Р Е Ш Е Н И Е

                 133

22.10.2013г., гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на  осемнадесети октомври през две хиляди и тринадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Божидар Манев

ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

Димитър Димитров

секретар Г.Н.

   прокурора Стефка Якимова,

   като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

   ВНДОХ №285 по описа за 2013 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е образувано по протест на Добрички окръжен прокурор и жалба на К.Д.И., чрез защитника му адв. Ж.Ж., подсъдим по нохд № 211/2013г. по описа на Добричкия окръжен съд, против присъдата на същия съд от 16.07.2013г., с която подсъдимият И. е признат за виновен по чл. 343 ал.1 б.”в” НК  вр.чл.342 ал.1 вр.чл.58а ал.4 НК и му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година при условията на чл.66 НК с изпитателен срок от три години, както и лишаване от правоуправление за срок от две години. Осъдил го е да заплати и разноските по делото. В протеста се излагат съображения за явна несправедливост на наложеното наказание като се предлага същото да бъде увеличено и с редукцията по чл.58а НК му се определи такова в размер на три години лишаване от свобода с пет годишен изпитателен срок, както и бъде завишено определеното наказание лишаване от правоуправление от две на пет години. В жалбата на подсъдимия се сочат основания също за явна несправедливост на наложеното наказание като се иска присъдата да бъде изменена като на подсъдимия се наложи наказание „пробация”

Представителят на апелативната прокуратура поддържа частично протеста като изразява становище за нарушение на материалния закон при определяне на наложеното наказание с приложение 3едновремено на чл.58а и чл.55 НК като предлага на подсъдимия И. да се определи наказание при условията на чл.58а НК ал.1` в рамките на минимума с редукцията от 1/3 или две години лишаване от свобода с три годишен изпитателен срок, както и лишаване от правоуправление за срок от три години. Изразява становище за неоснователност на жалбата на подсъдимия, тъй като няма условия за приложение на наказанието „пробация” предвид законовия минимум от две години лишаване от свобода.

Защитата на подсъдимия изразява становище за неоснователност на протеста и моли присъдата да бъде потвърдена като не поддържа жалбата си.

Въззивните протест и жалба са  подадени в срок и са допустими.

Въззивната инстанция, като разгледа становищата на страните и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено от фактическа страна следното:

С присъда от 16.07.2013г. по нохд № 211/2013г. Добричкият окръжен съд е признал подсъдимия К.Д.И. за виновен в това, че на 26.11.2012г., по ГПЕ 87,на 1500м. преди кръстовището за с.Царичино, общ. при управление на МПС т.а. „Форд-Транзит” ДК№ ТХ 5130 ХА, нарушил правилата за движение – чл.20 ал.1 и ал.2 ЗДвП и чл.21 ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на Алекси И.А., и на основание чл.343 ал.1 б.”в”вр.чл.342 ал.1 вр.чл.58а ал.1 и 4 НК му е наложил наказание лишаване от свобода за срок от една година, при условията на чл.66 НК с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.343г НК го е лишил от правоуправление на МПС за срок от две години.  Осъдил го е да заплати и направените по делото разноски произнесъл се е и по веществените доказателства.

Производството се е развило по реда на чл.371 т.2 НПК като подсъдимия е признал фактите и обстоятелствата в обв. акт. След като съдът се е убедил, че признанието му се подкрепя от всички събрани на досъдебното производство доказателства при определяне на наказанието е приложил разпоредбата на чл.58а НК.

При определяне на наказанието обаче съдът е допуснал нарушение на материалния закон като веднъж е приел, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, определил е наказание с приложението на чл.58а ал.4 НК и втори път е намалил това наказание с една трета.

Тъй като няма спор по фактическата обстановка и вината на подсъдимия настоящата инстанция няма да преповтаря изводите на окръжния съд, които приема за правилни, обосновани и законосъобразни.

Спорът е само относно начина на определяне не наказанието на подсъдимия.

По жалбата на подсъдимия: Същата е неоснователена , а и не се поддържа в с.з. На подсъдимия не може да се наложи наказание „пробация” предвид квалификацията на деянието по чл.343 ал.1 б.”в” НК и изменението на същия текст от 8.09.2012г.

По протеста: същия се поддържа частично като се предлага на подсъдимия да се определи наказание при условията на чл.58а ал.1 НК около минимума, при превес на смекчаващите вината обстоятелства като след редукцията с 1/3 му се наложи такова в размер на две години лишаване от свобода при условията на чл.66 НК с три годишен изпитателен срок и три години лишаване от правоуправление.

Така поддържан протеста е основателен.

При определяне на наказанието съдът е приел, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства. Такива не са налице.

Съдът е отчел като смекчаващи такива чистото съдебно минало на подсъдимия, добрите му характеристични данни,изразеното съжаление и критично отношение, съпричиняването от страна на пострадалия. Самопризнанието се отчита при прилагане процедурата по чл.371 т.2 НПК и не следва да се отчита повторно и като смекчаващо обстоятелство. Факта, че подсъдимия е останал на местопрестъплението и е уведомил КАТ е негово задължение, а не смекчаващо обстоятелство. Отчетено е и отегчаващо обстоятелство – наличието на наложени наказания по ЗДвП. От всичко това следва да се направи извода за липса на многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства.

Предвид горното настоящата инстанция намира, че на подсъдимия следва да се определи наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства – лишаване от свобода за срок от три години. С приложението на чл.58а НК това наказание следва да се редуцира с 1/3 или две години лишаване от свобода. Това наказание не следва да се изтърпява ефективно с оглед обществената опасност на дееца като съдът приема, че за поправянето и превъзпитаването му не е наложително същия да бъде изолиран от обществото. Поради това и наказанието следва да бъде определено при условията на чл.66 НК с изпитателен срок от три години. Наказанието лишаване от правоуправление също следва да се определи в размер на три години. Едно такова наказание по вид и размер би било достатъчно да изиграе своята възпитателна и предупредителна роля.

Поради това и присъдата следва да бъде изменена в този смисъл.

Други нарушения, които да водят до отмяна или изменение на присъдата при служебната проверка не бяха установени, поради което и на основание чл.337 ал.1 т.1 и 2 и чл.338 НПК Варненският апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯВА присъдата от 16.07.13г. на Добричкия окръжен съд, постановена по нохд № 211/13г. в наказателно осъдителната й част като определя на подсъдимия К.Д.И. наказание при условията на чл.58а ал.1 НК в размер на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода при условията на чл.66 НК с три годишен изпитателен срок, както и ТРИ години лишаване от правоуправление на МПС.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

Решението подлежи на касационна жалба или протест в в 15-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено, на основание чл.340 ал.2 НПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                 2.