Р Е Ш Е Н И Е

 

171

 

Град Варна

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД                                    

Наказателно отделение

На осми ноември  

Година две хиляди и тринадесета

В публично заседание в следния състав:

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

            ЧЛЕНОВЕ: Д. ДИМИТРОВ

ПАВЛИНА Д.

 

 

Секретар С.Д.

Прокурор Пламен К.

като разгледа докладваното от съдия Павлина Д. ВНОХД № 286 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 67 по НОХД № 97/13 г. на Окръжен съд - Търговище, постановена на 12.08.2013г., с която подсъдимите М.П.П. и К.Н.Н. са били признати за виновни в извършване на деяния по НК както следва:

 

- подс. П. по чл.343, ал.З б. „б” във вр. с ал.4 и ал.1 и с чл.342, ал.1 от НК, за това, че че на 16.06.2012 год. около 03.30 - 04.00 часа в гр. Търговище е нарушил правилата за движение по чл.102 от ЗДвП - като собственик на моторно превозно средство - лек автомобил, „Фолксваген - Поло” с per. № Т 00-20 АТ предоставил превозното средство на К.Н.Н., който е бил под въздействието на алкохол - с концентрация на алкохол в кръвта от 1.8 промила и е бил неправоспособен водач, и по непредпазливост и при условията на независимо съпричиняване с К.Н. причинил смъртта на повече от едно лице - на И.С.Х. на 37 години, на Р.А. М. на 31 години и на В.С.П. на 34 години, тримата от гр. Търговище и средна телесна повреда на И.Н.И. на 31 година от гр. Търговище изразяваща се в счупване на VII и VIII ребро в дясно и излив на кръв в дясната гръдна кухина и подкожен емфизем, мозъчен оток, голям ретроперитонеален кръвоизлив с излив на кръв в коремната кухина и паралетичен илеус, които са му причинили разстройство на здравето, временно опасно за живота, като деянието е извършено в пияно състояние с концентрация на алкохол в кръвта от 2.78 - 2.83. Наложено е  наказание при условията на чл. 54 от НК в размер на  ШЕСТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален „ОБЩ”режим на изтърпяване в затв. общежитие от открит тип. На основание чл.343г от НК подсъдимият М.П.П. е лишен от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила;

- подс. Н. по чл.343, ал.З б. „б” във вр. с ал.4 и ал.1 и с чл.342, ал.1 от НК, за това, че на 16.06.2012 год. около 05.20 часа на територията на Община - Търговище на ПП - I-4, км. 245+500 при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, „Фолксваген - Поло” с per. № Т 00-20 АТ, собственост на М.П.П. е нарушил правилата за движение по чл. 5, ал.З т.1 от ЗДвП, по“ чл.21, ал.1 от и по чл.150а от ЗДвП и по непредпазливост и при условията на независимо съпричиняване с М.П. причинил смъртта на повече от едно лице, а именно: на И.С.Х. на 37 години, на Р.А. М. на 31 години и на В.С.П. на 34 години, тримата от гр. Търговище и средна телесна повреда на И.Н.И. на 31 година от гр. Търговище изразяваща се в счупване на VII и VIII ребро в дясно и излив на кръв в дясната гръдна кухина и подкожен емфизем, мозъчен оток, голям ретроперитонеален кръвоизлив с излив на кръв в коремната кухина и паралетичен илеус, които са му причинили разстройство на здравето, временно опасно за живота. Наложено е  наказание при условията на чл. 54 от НК в размер на  СЕДЕМ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в затвор. На основание чл.343г от НК подсъдимият М.П.П. е лишен от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила

 

Със същата присъда двамата подсъдими са осъдени да заплатят направените по делото разноски, както и в полза на ч. обвинители направените от тях разноски за адвокатско възнаграждение. Налице е произнасяне и по веществените доказателства по делото.

Недоволни от така постановената присъда са останали двамата подсъдими и двете ч. обвинителки: двамата подсъдими оспорват изцяло правилността на постановената присъда и молят за отмяната й и постановяване на нова, с която да бъдат признати за невинни; Ч. обвинители оспорват наложените наказания и на двамата подсъдими и правят искане за увеличаването им.   

В съдебно заседание пред състава на АС-Варна, двамата подсъдими се явяват лично и се представляват  от упълномощен и служебен защитници, които подържат жалбите; поверениците на ч. обвинители лично и в писмен вид оспорват жалбите на двамата подсъдими, поддържат доводите, изложени в жалбите си; Представителят на апелативната прокуратура оспорва жалбите на двамата подсъдими, намира жалбите на двамата ч. обвинители за неоснователни, но моли съда по реда на служебната проверка да отмени ревизираната присъда и да върне делото за ново разглеждане на ТОС поради липса на мотиви в така постановения съдебен акт.

След преценка на доводите на страните, както и след цялостна служебна проверка на присъдата,  на основание чл. 313 и чл. 314 от НПК настоящият състав констатира допуснато от страна на ТОС съществено нарушение на процесуални правила от категорията на посочените в чл.348, ал.3 от НПК, изискващи отмяна на постановения съдебен акт и ново разглеждане на делото от първата инстанция. Съгласно разпоредбата на чл.305, ал.3 от НПК и непротиворечивата съдебна практика, мотивите към присъдата съдържат констатациите на съда, какво приема за установено от фактическа страна и въз основа на кои доказателства, като при противоречия се излагат съображения, защо едни от тях се възприемат от съда, а други - отхвърлят. В тях се мотивира вътрешното съдийско убеждение и начина на формирането му по въпросите, които съдът решава при постановяване на присъдата, съгласно чл.301, ал.ал.1 и 2 от НПК. Затова и мотивите представляват задължителна, съществена част на присъдата и не изготвянето им според посочените изисквания е съществено процесуално нарушение. Липсата на мотиви ограничава и правото на защита. Ефективното упражняване на това право предполага ясно и точно знание за приетите фактически положения, съображенията за отхвърляне на някои доказателства и за взетото решение.

В светлината на горното се констатира, че по конкретното дело ТОС е коментирал пространно като цяло събитията вечерта на 15 срещу 16.06.2012г, състоянието на двамата подсъдими преди и след деянията, установените увреждания по постр. , причините за настъпилата смърт. От това изложение обаче не може по никакъв начин да се установи, каква е фактическата обстановка, която РОС приема за установена и на базата на кои доказателства, съответно да направи анализ на същите и да отговори, защо ги кредитира, респ. отхвърля.  Първоинст. много подробно е разисквал като цяло, какви доказателства са събрани /гласни и писмени/, като безрезервно е кредитирал заключенията по назначените на досъд. пр-во различни експертизи, преповтаряйки безкритично установеното чрез тях, без обаче да направи собствен анализ, съпоставяйки в съвкупност всички събрани по делото доказателства, имащи пряка и непосредствена връзка с крайния резултат.

Делото е внесено от прокуратурата с така нареченото  „заключение на съдебно-автотехническа експертиза”, което окръжният съд е приел абсолютно безрезервно, което впоследствие е залегнало изцяло в изводите му, обективирани в постановения съдебен акт. Първоинст. съд е следвало на първо място, да констатира, че така изготвената съдебно-автотехническа експертиза не отговаря на изискванията на чл. 152 от НПК – в. л. , присъствало при извършения оглед на местопроизшествие /факт, който сам по себе си не представлява нарушение на разпоредбите на НПК/  е изготвило някакъв преразказ на наблюденията си, след което е изложило поне три хипотези във връзка с настъпилото ПТП, без обаче те да почиват на някакви обективни данни, посочвайки и повече от една причина за възникването му, без обаче по обективен начин да установи механизма на настъпването му. Първоинст. съд на свой ред, в мотивите в няколко по ред страници и абзаци е посочил, че „Безспорно е установен…” механизма на ПТП, включвайки в тази „безспорна установеност” и причините, довели до ПТП, без да конкретизира, в крайна сметка, кое е нарушението, довело до съставомерния резултат! Съгласно константната практика на ВС и ВКС на РБ, релевантни за наказателната отговорност на дееца са не всички, допуснати от него нарушения на правилата за движение по пътищата, а само онези, които се намират в причинна връзка с   настъпилия вредоносен резултат и без допускането на които, този резултат обективно не би настъпил. В случая, са налице кумулативно допуснати множество нарушения на разпоредбите на ЗДП от двама подсъдими, но първоинст. съд не е подложил на аналитично-логическа съпоставка всяко от тях със съставомерния резултат, поради това и не става  ясно, какво съдът приема за установено от фактическа страна, за да може впоследствие да направи и законосъобразен правен извод, съответно и по-горните инстанции да установят действителната му воля. Липсата на мотиви /означаваща също така и противоречиви, и несъдържащи задължителните законови реквизити мотиви/ е съществено нарушение на процесуалните правила от категорията на безусловните основания за отмяна на присъдата съгласно чл.335, ал.2 от НПК, представляващо процесуално-правното основание за взетото решение на въззивната инстанция. Допуснатото нарушение е съществено по смисъла на чл.348, ал.3, т.2 от НПК и поради това обжалваното решение следва да бъде отменено.

Въззивният съд не е в състояние да провери обжалвания съдебен акт и съответно да даде отговори на поставените в жалбите въпроси и възражения, поради невъзможността да бъде установена волята /съображенията и изводите/ на решаващия първоинстанционен съд и т. к. това нарушение  не може да бъде отстранено от настоящата инстанция, следва присъдата да бъде отменена и делото върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

    

При новото разглеждане на делото следва да се изяснят всички поставени от защитата и въззивната прокуратура пред настоящата инстанция въпроси, като се имат предвид събраните до момента доказателства, като се извърши и следното : -- Да се попълни доказателствената съвкупност с обясненията на двамата подсъдимия  и  всички относими доказателства се обсъдят всестранно и пълно,  съобразно императивната разпоредба на чл.14 ал.1 от НПК;- Да се назначи нова авто-техническа експертиза, /по преценка на съда разширена автотехническа експертиза  и  с участието на трасолог/, на базата на чието заключение на основание чл.154 ал.1 от НПК и след съвкупната преценка на гласните и писмените доказателства и на експертните заключения, извършена на основание чл.107 ал.5 от НПК, да се обоснове изготвянето на съдебен акт по чл.303 ,или по чл.304 от НПК.

 

Водим от горното и на основание чл. 334 т. 1 вр. чл. 335 ал. 2, вр. чл.348, ал.3, т.2 от НПК, съставът на Апелативен съд – Варна,

 

Р Е Ш И :

      

ОТМЕНЯ изцяло присъда № 67 по НОХД № 97/13 г. на Окръжен съд - Търговище, постановена на 12.08.2013г  и ВРЪЩА делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд – Търговищки окръжен съд от друг съдебен състав.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационна проверка.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ЧЛЕНОВЕ:1.                2.