Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  84/20.04.2016 год., град Варна

 

В    ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Варненският апелативен съд Наказателно отделение

На четиринадесети март Година две хиляди и шестнадесета

В публично заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

 ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 Секретар С.Д.

 Прокурор Ружа Големанова

 като разгледа докладваното от съдия Св.Колева

НДВ № 29 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе взе предвид:

 

 Производството е по реда на Глава тридесет и трета на НПК.

 Образувано е по молба на осъденото лице А.С.А., ЕГН ********** на основание чл.419, ал.1, вр. чл. 422, ал.1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т.1, чл. 424, ал. 1 алт. 1 и чл. 425, ал.1, т. 1 НПК за отмяна по реда на възобновяването на постановените по ЧНД № 3043/2015 г. на Районен съд – Варна определения за групиране на наложените му наказания от 01.20.2015 г. и тълкуващото го определение от 17.10.2015 г. Сочи се, че първото определение е постановено при нарушение на материалния закон и се иска делото да бъде върнато за ново разглеждане.

 Прокурорът от Варненска апелативна прокуратура поддържа изразява становище за основателност на искането, тъй като с определението на ВРС от 01.10.2015 г. е било извършено незаковосъобразно групиране на наказанията на ос.лице А. С.А., което обаче не може за бъде корегирано чрез тълкуване по реда на чл.414 от НПК.

 Осъденият лично и чрез защитника си поддържа искането и моли то да бъде уважено.

 Варнеският апелативен съд, като обсъди доводите на страните и извърши проверка на съдебните актове установи следното:

 С определение от 01.10.2015 г. по ЧНД № 3043/157 г. Варненският районен съд, на основание чл. 25, вр. чл. 23 НК групирал наказанията, наложени на А.С.А. по присъди както следва:

1.        с присъда по НОХД № 3679/2011 г. на ВРС, влязла в сила на 17.03.2012 г., за престъпление, извършено на 24.01.2011 г. по чл. 343 В ал. 2 от НК на ос. лице е наложено наказание "Лишаване от свобода" за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, което е следвало да изтърпи в затвор, при строг режим

2.        с присъда по НОХД № 4651/2011 г. на ВРС, влязла в сила на 02.03.2012 г., за престъпление, извършено на 04.04.2007 г. по чл. 198 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК на ос. лице е наложено наказание "Лишаване от свобода" за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е било отложено с изпитателен срок от три години.

3.        с определение по НОХД № 3475/2007 г. на ВРС, влязло в сила на 08.11.2007 г., за престъпление, извършено на 27.12.2006 г. по чл. 343 В ал. 2 от НК на ос. лице е наложено наказание "Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е било отложено с изпитателен срок от три години.

4.        с определение по НОХД № 4687/2006 г. на ВРС, влязло в сила на 05.10.2006г., за престъпление, извършено на 04.05.2006 г. по чл. 343 В ал. 2вр.ал.1 от НК на ос. лице е наложено наказание „Пробация” със следните пробационни мерки: на осн. чл.42 а, ал.2, т.1 от НК - "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от шест месеца, на осн. чл.42 а, ал.2, т.2 от НК - "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от шест месеца и на осн. чл.42 а, ал.2, т. 6 от НК - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” - 100 часа за срок от една година; с определение по ЧНД № 1978/2007 г. на ВОС, влязло в сила на 28.12.2007 г., наказанието „Пробация“ е било заменено изцяло с наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, които е следвало да изтърпи при лек режим.

5.        с определение по НОХД № 2853/2015 г. на ВРС, влязло в сила на 29.06.2015 г., за престъпление, извършено на 29.12.2011 г. по чл. 343 В ал. 2 от НК на ос. лице е наложено наказание "Пробация”.

ВРС е обособил две групи от съвкупности: първата, формирана от наказанията, наложени на ос. лице по НОХД № 2853/2015 г. на ВРС, НОХД № 3679/2011 г. на ВРС и НОХД №4651/11г. на ВРС; а втората − от наложените на ос. лице наказания по НОХД № 4687/06 на ВРС и НОХД №3475/07г. на ВРС.

Въпреки горния правилен извод, обаче за изтърпяване на ос.лице А. ВРС по нито една от двете групи не е наложил най−тежкото наказание, нито пък е определил правилно първоначалния режим на изтърпявене на наказанието „Лишаване от свобода“. Горното съставлява нарушение на материалния закон, тъй като провиворечи на нормата на чл.23 от НК.

 В нарушение на материалния закон, с определението си от 01.10.2015 г. първоинстанционният съд е наложил на осъдения А. за изпървяване по първата група наказание „Лишаване от свобода“ за срок от СЕДЕМ месеца, вместо ДЕВЕТ месеца. Аналогично е подходил ВРС и при определянето на най–тежкото наказание по втората група, където е наложил „Лишаване от свобода“ за ТРИ, вместо за ШЕСТ месеца и определяйки лек, вместо строг режим за първоначален за изтърпяване. ВРС не е посочил и типа на затворническото заведение, в което ос.лице следва да изтърпи наказанията. Тези незаканосъобразности не могат да бъде изправени чрез тълкуване на влезлия в сила акт по реда на чл.414 от НПК, както е сторил ВРС със свое определение от 17.10.2015 г., тъй като не се касае за някаква неяснота на изказа, използван при формулиране волята на съда, която да поражда затруднения или съмнения при неговото изпълнение. Напротив волята на съда е била обективирана ясно и недвусмислено, макар и в нарушение на закона.

 Предвид на горните съображения, Варненският апелативен съд стигна до извод, че определението от 01.10.2015 г. на Варненския районен съд е постановено в нарушение на материалния закон и следва да бъде отменено. Същото се отнася и до определението за тълкуване на основното определение. Ето защо и на основание чл. 425, ал. 1, т. 1 НПК

 

Р Е Ш И:

 

 ВЪЗОБНОВЯВА наказателното производство по ЧНД № 3043/2015 г. на Варненския районен съд.

 ОТМЕНЯВА постановените определения от 01.10.2015 г. и от 17.10.2015 г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

.

 РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

2.