Р Е Ш Е Н И Е

 

 

173

 

 

Гр.ВАРНА,13.12.2013 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд-наказателно отделение в открито съдебно заседание на петнадесети ноември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР МАНЕВ

                                         ЧЛЕНОВЕ:   ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                               ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

 

При секретар: Г.Н.

и в присъствието на прокурор: РУЖА ГОЛЕМАНОВА,

 разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВ

 ВНОХД №296/2013 год. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 84 по НОХД № 360/2012 год. на Варненския окръжен съд, постановена на 11.09.2013 год.,с която, подсъдимите по делото:1.С.Д.А., български гражданин, е признат за виновен по обвинението по чл.123, ал. 4, вр. ал.1, вр. чл.2, ал.2 и чл.54 от НК и му е наложено наказание – пробация, със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност 2 пъти седмично, за срок от осем месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от осем месеца; 2. Г.И.К., български гражданин е признат за виновен по обвинението по чл.123,ал.1, вр. чл.2, ал.2 от НК, вр. чл.54 от НК и му е наложено наказание пробация- със следните пробационни мерки:задължителна регистрация по настоящ адрес , с периодичност 2 пъти седмично за срок от една година и шест месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител- за срок от една година и шест месеца. На основание чл.68, ал.2 е постановил отложеното наказание по НОХД № 474/2005 год. на Окръжен съд- Пазарджик, за подсъдимия К. да не бъде търпяно, оправдал двамата подсъдими да са извършили престъплението в независимо съпричиняване. Осъдил е подсъдимите да заплатят направените по делото разноски.

Въззивното производство е образувано по жалба на адв. А.Д. ***, защитник на Г.К..  В жалбата се сочи , че съда неправилно е тълкувал събраните доказателства по делото и неправилно е осъдил К. по горецитирания текст. Сочат се доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, визирайки показанията на отделните свидетели. Не са изяснени задълженията на всеки от ръководителите на отделените фирми, взели участие в производствената дейност, вследствие на която е възникнала аварията и впоследствие е настъпила смъртта на пострадалия. Снимките изготвени от Ц.М.-„Охрана на труда „ при „Девня цимент”-АД- не са събрани съгласно изискванията на НПК и неправилно експерта ги е ползвал при изготвянето на експертизата. Не са събрани и приобщени всички договори за услуга, сключени между „Девня –цимент”-АД и фирмите извършващи услуги на територията на завода. Съда не е извършил анализ на приобщените договори между тези фирми ,които са приложени към делото  и не е обсъдил какви са задълженията на отделните длъжностни лица , съгласно тези договори и как тези договори обвързват правата и задълженията на отделните ръководители, по отношение охраната и безопасността на труда. Молят съда да отмени осъдителната присъда по отношение на К. и постанови нова ,с която признае подсъдимия К. за невинен и го оправдае по повдигнатото му обвинение.

Постъпила е молба от адв. Ю.Г.- защитник на подс. С.А., който уведомява съда, че подзащитника му, не желае да се присъединява към жалбата на подс. К. и моли присъдата да се приведе в сила.

Представителят на прокуратурата изразява становище, че жалбата на подс. К. е неоснователна. Съдебният акт на първоинстанционния съд е правилен и законосъобразен и моли съда да го потвърди.

Подсъдимият К. редовно призован се явява. За него се явява адв. Д. ***. Подсъдимия сам упражнява правото си на защита, като развива доводи ,че обвинението неправилно е повдигнало обвинение спрямо него. Според подсъдимия, той не организира работата на служителите от фирмите изпълняващи услуги на територията на завода и не носи отговорност по отношение охрана на труда за техните работници. Адв. Д. подържа подадената жалба, като иска от съда да постанови оправдателна присъда по отношение на К., алтернативно делото да се върне на първоинстанционния съд, за ново разглеждане.

Подсъдимия С.А., редовно призован ,не се явява и не се представлява. Постъпила е молба от адвоката му ,че не желае да се присъединява към жалбата на подс. К. и моли съда да приведе присъдата в законна сила, по отношение на него.

 

Възраженията в жалбата на подсъдимия К., не се разглеждат по същество и в цялост от настоящата инстанция, тъй като по реда на чл.314, ал.1 от НПК, се констатира, че при изготвяне на мотивите, първоинстанционния съд е допуснал съществени процесуални нарушения, посочени в чл.348, ал.3 от НПК, които са основание за отмяна на постановения съдебен акт и връщане на делото на същия съд, за ново разглеждане.

Първоинстанционният съд в мотивите си не е обсъдил всички доказателства по делото, не е взел отношение по направените възражения от защитниците по време на досъдебното производство и в съдебно заседание .

По отношение на присъдата в частта и относно виновността на подс. А. не е подадена жалба и не е протестирана. Настоящият състав на съда намира ,че по отношение на този подсъдими събраните доказателства по делото са достатъчни и правните изводи на съда относно виновността на този подсъдим, са правилни и законосъобразни. Тъй като липсва жалба или протест, настоящият състав няма да ги обсъжда в цялост, като приема ,че постановената присъда по отношение подс. С.А. е правилна и законосъобразна и същата следва да бъде приведена в законна сила.

По отношение обвинението спрямо подс. К.. Както на досъдебното ,така и в съдебно заседание пред първоинстанционния съд , дори  и във възражението на подсъдимия на основание чл.254 от НПК , са направени основателни възражения, които не са обсъдени от първоинстанционния съд , не е дал отговор на направените възражения и ако ги отхвърля защо .

От събраните доказателства по делото е видно, че подс. К. е заемал длъжността –Ръководител отдел Суровинни мелници и Шлам.

На същия е повдигнато обвинение ,че е нарушил три текста от Наредба № 7 от 23.09.1999 год. и чл. 7 ,ал.3, т.1 от ЗЗБУТ. Подсъдимия и неговия защитник оспорват повдигнатите обвинения и сочат доводи, съгласно които подс. К. не следва да носи наказателна отговорност.

По делото е установено, че между „ Девня цимент” АД и ЕТ”Клийнтекс” Иво Костов е имало сключен договор за услуги, който договор не е трудов договор, а е по ЗЗД. Договора е с № 2 от 14.01.08 год. Тоест имаме сключен договор за услуга, при който договор са обозначени правата и задълженията , както на възложителя , така и на изпълнителя.

Съгласно чл.18 от ЗЗБУТ-Когато един обект ,работно помещение или оборудване ,работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации, работодателите съвместно по ПИСМЕНА ДОГОВОРЕНОСТ, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, информират се взаимно за рисковете при работата и координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.

Според настоящият състав на съда е необходимо, да се привлече експерт от Инспекцията по охрана на труда, който да даде тълкуване, какви са задълженията на основния работодател, при наличието на такива граждански договори за извършване на услуги от външни фирми.

В т.8.1.18 от договор №2 е записано-да не прехвърля изцяло или отчасти правата и задълженията си по този договор на трети лица, без предварително писмено съгласие на възложителя. Към доказателствата по делото е видно, че двамата работници, от които единия е пострадалия към момента на произшествието са имали трудови договори с другата фирма на Иво Костов-„КюКю ЕС”ЕООД. Не е изяснено и не е приложено към делото, такова съгласие. Липсват доказателства по делото, дали въобще има сключен договор между ЕТ”Клинтекс-Иво Костов” и „КюКюЕС-България за съвместна дейност.

В т.8.16 на договор №2 е записано-Изпълнителя да вземе всички мерки ,предвидени в законодателството, за опазване здравето на персонала за безопасността на труда и ПАБ, както и да задължи персонала си да спазва тези мерки и правила без допълнителни предупреждения и преписи.

Към договора е приложена и Инструкция за безопасна работа при извършване на строително монтажни и ремонтни работи, поддръжка, почистване, товаро-разтоварни и транспортни услуги.

В същата инструкция е записано: Ръководителите на изпълнителя са отговорни за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своя персонал..

Цитираните позиции по-горе в договора и Инструкцията приложена към него следва да намерят отговор ,какви права и задължения възникват за изпълнителя на услугата и на основния работодател при положение, че тези условия за безопасна работа са договорени съгласно чл.18 от ЗЗБУТ. Първо съда следва да издири и да приложи всички договори между „Девня-цимент”АД и ЕТ „Клинтекс-Иво Костов”, между „Девня-цимент” АД и „КюКюЕС-България”, между „Девня-цимент” АД и „Прима Виста-П”ЕООД. След което да се назначи експертиза , която да отговори на въпросите , какви са задълженията при наличието на тези договори на подсъдимия К. и ръководителите на останалите фирми изпълнители по договорите за услуги по осигуряване на безопасни условия на труд.

От събраните доказателства по делото е видно, че другият подсъдим-С.А. е бил работник на „Прима Виста-П” ЕООД. Към делото обаче не е приложен договор между „Прима  Виста-П”ЕООД и „Девня-цимент”АД. Необходимо е да се издири договора между „Прима Виста „ и „Девня –цимент”АД. Към делото е приложен Договор №46 сключен за съвместна дейност между „Прима Виста-П” ЕООД и „Люляка” АД-подразделение на Девня-цимент ,но той касае съвсем друга съвместна дейност.

Предвид на гореизложеното ,настоящият състав намира ,че първоинстанционния съд не е обсъждал всички доказателства по делото, не е  обсъдил всички възражения, направените от защитата на подсъдимите, на досъбното производство и пред първоинстанционния съд.

Настоящият състав на съда счита ,че не е необходимо делото да се връща на прокуратурата, тъй като допуснатите нарушения, могат да се отстранят от съда, при новото разглеждане на делото.

Предвид на гореизложеното настоящия състав на съда намира ,че липсват мотиви на първоинстанционния съд, което е съществено процесуално нарушение и е основание за отмяна на присъдата и връщане на делото на същия съд, който при новото разглеждане на делото да отстрани всички пропуски и да разгледа и обсъди всички възражения на страните по делото.

 

Водим от горното и на основание  чл.335,ал.2,вр. чл.348, ал.3  от НПК ,ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД

                                                                                                                            

                               Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯВА присъда №84 на Варненския окръжен съд- постановена на 11.09.2013 год. по НОХД № 360/2012 год.,с подсъдими: С.Д.А., ЕГН-********** и Г.  И.К., ЕГН-**********, в частта и относно признаването за виновен и осъждането на Г.И.К. и относно присъдените разноски за този подсъдим, като

ПОТВЪРЖДАВА ПРИСЪДАТА В ОСТАНАЛАТА И ЧАСТ  и

 

ВРЪЩА делото на същия съд, за ново разглеждане

 

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                            2.