Р Е Ш Е Н И Е

                                                                               3

          08.01.2018 г. гр. Варна

 

                            В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

 

ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в публично заседание на пети октомври през две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

                                   

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЯНКО ЯНКОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                                             СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

Секретар: СОНЯ ДИЧЕВА

Прокурор: ИЛИЯ Н.

като разгледа докладваното от съдия Ж.Денева

ВНОХД №288 по описа за 2017 г.

        

Производството по делото е образувано по протест и допълнение към същия от ОП-Варна против оправдателната част на присъдата, по жалба на подс.Д.С.Б., чрез защитника му адв.С.И. *** и по жалба на Министъра на финансите, против оправдателната част на присъдата, постановена на 15.05.2017 г. по НОХД №279/2015 г. по описа на ОС-Варна с която подс.Д.С.Б. е бил признат за виновен и на основание чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.54 от НК е наложено наказание-лишаване от свобода за срок от три години, като на основание чл.304 от НПК е бил оправдан в частта престъплението да е било извършено по чл.20 ал.2 от НК, да е извършено с подс.Н.И..

Подс.Н.В.И. е бил оправдан по възведеното му обвинение по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 и т.7 от НК вр. чл.20 ал.2 от НК.

Осъдил е подс.Д.Б. да заплати сума в размер от 1 608 960 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени

вреди по предявения гр.иск, ведно със законната лихва от деня на увреждането, като е отхвърлил същия в размер на 335 662 лева по отношение на подс.Н.И..

На основание чл.68 от НК съдът е привел в изпълнение групираните наказания по НОХД №45/2002 г. на ОС-Монтана, НОХД №48/2004 г. на РС-Лом, НОХД №201/2003 г. на РС-Монтана, присъда влязла в сила на 05.07.2004 г., като наказанията по трите присъди са били групирани на основание чл.25 ал.4 от НК вр. чл.23 от НК и е наложено наказание-лишаване от свобода за срок от три години, отложено с изпитателен срок от пет години.

На основание чл.23 ал.3 и чл.24 ал.3 от НК, съдът е присъединил наказанието глоба в размер на 800 лв в полза на държавата, постановено по НОХД №702/2002 на РС-Враца, като приспада изтърпяното наказание пробация по НОХД №2290/2012 г. на ВРС.

Съдът е определил първоначален режим за търпене на наказанието-строг.

Съдът е осъдил подс.Б. да заплати направените разноски по делото, както и д.т. върху уважения гр.иск.

В с.з. при разглеждане на делото от настоящата инстанция, представителят на АП-Варна поддържа протеста на ОП-Варна, като моли присъдата да бъде отменена в оправдателната й част, а подс.Н.И. да бъде признат за виновен и осъден по повдигнатото му обвинение. Излага доводи за това и моли съда да вземе предвид представените и приети от съда писмени доказателства.

Защитата на подс.Б. в с.з. подържа жалбата и моли настоящата инстанция да приеме, че престъплението не е осъществено от субективна страна и моли съдът, да се произнесе в този смисъл.

Представител на Министерството на финансите, редовно призовани, не се явява и не се представлява.

От фактическа страна, съдът установи следното:

  През месец май 2007г. подс. Д.Б. станал собственик и управител на „Мейтрикс" ЕООД, вписано в TP на ВОС по ф.д. № 148/2001 г. Дружеството било вече регистрирано по ЗДДС от предходния управител.

Същото нямало работници, складове и др. активи, за развиване на дейност. Подс. Б. започнал  да вписва и отчита в месечните дневници за покупки фактури на дружества, с които никога не е сключвал договори за доставки на стоки и услуги, и с това неправомерно да приспада данъчен кредит. Той бил наясно, че дружеството /за подписваните от него справки–декларации по ДДС / „Мейтрикс" ЕООД не е извършвало сделки с фирмите -доставчици, посочени в дневниците за покупки на дружеството, но това му било необходимо, за да не внася дължимия данък по продажбите, които неговото дружество извършвало.

Същевременно подс. Б. издавал на дружеството множество пълномощни на различни и непознати за него лица, които не били под негов контрол, които извършвали отделна дейност от името на дружеството, която не отчитали пред него.

Така  на 25.06.2008 г. подс. Б. издал генерално пълномощно /нотариално заверено/ на свид.Ж.Росенов Д., с което му давал възможност да извършва всякакви сделки, да представлява дружеството пред държавни органи и НАП, както и банки и др./ От показанията на този свидетел било установено, че същия бил шофьор на лицето  Д. Генчев Д./неустановен по делото /,от който е получавал лично пълномощни за няколко дружества, едното от които е за дружеството „Мейтрикс”, като задължението му било да взема документи от ТД на НАП и да тегли пари от банките, които предавал на посоченото лице Д.Д..

Счетоводството на дружеството се обслужвало /без подписан за целта договор/ в периода на 2008г. от свид. Румяна Симеонова, която получавала документите, необходими фактури за описване в дневниците за продажби и покупки на „Мейтрикс" ЕООД от лицето Д. Д.или от подс.Д Б.. След като оформяла месечните Справки - декларации по ЗДДС по предоставяните документи, свидетелката ги подавала чрез електронния подпис на свид. Г.Щелянов в ТД на НАП. Част от СД свидетелката подавала и с електронен подпис, който ползвала, и който бил издаден на друго физическо лице. Документите, които получавала от подс. Б., свидетелката му връщала обратно. В един момент на свид.С.направило впечатление, че фирмата има много големи суми по фактурите, а не й плащала за счетоводната услуга, поради което отказала да обслужва дружеството.

Фактически рамката на повдигнатото от Прокуратурата  обвинение  на подсъдимите е за  периода 14.08.2008г. - 15.12.2008г. в гр. Варна, в който били подадени Справки - декларации на „Мейтрикс" ЕООД по чл.125 от ЗДДС в ТД НАП - Варна. Към същите били представени и съответните дневници за покупки за данъчни периоди от м.07.2008г. до м.11.2008г. включително. Посочените месечни справки-декларации били съответно с входящи номера № № 0300-1098713 от 14.08.2008г.., № 0300-1111058 от 15.09.2008г., № 0300-1123660 от 14.10.2008г., № 0300-1136247 от 14.11.2008г., № 0300-1149429 от 15.12.2008г.

1.   В Справка-декларация № 0300-1098713 от 14.08.2008г. за дейността на дружеството за м. 07. 2008г. подс. Б. посочил, че следва да упражни право на пълен данъчен кредит в размер общо на 154 300 лв. В дневника за покупки подс.Б.  отразил, че е получил доставки на стоки и услуги по фактури, издадени от "Строй комерс груп" ЕООД с номера,кактоследва: №0000002237/31.07.2008г.;№0000002238/31.07.2008г.; и №  0000002239/31.07.2008г.

2.   В Справката-декларация № 0300-1111058 от 15.09.2008г. за дейността на „Мейтрикс" ЕООД за м. 08.2008г. подс. Б. декларирал, че е получил доставки на стоки и услуги с право на пълен данъчен кредит в размер на 430 000 лв. и същият му се следва. В дневника за покупки били отразени фактури от доставчик „Строй комерс груп" ЕООД с номера  0000000869/09.08.2008г.; 0000000870/11.08.2008г.; 0000000871/12.08.2008г.

3.   В Справката-декларация № 0300-1123660 от 14.10.2008г. за дейността на „Мейтрикс" ЕООД за м.09.2008г. подс. Б. декларирал, че е получил доставки на стоки и услуги, с право на пълен данъчен кредит в размер на 185 000 лв. и същият му се следва. В дневника за покупки били отразени сделки от доставчик "Харлей" ЕООД по фактури с номера, както следва: 0000002128/ 03.09.2008г.; 0000002129/ 05.09.2008г.; 0000002130/ 06.09.2008г.; 0000001231/ 06.09.2008г.; 0000002132/ 07.09.2008г.; 0000002133/ 10.09.2008г.

4.   В Справката-декларация № 0300-1136247 от 14.11.2008г. за дейността на дружеството за м.10.2008г. подс. Б. декларирал, че е получил доставки с право на пълен данъчен кредит в размер на 504 000 лв. и същият му се следва. В дневника за покупки били отразени сделки по фактури издадени от дружество "Ненова Метал Комерс" ЕООД с номера, както следва: №№ 0000000003/03.10.2008г.; 0000000004/09.10.2008г.; 0000000005/14.10.2008г.; и от името на дружество "Билдинг 321" ЕООД с номера № 1000000306/16.10.2008Г.; № 1000000307/16.10.2008г.; №1000000308/ 16.10.2008г. и № 1000000309/22.10.2008Г.

5.    Справката-декларация № 0300-1149429 от 15.12.2008г. за дейността на „Мейтрикс " ЕООД за м.11.2008г. подс. Б. предоставил на свой познат счетоводител – подс. Н.И. възможността да оформи месечните отчети - дневниците за покупки и продажби на „Майтрикс" ЕООД. Така подс. Н.И. съставил и подписал дневниците за покупки и продажби на дружеството и въз основа на тях месечната справка - декларация, в която отразил, че „Мейтрикс " ЕООД е получил доставки на стоки и услуги с право на пълен данъчен кредит в размер на 335 662 лв. и същият му се следва. В дневника за покупки били отразени сделки по фактури издадени от "Марк строй" ЕООД с номера, кактоследва:0000000934/05.11.2008г.;,0000000935/07.11.2008г.;,00000000936/11.11.2008г.;,0000000937/20.11.2008г.;,0000000939/21.11.2008г.;,0000000941/25.11.2008г.;,0000000938/21.11.2008г.;,0000000940/24.11.2008г.;,000000942/26.11.2008г.;,0000000944/28.11.2008г.;,0000000943/27.11.2008г.;,0000000945/28.11.2008г.

               Със Заповед за възлагане на Ревизия № 900580/05.03.2009г. на Началник сектор „Ревизии и проверки" в ТД НАП - Варна, била възложена ревизия  на дружеството „Мейтрикс" ЕООД. Същата била извършена от свидетелите В. Захаринов и Кр. Пасков и обхващала периода 01.01.2008г. - до 30.09.2008г.

              В хода на ревизионното производство служителите от ТД НАП установили, че дружеството декларира покупки от фирми, които при извършените насрещни проверки било установено, че нито  са издавали такива фактури, нито  са ги включвали в дневниците си за продажби. Изключение правили фактурите за м.07 и 08.2008г. издадени от „Строй комерс груп 2003" ЕООД, които били включени в дневниците за продажби на това дружество, но органите по приходите не ги признали, тъй като не били предоставени доказателства за реалност на сделките.

С оглед на това и на дружеството „Мейтрикс" ЕООД, с управител подс.Д.Б.  бил издаден ревизионен доклад № 900580/30.04.2009г., въз основа на констатациите на който бил издаден и РА № 030900580/22.06.2009г. като констатациите били, че за периода, в който подс. Б. е управител и представляващ дружеството, същото неправомерно е ползвало данъчен кредит за данъчни периоди от м. 01.2008г. до м. 09.2008г. общо в размер на 986 775, 24 лв.

В хода на разследването по ДП  били  разпитани представители на дружествата „Харлей 2004" ЕООД, „Строй комерс груп" ЕООД, "Ненова Метал Комерс" ЕООД и "Марк строй" ЕООД. Установено  било по категоричен начин, че в голямата си степен управляващите вписани като управители на съответните дружества са социално слаби, бедни хора или инвалиди, които по неправомерен начин са били принудени да подписват съответни документи, с които им се прехвърлят търговски дружества, за чиято дейност дори не са подозирали.

От свидетелските показания е видно, че повечето от тях сочат други лица, които се разпореждали със сметките на дружеството „Мейтрекс“ ЕООД. Същите не са установени по делото, но управител и собственик на ЕООД и другите такива, бил подс.Б., като той подавал годишни данъчни декларации, които и подписвал.

С показанията на свидетелите са констатирани факти и обстоятелства, относими към съпричастността на подс.Б. за осъществяване състава на престъплението, за което е бил осъден, а част от тях сочат, че не го познават.

Свид. Антон А., собственик на дружество „Харлей 2004" ЕООД - София към датата, посочена като дата на фактурите, обяснил, че през 2006г., намирайки се на пазара в гр. Видин, за да търси работа. Там бил намерен от две лица, които му обещали сума, за да му регистрират фирма, като му обяснили, че никой няма да го търси за нищо. Той подписал съответните документи, като е посочил, че в него не е останал никакъв документ. Не е запознат дали фирмата е развивала дейност и дали е сключвала сделки. Свидетелят и към него момент и в настоящия такъв е в тежко материално и здравословно  положение.

В справката - декларация на „Харлей 2004" ЕООД, подадена през м.10.2008г., и в приложения към нея дневник за продажбите на дружеството за данъчен период м.09.2008, няма вписване на фактури с номера:   0000002128/03.09.2008г.;0000002129/05.09.2008г.;0000002130/06.09.2008г.; 0000001231/06.09.2008г.;0000002132/ 07.09.2008г.; 0000002133/10.09.2008г.

Свид. П.А.-съпруга на свид А. - също от гр. Видин, посочила, че няма фирма на свое име, била си заложила личната карта за пари срещу лихва. За да се издължи, била принудена да подпише документи за някаква фирма. Свидетелката положила подписите си където й указали. Не е запозната дори с името на дружеството. Същата е формален собственик на „Марк строй" ЕООД - гр. София.И двамата свидетели са инвалиди,тежко болни и са разпитани пред съдия и в невъзможност да се явят в с.з. поради тежко здравословно състояние, а тези на свид.А. / показанията им са прочетени и включени по реда на чл.281 ал.1т.3 от НПК л.409 от НОХД /.

В справката - декларация на „Марк строй" ЕООД, подадена през м.12.2008г., и в приложения към нея дневник за продажбите на дружеството за данъчен период м. 11.2008, не били  вписани фактури с номера от 0000000934 до 0000000945 от съответните дати на м. 11.2008г.

Свид. П.Г.от гр. Видин, също към момента на „сделките" е била собственик на „Строй комерс груп 2003" ЕООД -София, посочила, че е станала  собственик по документи на няколко фирми. Свидетелката била  безработна, с начално образование. Подписвала множество документи, а лицата, които са  й ги предоставили е назовала  с малки имена, като не притежавала документи за дружеството, както и не и било известно каква дейност развива дружеството и лицата. Заявила ,че не познава лица с имената на подсъдимите. 

Свид. Р.Н. от гр. София, инвалид и трудно подвижна, посочила, че лице с малко име „Н." я уговорил да регистрират на нейно име дружество „Ненова Метал Комерс" ЕООД, подписала пълномощно на това лице, не се е занимавала с дейността на дружеството. Свидетелката предоставила по делото копие на пълномощно, с което същата упълномощила лицето Н. И.Д./със друго ЕГН различно от това на подс. И. / да представлява дружеството й пред мобилните оператори, както и други документи по прехвърляне на дружеството през 2009г. на Г.Т.. От своя страна свид. Н. Д.отричал да е имал пълномощно за „Ненова метал комерс" ЕООД. Свидетелката посочила, че не познава подсъдимите, както и че, не и е известна дейността на дружеството.

Относно дружество „Билдинг 321" ЕООД, в справката декларация, подадена през м.11.2008г., и в приложения към нея дневник за продажбите на дружеството, не са вписани фактури с № 1000000306/16.10.2008г.; № 1000000307/16.10.2008г.; № 1000000308/ 16.10.2008г. и № 1000000309/22.10.2008г., а от съдебно счетоводната експертиза и писмените доказателства в том.8 е установено ,че същите не са включени в дневниците за продажби за данъчен период 10/2008година, което е подкрепено  и от писмо на ТД на НАП гр.София от 20.12.12г. Посоченото като доставчик  дружество няма документи, печат, персонал и касов апарат.

Свид. Стефан Маринов-през 2008година работил като охрана и инкасо при лицето Г.П./неустановен в хода на разследването /,от чието име с пълномощно е теглил пари от банките, които понякога е носил в Пловдив, като контакта се осъществявал по телефона. Не е категоричен за името на дружеството, за което е имал пълномощно, от чиято сметка е  теглил пари, но името Д.Б., не му е познато.

Свид. Руен Солаков е видно, че не познава никой от двамата подсъдими и не е бил упълномощаван да извършва някаква дейност от името на дружеството „Мейтрикс”ЕООД, или да тегли пари от банкови сметки на дружеството, както и не е преупълномощавал трети лица да теглят суми от банкови сметки или от други сметки на дружеството.

От показанията на свид. К.Н.се установило, че  същия бил пълномощник на ЕООД”Сарафия” а, съпругата му управител. Те имали рафинерия и се занимавали с търговия на растителни масла и продукти в гр.Пловдив.  Св.Н.установява факта,че изобщо  не познава лица с имена Д.Б. и другия подсъдим Н.В.И.. Обяснил, че му е познато името на фирмата „Мейтрикс”, но през 2008 година /шест години преди разпита му/, чрез обаждане на лице „Асен”са искали да пазаруват олио от Гърция и Румъния. Свидетелят им поставил условие поради контактите си с двете държави да получава комисиона от 10% от доставката и започнал да доставя на добра цена олио, като е имало открита сметка на името на дружеството „Мейтрикс” ЕООД в Инвестбанк Варна. Свид.Н.е посочил,че е имал еднопосочно пълномощно за да извършва плащания на румънските търговци, което е и правил, но не е знаел, как стоката е доставяна от доставчиците на дружеството. И тъй като няколко пъти си е  поискал плащанията за доставките му било заявено,че следва да се натрупа по- голям тонаж. Впоследствие лицата си изключили телефоните и свид. не получил никакви плащания. Същевременно свидетелят е посочил, че  около десетина пъти се срещал с лицата „А.и Н.”, но не и с подс. Н.И.  в гр.Пловдив ,където заедно с представители на „Мейтрикс” са внасяли на гише парите по сметката, а той като лице което може да оперира с нея  е нареждал плащане по сметката на доставчика. Свид .не познава лице с имена Е.С.П., срещал се е с лицата ,посочени по –горе и е бил упълномощен да открива и да се разпорежда с банковата сметка, не е преупълномощавал трети лица, а само е разпореждал плащания на румънски доставчици, като не е сигурен дали е имало гръцки доставчици.

 От показанията на Свид.Е.П. се установява следното :Свид. изкупувал зърно от директни зърнопроизводители, и тъй като в един момент те отказвали да му продават зърно без авансово заплащане, се обърнал към подс.Б., в качеството на управител на „Мейтрикс” ЕООД, да го упълномощи да извършва дейност от името на фирмата му. Получавайки това пълномощно свид. започнал да изкупува зърно като авансово заплащал същото на производителите и оставял комисиона за себе си. Не е уточнил колко пъти се е налагало да тегли пари от сметките на Мейтрикс ООД, поради изтеклото време /в периода  2008-2009г., но единствените документи които е съставял  от името на дружеството са били фактурите за закупуваното зърно. Издаваните от него фактури изпращал в гр.Варна по куриер за да ги осчетоводява. Към края на 2008-9 година подс.Б. му казал,че е оттеглил пълномощията ,тъй като имало проблеми във фирмата и казал да не купува зърно повече от името на фирмата. Същия свидетел е посочил,че не познава другия подсъдим. 

Чрез показания на свидетелите се разкрива механизма по който други лица са работили от името на търговското дружество, а подадените СД от подс.Б., не  отразяват действителността на подобни сделки и не са налице първични счетоводни документи, представени към ДС,които да ги установяват.

 Практически дейността на дружеството се е извършвала от различни лица с или без пълномощно, но не е била водена счетоводна отчетност  за действителните покупки или продажби, а пред данъчните органи в инкриминирания период са представени от управителя подс.Б. първични документи за несъществуващи сделки, посочени по горе в обстоятелствената част /за инкриминирания период/. 

В посочената насока съдът е изискал и ревизионен акт и РД от ТД НАП „Сердика”/л.342и сл. от НОХД /,който сочи,че за четвъртото тримесечие на 2008година са осъществявани именно такива сделки  от фирма „Мейтрикс”с предмет сурово слънчогледово олио и др. ,включително и вътреобщностни доставки  не са извършвани. През м.01.02.2011 година /справка в Търг. Регистър –л.417 и сл. от ДП / дружеството е било прехвърлено на лицето Н. А.И./с имена и друго ЕГН /различни от това на подс.Н.И..-л.16 том 7 от ДП /,който не познава подс.Б.

 Поради незнание от страна на подс. Б. на действителната дейност на пълномощниците  и невъзможност, сам да контролира издадените пълномощни за дружеството, той в качеството си на управител, започнал да отчита /в инкриминирания период/ ежемесечно чрез подаваните от него справки декларации по ЗДДС пред ТД на НАП, потвърждавайки неистина в тях, с което приспаднал неследващ се данъчен кредит.

Подс. Б., след като се запознавал с подс.Н.В. и след отказа на свид.Р.С.да извършва счетоводна дейност, епизодично започнал да търсел услугите на счетоводител, какъвто бил и подс.Н.И..

В първоначалните си обяснения, той е посочил, че разпознава подс.Н.И., като лицето, извършващо цялостната счетоводна дейност на „Мейтрикс” и след прехвърлянето й на него като управител, и че той е поел ангажимент да обслужва същата счетоводно, с печати и др. счетоводни услуги.

От обясненията на подс. Б. е видно,че в един и същи период са му били прехвърлени няколко дружества, едно от които „Мейтрикс” ЕООД, като е подписвал множество пълномощни за отделните дружества под натиска на едно и също лице Д.Д.–Митко-Бесепето, за което получавал дребни суми от 10,20 50 лева. Сочи, че никога не е знаел кое дружество, каква дейност извършва и е носил предварително подготвени документи при свид.Р.С./счетоводител /,където го изпращали. От лицата –свидетели е познавал Ж./шофьора на Д.Д./ и Ем.С., но не познавал другите лица, посочени в обвиненията му, включително и тези от Пловдив и Видин, както и не му е известно нищо за дейността на пълномощниците на отделните дружества/съконтрахенти/.

От извършена справка в Търговския регистър, направена по НОХД, действително се установил, че на подс. Б. се водели няколко търговки дружества на които е управител, едно от които е и „Мейтрикс” ЕООД с управител Н. А.И.. 

Подс.Б., макар и да твърди, че не е имал знание с какво се занимават пълномощниците на фирмата му, той е съзнавал,че лично подаваните от него справки –декларации в качеството на управител  пред ТД на НАП са сочели неистински факти, основание за получаване на данък добавена стойност, с които се избягват плащане на данъчни задължения. Не би могло да не осъзнаваш, че подаваш документи пред надлежен орган, получавайки облаги от това, като твърдиш факти и обстоятелства, не съществуващи в реалност и въпреки това не си направил всичко възможно да провериш, това дали отговаря на действителното положение.   

 Твърдението на този посъдим, че други лица са боравели със сметките на дружеството, а той не е знаел какво извършват те, съдът го приема, като защитна теза, тъй като подс.Б. е бил опълномощаван от множество фирми, подписвал е документи, подавал е СД в ТД НАП и не е знаел какво точно извършва, е несъстоятелно твърдение.

По делото са назначени няколко експертизи-ССЕ, графологична и тройна, от които е видно, че почерка и положения подпис в изготвените документи от подс.Б. са негови.

В една единствена СД и предадените счетоводни документи от 15.12.2008 г. са подписани от пдс.Н.И. в качеството му на счетоводител, обслужващ фирмата на подс.Б..

Подадения протест е неоснователен и същия следва да бъде оставен без уважение по следните съображения:

В подадения протест срещу оправдателната част на присъдата, относима към подс.Н.И. се сочи, че този подсъдим активно е участвал в дейността на „Мейтрикс“ ЕООД, като се твърди, че са налице писмени доказателства за участието му, за целия инкриминиран период на обвинението. Следва да се отбележи, че в обвинителния акт на прокуратурата е посочено едно единствено деяние, извършено от подс.И., за което е повдигнато обвинение. След като са налице доказателства и те се сочат от обвинителната власт в лицето на прокуратурата, защо цялостната инкриминирана дейност не е била разследвана и по отношение на подс.И., а само за едно единствено деяние, а в последствие се позовава на доказателства, които са извън предмета на обвинение по делото, за този подсъдим и съдът следва да се съобрази с тях, въпреки, че не е сезиран с това.

Съдът е обсъдил обясненията дадени от подс.Б., както на ДП, така и тези от с.з. и извода от това е, че той първоначално се е опитал да прикрие другите лица намесени във въпросната дейност на дружествата, а в последствие сочи тези които са относими към ЕООД „Мейтрикс“, но не отрича по категоричен начин, че не са намесени и други лица в цялостната престъпна дейност.

Пред настоящата инстанция при разглеждане на делото, представителят на АП-Варна поддържа подадения протест и излага идентични съображения с тези в подадения протест. Представи писмени доказателства-присъди от предходни осъждания на подс.И. по други съдебни производства, които са извън инкриминирания период на престъпната дейност по настоящото производство. Факта, че подс.И. е бил осъждан нееднократно преди този процес е обстоятелство което следва да бъде ценено, ако е бил признат за виновен и следва да се отчетат отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства, за преценка на вида и размера на наложеното наказание, но не и да бъдат основание за осъждане на подсъдимия по настоящото производство, предмет на което е обвинение за едно деяние, вменено на подс.И.. 

По делото не е налице и пълномощно от подс.Б. за подс.И.. Съдът е направил множество справки до ТД НАП-Варна и НАП-София, от които е видно, че по данъчната преписка не е налице пълномощно на подс.И..

         По горните съображения съдът счита, че подадения протест, подържан в с.з. пред настоящата инстанция е неоснователен и същия следва да бъде оставен без уважение.

         Изложените съображения в жалбата на подс.Б., както и тези направени в с.з. пред настоящата инстанция от защитата на подсъдимия са неоснователни, като част от съображенията на съда бяха изложени по горе за това. В жалбата се сочи, че подс.Б. не е имал необходимите знания и компетентност за да извърши такъв вид дейност с която да е осъществил състав на престъпление по чл.255 от НК. Макар и в тази насока да бяха обсъдени тези възражения, съдът следва да отбележи, че незнанието на дадено лице за същността на съответни действия, които осъществяват престъпен състав на престъпление не оправдават извършителя, тъй като незнанието не е основание за оневиняване на дееца.

         В жалбата се сочи, че първата инстанция в мотивите си е обсъдила само доказателства, които обуславят обвинителната теза, но не и такива които оневиняват подс.Б.. Това твърдение не отговаря на действителното съдържание на мотивите, тъй като последните са обосновани и направените изводи са правилни и относими към настоящия. Обсъдени са всички доказателства по делото, както тези които изграждат обвинителната теза, така и тези които на пръв поглед оборват същата, но съпоставени с останалите, по безспорен начин следва извод, че подс.Б. е осъществил от обективна и субективна страна, престъплението за което е бил осъден.

         В подадената жалба се сочат декларативно, че са налице допуснати непълноти в мотивите на съда, но не са конкретизирани. Кои доказателства не са обсъдени, подкрепящи обвинителната тези и какви не са обсъдени в обратна насока, не е посочено.

         Поради горните съображения, съдът счита, че първоинстанционният акт е законосъобразен, обоснован и следва да бъде потвърден.

         Жалбата на Министъра на финансите, относно оправдателната част на присъдата е неоснователна, за което съдът изложи мотиви по горе. Изложени са съображения, относно несъставомерността на извършеното деяние от подс.Н.И., както от първата инстанция, така и от настоящата такава.

         Наложеното наказание на подс.Б. е съобразено, както по вид така и по размер, взето е предвид, че подсъдимия е осъждан пет пъти, за различни престъпления, като по присъда по НОХД № 201/2003г. на PC Монтана, влязла в законна сила на 15.07.2004г. за деяние по чл. 210 от НК му е било наложено наказание 3 години-лишаване от свобода , отложено на основание чл. 66 от НК с пет години изпитателен срок. Настоящото деяние е извършено в така определения изпитателен срок.

Съдът е отчел всички отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства при определяне вида и размера на наложеното наказание, което безспорно съответства на извършеното деяние и вината на подсъдимия.

Съдът е присъдил граждански иск в размер на обвинението по което е бил осъден подс.Б., а относно размера, касаеш обвинението на подс.И. е бил отхвърлен, поради оправдаване на същия за извършено от него деяние, съставомерно по чл.255 от НК.

При направената служебна проверка на основание чл.313 и 314 от НПК, съдът не констатира допуснати съществени нарушения на процесуални правил, които да водят до отмяна на съдебния акт, поради и което същия следва да бъде потвърден.

Водим от горното и на основание чл.334 т.6 от НПК вр. чл.338 от НПК

  Р   Е   Ш   И

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда по НОХД №279/2015 г. по описа на ОС-Варна, постановена на 15.05.2017 г.

         Решението подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от уведомяването на страните пред ВКС на РБ.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: