Р Е Ш Е Н И Е

                   № 50

14.03.2016г. Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на единадесети март две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Росица Тончева

 

 секретар Г.Н.

прокурора Ст.Андонов,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

НДВ №30 по описа за 2016 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на С.В.И., осъден  по нохд № 524/2014г. по описа на РС-Варна за възобновяване поради допуснати съществени процесуални нарушения и ограничаване на процесуалните му права във фазата на съдебното производство. Твърди се, че първостепенният съд е постановил осъдителна присъда на база на противоречиви свидетелски показния.

В съдебно заседание пред АС – Варна осъденият И. се явява лично и се представлява от служебно назначен защитник от настоящата инстанция.

Жалбата се поддържа от процесуалния представител, като се излагат доводи за несъставомерност на деянието по на чл. 155 ал.5 от НК, обстоятелство установено, според защитата и на двете решаващи съдебни инстанции, но неотчетено от тях.

         Представителят на АП-Варна, изразява становище, че молбата за възобновяване е неоснователна, като излага аргументи в тази насока.

Осъденото лице моли съда да възобнови съдебното производство.

         След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане от осъдения И., АС- Варна прие за установено следното:

              Подсъдимият Ст.И. бил осъден с присъда № 149/ 30.03.2015г. на РС-Варна по НОХД № 524/2014г. по описа на ВРС за деяние по чл.155 ал.5 т.2 и т.3 вр. ал.1 вр. чл. 20 ал.2 от НК, поради което му е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ ГОДИНИ, което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален строг режим.

              Със същата присъда подсъдимият е бил осъден да заплати последователно на гр. ищци по делото сумите от 3000.00 /три хиляди/ и 4000.00/четири хиляди/ лева /солидарно с другия подсъдим/, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, както и направените по делото разноски.

              С решение № 175/15.06.2015г. по ВНОХД №585/2015 г. ОС-Варна е потвърдил изцяло обжалваната присъда.

Подадената молба за възобновяване на производство по НОХД № 524/2014г. по описа на РС-Варна с аргумент за допуснати съществени процесуални нарушения ограничили правата на осъденото лице в съдебната фаза на процеса, е допустима, но по същество е неоснователна, по следните съображения:

Основните доводи на искателя, инициирали молбата за възобновяване на производството са: постановяване на осъдителна присъда от РС /впоследствие потвърдена и от въззивната окръжна инстанция/ на база на противоречиви свидетелски показания, доказателствен дефицит поради необсъждане разпитите на полицейските служители, допълнени от процесуалния представител с оплакване за несъставомерност на деянието по смисъла на чл. 155 ал.5 от НК.

 Съдът констатира, че релевираните от молителя и пр. му представител нарушения на процесуални правила не са допуснати при разглеждане на наказателното производство, а още по – малко същите да се явяват съществени по смисъла на чл.  348 ал.1 т.1-3 НПК, по  изложените съображения:

         На първо място довода за непълнота на доказателствата по делото, обективиран в оплакването на искателя досежно постановения съдебен акт не се споделя от настоящия състав. Очевидно аргумента касае "необоснованост на присъдата", но сам по себе си той не е предвиден като самостоятелно основание за възобновяване на съдебното производство. Такова основание би било на лице според непротиворечивата съдебна практика единствено, ако се констатира, че тази необоснованост се е отразила върху правилността на присъдата поради неизясняване от фактическа страна на такива съществени обстоятелства които, ако бяха изяснени, можеха да доведат първоинстанционния съд, респ. въззивния  до други фактически, а оттам и правни изводи. Очевидно такава празнота на фактите по делото не е налице. Липсва и твърдяната непълнота на доказателствения материал по делото, касаеща оценката на решаващите инстанции за достоверността на доказателствените средства. Първоинстанционният съд е направил обстоен анализ на гласните доказателствени средства и преди всичко на показанията на двете пострадали, кредитирайки онази част от тях, която кореспондира на цялостната доказателствена съвкупност, с подробна мотивировка, защо в друга същите остават частично изолирани, но не и в степен, която да граничи с недостоверност. Техните показания не изолирани, а напротив, подкрепени са и от други гласни доказателства по делото.  Показанията на визираните от искателя полицейски служители в действителност са кредитирани, като достоверни и взаимодопълващи се, синхронизиращи на цялата доказателствена съвкупност.  Освен това по никакъв начин не са били нарушени правата на осъдения, който активно е упражнил своите процесуални права в съдебното производство пред първостепенния съд и активно е взел участие чрез реплики и задаване на въпроси по време на съдебното следствие.

Не се споделя и довода за несъставомерност на деянието по см. на чл.155 ал.5 от НК, тъй като  АС – Варна констатира, че материалният закон е бил приложен правилно на база на така установените фактически положения. Събрани са многобройни доказателства за вината на подс. И. и е налице обективна и субективна съставомерност, досежно възведеното обвинение, за което подсъдимия е бил предаден на съд и респективно осъден.

Предвид гореизложеното съдът счита, че молбата на осъдения Ст.И. за възобновяване на делото е неоснователна, тъй като не са допуснати визираните в нея съществени процесуални нарушения,  поради което същата следва да бъде оставена без уважения по горните съображения.         

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на осъдения С.В.И. за отмяна по реда за възобновяване на наказателни дела на решение № 175/15.06.2015г.постановено по ВНОХД№585/15г., с което е потвърдена присъдата по НОХД № 524/2014г. по описа на РС-Варна 32-ри състав.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.       

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                           2.