Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                 178

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

                                  16.12.2013 г. гр.Варна

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на седми ноември през две хиляди и тринадесета година в следния състав:

 

                      

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                                     РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

Секретар Г.Н.

Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

Разгледа докладваното от съдия  ДЕНЕВА

ВНОХД №301 по описа за 2013 г.

 

 

Въззивното производство е образувано по жалба на подс.С.Х.С., против присъда на ОС-Варна по НОХД №691/2013 г., постановена на 23.09.2013 г., с която подс.С.С. е бил признат за виновен и на основание чл.304 ал.1 вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК е наложено наказание-лишаване от свобода за срок от шест месеца, което на основание чл.66 от НК е отложено с изпитателен срок от три години.

На основание чл.55 ал.3 от НК не е наложил наказание глоба.

Съдът се е произнесъл относно веществените доказателства.

Осъдил е подсъдимият да заплати направените разноски по делото.

Недоволен от така постановеното присъда е останал подсъдимият и в жалбата се сочи, че производството е протекло по реда на глава двадесет и седма, а разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 от НК е била приложена неправилно, тъй като в предвидената норма няма определен минимум на размера на наказанието за извършеното престъпление, поради което следва да се наложи наказание „Пробация”.

В с.з. защитата на подсъдимия поддържа подадената жалба и моли тя да бъде уважено, като се приложи института на чл.42а от НК. 

Представителят на АП-Варна изразява становище, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена.

Съдът след като разгледа материалите по делото и взе предвид становището на страните счита, че така изложената фактическа обстановка приета от ОС-Варна е приета и от настоящата инстанция:

Подс.С. *** риба след което я препродавал в гр.Бургас и в гр.Варна, към момента има издадено и Удостоверение№ 1431/04.09.2013 г. от изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура в уверение на това, че  е извършено вписване на ЕТ”Сали-С.С.” като регистриран купувач по чл.46д,ал.1 от Закона за рибарство  и аквакултурите. И към този момент притежавал микробус”Фолксваген транспортер” с рег.№ А 46-23 АН. На 08.01.2013 г. подс.С.  се запознал в района на пазара в гр.Варна със свид.Н.Н.В. и Й.К.Д. се занимавали основно с търговия на зеленчуци, а той им предложил да им продаде риба,като гарантирал, че цената ще е по-ниска от тази на рибната борса. С румънските граждани подс.С. се уговорил да се срещнат пред гаража на ВиК-ООД на 10.01.2013 г. в 15,00 часа за продажбата. Сутринта на 10.01.2013 г. от рибари в гр.Бургас подс. придобил около 1 446 кг. Сребриста каракуда и около43 кг. Бяла риба  и я натоварил в микробуса си.В близост до стадион „Черноморец” в гр.Бургас се срещнал със свид.М.М. и му предложил да му заплати 20-30- лв. за да  управлява микробуса му до гр.Варна.Подс. също бил в микробуса,като му казвал от къде да мине за да достигне до мястото  на което трябвало да се срещнат със румънските граждани.Действията на подс.С. били установени  от служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-ИАРА,които го проследили.До мястото  на което  подс. смятал да извърши продажба отишли с л.а.”Ауди А6” следните свидетели-Л.Е.В., Й.М.,В.М.Д. и К.Д.М..След като пристигнали на мястото подс.С. и свид.М. слезли от микробуса и отворили багажника. Тогава при тях отишли-служителите на ИАРА и се легитимирали.След като никой от двамата не им представил  исканите документи служителите взели документите на подс.С. и на свид.М.. Свид. Л.Е.В. започнал да попълва на предния капак на служебния автомобил протокола за извършена проверка№ 013/10.01.2013 г.Докато вършел това подс.С. отишъл при свид.Й.М.,В.Д. и К.М. и ги попитал дали не можело”да се оправи по някакъв начин”.Въпросът му останал без реакция, а подс. С. се отправил към микробуса на румънските граждани, върнал се и пъхнал в ръката на свид.Й.М. сумата  от 250 евро.М. веднага хвърлил парите върху предния капак на служебния автомобил.Подс.С. извадил от джобовете си още 15 евро и ги добавил към парите.А свид.М. се свързал с началника си и му докладвал за действията  на подс.С..Последния уведомил органите на МВР.На място била изпратена ДОГ на ІІІ РУП-Варна.На служебния автомобил бил извършен оглед,при който банкнотите били намерени, описани и иззети.С оглед установеното при проверката К.М. съставил АКТ № 0013243/10.01.2013 г. и № 0013244/10.01.2013 г.С оглед длъжностите които заемали към 10.01.2013 г. свид.Л.В. ,Й.М., В.Д. и К.М. са длъжностни лица по смисъла на закона-чл.93,т.1,б”а” от НК.

         Производството е по реда на глава двадесет и седма, горната фактическа обстановка, съдържащите се в нея факти и обстоятелства са признати от подсъдимият и съдът е приложил разпоредбата на ч55 ал.1 т.1 от НК, а е следвало да приложи разпоредбата на чл.55 ал.1 т.2 б. „б” от Н, като се наложат пробационни мерки.

         Съдът счита, че така направеното възражение относно наложеното наказание е основателно. За престъплението, за което е бил осъден подсъдимият не е предвиден минимум на определеното наказание и законосъобразно би било да се приложи разпоредбата на чл.55 ал.1 т.2 б. „б” от НК, като се наложи наказание „Пробация”.

Съдът след като взе предвид смекчаващите и отегчаващи обстоятелства, както и не високата степен на личността на подсъдимият, счита, че поисканият размер на посочените пробационни мерки, които иска представителят на обвинението не би следвало да бъдат в този размер, а в по кратък такъв, тъй като не биха се постигнали целите на наказанието по смисъла на чл.36 от НК.

         Предвид гореизложеното настоящата инстанция счита, че следва да се измени присъдата на ОС-Варна, като се приложи института на чл.42а от НК, което е и законосъобразно.

         Водим от горното и на основание чл. 334 т.3 от НПК вр. чл.337 ал.1 т.3 пр. 3 от НПК и чл.338 от НПК

 

 

                                                     Р Е Ш И :

 

 

         ИЗМЕНЯ присъдата на ОС-Варна, по НОХД №691/2013 г., постановена на 23.09.2013 г., с която на подс.С.Х.С. на основание чл.304 ал.1 вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК е наложено наказание-ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБАДА за срок от ШЕСТ месеца, което на основание чл.66 ал.1 от НК е определен изпитателен срок за изтърпяване- ТРИ ГОДИНИ, вместо това и на основание чл.304 ал.1 от НК вр. чл.55 ал.1 т.2 от НК НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично, за срок от една година.

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.

- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата част.

         Решението подлежи на протест и жалба в 15-дневен срок от уведомяването на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: