Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 187/24.10.        Година  2018                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                                    Наказателно отделение

На тринадесети септември                  Година две хиляди и осемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

                            ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

 Ангелина Лазарова

Секретар Соня Дичева

Прокурор П. Костадинов

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

НДВ № 282 по описа на съда за 2018 г.,

за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на Глава тридесет и трета на НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ на основание чл. 419, ал.1, вр. чл. 420, ал. 1, предложение последно, вр. чл. 422, ал.1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т.1 и т. 2, чл. 424, ал. 1 и чл. 425, ал.1, т. 4 НПК за възобновяване на НОХД № 258/2018 г. на Районен съд – Варна и изменение постановеното по него определение от 24.01.2018г. в частта, с която на основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1 т.7 от НК П.И. е лишен от право да управлява МПС за срок от 10 месеца.

Представителят на Варненската апелативна прокуратура счита искането за основателно. Преценява, че неправилно е бил приложен материалният закон, като е наложено наказание по чл. 343 г от НК без осъденият да е правоспособен водач на МПС.

Осъденият И. моли искането да бъде уважено.

Варненският апелативен съд провери правилността на производството съобразно правомощията си по чл. 425 от НПК и за да се произнесе, съобрази следното:

С определение от 24.01.2018 г. по НОХД № 258/2018 г. Районен съд- Варна е одобрил споразумение за решаване на делото в съдебното производство между прокурор от Районна прокуратура-Варна и защитника на подсъдимия П.В.И.. С одобреното споразумение подсъдимият И. се е признал за виновен за извършеното на 06.01.2018 г. в с.Езерово, обл.Варна, престъпление по чл.343б, ал.1 НК, за което при условията на чл.55, ал.1, т. 1 НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ месеца изпълнението на което е отложено, на основание чл.66, ал. 1 НК, за срок от 3 /три/ години. На основание чл.343г НК и чл.37, ал.1,т.7 НК на подс.И. е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца. Определението е влязло в сила на 24.01.2018 г. и не подлежи на касационна проверка.

В искането си Главният прокурор намира, че при постановяването на определението са допуснати съществени нарушения на закона и на процесуалните правила - чл.348, ал.1, т. 1 и т.2 НПК. В хода на разглеждане на делото по Глава 29 НПК е допуснато нарушение на материалния закон, изразяващо се в неправилно приложение на разпоредбата на чл.343г НК на неправоспособен водач на МПС.

Искането е допустимо и разгледано по същество – основателно.

От приложените към материалите по НОХД № 258/2018 г. на PC - Варна справка за нарушител/водач от 09.01.2018 г., АУАН от 06.01.2018г., свидетелски показания на свид. Атанасов и Михайлов,  се установява, че осъденият П.В.И. има множество административни наказания за нарушения на правилата за движение, но никога не е придобивал правоспособност да управлява МПС и към момента на извършване на деянието не е притежавал свидетелство за управление на МПС.

В определението за одобряване на споразумението за решаване на делото съдът е утвърдил ведно с налагане на основното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, отложено по чл. 66 ал. 1 от НК с изпитателен срок от три години, и кумулативно наказание лишаване от право да управлява МПС на лице, което не е придобило и не притежава такова право. По този начин решаващият съд е допуснал съществено нарушение на материалния закон - чл.348, ал. 1, т. 1 НПК, коментирано многократно в относимата съдебна практика. Съдът е следвало да констатира, че в тази част споразумението не отговаря на изискванията по чл.382, ал.7 НПК, да предложи промени в него съгласно правомощията си по чл.382, ал.5 НПК и ако същите не бъдат приети, да не одобрява споразумението.

Установените нарушения на материалния и процесуалния закон са особено съществени по смисъла на чл.348, ал.1, т. 1 и т.2 НПК и съставляват основание по чл.422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

Отмяната на незаконосъобразно наложеното наказание лишаване от правоуправление на МПС е в полза на осъдения, поради което нарушенията могат да бъдат отстранени от настоящата инстанция по реда на чл.425, ал.1, т.4 НПК. Производството следва да бъде възобновено и материалният закон правилно приложен с отмяната на определението в коментираната част без да се постановява връщане на делото за ново разглеждане.

 

Поради изложените съображения и на основание чл. 425, ал. 1 т. 4 от НПК, Варненският апелативен съд,

 

РЕШИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 258/2018 г. на Районен съд гр. Варна.

 

ИЗМЕНЯ определение от 24.01.2018 г. като го ОТМЕНЯ в частта на наложеното на П.В.И. по чл. 343 г от НК наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ :