Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Варна, № 230/12.09.2017г.

 

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на осми септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Живка Денева

Ангелина Лазарова

секретар Геновева Ненчева

 прокурор Пламен Костадинов,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №285 по описа за 2017 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано по реда на чл.16 вр.чл.32 ЗПИИРКОРНФС, по  жалба на Г.Н.М., чрез служебния му защитник адв. Бр.Н. против определението на Добричкия окръжен съд от 04.07.2017г. постановено но чнд №200/2017г., с което е признато решение №D-1090-056319-16/8 на несъдебен орган – Полиция Бавария, Централна служба „Глоби“ ФР Германия, влязло в сила на 23.09.2016г., с което му е наложена финансова санкция в размер на 70 евро и разноски в размер на 28,50 евро, равностойни на 192,67лв.. Прави се искане същото да бъде отменено, тъй като задълженото лице не било редовно уведомено за с.з. в ДОС.

Лицето не се явява в с.з. за да поддържа жалбата си. Същото не е открито на посочения от него адрес.

Апелативният прокурор изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

На жалбоподателя Г.Н.М. е била наложена финансова санкция от несъдебен орган – Баварска полицейско-административна служба при Централна служба „Глоби“ в размер на 70 евро и разноски28,50 евро, равн. на 192,67лева. за извършено административно нарушение, превишаване максимално допустима скорост в населени места с 21км/ч.

Изпращащият орган е представил необходимото удостоверение, в което са отразени всички необходими данни, издадено по образец по чл.4 ал.1 ЗПИИРКОРНФС и от Рамково решение №2005/214/ПВР на Съвета на Европа.

Основното възражение на защитата е, че лицето не е било уведомено за с.з. като пред първата инстанция служебният защитник е изразил съгласие с направеното искане за признаване на решение.

Установено е, че жалбоподателят има местожителство и постоянен адрес ***. Този адрес е посочен и в искането, съобразно изискванията на чл.30 ал.3 ЗПИИРКОРНФС. Посочването на постоянен адрес служи за упражняване или ползване на права и услуги в нормативно определените случаи, а декларирането на настоящ адрес в РБългария означава, че това лице пребивава именно на този адрес. В настоящия случай постоянният и настоящият адрес на лицето Г.М. са едни и същи, а именно този в с.Лясково. Ако лицето е имало друг настоящ адрес, то е бил длъжен да го съобщи.

От друга страна разпоредбата на чл.16 ал.2 ЗПИИРКОРНФС не задължава лицето да присъства лично в с.з., а изисква само неговото редовно уведомяване. Ал.3 на същия текст указва, че когато лицето не може да бъде намерено, за да бъде редовно призовано му се назначава служебен защитник, което е било и сторено както от първата, така и от въззивната инстанция. Поради това и не следва да се приеме, че правата му са били нарушени.

Доколкото не се установяват никое от основанията на чл.35 ЗПИИРКОРНФС, обуславящи отказ от признаване изпълнението на процесното решение, то напълно обоснована и законосъобразна се явява преценката на първата инстанция за наличие на всички основания за признаване на това решение.

Не е изтекла и предвидената в закона давност, както и че решението не се отнася до деяние подсъдно на български съд.

Налице са всички положителни предпоставки за признаване на решението, както и липсват отрицателни такива.

Правилно и законосъобразно окръжният съд е приел, че са налице изискванията на чл.16 ЗПИИРКОРНФС и е постановил решението си.

Жалбата в този смисъл е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а решението на Добричкия окръжен съд потвърдено като правилно и законосъобразно

Водим от горното и на основание чл.20 ЗПИИРКОРНФС вр.чл.345 НПК Варненският апелативен съд

 

 

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решението от 04.07.2017г. на Добричкия окръжен съд по чнд №200/2016г., с което е признато решение №D-1090-056319-16/8 на несъдебен орган – Полиция Бавария, Централна служба „Глоби“ ФР Германия, влязло в сила на 23.09.2016г., с което му е наложена финансова санкция в размер на 70 евро и разноски в размер на 28,50 евро, равностойни на 192,67лв..

Решението  не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                     

                                                                                           

 

 

                                                                                             2.