Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 204/26.09.2016 година                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                                    Наказателно отделение

На петнадесети септември                    Година две хиляди и шестнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

                            ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

Секретар П.П.

Прокурор Стефка Якимова

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

НДВ № 284 по описа на съда за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на Глава тридесет и трета на НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ на основание чл. чл.419, ал.1, вр. чл.420, ал.1 предложение последно, вр. чл.422, ал.1, т.5, вр. чл.348, ал.1, т.1, чл.424, ал.1, алт.1 и чл.425, ал.1, т.1 НПК и има за предмет влязлото в сила решение № 347/16.12.2015г. на Окръжен съд гр. Варна, с което било потвърдено определение по ЧНД № 3649/2015г. на Районен съд – гр. Варна. Иска се възобновяване на производството, отмяна на постановеното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

Представителят на Варненската апелативна прокуратура счита искането за основателно.

Осъденият А. предоставя на съда.

Варненският апелативен съд провери правилността на производството съобразно правомощията си по чл. 425 от НПК и за да се произнесе, съобрази следното:

С постановеното по реда на чл. 306, ал.1, т.1 и т.3 НПК определение по ЧНД № 3649/2015г., PC Варна е отказал да приложи разпоредбите на чл. 25 ал. 1 вр. с чл. 23 ал. 1 от НК по отношение на наложените на осъдения А. наказания по НОХД № 1318/2010г. и НОХД № 1042/2011 г. и двете на РС- Варна. Без уважение е оставено и искането на основание чл. 68 НК с оглед определеното по ЧНД № 556/2015г. на ОС-Варна заместващо наказанието пробация по НОХД № 3278/2013г. на РС-Варна - лишаване от свобода за срок от 35 /тридесет и пет/ дни. С Решение № 347/16.12.2015г. по ВЧНД № 1450/2015г. Окръжен съд - Варна потвърдил определението от 06.10.2015г. по ЧНД № 3649/2015г. на Районен съд-Варна. Въззивният съд констатирал, че определението по ЧНД № 972/2014г. на ОС-Варна е отменено и не може да бъде основание да се откаже приложението на чл.25 във вр. чл. 23, ал. 1 НК по отношение на наложените на осъдения А. наказания по НОХД № 1318/2010г. на РС- Варна и НОХД №1042/11г., но въпреки това потвърдил протестирания съдебен акт. Решението е обосновано с факта на изтърпяване на наказанията към момента на произнасянето. Възприети са мотивите на първоинстанционния съд относно отказада се приложи разпоредбата на чл. 68, ал.1 НК.

Варненският апелативен съд намира, че искането е подадено от процесуално легитимирано лице, имащо съответното право и в законния срок по чл. 421, ал. 3 от НПК, срещу решение, непроверено по касационен ред, поради което е допустимо. Разгледано по същество е основателно по следните съображения:

Изложените в искането на Главния прокурор на РБ аргументи относно приложението на чл. 25 ал. 1 вр. чл. 23 ал. 1 от НК, чл. 68 от НК – отнесено към чл. 43 А т. 2 от НК се споделят напълно от състава. Правилното приложение на закона изисква да се извърши групиране, на основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23 НК на наказанията, наложени на осъдения С.А. по НОХД № 1318/2010г. и НОХД № 1042/2011 г. и да се определи за изтърпяване най- тежкото от тях - 8 /осем/ месеца лишаване от свобода, което на основание чл.60 ал.1 във вр. чл.61, т.2 ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор, тъй като не са налице основания за отлагането му по чл.66 НК. Изтърпяната част по някое от групираните наказания подлежи на приспадане по чл. 25 ал. 2 от НК.

С влязлото в сила на 15.07.2015г. определение по ЧНД № 556/2015г. на ОС-Варна, след замяната по реда на чл.451-452 НПК на наказанието пробация по НОХД № 3278/2013г. на РС-Варна, на А. е наложено наказание лишаване от свобода в размер на 35 /тридесет и пет/ дни за извършено престъпление в изпитателния срок и на двете предходно наложени наказания по НОХД № 1318/2010г. и НОХД № 1042/2011 г. на РС-Варна.

Според задължителното тълкуване дадено в т. 2 ТР № 6/2014г. ОСНК на ВКС, ако деянието, за което е наложено наказание пробация, заменено впоследствие с лишаване от свобода, е престъпление от общ характер, извършено в изпитателния срок на предходно осъждане, се дължи постановяване на отделно изтърпяване на отложеното наказание, на основание чл. 68 НК. Предпоставка за приложението на разпоредбата на чл.68 НК е моментът на извършване на престъплението от общ характер, а не влизането в сила на съдебния акт, с който е извършена замяната на наказанието пробация с лишаване от свобода.

Замененото наказание пробация с лишаване от свобода в размер на 35/тридесет и пет/ дни подлежи на отделно изтърпяване при първоначален строг режим в затвор, като следва да се приспадне изтърпяното наказание по ЧНД № 556/2015г. на ОС-Варна.

Постановявайки потвърждаване на определението по НОХД № 3649/15г. на ВРС, Окръжен съд-Варна е допуснал нарушения на закона, които са съществени по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 НПК и са основание по чл. 422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело. Като последица, актът на въззивната инстанция следва да бъде отменен, а делото върнато на същия съд за ново разглеждане на производството по чл. 306 ал. 3 вр. ал. 1 т. 1-3 от НПК.

Поради изложените съображения и на основание чл. 425, ал. 1 т. 1 от НПК, Варненският апелативен съд,

РЕШИ:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ВНОХД № 1450/2015 г., като ОТМЕНЯ решение № 347/16.12.2015г. на Окръжен съд гр. Варна, с което било потвърдено определение от 06.10.2015г. по ЧНД № 3649/2015г. от Районен съд – гр. Варна, и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд гр. Варна.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ :