Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 166/14.07., Година 2016   Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                                   Наказателно отделение

На първи юли                                         Година две хиляди и шестнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Пачолов

                            ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

Секретар Г.Н.

Прокурор Искра Атанасова

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

ВНОХД № 284 по описа на съда за 2014 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Въззивното производство е образувано с оглед Решение № 164/15.09.14г. на ВКС на РБ, с което е отменено Решение на ВАпС по ВНОХД № 334/2013г. и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Предмет на производството е жалба от подс. Б.И.М. *** срещу присъда № 48/18.10.2013г. по НОХД № 165/13г. на Окръжен съд гр. Разград, с която е признат за виновен в престъпление по чл. 248 А ал. 3 вр. ал. 2 предл. 1 от НК и с приложение на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му било наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, отложено по чл. 66 ал. 1 от НК с изпитателен срок от три години. На подсъдимия били възложени направените по делото разноски.

След проведено от въззивната инстанция съдебно следствие представителят на въззивната прокуратура счита, че обвинението е безспорно доказано и моли акта на първоинстанционния съд да бъде потвърден.

В пренията пред въззивната инстанция подс. М. участва лично и чрез упълномощени защитнице – адв. М. и адв. Г..

Защитникът адв. М. намира, че проведената административна процедура е била опорочена, съставените контролни листи следва да бъдат изключени, налице е по-благоприятен нов материален закон. Обсъжда събраните доказателства и обобщава, че подсъдимият е изпълнил всичко дължимо към момента на подаване на заявлението за парцелите, като не са налице доказателства за обективното им състояние към тази дата.

Защитникът адв. Г. моли подсъдимият да бъде оправдан, тъй като е направил всичко необходимо за поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние. Посочва специфики за отделни парцели, коментира изготвените във въззивната фаза експертни заключения и критериите за допустимост на пасищата по действалата тогава нормативна уредба.

В пренията подс. М. счита, че обвинението не е категорично доказано, действията му са били лишени от пряк умисъл, тъй като е заявил 17 000 дка при наети 18 500 дка.

В последната си дума подсъдимият моли да бъде постановена оправдателна присъда.

Въззивният съд с оглед събраните в хода на наказателното производство и по указанията на Решение № 164/15.09.2014г. на ВКС на РБ доказателства, при спазване пределите по чл. 314 и чл. 316 от НПК от фактическа страна счита следното:

 

С решение № 1/22.02.2007г. на Окръжен съд - гр. Разград в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел под парт. № 178, том 10, стр. 178 по ф.д. № 133/2007г. било вписано Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност с наименование „Кубратска мера", със седалище гр. Кубрат, ул. „Самуил" № 13.

Основната цел на сдружението била да защитава интересите на фермерите - животновъди, които ползват общински пасища и мери в населените места на територията на общината; да допринася за ефективно управление и стопанисване на пасищата и мерите; справедливо и целево изразходване на средствата от всички приходи, както и субсидии, които сдружението може да получи като директни плащания по схемите за единно плащане на площ. Средствата за постигане на целите били: проучване състоянието на пасищата и мерите в отделните населени места, чрез техните представители в сдружението; разработване на планове, програми и проекти по мерките, включени в националния план за развитие на земеделието и селските райони; изпълнение на конкретни мероприятия и дейности планирани през съответната година, свързани с осъществяването на основната дейност на сдружението. Сдружението се управлявало от Управителен съвет, в който от учредяването му членувал подс. М., и се представлявало от председател. С решение № 2/04.03.2010г. на ОС -гр. Разград по ф.д. № 133/2007г. на СНЦ „Кубратска мера" - гр. Кубрат бил вписан като председател подс. Б.М.. Към същия период от време подс. М. бил общински съветник в ОбС – Кубрат, член на Областния съвет за развитие, управител на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално развитие и инвестиции-Кубрат”, заместник-директор на „Динамика” АД – „Производствена дейност, ЗБУТ, електроснабдяване и електрообзавеждане”, осъществявал и търговска дейност с „Бимекс” ООД, в което бил съдружник.

С договор за наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд, сключен на 15.06.2007г. Община Кубрат предоставила за безвъзмездно ползване на СНЦ „Кубратска мера" - гр. Кубрат всички пасища и мери на територията на Общината с обща площ 2551,62 ха за срок от три стопански години, т.е. до 01.10.2010г.

В дял ІІ на Договора, „Права и задължения на СНЦ „Кубратска мера” било отразено, че наемателят следва да използва предоставените му площи по предназначение – за общо ползване от животновъдите по населени места за паша на животни; да ползва представените му общински мери и пасища съгласно изискванията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007г. на Министъра на земеделието и горите; да почиства постоянно затревените площи – пасища и мери, от нежелана храстовидна растителност и да се провежда борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат и чемерика/.

Общината от своя страна поемала задължения да следи за изпълнение на изискванията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние и използването на пасищата по предназначение и като собственик на общинските мери и пасища да следи за спазване на задълженията на сдружението по настоящия договор, като контролът се осъществява чрез кметовете на кметства  т.н. органи и структури.

На основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет - гр. Кубрат за управление, стопанисване и ползване на земи от общинския поземлен фонд и гори и земи от общинския горски фонд същите страни подписали анекс на 28.05.2008г. към договора от 15.06.2007г. В раздел IV „Срок на договора и прекратяване" в чл. 13 срокът на действие бил удължен до 01.10.2013г., с възможност за удължаване до максималния срок от 10 години.

На основание Решение № 324 по Протокол № 24/28.12.2009г. и Решение № 325 от Протокол № 25/29.01.2010г. от заседание на Общинския съвет - гр. Кубрат същите страни подписали още един анекс към първоначалния договор на 30.03.2010г., като в приложение № 1 към анекса били индивидуализирани общинските пасища и мери /населено място, номер на парцел, начин на трайно ползване, площ, категория и документ за собственост/ предоставените за стопанисване на сдружението. Ползването станало възмездно при определен годишен наем в размер на 4 лв. на декар. При подписване на този анекс СНЦ „Кубратска мера” било представлявано от подс. М.. По описаните в анекса данни сдружението наело от Общината общо 18 707, 967 декара, съответно 1 870, 79 хектара.

СНЦ „Кубратска мера” кандидатствало пред ДФ „Земеделие” за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания от кампания 2007г. нататък. За 2007г. получило субсидии в размер на 265 144, 97лв. През 2008г. заявило по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ 200бр. парцела с обща площ 2531, 21 ха, и по Мярка 214 – Агроекологични плащания 145бр. парцела с площ 2242, 38ха, като във връзка с това бил издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ от 16.08.2010г. от ДФ „Земеделие”. През 2009г. СНЦ кандидатствало по СЕПП с 2378, 37 ха и получило 326 811, 22лв. След проведени допълнителни специализирани анализи и проверки на коректността на данните, в това число и проверки от РА, бил издаден АУПДВ № 01-2600/3549 от 12.04.2011г., с който е прието, че годната за подпомагане площ е намалена и изплатената субсидия в размер на 80 138, 31лв. се явява недължимо платена и в случай, че не бъде доброволно платена ведно с лихвите, ще бъде приспадната от одобрените суми по заявлението за кампания 2010г. /т. 6 от ДП, л. 649 (гръб) – 650/.

На 20.08.2009г. СНЦ „Кубратска мера” сключило договори за възлагане поддържането на пасища и мери с ЕТ „Асотекс-Хавза Чакър” гр. Кубрат и „Орион 2001” ООД гр. Кубрат, със срок на действие до 01.10.2010г., като при продължаване срока на договора за наемане на площите от 15.06.2007г. действието на сключените се продължавало автоматично за същия срок. По силата на тези договори изпълнителите били длъжни да извършат разчистване на нежеланата растителност, да отстраняват от пасищата и мерите твърдите битове отпадъци, храстова растителност, тръни, строителни отпадъци, да извършват косенето, да спазват всички нормативни актове, свързани с възложените дейности, да осигурят необходимия персонал, машинен парк и техника за изпълнение на възложената работа за своя сметка. Срещу тези задължения СНЦ поемал задължение да заплаща възложената работа ежегодно до седем дни след представяне на акт за извършваните мероприятия и фактура за съответната година, съгласно двустранен протокол и надлежно оформена фактура. ЕТ поемал задължение да се грижи за общо 852, 18 ха пасища и мери в землищата на с. Дряново, Савин, Севар, Точилари и гр. Кубрат. ООД от своя страна поемало задължение към 824, 54 ха в с. Бисерци, Мъдрево и Тертер.

С протокол № 5/19.11.2009г. УС на СНЦ анулирал договорите за възлагане поддържането на пасищата и мерите от 20.08.2009г. тъй като след извършените проверки от комисия на СНЦ и отделни животновъди било установено, че дейностите, посочени от съответния изпълнител в изготвените от него документи /Протоколи от различни дати от м. 10.2009г./ не са извършени. Поради изложеното УС приел решение тези протоколи и придружаващи фактури да бъдат анулирани и преведените суми да бъдат възстановени на дружеството.

Доколкото и през 2010г. СНЦ взело решение да се включи в СЕПП се подходило към почистване на наети площи в с. Горичево, с. Божурово, с. Севар.

На 06.05.2010г. в ОС „Земеделие" - гр. Кубрат подс. М., в качеството си на председател на СНЦ „Кубратска мера" - гр. Кубрат, подал лично заявление за входяща регистрация 2010 с УИН 1716061046923. Свид. Б. разпечатала от системата декларацията за допустимост на площи от предходната кампания, която подс. М. попълнил саморъчно, подписал и подпечатал. По таблица на използваните парцели 2010г. първоначално били посочени 178 парцела. В кампанията за тази година за първи път бил въведен т. нар. допустим слой, като свид. Б. обяснила значението му на подсъдимия. Започнали работа по оглеждане на отделните имоти по таблицата, като подс. М. задраскал част от номерата на парцелите, с които не желае да участва в кампанията. След това процедурата включвала влизане в базата данни за всеки БЗС и да очертава исканите от кандидата корекции. Работата продължила десет дни, като подсъдимият се възползвал и от възможността да огледа конкретни пасища преди да бъдат очертани. Когато имотът излизал извън допустимият слой свид. Б. уведомявала подсъдимия, той проверявал и на следващия ден заявявал дали да бъде изтрит или потвърден. При обсъждането на таблицата на площите за 2010г. подс. М. коригирал данните, подписвал се и поставял печат срещу всяка промяна по съответния парцел.

В този период от време, на 13.05.2010г. били почистени и площи в землището на с. Божурово.

На 15.05.10г. проверката на парцелите била приключена и подс. М. попълнил заявлението за подпомагане. След отразените корекции от кандидата в системата, таблицата за използваните площи включвала 169 парцела. Стартирана проверка от 15.05.2010г. в ИСАК установила, че при 14 от заявените площи над 0, 05 дка излизат извън подходящите за подпомагане – с отбелязване и на конкретната излизаща извън допустимия слой площ, а за 4 – било отчетено, че са без физически блок. Като съдържащи недопустими площи били счетени парцелите с №№ 86091-235-1 в с. Юпер, 30212-34-1 – в с. Задруга, 65886-119-2 – с. Севар, 30541-211-1 – с. Звънарци, 30212-103-1 – с. Задруга, 72337-82-1 – с. Тертер, 65886-99-1 – с. Севар, 30541-105-1 – с. Звънарци, 49518-115-1 - с. Мъдрево, 30212-165-1 – с. Задруга, 30541-60-1 – с. Звънарци, 49518-57-1 – с. Мъдрево, 65022-84-1 – с. Савин, 03575-189-1 – с. Беловец. 4бр. от посочените били отчетени като фермерски блокове без физически блок - №№ 03575-189-1 – с. Беловец, 30541-105-1 и 30541-60-1 – и двата в с. Звънарци и 86091-235-1 – в с. Юпер. След като се запознал с резултатите от проверката на системата подс. М. потвърдил, че ги заявява, подписал справката и поставил печат на СНЦ.

В депозираното до ОД на ДФ „Земеделие" заявление подс. М. посочил 169 бр. имота, за които декларирал, че „към датата на подаване на настоящото заявление земеделските парцели, с които кандидатствам за подпомагане отговарят на Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние определени със заповед на Министъра на земеделието и храните”. В пълно съответствие с декларираното били парцелите №№:

 

03575-48-1-2; 03575-71-1-2; 03575-124-1-2; 03575-175-1-2; 03575-189-1-1 – в землището на с. Беловец

 

04131-109-1-1; 04131-117-2-2; 04131-141-1-2; 04131-141-2-2 – с. Бисерци

 

05058-51-1-2; 05058-64-1-2; 05058-69-1-2; 05058-71-1-2 – с. Божурово

 

16105-65-1-2; 16105-75-1-2; 16105-76-1-2 – с. Горичево

 

 

30212-110-1-2 – с. Задруга

 

30541-45-2-2; 30541-211-1-4 – с. Звънарци

 

35897-69-2-2 – с. Каменово

 

40422-75-1-3; 40422-169-4-3; 40422-208-2-2; 40422-240-1-2; 40422-282-1-2; 40422-289-1-2 – гр. Кубрат

 

61203-86-1-2 ; 61203-131-3-2; – с. Равно

 

65886-114-1-2 – с. Севар

 

72337-60-2-2 – с. Тертер

 

72895-64-2-4 – с. Точилари

 

86091-16-1-2 ; 86091-111-4-1 – с. Юпер.

 

От друга страна като подходящи за подпомагане площи били заявени изцяло недопустими 15 парцела с обща площ 27, 92 ха. Парцелите по номер, местонахождение и площ са както следва:

(заб. първият номер за всеки от парцелите в приложената таблица е посоченият пореден номер на същия имот в последното допълнително заключение на СТЕ от въззивната фаза)

 

13

03575-420-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

1,89

26

04131-140-1-2

c. БИСЕРЦИ

3,43

44

16105-68-1-2

c. ГОРИЧЕВО

2,08

52

30212-103-1-1

c. ЗАДРУГА

0,3

61

35897-47-1-2

c. KAMEHOBO

0,1

62

35897-66-1-2

c. KAMEHOBO

0,21

68

35897-76-1-2

c. KAMEHOBO

0,23

73

35897-118-1-3

c. KAMEHOBO

0,4

82

40422-156-1-2

гр. КУБРАТ

1,42

103

47617-10-4-5

с. МЕДОВЕНЕ

5,62

104

47617-41-3-2

с. МЕДОВЕНЕ

1,2

108

47617-47-1-2

с. МЕДОВЕНЕ

3,85

112

49518-115-1-1

c. МЪДРЕВО

5,85

121

61203-80-2-2

c. PABHO

0,61

168

86091-129-2-2

c. ЮПЕР

0,73

 

            В заявлението от 15.05.10г., подадено от подс. М. били включени и 121 парцела, в които недопустимите площи възлизали на 328,8 ха. Парцелите по номер, местонахождение, площ, съотношения между недопустима и допустима и недопустима и заявена площи, включително и в процентно изображение,  са както следва:

(заб. първият номер за всеки от парцелите в приложената таблица е посоченият пореден номер на същия имот в последното допълнително заключение на СТЕ от въззивната фаза)

 

по

ред

ПАРЦЕЛ

ЗЕМЛИЩЕ

ЗАЯВЕНА ПЛОЩ (ха)

НЕДОПУСТИМА ПЛОЩ/ДОПУСТИМА ПЛОЩ (ха) НЕДОПУСТИМА ПЛОЩ/ЗАЯВЕНА ПЛОЩ (ха)

НЕДОПУСТИМА ПЛОЩ/ДОПУСТИМА ПЛОЩ (%) НЕДОПУСТИМА ПЛОЩ/ЗАЯВЕНА ПЛОЩ (%)

1

2

3

4

6

7

2

03575-66-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

32,35

9.28/23.07

9.28/32.35

40.22

28.69

3

03575-68-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

7,71

0.70/7.01

0.70/7.71

9.98

9.08

5

03575-109-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

6,38

1.77/4.61

1.77/6.38

38.39

27.74

6

03575-112-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

27,62

0.48/27.14

0.48/27.62

1.77

1.74

8

03575-125-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

5,12

0.49/4.63

0.49/5.12

10.58

9.57

9

03575-158-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

8,53

1.28/7.25

1.28/8.53

17.66

15.00

12

03575-417-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

2,04

0.40/1.64

0.40/2.04

24.39

19.61

14

04131-9-1-2

с. БИСЕРЦИ

5,22

1.25/3.97

1.25/5.22

31.48

23.94

15

04131-31-1-2

с. БИСЕРЦИ

7,36

4.60/2.76

4.60/7.36

166.66

62.50

16

04131-47-2-2

c. БИСЕРЦИ

35,68

4.74/30.94

4.74/35.68

15.32

13.28

17

04131-76-1-2

c. БИСЕРЦИ

21,28

2.78/18.50

2.78/21.28

15.02

13.06

18

04131-104-1-2

c. БИСЕРЦИ

5,67

2.4/3.27

2.4/5.67

73.39

42.32

19

04131-105-1-3

c. БИСЕРЦИ

6,97

6.42/0.55

6.42/6.97

1167.27

92.11

21

04131-113-1-2

c. БИСЕРЦИ

4,04

0.98/3.06

0.98/4.04

32.03

24.26

22

04131-115-1-2

c. БИСЕРЦИ

2,63

0.82/1.81

0.82/2.63

45.30

31.18

24

04131-120-2-4

c. БИСЕРЦИ

49,3

8.91/40.39

8.91/49.30

22.06

18.07

25

04131-132-1-2

c. БИСЕРЦИ

10,37

6.41/3.96

6.41/10.37

161.86

61.81

29

04131-142-1-2

c. БИСЕРЦИ

28,36

12.85/15.51

12.85/28.36

82.85

45.31

30

04131-149-1-2

c. БИСЕРЦИ

22,97

2.60/20.37

2.60/22.97

12.76

11.32

32

05058-61-1-2

c. БОЖУРОВО

15,01

1.57/13.44

1.57/15.01

11.68

10.46

33

05058-63-1-2

c. БОЖУРОВО

4,47

0.55/3.92

0.55/4.47

14.03

12.30

35

05058-65-1-2

c. БОЖУРОВО

11,18

0.31/10.87

0.31/11.18

2.85

2.77

36

05058-66-1-2

c. БОЖУРОВО

8,36

2.50/5.86

2.50/8.36

42.66

29.90

39

05058-72-1-2

c. БОЖУРОВО

16,53

0.23/16.30

0.23/16.53

1.41

1.39

40

16105-11-1-2

c. ГОРИЧЕВО

11,14

3.42/7.72

3.42/11.14

44.30

30.70

42

16105-66-1-2

c. ГОРИЧЕВО

5,38

0.34/5.04

0.34/5.38

6.75

6.32

43

16105-67-1-2

c. ГОРИЧЕВО

3,79

0.45/3.34

0.45/3.79

13.47

11.87

47

16105-77-1-2

c. ГОРИЧЕВО

1,05

0.08/0.97

0.08/1.05

8.24

7.62

48

16105-78-1-2

c. ГОРИЧЕВО

3,73

0.20/3.53

0.20/3.73

5.66

5.36

49

16105-79-1-2

c. ГОРИЧЕВО

7,66

2.27/5.39

2.27/7.66

42.12

29.63

50

16105-81-1-2

c. ГОРИЧЕВО

13,65

0.68/12.97

0.68/13.65

5.24

4.98

51

30212-34-1-1

c. ЗАДРУГА

2,44

0.20/2.24

0.20/2.44

8.93

8.20

54

30212-165-1-1

c. ЗАДРУГА

0,8

0.08/0.72

0.08/0.80

11.11

10.00

55

30541-43-1-2

c. ЗВЪНАРЦИ

2,95

0.79/2.16

0.79/2.95

36.57

26.78

56

30541-44-1-2

c. ЗВЪНАРЦИ

22,49

0.60/21.89

0.60/22.49

2.74

2.67

58

30541-60-1-1

c. ЗВЪНАРЦИ

3,84

0.60/3.24

0.60/3.84

18.52

15.62

59

30541-105-1-1

c. ЗВЪНАРЦИ

1,62

0.24/1.38

0.24/1.62

17.39

14.82

63

35897-68-1-2

c. KAMEHOBO

2,12

1.37/0.75

1.37/2.12

182.67

64.62

64

35897-68-2-2

c. KAMEHOBO

0,34

0.03/0.31

0.03/0.34

9.68

8.82

66

35897-72-2-2

c. KAMEHOBO

8,95

4..35/4.60 4.35/8.95

94.56

48.60

67

35897-73-1-3

c. KAMEHOBO

15,32

4.80/10.52

4.80/15.32

45.63

31.33

69

35897-89-1-2

c. KAMEHOBO

2,99

1.24/1.66

1.24/2.99

74.69

41.47

70

35897-100-1-2

c. KAMEHOBO

3,65

2.23/1.42

2.23/3.65

157.04

61.09

71

35897-112-1-2

c. KAMEHOBO

5,6

1.96/3.64

1.96/5.60

53.85

35.00

72

35897-116-1-2

c. KAMEHOBO

1,94

0.69/1.25

0.69/1.94

55.20

35.57

74

35897-118-2-2

c. KAMEHOBO

17,42

10.11/7.31

10.11/17.42

138.30

58.03

75

40422-38-1-2

rp. КУБРАТ

17,78

0.88/16.90

0.88/17.78

5.21

4.95

77

40422-81-1-3

гр. КУБРАТ

1,54

0.51/1.03

0.51/1.54

49.51

33.12

78

40422-81-2-2

rp. КУБРАТ

3,34

0.95/2.39

0.95/3.34

39.75

28.44

79

40422-125-1-2

rp. КУБРАТ

73,65

17.83/55.82

17.83/73.65

31.94

24.21

80

40422-134-1-2

гр. КУБРАТ

10,83

5.32/5.51

5.32/10.83

96.55

49.12

81

40422-153-1-2

гр. КУБРАТ

31,05

1.16/29.89

1.16/31.05

3.88

3.74

84

40422-208-1-2

rp. КУБРАТ

18,02

2.85/15.17

2.85/18.02

18.79

15.82

86

40422-230-1-2

rp. КУБРАТ

2,8

1.94/0.86

1.94/2.80

225.58

69.28

87

40422-236-1-2

rp. КУБРАТ

4,43

1.51/2.92

1.51/4.43

51.71

34.08

89

40422-243-1-2

rp. КУБРАТ

10,19

3.27/6.92

3.27/10.19

47.25

32.09

90

40422-245-2-2

rp. КУБРАТ

1,25

0.25/1.00

0.25/1.25

25.00

20.00

91

40422-259-1-2

rp. КУБРАТ

2,15

0.78/1.37

0.78/2.15

56.93

36.28

92

40422-260-1-2

гр. КУБРАТ

8,2

1.95/6.25

1.95/8.20

31.20

23.78

93

40422-263-1-3

гр. КУБРАТ

5,04

0.70/4.27

0.70/5.04

16.39

13.89

94

40422-271-1-2

гр. КУБРАТ

7,71

1.89/5.82

1.89/7.71

32.47

24.51

95

40422-273-1-2

гр. КУБРАТ

1,89

0.63/1.26

0.63/1.89

50

33.33

98

40422-291-1-2

гр. КУБРАТ

20,17

1.24/18.93

1.24/20.17

6.55

6.15

99

40422-299-1-2

гр. КУБРАТ

10,23

1.90/8.33

1.90/10.23

22.81

18.57

100

40422-300-1-2

гр. КУБРАТ

9,98

3.02/6.96

3.02/9.98

43.39

30.26

101

40422-309-1-3

гр. КУБРАТ

0,96

0.20/0.76

0.20/0.96

26.32

20.83

102

40422-311-1-3

гр. КУБРАТ

8,63

3.02/5.61

3.02/8.63

53.83

34.99

105

47617-41-4-2

с. МЕДОВЕНЕ

9,69

1.56/8.13

1.56/9.69

19.19

16.10

106

47617-44-1-2

с. МЕДОВЕНЕ

11

2.30/8.70

2.30/11.00

26.44

20.91

107

47617-46-1-2

с. МЕДОВЕНЕ

19,16

2.04/17.12

2.04/19.16

15.35

13.31

109

47617-55-1-2

с. МЕДОВЕНЕ

2,44

0.45/1.99

0.45/2.44

22.61

18.44

110

49518-57-1-1

с. МЪДРЕВО

17,89

6.64/11.25

6.64/17.89

59.02

37.12

111

49518-69-1-2

c. МЪДРЕВО

20,16

16.09/4.07

16.09/20.16

395.33

79.81

113

49518-117-1-2

c. МЪДРЕВО

13,72

0.72/13.00

0.72/13.72

5.54

5.25

114

49518-120-1-2

c. МЪДРЕВО

46,52

1.97/44.55

1.97/46.52

4.42

4.23

115

49518-124-1-3

c. МЪДРЕВО

11,74

5.97/5.77

5.97/11.74

103.47

50.85

116

48518-126-2-3

c. МЪДРЕВО

17,48

10.22/7.26

10.22/17.48

140.77

58.47

117

61203-40-1-2

c. PABHO

10,81

1.40/9.41

1.40/10.81

14.88

12.95

118

61203-41-1-2

c. PABHO

10,35

1.61/8.74

1.61/10.35

18.42

15.55

119

61203-44-1-2

c. PABHO

7,58

0.77/6.81

0.77/7.58

11.31

10.16

120

61203-80-1-2

c. PABHO

0,76

0.15/0.61

0.15/0.76

24.59

19.74

122

61203-81-1-2

c. PABHO

0,72

0.10/0.62

0.10/0.72

16.12

13.89

123

61203-83-1-2

c. PABHO

8,08

6.91/1.17

6.91/8.08

590.60

85.52

125

61203-86-2-2

c. PABHO

0,63

0.05/0.58

0.05/0.63

8.62

7.94

126

61203-87-1-2

c. PABHO

9,06

6.78/2.28

6.78/9.06

297.37

74.83

127

61203-88-1-2

c. PABHO

2,82

0.78/2.04

0.78/2.82

38..24 27.66

128

61203-89-1-2

c. PABHO

1,69

1.21/0.48

1.21/1.69

225.08

71.60

129

61203-131-1-2

c. PABHO

1,67

0.18/1.49

0.18/1.67

12.08

10.78

130

61203-131-2-2

c. РАВНО

1,11

0.06/1.05

0.06/1.11

5.71

5.41

132

61203-132-1-2

c. РАВНО

0,91

0.12/0.79

0.12/0.91

15.19

13.19

133

61203-244-1-2

c. РАВНО

0,44

0.01/0.43

0.01/0.44

2.32

2.27

134

65022-48-1-2

c. САВИН

11,79

2.49/9.30

2.49/11.79

26.77

21.12

135

65022-50-1-2

c. САВИН

2,63

0.42/2.21

0.42/2.63

19.00

15.97

136

65022-84-1-3

c. САВИН

14,93

4.36/10.57

4.36/14.93

41.25

29.20

137

65886-99-1-2

c. CEBAP

41,16

33.85/7.31

33.85/41.16

463.06

82.24

138

65886-102-4-3

c. CEBAP

13,31

0.80/12.51

0.80/13.31

6.39

6.01

139

65886-106-1-2

c. CEBAP

8,96

1.37/7.59

1.37/8.96

18.05

15.28

141

65886-119-2-2

c. CEBAP

3,36

1.59/1.77

1.59/3.36

89.83

47.32

142

65886-120-2-2

c. CEBAP

4,92

0.43/4.49

0.43/4.92

9.58

8.74

143

66295-41-1-2

c. СЕСЛАВ

1,13

0.39/0.74

0.39/1.13

52.70

34.51

144

66295-42-1-2

c. СЕСЛАВ

5,32

0.78/4.54

0.78/5.32

17.17

14.66

145

66295-44-1-2

c. СЕСЛАВ

8,39

1.15/7.24

1.15/8.39

15.88

13.71

146

66295-50-1-2

c. СЕСЛАВ

1,03

0.16/0.87

0.16/1.03

18.39

15.53

147

66295-51-1-2

c. СЕСЛАВ

75,62

11.18/64.44

11.18/75.62

17.35

14.78

148

66295-147-1-2

c. СЕСЛАВ

2,47

0.44/2.03

0.44/2.47

21.67

17.81

149

72337-35-2-3

c. TEPTEP

150,42

8.03/142.39

8.03/150.42

5.64

5.34

150

72337-55-1-2

c. TEPTEP

63,29

2.03/61.26

2.03/63.29

3.31

3.21

152

72337-61-1-2

c. TEPTEP

21,62

6.81/14.81

6.81/21.62

45.98

31.50

153

72337-63-1-2

c. TEPTEP

1,72

0.21/1.51

0.21/1.72

13.91

12.21

154

72337-63-2-2

c. TEPTEP

0,87

0.30/0.57

0.30/0.87

52.63

34.48

155

72337-82-1-1

c. TEPTEP

3,88

0.50/3.38

0.50/3.88

14.79

12.89

156

72895-60-1-2

c. ТОЧИЛАРИ

3,33

0.34/2.99

0.34/3.33

11.37

10.21

159

86091-41-1-2

c. ЮПЕР

0,41

0.21/0.20

0.21/0.41

105.00

51.22

160

86091-81-1-2

c. ЮПЕР

0,9

0.68/0.22

0.68/0.90

309.09

75.55

161

86091-111-3-3

c. ЮПЕР

12,29

3.58/8.71

3.58/12.29

41.10

29.13

163

86091-111-5-1

c. ЮПЕР

1,16

0.18/0.98

0.18/1.16

18.36

15.52

164

86091-112-1-2

c. ЮПЕР

3,57

2.30/1.27

2.30/3.57

181.10

64.42

165

86091-121-1-3

c. ЮПЕР

24,79

3.71/21.08

3.71/24.79

17.60

14.96

166

86091-122-2-2

c. ЮПЕР

8,28

0.53/7.75

0.53/8.28

6.84

6.40

167

86091-123-1-2

c. ЮПЕР

93,72

8.17/85.55

8.17/93.72

9.55

8.72

169

86091-235-1-1

c. ЮПЕР

2,04

0.87/1.17

0.87/2.04

74.36

42.65

 

            Общата площ на 169 парцела възлизала на 1700, 56 ха. За тези пасища и мери СНЦ „Кубратска мера” поискало да получи по СЕПП 311 109, 85лв. За кампания 2010г. средствата по СЕПП били изцяло от Европейския фонд за гарантиране на земеделието /ЕФГЗ/, принадлежащ на ЕС, чрез който на РБ се предоставят средства, разпределяни чрез ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

            При извършените автоматизирани кръстосани проверки от ИСАК по подадените от подс. М. и свид. Х. и А. заявления за подпомагане било установено застъпване на площи. От наетите от СНЦ територии това засягало парцели № 49518-126-2 в с. Мъдрево, и № 40422-169-4 в гр. Кубрат. Отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на РА уведомявал кандидатите и те следвало да се явят за разрешаване на конфликта. Представляващият СНЦ „Кубратска мера” не се явил и площите били оценени като недопустими за подпомагане /наддекларирани/.

            По заявлението на подс. М. като представляващ бенефициента била извършена проверка на място. Повод за това била докладна записка № 03-0416/9693 от 26.08.2010г. на С.К., началник отдел „Директни плащания на площ”. Съгласно издадените заповеди на 01.10.10г. бил ангажиран свид. Я., а от 14.10.10г. и свид. Д.. В периода от 04.10.2010г. до 05.11.201г. двамата свидетели, експерти в Регионален технически инспекторат при ОД на ДФ „Земеделие" - гр. Разград, извършили проверка на място на заявените парцели, ползвали методи за проверка – за 155 от парцелите - GPS, и за 14 парцела - визуален, правили цветни снимки, отразяващи състоянието на парцелите. За резултатите изготвяли контролни листи. За предприетата проверка бенефициентът бил уведомен, като при посещение на част от парцелите се включили подс. М., свид. И. и Н. – членове на УС на СНЦ. След изготвяне на крайните констатации за допустима площ от 1303, 82ха при заявените 1700, 56 ха подс. М. вписал възраженията си – „В много от парцелите бяха изключени площи с магарешки бодили, а по определението за постоянни пасища допустими са площите, засети от тревисти растения, които по традиция се срещат по пасищата, а магарешките бодили не се отнасят към храстите, те са тревисти растения. Възразявам против тези изключвания”, подписал се и поставил печата на СНЦ „Кубратска мера”. На 05.11.2010г. подс. М. изготвил декларация, в която посочил, че три парцела са изорани и се обработват неправомерно от трети лица, други обработвани неправомерно не са били измерени правилно, установените запалени парцели не са по тяхна вина и представил удостоверения №№ 38 и 39 от 29.10.2010г. от МВР ОД на МВР – Разград „Пожарна безопасност и спасяване”, за пожари в парцели в с. Горичево и Беловец по неустановени причини.

            В изготвена докладна записка изх. № 3285 от 10.11.2010г. свид. Я. и Д. посочили, че при проверката са установили наличие на неподдържани, недопустими за подпомагане площи, изхвърлени битови и строителни отпадъци и запалени парцели. Посочили конкретните запалени и засети, нестопанисвани от бенефициента земи, които измерили и допуснали за подпомагане, с изключение на само един от запалените.

            На 11.11.10г. на подс. М. било връчено уведомително писмо № 3294/10.11.10г., за това че при проверката са констатирани несъответствия и е има възможност в 14 дневен срок да направи бележки и възражения до отдел Технически инспекторат на ДФ „Земеделие” гр. София, сектор „Контролни проверки”. Подсъдимият не се възползвал от това право.

            След приключване на административната процедура с „уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2010г.” СНЦ „Кубратска мера" - гр. Кубрат, било уведомено, че по отношение на част от заявените парцели е налице недопустима площ в размер на 397,32 ха., равняващи се на 30,49 % от общо заявените 1700,56 ха.

Съгласно заключението на криминалистическата - графическа експертиза на подпис по Протокол № 38/26.02.2013г. саморъчните подписи в Заявление за входяща регистрация 2010, таблица на използваните парцели 2010, декларация за допустимост на площи от предходна кампания и заявление за подпомагане 2010 и приложените към него таблица на използваните парцели 2010 са изпълнени от Б.И.М..

От заключението на приетата от първоинстанционния съд съдебно-техническа експертиза било установено, че 134 парцела, заявени за подпомагане от поде. М. не отговарят на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние определени със Заповед № РД 09990/23.12.2009г. на Министъра на земеделието и храните и на условията определени в Наредба № 5/10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища. В част от парцелите било установено наличие на храсти и дървета - растителност, която ако не е била налична в началото на месец май 2010г., не би могла да се развие и достигне размерите документирани на снимковия материал. По отношение на други вещото лице отчело, че са налице скални и скални отвеси, както и такива със сгради и съоръжения, единият от парцелите включва територия на футболно игрище.

Тези изводи били възприети и от предходния въззивен състав на ВАпС, чието решение е отменено от ВКС на РБ. В изпълнение на указанията за отчитане възраженията на страните, събиране, проверка и оценка в действителния им смисъл всички доказателства, необходими за разкриване на обективната истина, настоящият състав назначи повторна СТЕ. В състава бяха включени експерти – „ГФК” и агроном.

     В изпълнение на поставените задачи вещите лица са проучили на приложените в преписката  по делото документи, справки за наличните данни от проверката на място в Държавен Фонд ”Земеделие - Разплащателна агенция” – гр. София, справка от Хидрометеорологична Обсерватория - Разград за метеорологичната обстановка през периода  05.2010г. - 11.2010г. в района на община Кубрат, област Разград, Регламент № 73/2009 г. на Съвета на ЕС и правилата за прилагането му уредени в Регламент (ЕО) № 1122 на Комисията на европейските общности от 30.11.2009 г., съобразили Закон за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), Наредба № 5/27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания и Наредба № 5/10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища. Изискали са от Държавен Фонд ”Земеделие - Разплащателна агенция” – гр. София, на shp (шейп) файловете от извършената проверка на място през периода октомври-ноември 2010 г. и на shp файловете на заявените парцели, след компилиране с подходяща програма, които позиционирали върху  Google earth. След съответна обработка, състояща се в даване на име на всеки един от 169-те парцела: ЕКАТТЕ на населеното място, физически блок, блок на земеделско стопанство и земеделски парцел, площ на парцела в ха до втория знак след десетичната запетая и оцветяване в различен цвят на линиите на заявените парцели, измерените от проверката на място допустими площи и измерените от проверката на място недопустими площи, са изготвени и разпечатани снимки от сателитните изображения на парцелите, приложени в досието на всеки парцел.

От извършения анализ на приложените самолетни снимки от 2006г. и сателитни изображения приложени към делото, на база на които са изработени цифровите ортофотокарти (ЦОФК), вещите лица сочат, че не е възможно да се разграничи вида и височината на наличната растителност, да се определи от кой вид точно е храстовидната растителност и нейните бройки.  От снимките по делото в М до 1: 3000 (които са единици) може да се определи наличието на единични дървета, оголени площи, части от постройки и съоръжения, сметища, скали и скални отвеси, футболно игрище, както и тяхното разположение спрямо останалата площ на парцела. Съотношение им спрямо площта на парцела може да се определи чрез сканиране и оцифряване, но това би показало състоянието на територията, за годината в която са изготвени. 

  Вещите лица са установили сателитни изображения налични към 27 и 28 август и 16.09.2010г. при независим източник –Google earth, по които могат да се определят бройките само на единични дървета, да се отчете наличието на оголени площи, заблатени територии, части от постройки и съоръжения, скали и скални отвеси и футболното игрище с приближение на изображението, което не е мащабно и от него не могат да се определят съотношенията им спрямо площта на парцела..  

       Във всяко досие /общо 169/ експертите са направили разчитане на изображенията за съответния парцел на база самолетните и сателитни снимки, по които са изготвени ЦОФК, приложени към делото, и наличните за периода 15.05.2010 г. – 05.11.2010г., сателитните изображения от Google earth към дати 27.08.2010г., 28.08.2010г. и 16.09.2010г. Отразили са съотношението на недопустимите към общо заявените площи съгласно поставената задача. В констатациите за допустимост/недопустимост на площите за подпомагане по предназначение съобразили изискванията на чл. 58 от Регламент 1122/2009г., като в различен цвят са измерените недопустими площи и измерените допустими площи в очертанията на заявените парцели.

След запознаване с депозираното заключение и становищата на вещите лица в с.з., подс. М. и защитникът адв. Г. поставиха допълнителни 65 въпроса, касаещи повече от един парцела. Изготвена бе допълнителна СТЕ, подробно и от позицията на необходимите специални знания коментираща събраните по делото доказателства, при отчитане на относимата нормативна уредба, като част от възраженията на подс. М. бяха счетени от експертите за основателни.

Данните за всеки имот по основната и допълнителната експертиза са подробно отразени по заключенията им. Видно е, че страните са напълно запознати с тях, коментират и оспорват детайлно изводите им. Преповтарянето на отделните констатации на вещите лица имот по имот е неоправдано – с оглед времето за описването им, огромното количество консумативи и постигането на категорична нечитаемост на настоящото решение. При анализа на доказателствата ще бъдат изложени съображенията на състава за спорните моменти в оценката на изводите на вещите лица.

След изслушване на експертите в с.з., по искане на защитата бе възложено изготвянето на справка – допълнително заключение, обобщаваща изводите на вещите лица по основното и допълнителното заключение, отчитащо конкретните възражения и въпроси на подс. М. и неговия защитник.

Видно от обобщението на вещото лице У. след направени допълнителни проучвания относно наличието на програми за изпълнение на възложената задача, от наличните в първата СТЕ 169 позиционирани върху Google earth парцели със заявената, измерена допустима или недопустима площ съгласно проверката на място и използвайки допълнителна програма Auto CAD 2014 за получените от МЗХ  файлове с разширение shp, от които чрез програмата за кадастър mkadwin създал графика в цифров модел и извел файлове за всеки заявен парцел във формат dxf. Използвайки програмата Auto CAD 2014 и прочитайки тези файлове за 43 парцела, за които в основната и допълнителна СТЕ е констатирано наличие както на неизмерена допустима площ, така и неизмерена недопустима площ при извършената проверка на място са вмъкнати съответните приложени извадки (немащабни) от Google earth. С командата align и мащабиране обединил графиката от файловете dxf и снимките jpeg и получил графика с реална площ, от която с Auto CAD 2014 изчислил съответните площи съгласно направените констатации в двете СТЕ. В приложената справка са описани всичките 169 заявени парцела, в кои землища, тяхната заявена площ за подпомагане по СЕПП за земеделска година 2010, на коя страница се намират парцелите в основната СТЕ, в допълнителната СТЕ и номера на изготвено приложение за съответния парцел, за който са изчислявани съответните площи, за всеки един от парцелите е записано в „ха“ до втория знак след десетичната запетая съотношението на недопустимата площ към допустимата площ и записа на съотношението на недопустимата площ към заявената площ, за всеки един от парцелите е записано в „%“ до втория знак след десетичната запетая съотношението на недопустимата площ към допустимата площ и в „%“ записа на съотношението на недопустимата площ към заявената площ.  

В заключение е посочено, че от ползвания наличен снимков материал от  Google earth към 27 и 28 август и 16.09.2010 година за територията на Община Кубрат, от наличния  снимков материал и заснети терени при извършената проверка на място се констатира, че към тези дати в заявените 169 парцела с обща площ от 1700.56 ха има недопустима площ от 356.72 ха и допустима площ от 1343.84 ха. Съотношението на недопустимата към  допустима площ е 356.72/1343.84 е 26.54%, а съотношението на недопустимата към  заявената площ е 356.72/1700.56 е 20.97%.

Становището бе поддържано от вещото лице в с.з., придружено с необходимите разяснения. Както във второто допълнително заключение, така и в последното с.з. вещото лице У. интерпретира и снимки от 05.11.11г.

 

Изложената фактическа и обстановка се установява от събраните по делото в ДП, първоинстанционното, първото и настоящото въззивно производство чрез – свидетелските показания, частично обясненията на подсъдимия, заключенията на вещите лица по назначените криминалистическа - графическа експертиза, назначените във въззивното следствие от настоящия състав комплексна СТЕ, допълнителна СТЕ и справка – допълнение към тях. Сериозен дял сред кредитираните доказателства имат документите по преписките на СНЦ за кандидатстване за подпомагане, административната проверка на място, писмените възражения и декларация от подс. М., удостоверенията от ОД МВР Разград.

При обема на предмета на доказване, обоснован от броя и територията на заявените от подс. М. площи, в хода на настоящото съдебно производство бяха предоставени максимални възможности на всяка страна да провери съвкупността от доказателства с цел разкриване на обективната истина. С оглед указанията на ВКС бе поставен акцент върху експертното изследване на всеки от заявените имоти, като се постигна максимална яснота за състоянието им, при отчитане и на конкретните възражения на защитата на подсъдимия. Съставът кредитира изцяло изводите на вещите лица, при отчитане на промените в част от констатациите на основното заключение чрез допълнителното. Обобщаващата справка – допълнително заключение, съдържаща писмена и визуална част, позволява пълно ориентиране и прецизиране на констатациите за всеки от парцелите.

При анализа на доказателствения материал съставът прецени собствената достоверност на съобщеното от гласните източници като го съпостави с писмените доказателства е експертните становища на вещите лица ГФК и агроном. Обсъдени бяха и конкретните възражения на страните. С оглед на това съставът счете следното:

 

1. По силата на договора от 15.06.2007г., анекс към който подс. М. подписал на 30.03.2010г. в качеството си на председател на СНЦ „Кубратска мера”, сдружението било длъжно да ползва представените му общински мери и пасища съгласно изискванията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007г. на Министъра на земеделието и горите; да почиства постоянно затревените площи – пасища и мери, от нежелана храстовидна растителност и да се провежда борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат и чемерика/. От своя страна Общината следяла за изпълнението на тези задължения на наемателя чрез кметовете на населените места и други органи и общински структури. В анекса изрично било предвидено, че клаузите на основния договор остават непроменени. С оглед на изложеното не кметовете на населените места са имали задължения към земята, наета от сдружението. Кметовете са били натоварени с контрола по изпълнението на основния договор от страна на наемателя СНЦ.

Ръководните органи на сдружението, в които е членувал и подсъдимия, са отчели значението на поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние. Именно поради това са били сключени на 20.08.2009г. договорите за възлагане поддържането на пасища и мери с ЕТ „Асотекс-Хамза Чакър” гр. Кубрат и „Орион 2001” ООД гр. Кубрат, със срок на действие до 01.10.2010г. Прехвърлени от СНЦ на изпълнителите били задълженията по поддържане и съхранение на наетите пасищата. Самата конкретизация на клаузите по тези два договора сочи на пълно отчитане на реалното състояние на площите и необходимостта от активни и системни действия за тяхното нормативно регламентирано изрядно състояние. Именно поради това на изпълнителите било възложено - да извършат разчистване на нежеланата растителност, да отстраняват от пасищата и мерите твърдите битови отпадъци, храстова растителност, тръни, строителни отпадъци, да извършват косенето, да спазват всички нормативни актове, свързани с възложените дейности, да осигурят необходимия персонал, машинен парк и техника за изпълнение на възложената работа за своя сметка. Установява се, че ръководството на СНЦ е съзнавало, че по площите има нежелана, храстова растителност, тръни, строителни и битови отпадъци. От друга страна не е разполагало с ресурс – персонал, машини и техника за изпълнение на необходимата работа.

При анулиране на договорите от 20.08.2009г., поради отчитане на неизвършени работи по площите, ръководството не е пристъпило към сключване на нови. Твърденията, че същите търговци са продължили да извършват работа по площите са неубедителни. Споровете между страните по договора са очертани чрез писмените доказателства по делото – т. 2, л. 245 и следв. Свид. Н., организатор производство в ЕТ „Асотекс”, член на УС на СНЦ заявява, че тяхната фирма е чистела двукратно в годината сметища, които пак се образували. Видно от протокол № 3 от 27.10.2009г. от същата фирма са били почиствани само два парцела в с. Севар, а според уведомителното писмо комисия от СНЦ е установила, че заявените и платени от сдружението на ЕТ дейности не са извършени изцяло.

Безспорно е, че тези договори касаят само площи в с. Дряново, Савин, Севар, Точилари, Бисерци, Мъдрево, Тертер и гр. Кубрат, с обща площ 1676,72 ха. Видно е обаче, че в заявените от подс. М. площи няма такива в с. Дряново, а извън възложените на изпълнители по почистването са площите в с. Беловец, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Медовене, Равно, Сеслав и Юпер.

Представените от защитата на подсъдимия писмени доказателства сочат на извършване на действия по поддържане и почистване на териториите преди подаване на заявлението от 15.05.10г.:

- Протокол 1/07.04.10г., съставен между кмета на с. Горичево и СНЦ като изпълнител, сочи, че три парцела с обща площ 12, 5 ха са били почистени от храстовидна растителност;

-Протокол 1/19.04.10г. установява, че в землището на с. Мъдрево са били пръскани срещу вредители 156 ха;

-Протокол от 27.04.10г. сочи, че 18, 6769 ха в землището на с. Божурово са били почистени, представена е фактура за плащане от СНЦ;

 – фактура № 27/03.05.10г. /и в т. 2 от ДП, л. 239, и по ВНОХД № 334/13г. на ВАпС – л. 67/ отразява дейност – почистване на мери и пасища с булдозер от твърди битови отпадъци в землището на с. Севар от ЗП Сюлейман Ибиш в рамките на 70 часа, видно от съставения констативен протокол от 03.05.10г. се установява, че кметът на с. Севар, работници на кметството и представители на изпълнителя са констатирани, че са почистени три парцела общо от 45 дка, съответно 4, 5 ха. – протокол от 13.05.19г.;

-Протокол от 13.05.2010г. установява почистване на пасища и мери в землището на с. Божурово общо на площ 19, 26 ха.

С оглед на представените и кредитирани от състава писмени доказателства се установява от една страна съзнанието за дължимото към площите поведение, а от друга с тези усилия са били почистени само около 54 ха. Заявени за подпомагане са били 1700, 56 ха.

 

Документите за отпуснато и платено от СНЦ гориво не удостоверяват разходването му за целите на поддържането на площите в добро земеделско и екологично състояние.

 

Документите – протоколи и фактури за последващи 15.05.2010г. действия от страна СНЦ по поддържане на площите установяват:

-косене на имот в с. Бисерци с площ 15 ха на 18.06.10г.  – прието като работа от кмета на селото и заплатено от СНЦ „Кубратска мера”;

-фактура  № 001209/19.11.2011г. с получател СНЦ и доставчик ЕТ „Диана Михайлова-Анаид-Валентин Михайлов” – по която е описано почистване на мери и пасища в землището на с. Бисерци – без посочване на номера на парцели, часове положен труд;

- две общи за дните 19, 20, 25.05.10г. и 26, 27, 28.05.10г. товарителници с изпращач ВиК Меден кладенец, превозвач фирма Булдозер сочат СНЦ „Кубратска мера” като получател на – почистване на мери и пасища общо за 28 часа – без посочване на номера на парцели и площи;

- на 26.05.10г. комисия с участието на кмета на с. Тертер установила, че части от имот в землището – пасища и мери, са окосени и почистени от твърди битови отпадъци за 20 часа. За извършеното СНЦ е платило на ЗП Сюлейман Ибиш.

- на 18.05.10г. комисия с участието на кмета на с. Мъдрево установила, че са окосени и почистени от твърди битови отпадъци три имота за 40 часа, платено от СНЦ на ЗП Сюлейман Ибиш.

- на 23.06. 10г. комисия в състав кмета на с. Звънарци установила, че са почистени части от имоти общо от 2, 1 ха.

При съпоставка на изложеното с територията на наетите от СНЦ площи, броя на парцелите, за които са били дължими грижи, броя на землищата, в които са се намирали, се обосновава категоричният извод, че действията на СНЦ, представлявано от подс. М. не са постигали съответствие със задълженията им към пасищата и мерите – по силата на основния им договор и произтичащи от детайлната нормативна рамка.

 

2. За обективността на експертното изследване по делото във въззивната инстанция сочи и анализа на имотите, които първоначалната проверка в ИСАК на 15.05.10г. е установила, че съдържат площи извън допустимия слой.

Парцел 86091-235-1 в с. Юпер с площ 2, 04ха е бил посочен с излизаща от слоя площ от 2, 03889 ха, при обща 2, 04 ха, за него експертите са установили недопустима площ само в размер на 0, 87ха.

В с. Задруга били парцелите: 30212-34-1 – за когото била посочена от справката излизаща от слоя площ в размер на 2, 43659ха, а експертите приемат 0, 20ха; за парцел 30212-103-1 констатациите са идентични; за 30212-165-1 – информацията на системата посочила 0, 79591 ха, а експертите са установили 0, 08ха.

В с. Звънарци били парцелите: 30541-211-1 – Иска посочила, че е недопустим за 3, 04895 ха, при обща площ 3, 06 ха, а според вещите лица е изцяло допустим; 30541-105-1 – била счетена за недопустима цялата площ, а според вещите лица тя е само 0, 24ха; 30541-60-1 – счетен изцяло извън слоя, а според вещите лица недопустимите площи в него са само 0, 60 ха.

В с. Севар били парцели 65886-119-2 – счетен от ИСАК за недопустим за цялата си площ 3, 36168 ха, а според вещите лица – недопустими са 1, 59 ха; 65886-99-1 – счетен за изцяло недопустим с площ от 41, 15735, като вещите лица сочат за недопустими 33, 85 ха.

Парцел 72337-82-1 – с. Тертер, също бил счетен за цялостно недопустим с територия 3, 88 ха, а според вещите лица недопустими са 0, 50 ха.

Парцелите в с. Мъдрево: 49518-115-1 – и според ИСАК и според експертите е изцяло недопустим; 49518-57-1 – системата го изключила за цялата му площ от 17, 89428 ха, а според вещите лица недопустими са 6, 64 ха.

Парцел 65022-84-1 – с. Савин, бил счетен за цялостно недопустим, според вещите лица недопустими в него са площи от 4, 36 ха.

Парцел 03575-189-1 – с. Беловец счетен от ИСАК за изцяло недопустим, според експертите е напълно допустим.

 

3. Подсъдимият сочи, че наети от Общината земи са били повече от заявените - решение с оглед трудната достъпност на парцелите. Извън търговската логика и интересите на СНЦ остава плащането на наем от по 4 лв. на декар за повече от 170 ха, които не са били заявени. Видно е обаче друго, при очертаване на площите подс. М. е проявил голямо внимание за отделните имоти, като е намалявал понякога с един ар териториите, посещавал е парцели. Няма обективна причина при тези посещения той да не е възприел наличието на недопустими площи и да не е съзнавал, че не се полагат дължимите за целия обем парцели. Видно от обясненията му в с.з. от 01.04.2016г. – „Каквито и площи да се очертават допустимите площи като термин така е направен, че винаги всяка година той се променя и нито един бенефициент няма гаранцията, че точно на 100 % би очертал допустимите.”. Въпреки това обаче, при стартираната проверка, която е изключила 14 парцела, подс. М. настоял да останат в заявлението му. След прецизната и продължителна работа на вещите лица по делото – само два от тези парцели са включени сред допустимите изцяло. Видно е, че подсъдимият е искал да кандидатства с тези територии и да получи следващите се субсидии, независимо от техния статут. Налице се административни механизми за увеличаване на допустимия слой, ползването на които не е било в съответствие с решението на подсъдимия.

 

4. Защитата на подс. М. намира, че административната проверка на място е била опорочена. Счита се, че тъй като от обхвата й било изключена проверка по ДЗЕУ, констатациите по контролните листи са недопустими, а те самите - негодни доказателства.

Касае се за попълнения отговор „не” на въпроса в таблицата на контролния лист – л. 153, т. 2 от ДП, „Да се извърши ли проверка за ДЗЕУ” /добри земеделски и екологично условия/. Такава проверка действително не е била възложена – но тя касае други елементи - /Папка „работни инструкции, Правилник” – л. 5/ - групата култури, с които се кандидатства, наличието или липсата на трайно изградени тераси в блока. В случая е проверката на място е била „тип 44”.

Съставът счете контролния лист за годен източник на доказателства относно реалното състояние на парцелите. Изготвен след физическа проверка от оторизирани длъжностни лица, обучени, непредубедени, обходили терените за 30 дни. Съпоставката с твърденията на подсъдимия, че е видял парцелите преди да бъдат заявени позволява извод за обективната възможност и проверяващите да са го сторили в такъв срок. Добавени към съдържанието на писмения източник са и показанията на свидетелите проверяващи.

Съдържанието на целия контролен лист е било проверен от Главния експерт на ДФ „Земеделие” ОД Разград – т. 2, 217 от ДП, който е удостоверил, че всички полета на контролния лист са правилно попълнени.

Визуален метод на проверка е имало само по 14 парцела /видимо подлежащи на изключване поради намиращите се в тях язовир, силажни ями и сметища/, като за останалите 155 е ползван GPS, отразен е и съответният /различен според спецификите на измерваната площ/ толеранс в графа 7 на листа. С оглед на изложеното съображенията на защитата, че проверяващите не са си направили труда да спазят предписанията на административната процедура и да ползват измервателния уред – са напълно неоснователни. Необходимо е да се направи разграничение между снимките от проверката на място със заснет GPS и констатациите по контролните листи, по които са отразени показанията на това устройство.

Снимките, установени от вещите лица междинни между заявлението през м. 05.10г. и проверка от м. 10-11.10г. са обективен източник на информация, от независима база данни. При изследване на задачите по експертизата тази снимки позволяват изводи за състоянието на имотите и преди идването на свид. Я. и Д., като по този начин са подложени на проверка техните констатации – гласни и писмени – в контролния лист и изготвената докладна записка.

Поради изложените съображения съставът цени като доказателство за обективното състояние на земите приложения по делото контролен лист, с изключение крайните изводи за не/допустимостта на площите – за които параметри приема заключенията на СТЕ.

 

5. Неправилна е оценката на защитата, че процентът недопустимост, установен от първоначалната проверка и първата СТЕ – бил спаднал с 10 % - до 20 % по последното заключение.

Още в справката към уведомителното писмо до СНЦ, с което е разяснен отказът да се изплатят средства по СЕПП е посочено, че процентът на наддеклариране се определя по чл. 58 от Регламент 1122/2009. След приключване на административната процедура е бил 30, 49 %. Същата величина е била приета от първоинстанционния съд. При приобщаване на последното допълнително заключение по СТЕ се установява, че значимият процент - на наддекларираните площи е 26, 54%.

Процентът се определя при съотношение между недопустима към допустима територия, разяснено и вещото лице У. в с.з. По същия критерий се определя и степента на удовлетворяване на отделните заявления в административната процедура по кампаниите за СЕПП, респективно санкционирането им при наддеклариране, надхвърлящо 20 %.

Следва да се подчертае, че извън рамките на наказателното производство е претенцията за сваляне процента на недопустимост под 20% и обсъждане възможното субсидиране на определени парцели. Кампанията 2010г. по СЕПП отдавна е приключила, субсидирането е отказано от компетентните за това органи на изпълнителната власт. Основателно е съображението в този смисъл на представителя на въззивната прокуратура.

 

6. Активно се настоява от защитата на подсъдимия към допустимите площи да бъдат включени запалените парцели.

Опожарените имоти, установени към момента на проверката на място, са общо 11, като за два от тях проверяващите свидетели са съобразили и удостоверенията от ОД МВР Разград „Пожарна безопасност и спасяване” – представени и пред съда на 01.07.10г. повторно.

От всички изцяло или частично запалени територии проверяващите са изключили само един – 03575-420-1-2 в с. Беловец. Този парцел е изключен напълно и от СТЕ, кредитирана от състава, тъй като е изцяло неподдържан. Видно е, че експертите са приложили снимка от независим източник от 16.09.10г., на която се вижда наличието на храсти и дървета. Последвал е пожар. При проверката на място свидетелите са изготвили снимка на състоянието на имота, на която е заснет и GPS. Видно е от докладната записка на свид. Я. и Д., че останалите 10 парцела – л. 216, т. 2 от ДП, са били измерени и допуснати за подпомагане.

Прецизността налага да се оцени като неуместно позоваването от защитата на чл. 16 ал. 4 от Наредба № 5/10.03.2010г. „(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Не са допустими за подпомагане пасищата или тези части от тях, за които при проверка на място се установи, че са били изгаряни, освен когато ползвателят на пасището представи документ от структура на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на пожарна безопасност, че палежът е резултат на природно явление или на действия на други лица.”. Нормата е въведена през 2012г., а предмет на изследване по делото са действия и уредбата им от 2010г. – когато такова изключение не е имало. Същественото е обаче, че при проверката на място проверяващите са допуснали 10 от тези имоти за подпомагане.

 

6. По същия начин - като допустими, са били оценени от свид. Я. и Д. обработваните и засети парцели. Парцелите са №№ 86091-129-2-2 – с. Юпер – засят с пшеница; 86091-41-1-2 – с. Юпер – угар; 86091-81-1-2 с. Юпер – засят с люцерна; 04131-132-1-2 – с. Бисерци част от парцела бил засят с пшеница.

За посочените парцели СТЕ дава следните констатации:

86091-129-2-2 – изключва го изцяло като недопустим, видно от снимката – л. 183 от основното заключение – част от имота попада в селскостопански блок, цялостно засят с пшеница.

86091-41-1-2 – с. Юпер – повече от половината площ е преценена като недопустима, видно е по снимката приложение 41 към последното допълнително заключение, че парцелът е част от друг цялостно разоран блок.

86091-81-1-2 с. Юпер – по-голямата част от парцела е счетен за недопустим, като засят с люцерна - снимковият материал е на л. 174 от основното и в приложение 42 от последното допълнително заключение.

04131-132-1-2 – с Бисерци - в парцела имало следжътвени остатъци, недопустимите площи в него са 6, 41 ха – към допустими 3, 96ха.

Към момента на проверката на място в парцел 40422-259-1-2 в гр. Кубрат е имало 0, 78 ха площ, засята с царевица – тази част е била неизмерена и изключена като недопустима. Констатациите на свидетелите са потвърдени от вещите лица. Видно от заключението по допълнителната СТЕ върху изораната част е имало засята царевица, която е била обрана към 04.10. 2010 година съгласно двете снимки (40422-259-1-2(1).jpg и 40422-259-1-2(2).jpg), приложени към делото от проверяващите. В тази година дъждовете са в обилно количество и не е било възможно мерата да се изоре след 16.05.2010 г., да се засее царевицата, да порасне и да се освободи нивата преди 04.10.2010 г. – Дълбоката оран се прави есента, пролетта се дискова и сеитбата на царевицата се осъществява в периода от 15-20 април до първата десетдневка на месец май, при температура на почвата 10° С. Площта, обработена по този начин е недопустима.

За парцел 49518-57-1-1-17.89 ха от сателитната снимка от 27.08.2010 година ясно се виждат следите от селско-стопанска техника, която е прибирала реколтата от двете ниви в западната част на парцела. От снимки 49518-57-1-1.jpg и 49518-57-1-1(5).jpg от проверката на място, също така ясно се вижда, че нивите не са изорани към 25.10.2010 година, а по тях има остатъци от слама. Според вещите лица при включване на около 10 дка допустими площи в югоизточната част на парцела, то при 72.68% съотношението ще е 57.48%, т.е. над 50%, с налагане на санкции за бъдещ три годишен период.

По парцелите по които е установено разработване и ползване минималният период от време за растеж на засетите растения- до вида, по който са били установени от проверяващите за многогодишното растение люцерна - във фаза косене, а пшеницата – във фаза братене- сочи, че е засята месец септември.

Изключването на обработваемите площи е обосновано, доколкото предназначението на териториите е било променено и не е следвало да бъде претендирано за подпомагане като пасища и мери. Видно е по чл. 3 (2) от Наредба 5/10г., че „Земеделската площ по ал. 1 може да бъде със смесено ползване като комбинация от земеделски парцели, заети от обработваема земя, постоянни пасища и трайни насаждения.”. Такива са и терените, заявени от подс. М. като изцяло пасищни, но е установимо друго - и при възприемане на снимковия материал и при посещение на място, за което той твърди, че е сторил. Парцелите №№ 86091-129-2-2 – с. Юпер – засят с пшеница; 86091-41-1-2 – с. Юпер – угар са трайно придадени към блокове, обработвани за производство на зърнени култури. Парцелът 40422-259-1-2 в гр. Кубрат именно към момента на заявяването му е бил подготвян за засяване с царевица – обстоятелство, което той е могъл да възприеме. Видно е, че при очертаване на този парцел – подс. М. е намалил площта му с 0, 01ха, подписал е корекцията, следователно е имал достатъчно впечатления за състоянието му.

 

7. Видно от Наредба 5/10.03.10г., в редакцията, актуална към подлежащия на анализ момент – „Чл. 2. (1) Като земеделски площи /каквито са и пасищата/ се класифицират тези части от територията на страната, които:

1. притежават природни дадености, правещи ги пригодни за извършване на земеделска дейност;

2. са включени в Системата за идентификация на земеделските парцели по чл. 30, ал. 2, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители като част от физически блокове земеделски площи;

3. могат да бъдат използвани за извършване на земеделска дейност съгласно действащото в страната законодателство.

(2) Не са земеделски площи:

1. необработваемите площи - храсти и затревени площи, дерета, оврази, полски пътища, прокари и просеки;

2. териториите, заети от гори;

3. урбанизираните територии - градски структури, застроени площи извън населените места и зоните за спорт и отдих;

4. водните площи - реки и речни корита, езера, язовири, блата, канали и гранични водни площи;

5. нарушените терени - кариери, открити рудници и табани, сметища и хвостохранилища;

6. транспортната инфраструктура - пътищата с трайна настилка и прилежащите към тях територии, железопътни линии и прилежащите към тях територии;

7. голи и ерозирали терени - заети от пясъци, чакъл и голи скали.”.

Територии, които изначално не могат да бъдат приети за земеделски земи са посочени в заявлението на подс. М..

         Заявеният от бенефициента парцел  61203-83-1-2 с площ от 8.08 ха попада в следните имоти от картата на възстановената собственост (КВС), съответно със следните площи:

          - 6.43 ха в имот с идентификационен № 61203.0.73, целият с площ от 1034.307 дка (103.43ха) - урбанизираната територия на село Равно (населеното място). Територията, която е заградена с бетонни колове и оградна мрежа е стопански двор;

          - 1.38 ха  в имот с идентификационен № 61203.59.1, целият с площ от 13.792 дка (1.38ха) – пасище, мера;

          - 0.27 ха в части от имот с идентификационен № 61203.60.1, целият с площ от 49.842 дка (4.98ха) – пасище, мера и полски път с идентификационен № 61203.0.149, целият с площ от 15.037 дка (1.50ха)

          Доколкото подс. М. твърди, че оградата на стопанския двор е поставена през лятото на 2010г., вещите лица са установили от наличната към делото снимка от 2009 година, но която се вижда оградата на стопанския двор. На снимка 61203-83-1-2(2).jpg направена на 15.10.2010 година ясно се вижда ограда от стари наклонени бетонови колове и ръждясала и накъсана оградна мрежа, обрасла с трева. В 6.43ха (намиращи се в заградения стопански двор) от общо заявените 8.08ха  не могат да влизат селскостопански животни за паша. От наличните снимки направени при ПнМ се вижда, че в имота има и много висок плевел – лопен (снимка 61203-83-1-2(3).jpg), гъсто обрасъл бъзак (снимка 61203-83-1-2(4).jpg. Приложена е и комбинирана скица, - л. 38 от допълнителното заключение.

Такъв е и парцел 40422-230-1-2-2.80 ха. От сателитните снимки и снимките направени в хода на проверката на място ясно се виждат двете врати. От снимка 40422-230-1-2(1).jpg се вижда, че зад вратата и в ляво от нея има дига с височина около 2 метра, колкото е и самата врата. От снимка 40422-230-1-2(3).jpg и от сателитната снимка се вижда, че по цялата дължина в ляво от вратата и източно на имота също има висока част на линеен обект. Не се виждат очертания на игрището. Няма съблекални, места без тревна растителност пред двете врати и покрай страничните линии, т.е. същото не се е ползвало от доста време. С оглед постигането на отговор на поставените от подсъдимия въпроси, вещите лица са определили размерите на самото игрище и неговата площ. Игрището е с размери както следва: дължина 105 метра и ширина 80 метра и площ от 8.400 дка, или 0.84ха. При добавяне на тези 0.84ха към измерения допустим слой, той би се завишил до 1.70ха., при 1.94ха недопустим, което не би променило заключението на проверяващите и това по изготвената СТЕ.  

        От кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Кубрат е било установено, че парцел с идентификационен  № 40422.505.373 с площ от 39230.46 кв.м. е с начин на трайно ползване (НТП) Спортни терени – спортно игрище. Територия с площ от 1.29ха от заявения парцел от бенефициента попада в имот с идентификационен № 40422.505.373. Няма доказателства по делото бенефициента да е собственик или наемател на 1.29ха /3.92ха идеални части от имот 40422.505.373 по КККР на гр. Кубрат - в който няма право да бъдат извършвани селскостопански дейности,

            При очертаването на този парцел, преди изготвянето на заявлението, подс. М. е имал напълно ясна представа какво съдържа, не само защото по външни белези теренът, няма как да се обърка, но и защото е въвел собствена корекция като е намалил с 0, 04ха заявената площ – т. 8, л. 10 /гръб/ от ДП.

            Заграден стопански двор има и в парцел 35897-118-2-2 в с. Каменово.

            В парцел 04131-120-2-4 има язовир.

За парцел 30541-43-1-2 - с. Звънарци, вещите лица са посочили „Язовирната стена е съоръжение към язовира, а не е пасище /мера/”.  

В парцел 49518-120-1-2 – има водоем за животни.

При поддържане на площите и наблюдение върху тях не би се появил каналът – по парцел 86091-235-1-1, посочено в допълнителната СТЕ.

 

8. Почистването на пасищата от битови и строителни отпадъци е изисквало непрекъснати действия. От представената по делото документация не се установяват такива грижи в периода м. 07-10.2010г.

В парцели № 86091-121-1-3 и № 86091-112-1-2– с. Юпер, към 27.08.2010г. по сателитно изображение, е имало сметища. З това землище не са представени доказателства да е извършвано почистване от СНЦ „Кубратска мера”.

      В парцели № 66295-41-1-2 и № 66295-42-1-2  – с. Сеслав, към 27.08.2010г. и 16.09.2010г. по сателитно изображение, е имало сметища, а      в парцел № 66295-50-1-2 – в същото село, към 16.09.2010г. по сателитно изображение, няма сметище.     

       В парцел № 61203-44-1-2 – с. Равно, към 16.09.2010г. по сателитно изображение, няма сметище.

      В парцел № 49518-117-1-2 – с. Мъдрево, към 27.08.2010г. по сателитно изображение, е имало сметище, а парцел № 49518-120-1-2 – с. Мъдрево, по самолетна снимка от 2006г., е имало сметище, което е изключено от бенефециента, но при проверката на място, е отразено в измерената допустима за подпомагане площ.

       В парцел № 40422-153-1-2 – гр. Кубрат, по самолетна снимка от 2006г. и по сателитна към 28.08.2010г., няма сметище, каквото е имало при проверката, а в парцел № 40422-273-1-2 – гр. Кубрат, по самолетна снимка от 2006г., няма сметище, а по сат. изображение към 28.08.2010г. – има изхвърлени отпадъци.

       В парцел № 30541-105-1-1 – с. Звънарци, към 27.08.2010г. по сателитно изображение, е имало сметище, докато в парцел № 30541-60-1-1 към 27.08.2010г. по сателитно изображение, няма сметище.

       От  представените към делото доказателства за почистване на сметища се очертава извод, че са извършвани мероприятия за отстраняване на битови отпадъци, посочено и при излагане на фактическата обстановка.

            Видно е обаче, че според подс. М. тежестта за това е на кметовете на населените места. Тези обяснения съдът не кредитира, тъй като по сключените от СНЦ основен договор и анексите към него – грижата за поддържането на наетите площи е на наемателя. Още повече, когато с тези парцели е поискано подпомагане от европейските фондове.

 

9. Основната причина за изключване на заявените от подсъдимия площи като недопустими е тяхното неподдържано състояние – обрасли с тръни, храсти, дървесна растителност от горски тип – такива горички са установени в площите в с. Медовене, Савин, Севар, Сеслав. От позицията на агронома, вещо лице по СТЕ, се установява, че растежът на нежеланата растителност след 15.05.2010г. по пасищата е бил по-интензивен и съответен на констатациите, посочени по контролните листи на проверяващите към.м.10-11.2010г.

При проверката са установени храсти - шипкови, трънколиви, бучениш, лопен, бодили и тръни-нежелана растителност. /допустимите за паша от животните растителни видове са паламида, бъзи, пасищен райграс, ливадна власатка, житни плевели/.

Дължимото третиране на площите срещу нежеланата растителност е окосяване и премахване на храстовата растителност с храсторези. Като в т. 65 от допълнителното заключение е посочено, че установените при проверката на място непочистени храсти са съществували към 15.05.10г. и не са били почистени през стопанската година. Относно високата тревиста растителност, която би могла да се появи след заявяването на терените, наличието й сочи, че площите не са били обработвани срещу плевелите чрез косене – задължително за извършване по Национален стандарт 4. 1 на минимум една коситба до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони. /По „Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”/.

            Височината на храстите към м.05.10г., точният брой дървета, съществуващите по площите тревисти растения – безспорно остава в сферата на предположенията. Поради това съставът няма да ангажира с подобни констатации. Обективно доказано е обаче, че в конкретните параметри за всеки от парцелите, че по площите е имало такава растителност като гъстота, която е препятствала свободното пашуване на животни. Появата й е била предопределена от неподдържането на терените – факт и към м. 05.10г. с оглед липсата на системност, неизвършването на документираното почистване и анулирането на договорите с ЕТ „Асотекс” и „Орион” ООД, необхващането на всички терени в дейността на СНЦ по почистване пред заявяването на земите. Нещо повече – храстовидната растителност не би се проявила в размерите, установени при проверката на място, ако не е била съществуваща и преди това. Магарешкият бодил – сам по себе си допустим по пасищата, прораснал и обзел цели територии категорично е възпрепятствал навлизането на животни на паша. Декларирайки, че такива територии са годни за подпомагане, подс. М. е подал невярна информация. Събрани бяха доказателства, че кандидатствайки за следващата кампания – за имотите са били положени много повече грижи, установимо и по снимките от 05.11.11г., интерпретирани от експертите в допълнителното заключение и в с.з. от 01.07.16г.

           

Поради всички изложени съображения съставът на кредитира твърденията на подс. М., че площите са били в изрядно състояние към момента на заявяването им на 15.05.10г.

 

10. От прецизното изследване на заявените от подс. М. парцели с оглед изпълнение на указанията в Решение № 164/15.09.14г. на ВКС, ІІ н.о., чрез приобщаването на заключението на комплексната СТЕ, допълнителното заключение по възраженията на подсъдимия и третото обобщаващо заключение, и съпоставката с констатациите на първата експертиза, възприети и в обвинителния акт и в разглежданата присъда, се установяват различия:

А. Отразени от фактическа страна в мотивите, но пропуснати в диспозитива на разглежданата присъда, са един изцяло недопустим парцел - № 86091-129-2-2 в с. Юпер, с площ 0, 73 ха, както и един частично недопустим - № 05058-65-1-2 в с. Божурово, с обща площ 11, 18 ха, от които недопустими са 0, 31 ха.

Вещите лица са установили основания за увеличаване на недопустимостта площи, както следва:

- от 0,50 ха от парцел с БЗС № 05058-63-1-2 с площ 4,47 ха, находящ се в землището на с. Божурово, общ. Кубрат – на 0, 55 ха,

- от 0,57 ха от парцел с БЗС № 16105-81-1-2 с площ 13,65 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат – на 0, 68ха,

-от 1, 94 ха от парцел с БЗС № 40422-260-1-2 с площ 8,20 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – на 1, 95 ха,

- от 0,07 ха от парцел с БЗС № 86091-41-1-2 с площ 0,41 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат – на 0, 21 ха,

-от 0,60 ха от парцел с БЗС № 86091-81-1-2 с площ 0,90 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат – на 0, 68 ха.

Преценката за необходимост от увеличаване на недопустимостта касае площи общо в размер на 1, 43 ха.

 

Б. В парцелите, за които е приета частична недопустимост на площите експертите, изслушани пред въззивната инстанция са установили намаляване на размера на недопустимите площи, посочен в присъдата – в парцели и размери както следва:

 

-от 1, 90 ха от парцел с БЗС № 03575-158-1-2 с площ 8,53 ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат – на 1, 28 ха,

-от 14 46 ха от парцел с БЗС № 03575-66-1-2 с площ 32,35ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат – на 9, 28ха,

-от 1,33 ха от парцел с БЗС № 03575-68-1-2 с площ 7,71 ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат – на 0, 70 ха,

-от 8, 35ха от парцел с БЗС № 04131-132-1-2 с площ 10,37 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат – на 6, 41 ха,

-от 15,87 ха от парцел с БЗС № 04131-142-1-2с площ 28,36ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат – на 12, 85,

-от 1.60 ха от парцел с БЗС № 04131-9-1-2 с площ 5,22 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат – на 1, 25 ха,

-от 3,10ха от парцел с БЗС № 05058-66-1-2 с площ 8,36 ха, находящ се в землището на с. Божурово, общ. Кубрат – на 2, 50ха,

-от 5,17 ха от парцел с БЗС № 16105-11-1-2 с площ 11,14 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат – на 3, 42 ха,

-от 0,64 ха от парцел с БЗС № 16105-67-1-2 с площ 3,79 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат – на 0, 45ха,

-от 0,34 ха от парцел с БЗС № 16105-78-1-2 с площ 3,73 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат – на 0, 20ха,

-от 1, 11 ха от парцел с БЗС № 30541-44-1-2 с площ 22,49 ха, находящ се в землището на с. Звънарци, общ. Кубрат – на 0, 60ха,

-от 2, 29ха от парцел с БЗС № 35897-100-1-2 с площ 3,65 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат – на 2, 23 ха,

-от 2, 59 ха от парцел с БЗС № 35897-112-1-2 с площ 5,60 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат – на 1, 96 ха,

-от 11, 04 ха от парцел с БЗС № 35897-118-2-2 с площ 17,42 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат – на 10, 11ха,

-от 8, 29 ха от парцел с БЗС № 35897-72-2-2 с площ 8,95 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат – на 4, 35ха,

-от 6, 60 ха от парцел с БЗС № 35897-73-1-3 с площ 15,32 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат – на 4, 80ха,

-от 1, 36 ха от парцел с БЗС № 35897-89-1-2 с площ 2, 99 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат – на 1, 24 ха,

-от 21,63 ха от парцел с БЗС № 40422-125-1-2 с площ 73,65 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – на 17, 83ха,

-от 6,08 ха от парцел с БЗС № 40422-134-1-2 с площ 10,83 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – на 5, 32ха,

-от 1, 60 ха от парцел с БЗС № 40422-236-1-2 с площ 4,43 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – на 1, 51ха,

-от 3,68 ха от парцел с БЗС № 40422-243-1-2 с площ 10,19 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – на 3, 27 ха,

-от 0,33 ха от парцел с БЗС № 40422-245-2-2 с площ 1,25 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – на 0, 25ха,

-от 0,77 ха от парцел с БЗС № 40422-263-1-3 с площ 5,04 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – на 0, 70ха,

-от 2,99 ха от парцел с БЗС № 40422-271-1-2 с площ 7,71 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – на 1, 89ха,

-от 2, 35ха от парцел с БЗС № 40422-291-1-2 с площ 20,17 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – на 1, 24ха,

-от 4,82 ха от парцел с БЗС № 40422-300-1-2 с площ 9,98 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – на 3, 02 ха,

-от 0,39 ха от парцел с БЗС № 40422-309-1-3 с площ 0,96 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – на 0, 20ха,

-от 4, 76 ха от парцел с БЗС № 40422-311-1-3 с площ 8,63 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – на 3, 02 ха,

-от 1, 76 ха от парцел с БЗС № 40422-38-1-2 с площ 17,78 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – 0, 88 ха,

-от 1,07 ха от парцел с БЗС № 40422-81-2-2 с площ 3,34 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат – на 0, 95 ха,

-от 0,61 ха от парцел с БЗС № 47617-55-1-2 с площ 2,44 ха, находящ се в землището на с. Медовене, общ. Кубрат – на 0, 45 ха,

- от 7,53 ха от парцел с БЗС № 49518-57-1-1 с площ 17,89 ха, находящ се в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат – на 6, 64 ха,

- от 1, 02 ха от парцел с БЗС № 61203-88-1-2 с площ 2,82 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат – на 0, 78 ха,

- от 1,26 ха от парцел с БЗС № 61203-89-1-2 с площ 1,69 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат – на 1, 21 ха,

- от 4,25 ха от парцел с БЗС № 65022-48-1-2 с площ 11,79 ха, находящ се в землището на с. Савин, общ. Кубрат – на 2, 49 ха,

- от 0,76 ха от парцел с БЗС № 65886-120-2-2 с площ 4,92 ха, находящ се в землището на с. Севар, общ. Кубрат – на 0, 43 ха,

- от 0,24 ха от парцела с БЗС № 66295-50-1-2 с площ 1,03 ха, находящи се в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат – на 0, 16 ха,

- от 12, 48 ха от парцела с БЗС № 66295-51-1-2 с площ 75,62 ха, находящи се в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат – на 11, 18 ха,

- от 5, 10 ха от парцел с БЗС № 86091-111-3-3 с площ 12,29 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат – на 3, 58 ха.

 

          При така уточнените недопустими площи, незначителното увеличаване /с 1, 43 ха, обосновани в т. А/ в сравнение с посочените по експертното заключение, кредитирано в присъдата, загубва изцяло значение, предвид счетените за основателни възражения на подсъдимия М. и отчетеното намаление на размерите на другите недопустими площи.          Обобщава се намаление на недопустимите заявени от него площи от 396, 77 ха, по първоначалното обвинение, – на 356, 72 ха след провеждане на настоящата въззивна проверка.

 

В. Като изцяло допустими площи вещите лица по изслушаните във въззивната инстанция експертизи преценяват следните 33 парцели:

03575-48-1-2; 03575-71-1-2; 03575-124-1-2; 03575-175-1-2; 03575-189-1-1 – в землището на с. Беловец,

04131-109-1-1; 04131-117-2-2; 04131-141-1-2; 04131-141-2-2 – с. Бисерци,

05058-51-1-2; 05058-64-1-2; 05058-69-1-2; 05058-71-1-2 – с. Божурово,

16105-65-1-2; 16105-75-1-2; 16105-76-1-2 – с. Горичево,

30212-110-1-2 – с. Задруга,

30541-45-2-2; 30541-211-1-4 – с. Звънарци,

35897-69-2-2 – с. Каменово

40422-75-1-3; 40422-169-4-3; 40422-208-2-2; 40422-240-1-2; 40422-282-1-2; 40422-289-1-2 – гр. Кубрат,

61203-86-1-2 ; 61203-131-3-2; – с. Равно,

65886-114-1-2 – с. Севар,

72337-60-2-2 – с. Тертер,

72895-64-2-4 – с. Точилари,

86091-16-1-2 ; 86091-111-4-1 – с. Юпер.

 

            Съставът не установи други съществени фактически положения, които да подложи на обсъждане. Анализът на кредитираната от съда съвкупност от доказателства позволява несъмнени изводи за включените в предмета на доказване факти и обстоятелства.

 

ІІ. От правна страна.

Съдът в разглежданата присъда признал подс. М. за виновен в това че 15.05.2010г. в гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград в качеството си на лице, което управлява и представлява юридическо лице - председател на СНЦ „Кубратска мера" - гр.Кубрат, в приложена към депозирано до ОД на ДФ „Земеделие" - гр. Разград Заявление за подпомагане 2010 с УИН 1716061046923 Таблица на използваните парцели 2010г., е представил неверни сведения относно ползването, обработването и поддържането в добро земеделско и екологично състояние, съгласно Заповед № РД 09 990/23.12.2009г. на Министъра на земеделието и храните и Наредба № 5/10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища на МЗХ, от СНЦ „Кубратска мера" - гр Кубрат на площи /описани конкретно/ в размер на 396,77 хектара, в нарушение на задължението си да предостави такива сведения съгласно чл. 3, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 3 от Наредба № 5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания: „Общото заявление           съдържа данните за идентификация на земеделските парцели, за които се кандидатства за подпомагане, включително: площта на парцела в хектари до втория десетичен знак; местонахождението на парцела, определено върху картен материал от Интегралната система за администриране и контрол; начина на ползване на парцела; основание за ползване;”, с цел да получи по Схемата за единно плащане на площ средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени от Европейския съюз на българската държава. Съдът приел, че действайки по описания начин осъществили състав на престъпление по чл.248а, ал.3, вр. с ал.2, пр.1 от НК.

 

Потвърждавайки общия извод в присъдата за извършено виновно престъпление от подсъдимия по посочената квалификация, с оглед възраженията на защитата от правна страна съставът счита за необходимо да отбележи следното:

 

1. Нормата на чл. 248 А от НК въвежда понятието “неверни сведения”. Сведенията могат да бъдат неверни по произход и по съдържание. Неверни са когато са неистински, тъй като е посочен друг автор, различен от действителния, и когато отразените в тях обстоятелства или изявления не отговарят на обективната действителност.

Защитникът адв. Г. намира, че подс. М. не е представил неверни сведения относно ползването, обработването и поддържането в добро земеделско и екологично състояние на съответните площи. Следва да се отчете, че включването на СНЦ „Кубратска мера” в кампаниите по СЕПП от предходните години ангажира сдружението за по-дълъг времеви период от текущата година – по чл. 5 ал. 1 и чл. 13 от Наредба 5/10г. сочи 5 годишен период. В чл. 9 ал. 3 на същата е уточнено, че „Не са в добро земеделско състояние площите, които в миналото са били използвани за извършване на земеделска дейност, но по икономически, социални или други причини вече не се използват за такава дейност и са излезли от системата на сеитбооборота (изоставени земеделски земи)”. Следователно ползването, обработката срещу плевели, поддържането на терените към момента на заявяването им като използваеми земеделски земи е изискуемо.

От фактическа страна бе посочено, че заявените от подс. М. като представител на СНЦ земи се владеят от години от тях на наемно основание. Грижи по обработката /пръскане/ са били положени за 156 ха в землището на с. Мъдрево. Поддържани – почистени са били 54 ха от заявените площи. Задълженията, произтичащи от нормативната уредба /включително и договора за наем на териториите/ за заявените 1700, 56 ха не са били спазени.

Затова и в заявлението по чл. 3, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 3 от Наредба № 5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания са били подадени неверни сведения относно площта на годните за подпомагане парцели.

Независимо от броя на имотите извършено е единно деяние с предмет съвкупността от данните, които се предоставят от кандидатстващото за финансиране лице, в случая по СЕПП. Както и в случая – неверността на заявяваните данни може да бъде частична и да произтича от различни обстоятелства по отношение на обособените парцели, но това не разкъсва единството на престъпното деяние. Натрупването на общата величина от неверни данни/сведения формира общия престъпен резултат.

 

2. Деянието, извършено от подсъдимия е формално. Изпълнителното деяние изисква активното поведение на дееца, изразяващо се в представяне на неверни сведения пред съответните длъжностни лица от службата, чрез която се осъществява кандидатстването, като тези сведения са свързани с условията, при които се отпускат финансовите средства от европейските фондове по съответната програма.

При възприетата фактология подс. М. представил на ОД ДФ „Земеделие” неверни сведения като наддекларирал пасища и мери с площ 356, 72 ха. Посочил за тях, че са в добро екологично и земеделско състояние, което не отговаряло на действителното състояние на парцелите, а два от имотите са били заявени и от други наематели.

 

3. От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл, определим от специалната цел за неправомерно получаване на средства. За наддекларираните площи отпуснатите средства от фонда биха били 65 260лв.

Принципно положение в прилагането по наказателни дела е да се съди за субективната страна на извършеното чрез обективните действия на дееца. Чрез активното физическо действие и/или чрез бездействието си извършителят проектира своите психични представи, намерения, решения.

В процеса на участието си като член на УС на СНЦ „Кубратска мера” и избирането му през м. 03.10г. като Председател подс. М. напълно е съзнавал огромната площ на наетите земи, липсата на системни и всеобхватни действия по поддържане, почистване, обработване на отделните парцели. Реално предприетите от него мерки са могли в незначителна степен да подобрят малка част от територията на площите, но не и да приведат всички в съответствие с дължимите стандарти. При проверката в ИСАК, а и в предните дни между 6-15.05.10, той е бил уведомяван от служителя свид. Б., че част от парцелите излизат извън специализирания слой, но е настоял да бъдат заявени. Не е налице неволна грешка или затруднение при очертаването, тъй като подсъдимият е разполагал с дни да съобрази действителното състояние със заснетото в системата. Той е бил много добре запознат с действащите правила и удостоверил това с подписа си. На всяка страница от попълнените таблици е бил запознат и наказателната отговорност по чл. 313 от НК – реквизит на попълвания формуляр. Знанието за условията за отпускане на помощ, както и необходимостта от вярно заявяване, са го задължили да се увери, че площите отговарят на изискванията за подпомагане.

Установяването на прекия умисъл на подсъдимия е улеснено с оглед заявяването на драстично отстоящите от понятието пасища урбанизирани територии, включени в кадастралните карти на различни населени места – отразени при анализа на доказателствата – стопански двор, язовирна стена, футболно игрище. Обикновеният поглед би установил, че това са терени с друго предназначение. Такива са били и селскостопански обработваните пасища – включени в блокове на стопанствата в съответните землища – с трайно очертани граници и многогодишни култури. Поради вида култури и техния растеж към момента на заявлението на подсъдимия терените са били подготвени за ползване за производство.

В качеството си на оторизиран представител на СНЦ „Кубратска мера” подс. М. е знаел реалното състояние на парцелите, но е искал и заявил неверните сведения с цел получаването на значителни средства.

 

4. Основен принцип на наказателното процесуално право е централното място на съдебното производство – чл. 7 ал. 1 от НПК. Досъдебното производство има подготвителен характер, като изготвеният от прокурора акт е призван да очертае рамките, по които в съдебната фаза да се прецени основателно или не е съответното обвинение. В главната част на производството, при съществуващото задължение и на съда за разкриване на обективната истина и пълно изследване на обстоятелствата по делото, могат да бъдат установени неизвестни в хода на ДП факти. С оглед естеството на новите факти, тогава, когато се променя съществено обстоятелствената част на обвинението или правната оценка на извършеното налага прилагане на закон за по-тежко наказуемо престъпление възникват основания за приложение на института на изменение на обвинението.

В конкретното производство, с оглед събраните в съдебната фаза пред втория по ред въззивен състав на съда доказателства и надлежната им оценка се установяват по-благоприятни за подсъдимия фактически положения. За разлика от административната процедура, в която изследването на заявените от кандидата площи се разглеждат заедно и възраженията за отделни парцели не могат да бъдат удовлетворени, в наказателното производство ангажирането на личната отговорност на дееца налага стандарти за внимателно изследване на всеки факт, включен в предмета на доказване и постигане на точната му правна оценка.

Предвид установеното, че 33 от заявените от подс. М. парцели са били напълно допустими – той следва да бъде оправдан, че за тях е предоставил неверни сведения.

Персоналното изследване на всеки от парцелите и сумирането на недопустимите по тях площи от своя страна води до извод за намаляване на площите, за които са били предоставени неверни сведения, от размера по присъдата - 396,77 хектара, до 356, 72 хектара, респ. следва да бъде частично оправдан за 40, 05 ха.

Поради изложеното възникват основания за изменение на присъдата с приложението на закон за същото наказуемо престъпление.

 

Конкретните територии, които остават в рамките на фактическото обвинение срещу подс. М., без да е необходимо да бъдат посочвани в диспозитива, са следните:

Изцяло недопустими 15 парцела с обща площ 27, 92 ха.

 

03575-420-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

04131-140-1-2

c. БИСЕРЦИ

16105-68-1-2

c. ГОРИЧЕВО

30212-103-1-1

c. ЗАДРУГА

35897-47-1-2

c. KAMEHOBO

35897-66-1-2

c. KAMEHOBO

35897-76-1-2

c. KAMEHOBO

35897-118-1-3

c. KAMEHOBO

40422-156-1-2

гр. КУБРАТ

47617-10-4-5

с. МЕДОВЕНЕ

47617-41-3-2

с. МЕДОВЕНЕ

47617-47-1-2

с. МЕДОВЕНЕ

49518-115-1-1

c. МЪДРЕВО

61203-80-2-2

c. PABHO

86091-129-2-2

c. ЮПЕР

 

121 парцела, в които недопустимите площи възлизат на 328,8 ха.

 

03575-66-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

03575-68-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

03575-109-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

03575-112-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

03575-125-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

03575-158-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

03575-417-1-2

с. БЕЛОВЕЦ

04131-9-1-2

с. БИСЕРЦИ

04131-31-1-2

с. БИСЕРЦИ

30541-105-1-1

c. ЗВЪНАРЦИ

40422-300-1-2

гр. КУБРАТ

04131-47-2-2

c. БИСЕРЦИ

35897-68-1-2

c. KAMEHOBO

40422-309-1-3

гр. КУБРАТ

04131-76-1-2

c. БИСЕРЦИ

35897-68-2-2

c. KAMEHOBO

40422-311-1-3

гр. КУБРАТ

04131-104-1-2

c. БИСЕРЦИ

35897-72-2-2

c. KAMEHOBO

47617-41-4-2

с. МЕДОВЕНЕ

04131-105-1-3

c. БИСЕРЦИ

35897-73-1-3

c. KAMEHOBO

47617-44-1-2

с. МЕДОВЕНЕ

04131-113-1-2

c. БИСЕРЦИ

35897-89-1-2

c. KAMEHOBO

47617-46-1-2

с. МЕДОВЕНЕ

04131-115-1-2

c. БИСЕРЦИ

35897-100-1-2

c. KAMEHOBO

47617-55-1-2

с. МЕДОВЕНЕ

04131-120-2-4

c. БИСЕРЦИ

35897-112-1-2

c. KAMEHOBO

49518-57-1-1

с. МЪДРЕВО

04131-132-1-2

c. БИСЕРЦИ

35897-116-1-2

c. KAMEHOBO

49518-69-1-2

c. МЪДРЕВО

04131-142-1-2

c. БИСЕРЦИ

35897-118-2-2

c. KAMEHOBO

49518-117-1-2

c. МЪДРЕВО

04131-149-1-2

c. БИСЕРЦИ

40422-38-1-2

rp. КУБРАТ

49518-120-1-2

c. МЪДРЕВО

05058-61-1-2

c. БОЖУРОВО

40422-81-1-3

гр. КУБРАТ

49518-124-1-3

c. МЪДРЕВО

05058-63-1-2

c. БОЖУРОВО

40422-81-2-2

rp. КУБРАТ

48518-126-2-3

c. МЪДРЕВО

05058-65-1-2

c. БОЖУРОВО

40422-125-1-2

rp. КУБРАТ

61203-40-1-2

c. PABHO

05058-66-1-2

c. БОЖУРОВО

40422-134-1-2

гр. КУБРАТ

61203-41-1-2

c. PABHO

05058-72-1-2

c. БОЖУРОВО

40422-153-1-2

гр. КУБРАТ

61203-44-1-2

c. PABHO

16105-11-1-2

c. ГОРИЧЕВО

40422-208-1-2

rp. КУБРАТ

61203-80-1-2

c. PABHO

16105-66-1-2

c. ГОРИЧЕВО

40422-230-1-2

rp. КУБРАТ

61203-81-1-2

c. PABHO

16105-67-1-2

c. ГОРИЧЕВО

40422-236-1-2

rp. КУБРАТ

61203-83-1-2

c. PABHO

16105-77-1-2

c. ГОРИЧЕВО

40422-243-1-2

rp. КУБРАТ

61203-86-2-2

c. PABHO

16105-78-1-2

c. ГОРИЧЕВО

40422-245-2-2

rp. КУБРАТ

61203-87-1-2

c. PABHO

16105-79-1-2

c. ГОРИЧЕВО

40422-259-1-2

rp. КУБРАТ

61203-88-1-2

c. PABHO

16105-81-1-2

c. ГОРИЧЕВО

40422-260-1-2

гр. КУБРАТ

61203-89-1-2

c. PABHO

30212-34-1-1

c. ЗАДРУГА

40422-263-1-3

гр. КУБРАТ

61203-131-1-2

c. PABHO

30212-165-1-1

c. ЗАДРУГА

40422-271-1-2

гр. КУБРАТ

61203-131-2-2

c. РАВНО

30541-43-1-2

c. ЗВЪНАРЦИ

40422-273-1-2

гр. КУБРАТ

61203-132-1-2

c. РАВНО

30541-44-1-2

c. ЗВЪНАРЦИ

40422-291-1-2

гр. КУБРАТ

61203-244-1-2

c. РАВНО

30541-60-1-1

c. ЗВЪНАРЦИ

40422-299-1-2

гр. КУБРАТ

65022-48-1-2

c. САВИН

65022-50-1-2

c. САВИН

72337-63-1-2

c. TEPTEP

72337-61-1-2

c. TEPTEP

65022-84-1-3

c. САВИН

72337-63-2-2

c. TEPTEP

72337-63-1-2

c. TEPTEP

65886-99-1-2

c. CEBAP

72337-82-1-1

c. TEPTEP

 

65886-102-4-3

c. CEBAP

72895-60-1-2

c. ТОЧИЛАРИ

 

65886-106-1-2

c. CEBAP

86091-41-1-2

c. ЮПЕР

 

65886-119-2-2

c. CEBAP

86091-81-1-2

c. ЮПЕР

 

65886-120-2-2

c. CEBAP

86091-111-3-3

c. ЮПЕР

 

66295-41-1-2

c. СЕСЛАВ

86091-111-5-1

c. ЮПЕР

 

66295-42-1-2

c. СЕСЛАВ

86091-112-1-2

c. ЮПЕР

 

66295-44-1-2

c. СЕСЛАВ

86091-121-1-3

c. ЮПЕР

 

66295-50-1-2

c. СЕСЛАВ

86091-122-2-2

c. ЮПЕР

 

66295-51-1-2

c. СЕСЛАВ

86091-123-1-2

c. ЮПЕР

 

66295-147-1-2

c. СЕСЛАВ

86091-235-1-1

c. ЮПЕР

 

72337-35-2-3

c. TEPTEP

 

72337-55-1-2

c. TEPTEP

 

Констатацията, че за някои, подробно посочени от фактическа страна парцели, вещите лица са установили частично увеличаване на недопустимите площи – с 1, 43 ха, не обременява правното положение на подсъдимия, тъй като поради тежестта на изводите с обратен знак, обемът на отговорността на подсъдимия намалява с 40, 05 ха.

Формално изменение на обвинението в случая не е необходимо, тъй като се уточняват факти, които не променят съществено обстоятелствената част на обвинението. Правата на защита на подсъдимия, упражнени лично и чрез техните защитници, не са ограничени или осуетени, тъй като той е присъствал, участвал активно при събирането на значимите за фактическите изводи в настоящата съдебна фаза доказателства. Позицията на подсъдимия - да счита, че не извършил престъпление, е трайно непроменена, без повлияване от конкретизацията, извършена от ВАпС.

 

5. Възражението за необходимост от постановяване на оправдателна присъда само с оглед въвеждането на по-благоприятна нова Наредба 2/17.02.2015г., според изискванията на която, към този момент недопустимите територии по заявените от подсъдимия площи не биха били оценени така, не се счете за основателно. Специален подзаконов нормативен акт, променящ изискванията към третирането на определен отрасъл не се явява по-благоприятен материален закон по чл. 2 ал. 2 от НК. Регулацията на дадената материя, попълваща съдържанието на бланкетната наказателно-правна норма може да бъде динамична, но от значение за характеристиките на конкретното деяние е действалата към момента на неговото извършване.

 

Останалите правни елементи на престъпния състав, включително и специалното качество на подс. М. като субект по чл. 248 А ал. 3 от НК, не са оспорвани, не представят сложна конструкция от обективна и субективна страна и не налагат допълнителен анализ. уредба с При изграждане на правните си изводи съставът съобрази и практиката на ВКС на РБ по приложението на чл. 248 А от НК, включително и последното Решение № 64/24.06.2016г. на ІІІ н.о.

           

ІІІ. Относно наказанието.

Страните не са депозирали конкретни възражения относно определеното на подсъдимия наказание. Наложеното е под минималния предел по чл. 248 А ал. 3 от НК с приложението на чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 3 от НК. Основното предвидено наказание е сведено до размер на 6 месеца, отложено с минималния изпитателен срок, кумулативно предвиденото наказание глоба не е наложено.

За да се произнесе в този смисъл първоинстанционният съд е отчел значителната обществената опасност на деянието с обект на закрила на обществените отношения, гарантиращи правилното протичане на процеса по информиране на органите да извършат разпореждане със средства от еврофондовете, както и обществените отношения, които осигуряват правилното разпределение на подобни средства. Обществената опасност на извършеното се завишава и с оглед броя терени и размера на наддекларираните по тях площи – многократно надхвърлящи казусите по известната съдебна практика. Съотношението между недопустимите и заявените площи също е много висока – повече от 1/5. Претендирани за получаване на значителни средства са били терени, включени в други кадастрални парцели, изоставени, изключително неподдържани. Характеристиките на обществената опасност не са заличени от изтеклия период от извършване на деянието до постановяване на настоящия съдебен акт контролиращ произнасянето на решаващия съд. Частичното прецизиране на фактическите рамки на обвинението не рефлектира значително върху обсега на причинените общественоопасни последици с оглед площта на парцелите, за които са представени неверните сведения – многократно надхвърляща обосноваващата оправдаване. Представляваното от него дружество е било обременено с плащане на наемната цена по 4 лв. на декар, тъй като ползването е станало възмездно от 2010г.

Съдът е преценил личността на подсъдимия като такава с ниска степен на обществена опасност, факт, който не може да обоснове малозначителност на извършеното от него. Като решаващи смекчаващи вината обстоятелства съдът отчел чистото съдебно минало на подсъдимия, безупречната му трудова и обществена характеристика, приносът му към каузата на членовете на СНЦ „Кубратска мера”. Към момента на заявяване на териториите подс. М. е имал изключително активно поведение и като общински съветник в Общинския съвет, и като заместник директор на „Динамика” АД, и обществено такова – изразено в посочените от фактическа страна позиции, редом с лична търговска дейност, безспорно засягащи пълноценното представляване на СНЦ.

При цялостната оценка на обстоятелствата, влияещи върху параметрите на отговорността, определеното от съда наказание се явява справедливо и съответно на извършеното. Така определено то постига целите на чл. 36 от НК.

От извършване на деянието на 15.05.2010г., през приключване на ДП на 24.04.2013г., до настоящия момент производството е било на вниманието на три поредни съдебни и настоящата въззивна инстанции. При отчитане критериите за разумното продължение на наказателното производство, обстойно коментирани в мотивите към Присъда на ВКС по КНОХД № 98/15г. от 18.04.2016г. на ВКС, и съпоставката им с разглежданото дело, не се установяват нарушения в правата на подс. М. по чл. 6 от ЕКПЧ. За фактическата и правна сложност, която производството разкрива, при съществуващата ритмичност и липса на неоправдано забавяне, общият период на последователното произнасяне по сезиращите всяка следваща съдебна инстанция актове не е извън допустимите граници за постигане на качествена, законосъобразна и окончателна оценка. С оглед на изложеното, не възниква основание за допълнително намаляване на наказанието.

 

При служебната проверка на решението не се установиха основания за отменяване или изменяване.

 

В хода на настоящото въззивно производство за изготвяне, представяне и защита на заключения по СТЕ, относими към повдигнатото спрямо подс. М. обвинение, бяха направени разноските в размер на 9 126, 42лв. На основание чл. 189 ал. 3 от НПК предвид изхода на производството разноските следва да бъдат възложени на подсъдимия.

            По изложените съображения и на основание чл. 337 ал. 1 т. 2 от НПК и чл. 338 от НПК, въззивният съд

 

р е ш и :

ИЗМЕНЯ присъда № 48 на Окръжен съд гр. Разград, по НОХД № 165/2013 г. по описа на Окръжен съд гр. Разград, постановена на 18.10.2013 г., като

 

ПРИЛАГА ЗАКОН ЗА СЪЩОТО НАКАЗУЕМО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ и на основание чл. 304 от НПК ПРИЗНАВА ЗА НЕВИНЕН подс. Б.И.М. да е заявил неверни сведения относно парцели с №№ 03575-48-1-2; 03575-71-1-2; 03575-124-1-2; 03575-175-1-2; 03575-189-1-1 – в землището на с. Беловец, 04131-109-1-1; 04131-117-2-2; 04131-141-1-2; 04131-141-2-2 – с. Бисерци, 05058-51-1-2; 05058-64-1-2; 05058-69-1-2; 05058-71-1-2 – с. Божурово, 16105-65-1-2; 16105-75-1-2; 16105-76-1-2 – с. Горичево, 30212-110-1-2 – с. Задруга, 30541-45-2-2; 30541-211-1-4 – с. Звънарци, 35897-69-2-2 – с. Каменово, 40422-75-1-3; 40422-169-4-3; 40422-208-2-2; 40422-240-1-2; 40422-282-1-2; 40422-289-1-2 – гр. Кубрат, 61203-86-1-2 ; 61203-131-3-2; – с. Равно, 65886-114-1-2 – с. Севар, 72337-60-2-2 – с. Тертер, 72895-64-2-4 – с. Точилари, 86091-16-1-2 ; 86091-111-4-1 – с. Юпер, както и за недопустими заявени от него площи в размер на 40, 05 хектара, като го ОПРАВДАВА в тези части на обвинението за извършено от него престъпление по чл. 248 А ал. 3 вр. ал. 2 предл. 1 от НК.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата част.

 

ОСЪЖДА подс. Б.И.М. да заплати направените по делото разноски в размер на 9 126, 42лв. в полза на ВСС по сметка на Апелативен съд гр. Варна.

 

            Решението подлежи на обжалване в петнадесетдневен срок от връчването на съобщението за изготвянето му по чл. 340 ал. 2 от НПК по реда на глава ХХІІІ от НПК пред ВКС на Р България.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ :