Р Е Ш Е Н И Е

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

 

Номер 4/12.01.                Година  2016                  Град Варна

 

Варненският апелативен съд                       Наказателно отделение

На седемнадесети декември         Година две хиляди и петнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:          Илия Пачолов  

                                ЧЛЕНОВЕ:  Румяна Панталеева

Росица Тончева

 

съдебен секретар С.Д.

прокурор Илия Николов

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

НДВ № 291 по описа на съда за 2015 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.420, ал.2, вр.чл.422, ал.1, т.5 от НПК и е образувано по искане на адвокат М.П., защитник на осъдения Р.А.Г., за отмяна по реда на възобновяването на влязлата в сила присъда № 445/01.10.2012 г. по НОХД № 1476/2011 г. на Районен съд Варна, потвърдена с решение № 346/18.12.2012 г. по ВНОХД 1436/2012 г. на Окръжен съд Варна.

В искането се изтъкват доводи за нарушаване на правото на справедлив процес по отношение на Р.Г., който е осъден задочно, както и за допуснати в първата инстанция съществени процесуални нарушения при анализа и оценката на доказателствата, довели до постановяване на осъдителен акт при недоказаност на повдигнатото обвинение по несъмнен и убедителен начин.

В съдебно заседание, запитан изрично преди даване ход на делото, адвокат П. уточнява, че основава искането си на твърдения за нарушения по чл.422, ал.1, т.5 от НПК и за това го е адресирал до настоящата инстанция, но в речта си по същество моли съда да се произнесе и в хипотезата на чл.423, ал.1 от НПК.

Прокурорът от въззивната прокуратура намира искането по чл.423, ал.1 от НПК за неоснователно, поради което предлага да бъде оставено без уважение, а това по чл.422, ал.1, т.5 от НПК – за недопустимо поради неспазване на изисквания от закона срок.

 

Настоящият състав на Апелативен съд Варна, след като обсъди доводите на страните и извърши проверка на материалите по делото, намери следното:

 

Алтернативно наведеното за първи път в стадия „ход по същество пред въззивния съд” основание по чл.423, ал.1 от НПК е недопустимо  на две основания – първо, защото разглеждането и произнасянето в тази хипотеза е от компетентност единствено и само на Върховния касационен съд – чл.421, ал.2 от НПК, и макар това да е достатъчно и да е с приоритет пред второто, за пълнота следва да се отбележи принципната му недопустимост и само предвид забраната по чл.426, вр.чл.351, ал.3 от НПК за въвеждане на нови основания след даване  ход на делото.

 

Искането с позоваване на основанията по чл.422, ал.1, т.5 от НПК също е недопустимо, ако се съди по цитираната от прокурора съдебна практика. Действително в Р 269/16.06.2015 г. на ВКС, I н.о., е изразено становището, че когато такова искане, макар и от задочно осъден, е депозирано след изтичане на визирания в закона шест месечен срок от влизане на присъдата му в сила, то е недопустимо, и че разпоредбата на чл.421, ал.3, изр.2 от НПК се отнася само за сроковете за възобновяване на наказателното производство по искане на задочно осъден по чл.423 от НПК, тъй като обратното би поставило в по-благоприятно положение задочно осъдените от подсъдимите с изрядно процесуално поведение, което също е недопустимо.

В случая, присъдата по НОХД № 1476/2011 г. на Районен съд Варна срещу Р.Г. е обявена на 01.10.2012 г. и е влязла в сила на 18.12.2012 г. – с постановяване на въззивно решение по жалбата на служебния защитник срещу нея, в рамките на производството поВНОХД № 1436/12 г. на Окръжен съд Варна. Искането за възобновяване на въззивното дело е депозирано в Апелативен съд Варна на 06.08.2015 г. и се явява подадено извън изискуемия шест месечен срок по чл.421, ал.3 от НПК, което предпоставя да бъде оставено без разглеждане, а образуването въз основа на него наказателно производство - да бъде прекратено.

 

По изложените съображения и на основание чл.424, ал.ал.1 и 4 от НПК настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на адвокат М.П., АК Шумен, защитник на осъдения Р.А.Г. за отмяна по реда на възобновяването на присъда № 445/01.10.2012 г. по НОХД № 1476/2011 г. на Районен съд Варна, потвърдена с решение № 346/18.12.2012 г. по ВНОХД 1436/2012 г. на Окръжен съд Варна.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: