Р Е Ш Е Н И Е

 

176

 

град Варна

 

29.10. 2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на шестнадесети октомври, две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

Секретар С.Д.

Прокурор Иван Тодоров,

Като разгледа докладваното от съдия Денева

ВНДОХ №290 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството пред въззивната инстанция е образувано по жалба на пр.представител на подс. П. - адв. П. Б. – ВАК, против присъда №61/01.07.15г. на ВОС, постановена по НОХД№590/15г. в гражданско – осъдителната й част. Със същата подсъдимия е осъден да заплати на МФ, като представляващ Държавата, сумата от 157 869.45 лв., представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди в резултат на деянието, ведно със законната лихва, считано от 05.04.2014г. до окончателното изплащане на сумата.

В жалбата /и в допълнението към същата/ се излагат доводи за пр. нарушение, допуснато от първостепенния съд във връзка с приемане за съвместно разглеждане на  гр. иск от Държавата, поради отпочната процедура за реализиране на същата данъчна щета по реда на ДОПК. Искането е за отмяна на присъдата в тази й част и прекратяване на производството досежно гр. иск.

Постъпило е възражение от ст.юрисконсулт при ТД на НАП-Варна срещу така подадената въззивна жалба с довод, че производството по ДОПК има адм. характер и е срещу ЮЛ, а нак. производство е срещу ФЛ, т.е. няма идентитет между двете дела. С оглед на изложеното, намира присъдата на ВОС за законосъобразна и моли да бъде потвърдена.

 

В наказателно - осъдителната част присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД по отношение на подсъдимия С.Д.П. е влязла в законна сила.

        

В съдебно заседание пред настоящия състав подсъдимият П. редовно призован явява се и се представлява от редовно упълномощен отпреди.

Представителят на Варненската Апелативна Прокуратура изразява становище за основателност на жалбата и намира гражданският иск за недопустим.

Пр.представител на подс. П. поддържа въззивната жалба на изложените в нея основания.

 

Въззивната апелативна инстанция, като взе предвид оплакванията в жалбата, становищата на страните и след проверка на правилността на обжалваната Присъда в гражданската й част, на основание член 313 и член 314 ал.1 от НПК прие за установено от фактическа и правна страна следното:

НДОХ № 590/2015 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било образувано срещу подс. П. за извършено от него престъпление по см. на чл.255 ал.3 във връзка с ал. 1 т. 2 и т.7, вр. чл.26 ал.1 от НК, в което Министърът на финансите е предявил граждански иск за имуществени вреди, причинени на фиска за данъчен период 01.01.2008г.-09.03.2010г., в особено големи размери - 157 869.45 лв.

С постановената по делото Присъда № 61/01.07.2015г. подсъдимия П. е бил признат за ВИНОВЕН по възведеното му обвинение, вкл. осъден да заплати на МФ, като представляващ Държавата, сумата от 157 869.45 лв. -  обезщетение за причинените имуществени вреди в резултат на деянието, ведно със законната лихва, считано от 05.04.2014г. до окончателното й изплащане.

Настоящият състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прецени въззивната жалба, като основателна, респ.предявеният граждански иск за недопустим, поради следното:

От събраните непосредствено от АС - Варна писмени доказателства по делото и видно от проведената кореспонденция с ТД на НАП - Варна,  Ревизионният акт №171002253/16.09.2010г., издаден на „Роял” ЕООД е определил данъчни задължения по ЗДДС за период 19.12.2207г.-28.02.2010г., включващ и този на обвинението, по което подсъдимия е бил признат за виновен  и осъден за деяние по член по чл.255 ал.3 във връзка с ал. 1 т. 2 и т.7, вр. чл.26 ал.1 от НК. Същият е влязъл в сила в 14-дневен срок от връчването му на данъчно задълженото лице и е отпочнато производство по принудително изпълнение по реда на ДОПК, като не са постъпили суми по изпълнителното дело.

От завереното копие на горепосочения ДРА се установява още, че периодът на данъчната ревизия е с по – голям обхват от този по възведеното обвинение, поради което също и размерът на сумата, предствляваща данъчни задължения,  в резултат от включването и на други данъчни периоди, които не са били предмет на обвинението. Следователно е налице идентитет между сумите от една страна и между данъчните периоди от друга, обект на ДРА и в Присъдата, с която подсъдимия е признат за виновен за извършеното престъпление по чл.255 ал.3 във връзка с ал. 1 т. 2 и т.7, вр. чл.26 ал.1 от НК.

Настоящият състав на АС – Варна констатира, че  първостепенният съд е допуснал процесуално нарушение приемайки, че предявения граждански иск от Държавата за имуществени вреди от невнесени данъчни задължения е допустим.  Това е така, тъй като в наказателния процес е допустим граждански иск за вредите от престъплението, само когато той не е предявен по реда на ГПК /чл. 84/. Няма спор, че в резултат на извършено престъпление против данъчната система възниква щета за държавата, представляваща невнесения данък. Тази щета може да се търси на основание чл.45 от ЗЗД и в рамките на наказателния процес, но само когато тя не е установена по реда на ДОПК с влязъл в сила ревизионен акт, какъвто е и настоящия случай. Когато същите неплатени данъчни задължения са установени с ДРА по реда на ДОПК /както без съмнение е по настоящия казус/, Държавата разполага с изпълнително основание за принудително изпълнение и няма правен интерес от осъдителен иск за причинена имуществена вреда по чл. 45 от ЗЗД. Налице е друг, специален ред за реализиране на вземането на Държавата от неплатени данъци и то не може да се претендира повторно като вреди от престъплението /к. д. № 1712/09 г. III г. о., к. д. № 1484/10 г. III гр. о., к. д № 143/08 г. II н. о., к. д. № 85/09 г. I н. о., к. д. № 56/11 г. III н. о., к. д. № 594/08 г. III н. о./

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си, че жалбата на подс. е основателна и като такава, следва да бъде уважена.

Присъдата на Варненски Окръжен Съд следва да бъде отменена в гражданско-осъдителната й част, а производството по гражданския иск прекратено, като недопустимо.

Водим от горното и на основание чл. 336 ал. 1 т. 3 от НПК във вр. с чл. 45 от ЗЗД , ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Присъда №61/01.07.15г. на ВОС, постановена по НОХД №590/15г. в гражданско – осъдителната й част.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданския иск на Държавата срещу С.Д.П. за причинени имуществени вреди.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

                                                                                                 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                ЧЛЕНОВЕ:

 1:

 

                       

                                                                                             2: