотиви досежно определеното  му наказание - "лишаване от свобода" за срок от десет месеца.

Председателят на Пробационния съвет  инспектор, моли решението на ВОС да бъде потвърдено, като законосъобразно,обосновано и правилно.

Представителят на държавното обвинение намира жалбата за неоснователна и предлага първоинстанционното определение да бъде потвърдено.

 

Варненският апелативен съд, за да се произнесе взе предвид  следното:

На жалб. А.А.С. е наложено по силата на определение по ЧНД № 2331/2012г. на РС – Варна, на основание чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК едно общо наказание „пробация”, със следните пробационни мерки - "задължителна регистрация по настоящ адрес" /за срок от 2 години и 6 месеца с периодичност 2 пъти седмично/, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” /за срок от 2 години и 6 месеца/ и „безвъзмезден труд в полза на обществото” /в размер на 300 часа годишно за срок от 1 година/.

От приложените по делото доказателства, се установява, че въпреки отправените му предупреждения и наложени наказания /последователно със Заповед № 3-41/31.03.2014г. - “Забележка“ и Заповед № 3-61/28.05.2014г. - с “Писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с лишаване от свобода”/, същият не е изпълнявал така наложените му пробационни мерки без основание.

Съставът на АС-Варна констатира, че действително не са представени доказателства пред съда, които да опровергават приложените по делото материали от проб. съвет: неизпълнението на наказанието „пробация” е наложило изготвяне на предложение от Пробационния съвет - гр. Варна, във връзка с което е постановено обжалваното определение.

Неоснователно е оплакването на осъденото лице, че тежкото му материално положение е било причина за неполагането на  безвъзмезден труд в полза на обществото, както и че поради неграмотността му не е разбирал, какво пише в пробационните протоколи. Същият многократно е бил предупреждаван от пробационните служители устно и писмено, а за това, че е разбирал какво следва при неизпълнение на мерките е показателно последващото му поведение, свързано с „използването” на приятелката му, която той карал да полага труд вместо него /при проверка на обекта на 07.07.2014г.  инсп. Илязова установила този факт/.

Настоящата инстнация също преценява, че наказанието „пробация” явно не може да подейства възпитателно на осъденото лице, а освен това, както е отчел и първоинстанционният съд, С. има множество предходни осъждания - същият е осъждан общо пет пъти /два пъти е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК/ за престъпления по чл.343В ал.2 от НК. Именно поради тази причина съставът на АС-Варна се солидаризира с извода на първостепенния съд, че не следва да бъде прилаган института на условното осъждане, каквато е и молбата на осъденото лице, тъй като очевидно твърде либералните наказания до момента не възпират дееца да върши идентични престъпления.

Според приложената справка за наложеното наказание „Пробация“ досежно мерките „задължителна регистрация по настоящ адрес" и „задължителни периодични срещи с пробационен служител", остатъкът, който следва да изтърпи осъдения е 1 година, 9 месеца и 9 дни, а този от пробационната мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото" - 269 часа, като два дни „пробация” се заменят с един ден „лишаване от свобода” на основание чл.43а т.2 от НК и се формира определеното от ВОС наказание "лишаване от свобода" за срок от десет месеца, което осъденият ще изтърпи ефективно.

 

Поради изложеното жалбата се явява неоснователна, а обжалваното определение следва да бъде потвърдено, с оглед на което и на основание чл.345 от НПК Варненският апелативен съд,

 

             

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло протоколно определение № 531 на ВАРНЕНСКИ окръжен съд, постановено в публично заседание на 03.09.2014г. по ЧНД №967/2014г. по описа на същия съд.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                   Членове: 1.                         2.