Р Е Ш Е Н И Е

 

131

 

гр.Варна,        09.10. 2019 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         

Варненски апелативен съд , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на  двадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав :

  

    ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА                                                                                          СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

                                     

 

при секретар Соня Дичева

и в присъствието на прокурор Владимир Чавдаров

изслуша докладваното от съдия Янков ндв №283/2019г. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното :

 

          Производството е по чл.424 ал.1 НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 НПК. Образувано е по искане на Главния прокурор на Република България за възобновяване на производството по чнд №108/2019г. на  Районен съд-Девня, отмяна на постановеното на 11.04.2019г. по реда на по чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК определение, и връщане делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Като основание за искането се сочат съществени нарушения на закона – както на материалния, така и на процесуалния. Формулирано по този начин възражението на Главния прокурор е относимо към основанието по  чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК във връзка с чл. 348, ал. 1, т.1 и 2 НПК вр. чл.348 ал.2 и 3 НПК.

В съдебно заседание представителят на Апелативна прокуратура поддържа изцяло направеното от Главния прокурор искане за възобновяване.

          Осъденото лице намира искането за основателно, предоставя решаването на делото на преценката на съда.

Варненският апелативен съд, като провери данните по делото, съобрази становищата и доводите на страните, в пределите на правомощията си  намери за установено следното:

Искането за възобновяване е процесуално допустимо. Предмет на искането е акт от кръга на визираните в чл.424 ал.1 вр. чл. 419, ал. 1 от НПК, като в него се съдържат доводи в подкрепа на заявеното на основание по  чл. 422, ал. 1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т.1 и 2 НПК вр. чл.348 ал.2  и 3 НПК. Същото е направено в срока по чл. 421, ал. 1 от НПК. Разгледано и по съществото си, в контекста на очертаната в него аргументация, искането е и ОСНОВАТЕЛНО.

Нохд №108/2019г. било образувано в Райнен съд-Девня на 05.04.2019г. въз основа на внесен обвинителен акт срещу С.О.Х. за престъпление по чл.343б ал.1 НК и чл.345 ал.2 НК. Делото било насрочено за 11.04.2019г. На същата дата в съда било внесено постигнато между страните споразумение, по силата на което подсъдимият се признавал за виновен в извършването на вменените му във вина престъпления по чл.343б ал.1 НК и чл.345 ал.2 НК. Съгласно споразумението за първото от тях на подсъдимия се налагали  наказания четири месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване се отлагало на основание чл.66 ал.1 НК за срок от три години, както и глоба в размер на 100лв. Подсъдимият следвало да изтърпи и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест месеца. За второто престъпление – по чл.345 ал.2 НК съобразно споразумението на подсъдимия Х. се налагало наказание три месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване се отлагало на основание чл.66 ал.1 НК за срок от три години. В споразумението се предвиждало на основание чл.23 ал.1 НК на подс.Х. да се определи общо наказание в размер на по-тежкото - четири месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване да се отложи на основание чл.66 ал.1 НК за срок от три години. На основание чл.23 ал.3 НК към него следвало да се присъедини изцяло и наказанието глоба в размер на 100лв. По една или друга причина не било предвидено наказанието лишаване от правоуправление на МПС да се присъедини на основание чл.23 ал.2 НК към определеното общо по-тежко наказание. В съдебно заседание от същия ден – 11.04.2019г. съдът с определение по реда на чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК одобрил постигнатото между страните споразумение – във вида , в който то било изготвено от страните.

С това си действие в Районен съд-Девня постановил един незаконосъобразен съдебен акт. И това е така, тъй като към определеното общо наказание на подс.Х. е следвало на основание чл.23 ал.2 НК да се присъедини и наказанието лишаване от правоуправление. В тази насока пред съда са стояли две процесуални възможности - след внасяне на споразумението да предложи по реда на чл.382 ал.5 НПК промени в частта му по отношение произнасянето по чл.23 НК, или да откаже да одобри споразумението като противоречащо на закона ако страните не се съгласят с предложените промени. Като не е сторил това, а е одобрил споразумението във вида, в който било внесено, съдът е допуснал нарушение на процесуалния и материалния закон. Те не биха могли да бъдат отстранени от съда по възобновяването по реда на чл.425 ал.1 т.3 НПК тъй като не са в полза на осъденото лице.

Посочените нарушения на материалния и процесуалния закон  съгласно разпоредбата на чл.422 ал.1 т.5 НПК представляват основание за възобновяване на делото и отмяна на съдебния акт. След възобновяването му и неговата отмяна делото следва да се върне на същия съд за ново разглеждане от друг състав – от стадия на съдебното заседание, при което да се вземат предвид настоящото изложение, и да се отстрани допуснатия пропуск.

Предвид изложеното и на основание чл.424 ал.1 НПК и чл.425 ал.1 т.1 НПК Варненският апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ВЪЗОБНОВЯВА производството по нохд №108/2019г. на  Районен съд – Девня.

          ОТМЕНЯ определението по  чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК  от дата 11.04.2019 г.

          ВРЪЩА делото за ново разглеждане на същия съд от друг състав на съда.

 

Решението е окончателно  -  не подлежи на обжалване и протест.

 

 

Председател :                                   Членове :