Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 180/15.12.      Година  2014                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                                   Наказателно отделение

На пети декември                             Година две хиляди и четиринадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Пачолов

                            ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

Ангелина Лазарова

Секретар С.Д.

Прокурор Светла Курновска

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

    ВНАХД № 297 по описа на съда за 2014 г.,

   

    за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивна проверка е решение № 62 по НАХД № 265/2014г. на Окръжен съд гр. Разград, постановено на 05.09.2014г., с която обв. З.М.Ч., била призната за невинна по обвинението за извършено престъпление по чл. 248 А ал. 2 предл. 1 от НК.

Производството е образувано по протест на зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Разград. Счита се, че постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно, противоречащо на материалния закон. Иска се отмяната му и постановяване на ново, с което обв. Ч. да бъде призната за виновна. В допълнителни съображения се навеждат аргументи срещу приетото от РОС. Посочва се, че с подаването на заявлението кандидатът декларира, че редом с останалото – към датата на заявлението земеделските парцели отговарят на условията за добро земеделско и екологично състояние. Очертаването на площите по неясни снимки и неактуализирана карта според прокурора не изключва прекия умисъл, тъй като обвиняемата знаела, че има непочистени такива и като е подала заявлението е потвърдила неверни данни. Не се касае за грешка и незнание тъй като била запозната с условията по СЕПП и от 2007г. се занимавала с кандидатстване, виждала била част от имотите при закупуването им, обсъждала почистването им с арендаторите. Прокурорът счита, че не следва да се прилага разпоредбата на чл. 9 ал. 2 от НК с оглед обекта на закрила по чл. 248 А ал. 2 от НК. Протестът се поддържа в с.з. от представителят на Апелативна прокуратура гр. Варна. Развиват се аргументите по протеста, като прокурорът счита, че обясненията на обвиняемата са само защитна теза, на който категорично се противопоставя заключението за характера на растителността, установена от вещото лице и за факта, че през парцелите преминава път. Намира, че експертизата по делото е основана на легални източници и сочи в подкрепа съдебно решение по друго производство. Моли решението на РОС да бъде отменено, като обвиняемата бъде призната за виновна.

По протеста не е постъпило възражение от обвиняемата и защитника й. Редовно призовани, не се явяват в съдебното заседание пред ВАпС.

 

Настоящият състав на въззивната инстанция след пълна и задълбочена проверка в пределите по чл. 314 от НПК на възраженията и доказателствата по делото счита следното:

В производството по чл. 375 и следв. от НПК, на основание чл. 378 ал. 3 от НПК съдът разглежда делото в рамките на фактическите положения по постановлението на прокурора. С оглед на което РОС в мотивите към решението отразил фактическа обстановка при следните основните елементи:

С Решение на Окръжен съд - гр. Разград по фирмено дело № 243/2001г. било вписано „ДЕЛТА” ЕООД - гр. Разград. Едноличен собственик на капитала бил турският гражданин А.С., а прокурист на дружеството бил А.И.Ч. /починал на 07.04.2014г./ Като секретар в дружеството работела съпругата на Ч. - обв. З.Ч.. „Делта” ЕООД притежавало около 20 000 дка земеделски земи, в това число мери, пасища и ливади. От 2007г. всяка година дружеството кандидатствало пред ДФ „Земеделие” за получаване на субсидии по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/. С пълномощно с peг. № 3106/13.05.2011г. на нотариус Р. И., А. Ч. упълномощил обв. Ч. да подава и подписва заявления за регистрация и заявления за подпомагане за кампания ДПП 2011г., както и да прави необходимите корекции във връзка с тях пред ОСЗ - гр. Разград, ОСЗ - гр. Попово и ОСЗ - гр. Търговище.

На 12.05.2011г. обв.Ч. подала в Общинска служба „Земеделие”-гр. Разград заявление за регистрация 2011. Окончателното заявление за подпомагане УИН 1727051160679 било подадено от обв. Ч. на 28.05.2011г. Към него била приложена таблица на използваните парцели, в която били описани 59 парцела в различни землища с обща площ 33,8 ха. Очертаването на площите по таблицата било извършено в ОСЗ - гр. Попово в присъствието на мл. експерта свид. З.Б.. Обв. Ч. указала на свидетелката масивите и парцелите, в които се намират пасищата, като посочвала площите им на предоставената й Цифрова ортофото карта. Пасищата не били с правилна форма, във всеки парцел имало храсти и дървета, поради което при очертаването му се намалявала площта в сравнение с действителните размери по нотариален акт. Точното опознаване било затруднено и от неясните и остарели снимки.

При извършена административна проверка на подаденото от обв. Ч. заявление било установено, че площи от 18 парцела са заявени от повече от един земеделски стопанин. Последвала процедура по изясняване на принадлежността на застъпените площи, при която на 18.11.2011г. друг представител на „Делта” ЕООД - свид. Седика Хабил потвърдила пет от застъпените парцели.

С уведомително писмо изх.№ 02-170-2600/3232 от 30.06.2012г. Разплащателната агенция към ДФ”Земеделие” съобщила на „Делта” ЕООД, че отказва финансово подпомагане поради несъответствия с изискванията за подпомагане по отношение на 5,72 ха в 20 от заявените за подпомагане парцели. Тези площи били оценени като неподдържани в добро земеделско състояние, поради което били негодни за подпомагане. Констатацията била извършена при кръстосани проверки чрез автоматизирани компютърни средства, които представлявали пространствено сравнение на заявените площи с допустимите референтни парцели в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/. Специализираният слой „Площи, допустими за подпомагане” за 2011г. /геореферирана графична база от данни за площите, допустими за подпомагане, изграден на база актуални ортофото и сателитни изображения за територията на РБългария за съответната година/ бил одобрен със Заповед от 22.12.2011г. на Министъра на земеделието и храните. На три от парцелите в землището на с. Бракница, обл. Попово била извършена теренна проверка на 19.09.2011г.

По делото била назначена съдебно-техническа експертиза /СТЕ/, която да установи дали към датата на подаване на заявлението за подпомагане, заявените от „Делта” ЕООД площи са отговаряли на условията за поддържане в добро земеделско и екологично състояние, определени със Заповед № РД 09 616 от 21.07.2010г. на Министъра на земеделието и храните и в Наредба № 5/10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища. Вещото лице  изследвало 20-те парцели, които са били преценени от РА като негодни за подпомагане. С оглед представеното заключение, към 28.05.2011г. седем от тях не са отговаряли на условията за поддържане в добро земеделско състояние, а именно: №№ 37469-76-3, 37469-76-2, 38830-175-2,65067-48-1, 37469-114-2, 16081-33-1, 16081-33-2, находящи се в землищата на с. Ковачевец, с. Костанденец, с. Садина и с. Горица с обща площ 2,84 ха. Вещото лице сочи, че в парцели 16081-33-1-2 и 16081-33-2-1 имало полски път, заемащ съответно 0,03 и 0,02 ха, който е различим на приложените извадки от Цифровата ортофото карта /ЦОФК/. В останалите 5 парцела имало дървета, храсти и растителност над 50 см и гъстота над 50 бр/ха, която растителност, ако е била почистена през м. май 2011г. /когато са очертани парцелите/ не би могла да достигне размерите, които се виждали на снимките от м. юни същата година /когато е била актуализирана ЦОФК/.

Изложената фактическа обстановка се установява от събраните на досъдебното производство писмени и гласни доказателства, и от заключението на техническата експертиза.

Обв. Ч. признава, че е подписала и подала заявлението за подпомагане от 28.05.2011г., като очертала описаните в таблицата площи по списъка предаден й от съпруга й, но отрича да е знаела, че те не отговарят на изискванията за подпомагане. Допуснала отклонения и застъпване, тъй като на картата излизал целият земеделски блок и трудно се ориентирала за реалното местоположение на парцела, въпреки че разполагала с картата и снимките от предходните години. Обясненията на обвиняемата се подкрепят и от показанията на свид. Бейтулова.

         Основно противоречие по делото се установява при съобразяването на установените от РА недопустими по специалните правила площи и тези, установени от СТЕ. Видно е, че отказът на ДФ “З” РА за финансиране на дружеството е подкрепен от констатация за 20, 37% наддекларирана площ по 20 парцела, съответно на 5, 72 ха от общо заявените 33, 8 ха. Според вещото лице недопустими са били площи по 7 парцела, общо 2, 84 ха, съставляващо 8, 4% от общо заявените. За седем от парцелите, които според РА съдържат недопустими площи, вещото лице се противопоставя и приема, че към датата на заявлението са отговаряли на изискванията. Факт по делото е, че ползвайки едни и същи снимки, софтуер и изхождайки от позицията на специалните си знания – служителите на РА и вещото лице по делото дават качествено различни оценки на подлежащите на изследване територии.

Това противоречие има изключително съществено значение за обективните изводи, търсени в рамките на едно наказателно производство. И прокурорът и съдът са кредитирали експертното заключение, което не е зависимо от административната процедура по СЕПП, а има за цел самостоятелно да прецизира основата по предмета на доказване, респ. влияе върху изводите от правна страна.

Констатациите на вещото лице, че Цифровата ортофото карта е била актуализирана през м. юни 2011г., и фактът, че специализираният слой за 2011г. е бил одобрен със Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 09-1214/22.12.2011г., категорично обуславят извод за промяна в оценката на земите, направена от представителите на държавните органи и учреждения, след заявяването и очертаването им от страна на обв. Ч. на 28.05.2011г.

 

На тази фактическа основа, РОС приел, че констатациите за недопустимост на площите са недостоверни, реална проверка на седемте парцела - предмет на обвинението няма, следователно не е доказано, че те не са били в добро земеделско и екологично състояние, респективно, че декларирането им като такива е невярно, поради което и признал обв. Ч. за невинна по повдигнатото й обвинение по чл. 248 А ал. 2 от НК.

Съдът отхвърлил наличието на пряк умисъл от субективна страна, тъй като оценил, че не е доказано обв. Ч. да е знаела, че площите са обрасли и непочистени. Обвиняемата извършила опознаването в ОСЗ-Попово по неактуализирана карта и неясни снимки, които са били предпоставка за неточно очертаване. Присъствието на служител на ОЗС в този момент не е самоцелно, а с оглед подпомагане и поясняване на земеделския стопанин какво да отчете при очертаването. Обв. Ч. съобразила видимите основания за изключване на площи като заявените за подпомагане площи били по-малки от действителните размери на притежаваните парцели.

 

                Правните изводи на съда са споделят от настоящата инстанция. В допълнение следва да бъде посочено следното:

1. За да се твърди, че в площите е имало дървета и храсти - над 50 см и гъстота над 50 бр/ха, то тяхното присъствие към момента на подаване на заявлението следва да е доказано по несъмнен начин. По приложените по делото снимки без посочен мащаб разграничаването на вида и височината на заснетата растителност е невъзможно. Съответно, преценката не би могла да бъде обективна. Безспорно е, че проверка на място не е извършена, но това е била единствената възможност за събиране на доказателства за състоянието на площите по заявлението на обвиняемата. При проверки по СЕПП, предвид Инструкцията на ДФЗ-ОТИ за работа при дистанционен контрол, т. 3.2. – изр. посл. – чрез дистанционен контрол не се следят Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. В Приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19.01.2009 година са посочени задължителните стандарти за осигуряване на минимално ниво на поддържане и предотвратяване влошаването на състоянието на местообитанията. Изисква се запазване особеностите на ландшафта, жив плет, дървета в редица, в група или изолирани дървета и синори. Изследване от такава гледна точка по делото не е направено, отново поради отсъствие на проверка на място. Израстването на растителността след 28.05.11г. до неустановен момент през м. 06.11г. /когато е извършено заснемане на площите/, необходимите за отстраняването й мерки, устойчивостта й биха били предмет на съответна експертиза, ако за съществуването й бяха събрани обективни доказателства.

 

2.Не би могло да се приеме обаче, че след като прецизното изчисление на наддекларираните площи противопоставя констатациите на държавните институции и на експерта по делото, то обв. Ч. при подаване на заявлението е била в състояние да знае какви биха били действителните очертания на допустимост по бъдещо заснемане и въпреки това да отрази по-големи площи.

Видно е, че по справка към писмото на ДФ “З” РА, с което е отказано финансирането, л. 110 от ДП, процентът наддеклариране е определен съгласно чл. 58 от Регламент 1122/2009г. Според текста на чл. 58 – “Намаления и изключвания в случаи на свръхдеклариране” са въведени разграничения за превишаване с над 3% или два хектара, но не повече от 20% от определената площ, с над 20%, и с над 50% - според съответните данни са и следващите се санкции.

При отчитане на констатациите на СТЕ по делото превишаването на площите по заявлението на обв. Ч. се равнява на 8, 4% от общо заявената площ, което ако бе установено от РА - би довело до частичното й финансиране – на основата на определената площ, намалена с два пъти установената разлика. За РА обаче – наддекларирането е надхвърлило с 20, 37% заявеното и поради този 0, 37% е направен пълен отказ.

 

3. Следва да се има предвид и друг съществен елемент на административната процедура – препращането към чл. 58 от Регламент 1122/2009г. на ЕК имплицитно включва и оценката, че извършеното наддеклариране е неумишлено. И това е така, тъй като по аргумент на обратното – случаите на “Умишлено свръхдеклариране” са уредени в чл. 59 от същия Регламент, както и в чл. 72 “Прилагане на намаления и изключвания в случаи на умишлено неспазване”.

В случаите на небрежност обаче, по чл. 71 от Регламента – “Прилагане на намаления в случай на небрежност”, т. 3 – са предвидени действия на държавата в случаи на маловажно и незначително неспазване. Такова би могло да бъде непосочването на полския път от обв. Ч., заемащ 0, 05 ха, равняващ се на 500кв. м. При кандидатстване за субсидия в размер на 7 571, 79лв., този участък от 0, 05 ха би донесъл на обвиняемата сума от 11, 2 лв. Поради това и изводът на РОС за приложимост на чл. 9 ал. 2 от НК получава убедителна обосновка.

 

При тези значими за обективната и субективна страна на извършеното аргументи не е налице основание да се счита, че доказателствената основа по делото е достатъчна да се счете обв. Ч. за виновна.

При съществуващи два отговора за количеството недопустими площи – с различни по характер правни последици, при липса на обективна основа за проверка на констатациите на вещото лице за вида и размерите на растителността по петте парцела, в отсъствие на необходимата физическа теренна проверка, всяко допускане, че площите не са били съобразени с действащите към момента изисквания се явява резултат от верига предположения.

Правилата на правораздаване по наказателни дела налагат осъдителната присъда, респ. в случая решение, да бъде постановена само при несъмнено и безспорно установяване на фактите и обстоятелствата, включени в предмета на доказване, каквото по настоящото производство не е налице.

В заключение, с оглед изложените подробни съображения, съставът на въззивната инстанция приема, че комбинацията от преуреждане на националните изисквания за подпомагане на земеделските производители по посока съобразяване с процедурата по европейските политики, актуализацията на снимковия материал и дистанционните кръстосани проверки, са довели до последващо проявление на факти, неотносими към активните действия на обвиняемата на 28.05.11г.

Деянието има престъпен характер по силата на действащия към момента на извършването му закон. Наказателната отговорност на определен субект може да бъде ангажирана само по проявени в обективната действителност факти и обстоятелства и при определено негово психическо отношение към тях и възможните им последици.

Последвалите, възникнали във времето, факти и обстоятелства –снимки, нова ЦОФК, специализиран слой за 2011г., не могат да се отнесат към отговорността на обвиняемата. Недопустимо е наказателната отговорност да бъде ангажирана със “задна дата” за действия, които към момента на извършването си не са имали характеристиките на съставомерни.

 

При служебната проверка на решението не се установиха основания за отменяване или изменяване.

По изложените съображения и на основание чл. 338 от НПК, въззивният съд

 

р е ш и :

 

         ПОТВЪРЖДАВА решение № 62 от 05.09.2014 г., на Окръжен съд - гр. Разград, постановено по НАХД № 265/2014 г., по описа на съда.

 

         Решението е окончателно.

 

 

председател :                                   членове :