Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 262/26.10.            Година  2017                  Град Варна

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                       Наказателно отделение

На двадесети октомври             Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Румяна Панталеева  

                            ЧЛЕНОВЕ:   Ангелина Лазарова 

Росица Тончева

  

 

съдебен секретар Петранка Паскалева

прокурор Стефка Якимова

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

НДВ № 282 по описа на съда за 2017 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството пред апелативния съд е по реда на чл.420, ал.2, вр.чл.422, ал.1, т.5 от НПК и е образувано по искане от осъдения А.И.К. за възобновяване на НОХД № 141/2016 г. по описа на Районен съд Кубрат, частична отмяна на постановения по него съдебен акт и постановяване на решение по същество от настоящия съд за промяна на определения първоначален режим на изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца.

Искането се поддържа в съдебно заседание лично от осъденото лице и от назначения му по ЗПП защитник, който счита, че е налице нарушение на материалния закон. Прокурорът от въззивната прокуратура счита искането за неоснователно и предлага да не бъде уважавано.

 

Съставът на Апелативния съд извърши проверка по искането и го намери за основателно.

Районен съд Кубрат с присъда № 7/14.02.2017 г. по НОХД № 141/16 г. се е произнесъл по внесен от прокуратурата обвинителен акт срещу А.И.К., ЕГН **********, за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК, като го е признал за виновен и осъдил на лишаване от свобода за срок от осем месеца при първоначален строг режим в затвор. Нито в диспозитива,  нито в мотивите към присъдата е посочено, какво е материално правното основание на решението по чл.301, ал.1, т.6 от НПК. При това положение,  и при съобразяване на относимите факти, се установява, че следва да се има предвид общата разпоредба на чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, което налага възобновяване на производството и отстраняване на допуснатото нарушение на материалния закон от настоящата инстанция.

Представителят на въззивната прокуратура изрази становище, че искането е неоснователно, тъй като съобразно нормата на чл.57, ал.2, вр.ал.1, т.3 от ЗИНЗС правилно е бил определен строг режим. Следва да се отбележи, че цитираната норма предоставя една правна възможност за съда да обсъди необходимостта от налагането на по-тежък от предвидения режим въз основа на конкретни обстоятелства. В настоящото производство е недопустимо да се обсъжда били ли са налице такива, след като районният съд не се е позовал изрично нито на самата разпоредба, нито е изложил каквито и да е мотиви в тази връзка, поради което настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 141/16 г. на Районен съд Кубрат и ИЗМЕНЯ присъда № 7/14.02.2017 г., като на основание  чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието по чл.194, ал.1 от НК - лишаване от свобода за срок от осем месеца, както и отменя посочването на място за изтърпяване - затвор.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: